НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

БІБЛІОГРАФІЯ ПУБЛІКАЦІЙ ПРО ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ С. СІРОПОЛКА


Видання, наявні в фонді ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, позначені астериском (*)

Докладнішу бібліографію публікацій про С. Сірополка див. у виданні: Степан Онисимович Сірополко (1872—1959) :
біобліогр. покажч. / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад., життєпис, хронологія життя і діяльності Т. І. Ківшар ;
наук. ред. В. І. Попик ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін]. — К., 2012. — 196 с.

 1. * Абрамович, С. Д. Степан Сірополко про багатовекторність української освіти ХVІ-ХVІІ ст.  / С. Д. Абрамович // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. у-т ім. Івана Огієнка, 2013. – Вип. 3. – С. 95-98. – Бібліогр.: 4 назв.
 2. * Арсірій, С. Історія бібліотечної справи на західноукраїнських землях: досвід і проблеми вивчення / С. Арсірій // Записки Львів. наук. б-ки ім. В. Стефаника : зб. наук. праць. — Л., 2002.— Вип.9/10. —  С.77-88.
 3. * Артемчук, Г. Духовні заповіти Степана Сірополка: культурно-освітня та наукова діяльність / Г. Артемчук, М. Євтух // Рід. шк.— 1997.— №10.— С.6-9.
 4. *Атаманчук, П. С. Степан Сірополко: осмислення педагогічного доробку / П. С. Атаманчук, В. П. Атаманчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. у-т ім. Івана Огієнка, 2013. – Вип. 3. – С. 93-95. – Бібліогр.: 8 назв.
 5. *Беднаржова, Т. Повернення із забуття / Т. Беднаржова // Освіта.— 1998.— 23 груд.
 6. Беднаржова,Т. Подвижник українського шкільництва / Т.Беднаржова // Пороги.— 1997.— №4.
 7. * Березівська, Л. С. Сірополко про просвітницький рух в Україні / Л.С. Березівська // Рід. шк. — 2002. — № 7/8. — С.55.
 8. * Брицький, П. П. Степан Сірополко – видатний педагог, бібліотекознавець та історик освіти України / П. П. Брицький // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. у-т ім. Івана Огієнка, 2013. – Вип. 3. – С. 18-26. – Бібліогр.: 15 назв.
 9. *Василенко, О. М. Роль С. О. Сірополка в галузі бібліотечної статистики / О. М. Василенко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. у-т ім. Івана Огієнка, 2013. – Вип. 3. – С. 67-73. – Бібліогр.: 14 назв.
 10.  Видавничо-книгарська справа // Книголюб. — 1928. — №1. — С. 51—52
 11. * Вільчинський, Ю. Степан Сірополко як історик освіти в Україні (до виходу у світ другого видання «Історії освіти на Україні») / Ю. Вільчинський // Рід. шк.— 1994.— № 8.— С.7-9.
 12. Губенко, Н. П. Особовий фонд С.О. Сірополка ЦДАВО України / Н.П. Губенко // Арх. України.— 2000.— № 1/3.— С.55-58.
 13. * Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності / О. В. Даниленко, Л. В. Іваницька [та ін.] ; ред. А. П. Коцур, Н. В. Терес ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Чернівці : Книги –  ХХІ, 2007. – 463 с. – Бібліогр. у кінці ст.
 14. * До 130-річчя від дня народження С. Сірополка // Бібл. планета. – 2002. – № 3. – С. 39.
 15. * Довідково-методичні матеріали, присвячені Степану Сірополку : (на допомогу бібліотекарям та педагогам) / Львів. обл. наук.-пед. б-ка ; уклад.: Н. Г. Звольська, О. М. Туркало ; наук. ред. Я. Б. Сокольська. – Львів, 2012. – 23 с. – Рукопис.
 16. * Домбровська, Л. В. Внесок Степана Сірополка у вивчення шкільних бібліотек / Л. В. Домбровська, В. М. Гулак // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. у-т ім. Івана Огієнка, 2013. – Вип. 3. – С. 74-78. – Бібліогр.: 14 назв.
 17. * Домбровська, Л. Роль С. Сірополка в становленні та розвитку освітянських бібліотек / Л. Домбровська // Рід. шк.— 2002.— №8/9.— С.56.
 18. * Домбровська, Л. Роль Степана Сірополка у створенні та розвитку освітянських бібліотек України / Л. Домбровська // Світло. – 2003. – № 1. – С. 16–18. – Бібліогр.: 10 назв.
 19. * Дубровіна, Л.  Бібліотечна діяльність емігрантських українознавчих центрів у 20 – 30-х роках ХХ ст. / Л. Дубровіна // Бібл. вісн. – 2009. – №  2. – С. 3-13. – Бібліогр.: 55 назв.
  • Розкрито внесок окремих вітчизняних діячів науки і культури, зокрема Л. Биковського, І. Рудичіва, С. Сірополка, В. Тернопільського, у розвиток бібліотек та пропаганду української книги.
 20. * Єрмаков, І. Колекція приватної бібліотеки С.О. Сірополка в фондах Національної парламентської бібліотеки України / І. Єрмаков // Рід. шк.— 2002.— № 7/8.— С.55.
 21. * Жеребна, М. С.  Степан Сірополко як дослідник українського вчителя та шкільництва на західно-українських землях (кінець XVIII – перша половина XIX ст.) / М. С. Жеребна // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. пр.]. Сер. 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2005. – Вип. 3 (13). – С. 68–72.
 22. Завальнюк, О. М. С. О. Сірополко — бібліотекар Кам’янець-Подільського державного українського університету (1919-1920 рр.) / О. Завальнюк // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : зб. ст.— К., 2004.— Вип. 7.— С.310-315.
 23. * Завальнюк, О. М. С. О. Сірополко і розвиток фундаментальної бібліотеки Кам’янець-Подільського державного українського університету / О.М. Завальнюк // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту. Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т, наук. б-ка. — Кам’янець-Подільський, 2008. — Вип.1.— С.11-18.
 24. * Завальнюк, О. М. Сірополко Степан Онисимович / О.М. Завальнюк  // Історія Кам’янець-Подільського державного українського університету в іменах (1918-1921 рр.) / О. М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2006. – С. 351–356.
 25. *Завальнюк, О. М. Степан Сірополко і освітні процеси в Україні (1917-1920 рр.) / О. М. Завальнюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. у-т ім. Івана Огієнка, 2013. – Вип. 3. – С. 84-92. – Бібліогр.: 56 назв.
 26. *Завальнюк, О. М. Українська еліта і творення національної університетської освіти: фундатори й будівничі (1917-1920 рр.) / Олександр Михайлович Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2005. – 495 с.
 27. * Карась, Г. В. Деякі проблеми естетичного виховання молоді в педагогічній спадщині Софії Русової та Степана Сірополка / Г.В. Карась // Ідея національної школи у педагогічній спадщині Софії Русової та Степана Сіро полка : матеріали  Всеукр. наук.-практ. конф. — Івано-Франківськ, 1996. — С.169-170.
 28. * Кемінь, Г. Теорія і практика “нового виховання” у західноєвропейській педагогіці (кінець XIX – середина XX століття) : [монографія] / Галина Кемінь. – Дрогобич : Коло, 2004. – 123 с. – Бібліогр.: с. 110-123.
 29. * Кисельова, С. Він працював на розвиток української ідеї / Світлана Кисельова // Вісн. Кн. палати. – 2006. – № 3. – С. 51–52.
 30. * Ківшар, Т. І. Бібліотекознавча діяльність С.Сірополка (1908-1917) / Т.І.Ківшар // Укр. біографістика : зб. наук. праць.— К., 2010. — Вип. 7. — С. 192-249.
 31. * Ківшар, Т. Видатний просвітянин / Т. Ківшар // Київ. старовина.— 1992. — №4. — С.96–101.
 32. *Ківшар, Т. І. Висвітлення творчого спадку С. Сірополка в сучасній українській історіографії / Т. І. Ківшар // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. Наук. б-ка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. у-т ім. Івана Огієнка, 2013. – Вип. 3. – С. 6-17. – Бібліогр.: 36 назв.
 33. * Ківшар, Т. Концепція позашкільної освіти в працях С. Сірополка / Т.Ківшар // Рід. шк. — № 7/8. — C. 53-54.
 34. Ківшар, Т. І. Культурно-просітня та наукова діяльність Степана Сірополка в 1921-1924 рр. / Т.І Ківшар // Перші книгознавчі читання : зб. наук. праць. — К., 1997. — С.123-134.
 35. Ківшар, Т. І. Листи Ярослава Стешенка до Степана Сірополка / Т.І. Ківшар // Київ. старовина. — 1996. — № 4/5. — С.81-92.
 36. * Ківшар, Т. І. Праця С. Сірополка «Народні бібліотеки. Організація та техніка бібліотечного діла» (Кам’янець-Подільський, 1919) у контексті розвитку українського бібліотекознавства / Т. І. Ківшар // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету. Сер. Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ; [редкол.: О. М. Завальнюк (голова) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : [б. в.], 2008. – Вип. 1. – С. 19–21. – Бібліогр.: 2 назв.
 37. * Ківшар, Т. І. Робота С.Сірополка «Народні бібліотеки. Організація та техніка бібліотечного діла» (Кам’янець-Подільський, 1919) в контексті розвитку українського бібліотекознавства / Т.І. Ківшар // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту. Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т, наук. б-ка. –  Кам’янець-Подільський, 2008. — Вип.1. — С.18-20.
 38. * Ківшар, Т. І. Становлення Степана Сірополка як бібліотекознавця / Т.І. Ківшар // Укр. біографістика : зб. наук. праць. — К., 2010. — Вип.6. — С.103-124.
 39. * Ківшар, Т. І. Степан Сірополко : [до 125-річчя від дня народження] / Т.І.Ківшар // Бібл. вісник. — 1997. – № 6. — С.32-35.
 40. Ківшар, Т. І. Степан Сірополко / Т.І. Ківшар // Народжені Україною : меморіал. альманах : у 2-х т. — К., 2002. — Т.2. — С.498-499.
 41. * Ківшар, Т. І. Український книжковий рух як історичне явище / Т.І. Ківшар. — К. : Логос, 1996. — 340с.
 42. * Кіра, Р. Історичні шляхи освіти в осмисленні С. Сірополка / Роксолана Кіра // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2007. – Вип. 362 : Педагогіка та психологія. – С. 66-74. – Бібліогр.: с. 73-74 (8 назв).
 43. * Кіра, Р. Степан Сірополко і «Просвіта» / Р.Кіра // Рід. шк. — 2000. — № 2. — С.12-14.
 44. * Кіра, Р. Степан Сірополко про книгу, вимоги до неї та правила читання / Р.Кіра // Рід. шк. – 2000. – №11. — С.72-75.
 45. * Кіра, Р. Степан Сірополко про організацію народної бібліотеки / Р.Кіра // Вісн. Прикарпат. ун-ту. Педагогіка. — Івано-Франківськ, 2000. — Вип.3. — С.115-124.
 46. * Ковальчук, Г. І. Книгознавчі зв’язки С. Сірополка з Українським науковим інститутом книгознавства / Г. І. Ковальчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. у-т ім. Івана Огієнка, 2013. – Вип. 3. – С. 79-83. – Бібліогр.: 14 назв.
 47. * Колекція Степана Сірополка : кат. книг укр. і рос. мовами / Нац. парлам. б-ка України ; [уклад. і автор вст. ст. Л. Ніколенко]. – Київ : [б. в.], 2007. – 247 с. : портр. – (Колекції Нац. парлам. б-ки України).
 48. * Колосовська, О. М. Львівські книгознавчі контакти Степана Сірополка (1872–1959) / О. М. Колосовська, І. О. Цвіркун // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету. Сер. Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ; [редкол.: О. М. Завальнюк (голова) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : [б. в.], 2008. – Вип. 1. – С. 22–26.
 49. *Комарніцький, О. Б. Степан Сірополко  про становище студентства педагогічних навчальних закладів радянської України у 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. / О. Б. Комарніцький // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. у-т ім. Івана Огієнка, 2013. – Вип. 3. – С. 104-111. – Бібліогр.: 1 назв.
 50. * Крючкова, Н. Д. Праці С.О. Сірополка у відділі рідкісних видань наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Н. Д. Крючкова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. у-т ім. Івана Огієнка, 2013. – Вип. 3. – С. 112-114. – Бібліогр.: 5 назв.
 51. *Кунанець, Н. Е. Праця С.Сірополка “Короткий курс бібліотекознавства” в контексті розвитку теоретичних засад бібліотечної справи на західноукраїнських землях / Н. Е. Кунанець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. у-т ім. Івана Огієнка, 2013. – Вип. 3. – С. 52-61– Бібліогр.: 27 назв.
 52. *Короткий життєпис С.Сірополка // Степан Онисимович Сірополко (1872 – 1959) : біобібліографічний покажчик / НБУ імені В.І. Вернадського ; уклад., життєпис, хронологія життя і діяльності Т.І. Ківшар ; наук., ред. В.І. Попик ; редкол. : О.С. Онищенко (голова) [та ін.].- К., 2012.- С. 10 – 27.
 53. * Лазарєва, О.  До 135-річчя від дня народження Степана Сірополка / О. Лазарєва, Л. Ніколенко // Бібл. планета. – 2008. – № 1. – С. 35-36.
 54. * Лазарєва, О.  Колекція С. О. Сірополка у Національній парламентській бібліотеці України / О. Лазарєва // Особисті книжкові колекції та особові фонди діячів української діаспори в бібліотеках та архівах України : зб. матеріалів конф. / Нац. ун-т “Києво-Могилянська академія”, Нац. парлам. б-ка України ; [уклад. Н. В. Казакова, О. О. Мастіпан ; наук. ред. Т. Ярошенко]. – К. : [б. в.], 2004. – С. 73–78. – Бібліогр.: 3 назв.
 55. Маркус, І. Значення “Короткого курсу бібліотекознавства” C. Сірополка як першого підручника з бібліотекознавства українською мовою для сучасної бібліотечної справи України / І. Маркус // Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і студентів РДГУ. Секція “Актуальні проблеми бібліотекознавства і бібліографії”, 24-26 лют. 2009 р. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ф-т докум. комунікацій та менедж., Каф. бібліотекознавства і бібліогр. ; [редкол. : Жук В. М. (відп. ред.) та ін.]. – Рівне : РДГУ, 2009. – С.56-59.
 56. * Марушкевич, А. А. Актуальні проблеми наково-педагогічної спадщини С. Сірополка / А. А. Марушкевич // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету  ім. К. Д. Ушинського : (зб. наук. пр.) / Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса : ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2005. – № 3/4. – С. 69–74. – Бібліогр.: 11 назв.
 57. * Марушкевич, А. А. С. Сірополко – вчений-педагог / А. А. Марушкевич, В. В. Ягупов // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, АПН України, Нац. техн. ун-т “ХПІ”. – Харків : НТУ ХПІ, 2002. – Вип. 3. – С. 164–170. – Бібліогр.: 11 назв.
 58. Наріжний, С. З життя книгознавчих установ: українське історично-філологічне товариство в Празі / С. Наріжний // Укр. книга. — 1938. — №8/9.— С. 149-151.
 59. * Пироженко, Л. Періодизація історії української педагогіки в праці С. Сірополка «Історія освіти на Україні» / Л. Пироженко // Рід. шк. — 2002. — № 7/8. — С. 55.
 60. * Плехова, І. Д. Книгознавчі студії Степана Сірополка на шпальтах часопису «Українська книга» (1937–1943 рр.) / І. Д. Плехова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету. Сер. Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ; [редкол.: О. М. Завальнюк (голова) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : [б. в.], 2008. – Вип. 1. – С. 26–33. – Бібліогр.: 11 назв.
 61. Праця українських бібліологів // Бібліолог. вісті. — 1923. — № 3. — С.42-44.
 62. * Прокопчук, В. С. І.І. Огієнко, С.О. Сірополко, Л.У Биковський: любов до книги — крізь усе життя / В.С. Прокопчук // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали 3-ї наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Львів, 29 верес. 2011р.).— Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. — С.130-154.
 63. * Рогова, П. І. Педагогічні бібліотеки України: (друга половина XIX-20-ті рр. XXст.) / П.І.Рогова. — К. : Четверта хвиля, 2009. — 271с. Про С. Сірополка: с. 37, 66, 69-70, 77, 80, 82, 143, 150, 165, 233.
 64. * Рогова, П. І. Роль С. О. Сірополка у становленні і розвитку учительських бібліотек : (до 140-річчя від дня народження С. О. Сірополка – відомого українського бібліотекознавця) / П. І. Рогова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. у-т ім. Івана Огієнка, 2013. – Вип. 3. – С. 61–67. – Бібліогр.: 16 назв.
 65. * Рогова, П. І. Роль Степана Сірополка у розвитку вчительських бібліотек як спеціальних: до 140-річчя від дня народження відомого бібліотекознавця  / Павла Іванівна  Рогова // Вісн. Кн. палати. – 2012. – №  8. – С. 37-40. – Бібліогр.: 16 назв.
 66. * Родіна, Г. Повернення Степана Сірополка / Молодь України. – 1997. – 11 верес. – С. 4.
 67. * Салила, Н. Степан Сірополко як історик педагогіки / Н. Салила, Н.Сабат // Школа-парк : дайджест. — 2002. — № 2. — С.119-121.
 68. * Самоплавська, Т. О. Учений-педагог і громадський діяч / Т.О. Самоплавська // Пед. газета. — 2002. — № 7/8. — С.15.
 69. * Сваричевський, А. В. Культурно-освітня та наукова діяльність Степана Сірополка / А. В. Сваричевський // Шкіл. б-ка. – 2008. – № 5. – С. 60.
 70. * Середяк, А. Сірополко Степан / А. Середяк // Довідник з історії України (А-Я) / Ін-т іст. дослідж. Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Вид. 2-ге, допрац. і доп. — К. : Ґенеза, 2001.— С.755-756.
 71. Серополко Степан Онисимович // Русские Ведомости. 1863- 1913.Сотрудники «Русских Ведомостей». 1863-1913. — М., 1913. — С.172.
 72. * Сікорський, П. І. Розвиток національної освіти і науки в Україні / Сікорський Петро Іванович ; [Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти АПН України]. – Львів : [б. в.], 2009. – 326 с. – Бібліогр.: с. 325.
 73. * Сірополко Степан // Енциклопедія українознавства : словникова частина : у 10-ти т. / Наук. Т-во ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В. Кубійович. —  Париж ; Нью-Йорк, 1976. — Т.8. — С.2844.
 74. Сірополко Степан: український педагог і бібліограф, громадський діяч // Провідники духовності в Україні : довідник / ред. І. Ф. Курас. — К. : Вища шк., 2003. — С.550.
 75. * Сірополко Степан Онисимович (1872–1959) / [Т. О. Самоплавська] // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посібник : у 2-х кн. / за ред. О.В. Сухомлинської.— К. : Либідь, 2005. — Кн.2. — С.287—295. – Бібліогр.: с. 294–295.
 76. * Старенький, І. О. Наукова і пам’яткознавча діяльність С. О. Сірополка в чеський період еміграції / І. О. Старенький // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. у-т ім. Івана Огієнка, 2013. – Вип. 3. – С. 118-124. – Бібліогр.: 35 назв.
 77. * Степан Онисимович Сірополко (1872—1959) : біобліогр. покажч. / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад., життєпис, хронологія життя і діяльності Т. І. Ківшар ; наук. ред. В. І. Попик ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін]. — К., 2012. — 196 с.
 78. Ступарик, Б. М. Вклад Степана Сірополка в розвиток теорії і практики освіти дорослих / Б. М. Ступарик // Оновлення змісту і методів дошкільної освіти в Україні : зб. наук. праць Рівнен. пед. ін-ту. — Рівне, 1990. — Вип.5. — С.24-29.
 79. * Ступарик, Б. М. Проблеми освіти  дорослих у працях Степана Сірополка / Б.М. Ступарик // Рід. шк. — 2001. – № 2. — С.59-63.
 80. Ступарик, Б. Степан Сірополко — видатний просвітянин і громадський діяч / Б. Ступарик, Р. Кіра // Обрії. — 1996. — №1 (3). — С. 7-12.
 81. * Сухомлинська, О. Постать С. Сірополка в контексті доби / О. Сухомлинська // Рід. шк. — 2002. — №7/8. — С. 53.
 82. *Телячий, Ю. В. “Завдання  нової школи” Степана Сірополка: спроба суб’єктивної рефлексії / Юрій Васильович Телячий // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. у-т ім. Івана Огієнка, 2013. – Вип. 3. – С. 282-286. – Бібліогр. в кінці ст.
 83. *Телячий, Ю. В. Культурно-освітня діяльність Петра Холодного в дослідженнях С.О. Сірополка / Юрій Васильович Телячий // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. у-т ім. Івана Огієнка, 2013. – Вип. 3. – С. 114-117. – Бібліогр.: 16 назв.
 84. Тименко, В. Степан Сірополко про метод Дальтон-плану / В.Тименко // Рід. шк. — 2002. — №7/8. — С.56.
 85. Українське товариство прихильників книги у Празі // Бібліолог. вісті. — 1927. — №1. — С. 108.
 86. *Ушлова, А. Внесок С. Сірополка у формування мережі загальнодоступних книгозбірень в Україні в 20-х рр. ХХ ст. / Алла Ушлова // Шкіл. б-ка. – 2012. – № 19/20. – С. 44–45.
 87. * Фуштей, Л. Розвиток ідей опікунського виховання у педагогічній спадщині Степана Сірополка / Любов Фуштей // Вісн. Прикарпат. ун-ту / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2008. – Вип. 22/23. – С. 105-108. – Бібліогр.: с. 108 (5 назв).
 88. *Хронологія життя і діяльності С. Сірополка // Степан Онисимович Сірополко (1872 – 1959) : біобібліографічний покажчик / НБУ імені В.І. Вернадського ; уклад., життєпис, хронологія життя і діяльності Т.І. Ківшар ; наук., ред. В.І. Попик ; редкол. : О.С. Онищенко (голова) [та ін.].- К., 2012.- С.28-35.

Т.М. Опря,

В.М. Пархоменко,

Л.П. Савченко

Каталог виставки

С. О. Сірополко – видатний просвітянин і громадський діяч”

(Джерело: Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. у-т ім. Івана Огієнка, 2013. – Вип. 3. – С. 317-322).

Виставка організована до всеукраїнської науково–практичної конференції “Степан Сірополко – освітянин, науковець, бібліотекознавець”, присвяченої 140–річчю від дня народження С. О. Сірополка, яка відбулася 21 червня 2012 року в Кам’янець–Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Структуру виставки складають 3 рубрики:

І. Наукова спадщина С. Сірополка

 1. Сірополко С. Завдання нової школи (Продовження) // Республіка. – Станіславів. – 1919. – 10 трав.(Ч. 81). – С. 3.
 2. Сірополоко С. Історія освіти в Україні / підгот. Ю. Вільчинський. – 2–ге вид. – Львів : Афіша, 2001. – 663 с.
 3. Сірополоко С. Історія освіти в Україні / ред.: Ю. Вільчинський, Л. Масенко ; Укр. Вільний Ун–т, Друзі т–ва ім. Г. Ващенка. – К. : Наук. думка, 2001. – 912 с. – Вид. здійснено за заповітом світлої пам’яті Михайла Галандюка.
 4. Сірополко С. Народні бібліотеки: організація та техніка бібліотечного діла / Накладом вид. від. Поділ. Губерн. Нар. Управи. – Кам’янець–Подільський : Друк. Поділ. Губерн. Нар. Управи, 1919. – 24 с.
 5. Сірополко С. Народні бібліотеки: організація та техніка бібліотечного діла // Наукові праці Кам’янець–Подільського національного університету. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство / [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець–Подільський, 2008. – Вип. 1. – С. 344–366. – Творчий доробок попередників. Передруки.
 6. Сірополко С. Петро Холодний як педагог і освітній діяч // В ім’я України. Петро Іванович Холодний ( 1876–1930 рр.) / В. М. Даниленко, О. М. Завальнюк, Г. О. Куриленко, Ю. В. Телячий. – Хмельницький, 2006. – С. 155–179.

ІІ. Наукові дослідження про С. Сірополка

Спогади соратників

 1. Биковський Л. Бібліотечна справа / Л. Биковський // Наш шлях. – 1920. – 20 лют. (Число 34). – С. 3–4. – Рец. на кн.: С. Сірополко. Народні бібліотеки. Організація та техніка роботи бібліотечного діла. – Кам’янець–Подільський, 1919. – 24 с.
 2. Биковський Л. Бібліотека Кам’янець–Подільського державного Українського університету (спомини) / Л. Биковський. – Нью–Йорк ; Вінніпег, 1949. – 9 с.

С. Сірополко – с. 4, 5, 7.

 1. Биковський Л. Книгарні – бібліотеки – академія: спомини (1918–1922) / Л. Биковський. – Мюнхен ; Денвер, 1971. 152 с.

С. Сірополко – с. 45, 46, 47, 49, 53, 124, 129, 130, 132, 137.

 1. Биковський Л. Нова українська бібліографічна організація / Л. Биковський // Наш шлях. – 1920. – 20 трав. (Число 98). – С. 3.
 2. Григорьев Ю. В. Л. Б. Хавкина (1871–1949). – М. : Книга, 1973. – 127 с.

Сірополко – с. 103, 104.

Сучасні дослідження

 1. Сірополко Степан (1872–1959) // Енциклопедія українознавства / голов. ред. Володимир Кубійович ; репринтне відтворення видання 1955–1984 рр. – Львів, 2000. – Т. 8 – С. 2844.
 2. Сірополко Степан // Довідник з історії України (А–Я). – К., 2001. – С. 755–756.
 3. Степан Онисимович Сірополко (1872–1959) : біобібліогр. покажч. / НБУ ім. В. І. Вернадського; уклад., життєпис, хронологія життя і діяльності Т. І. Ківшар ; наук. ред. В. І. Попик ; заг. ред. Т. В. Бишова. – К., 2012. – 197 с.
 4. Артемчук Г. Духовні заповіти Степана Сірополка: культурно–освітня та наукова діяльність / Г. Артемчук, М. Євтух // Рідна школа. – 1997. – № 10. – С. 6–9.
 5. Беднаржова Т. Життєвий шлях подвижника і патріота / Т. Беднаржова // Сірополко С. Історія освіти в Україні / С. Сірополко ; Укр. Вільний Ун–т, Друзі т–ва ім. Г. Ващенка. – К., 2001. – С. 7–20.
 6. Беднаржова Т. Подвижник українського шкільництва [С. Сірополко] / Т. Беднаржова // Пороги (Чеська республіка). – 1998. – № 1 (січ.–берез.). – С. 5–6. (Закінчення).
 7. Бібліологічні вісті (1923–1930) : систематичний анотований покажчик / Національна парламентська бібліотека України ; уклад. Г. І. Ковальчук ; наук. ред. С. І. Білоконь. – К., 1996. – 160 с.

С. Сірополко – с. 8, 25, 42, 57, 68, 71, 72, 105, 718.

 1. Василенко О. Визначальний етап розвитку бібліотечної статистики України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / О. Василенко // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 1. – С. 22–31.

С. Сірополко – с. 28, 30.

 1. Вільчинський Ю. Степан Сірополко як історик освіти в Україні (до виходу у світ другого видання “Історії освіти на Україні” / Ю. Вільчинський // Рідна школа. – 1994. – № 8. – С. 7–9.
 2. Вільчинський С. Степан Сірополко як історик освіти в Україні / Ю. Вільчинський // Сірополко С. Історія освіти в Україні / підгот. Ю. Вільчинський. – 2–ге вид. – Львів, 2001. – С. 7–13.
 3. До 130–річчя від дня народження С. Сірополка // Бібліотечна планета. – 2002. – № 3(17). – С. 39.
 4. Дубровіна Л. Бібліотечна діяльність емігрантських українознавчих центрів у 20–30–х роках ХХ ст. / Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 2. – С. 3–13.
 5. Ісаєвич Я. Українське книгознавство: етапи розвитку / Я. Ісаєвич // Вісник Львівського університету. Сер.: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів, 2006. – Вип. 1. – С. 7–19.

С. Сірополко – с. 12, 13, 17.

 1. Історичні уроки в контексті сучасного реформування освіти : круглий стіл “Степан Сірополко і розвиток українського шкільництва” / О. Сухомлинська, Т. Ківшар, Т. Самоплавська та ін. ; матеріал підгот. А. Подставкіна // Рідна школа. – 2002. – № 8–9. – С. 53–56.
 2. Кисельова С. Він працював на розвиток української ідеї : [С. О. Сірополко] / С. Кисельова // Вісн. Кн. палати. – 2006. – № 3. – С. 51–52.
 3. Ківшар Т. Видатний просвітянин [С. Сірополко] / Т. Ківшар // Київська старовина. – 1992. – № 4. – С. 96–102.

Бібліографія праць С. Сірополка – С. 101.

 1. Ківшар Т. Визначний український вчений, громадський і політичний діяч – Степан Сірополко / Т. Ківшар // Вісн. Кн. палати. – 1997. – №8. – С. 22–23.
 2. Ківшар Т. І. Праця С. Сірополка “Народні бібліотеки. Організація та техніка бібліотечного діла” (Кам’янець–Подільський, 1919) у контексті розвитку українського бібліотекознавства / Т. І. Ківшар // Наукові праці Кам’янець–Подільського національного університету. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство / [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець–Подільський, 2008. – Вип. 1. – С. 19–21.
 3. Ківшар Т. Степан Сірополко (До 125–річчя від дня народження) : [видавнича діяльність культуролога, педагога, громадського діяча] / Т. Ківшар // Бібл. вісн. – 1997. – № 6. – С. 32–35.
 4. Кіра Р. Степан Сірополко про книгу, вимоги до неї та правила читання / Р. Кіра // Рідна школа. – 2000. – № 11. – С. 72–75.
 5. Кіра Р. Степан Сірополко і “Просвіта” / Р. Кіра // Рідна школа. – 2000. – № 2. – С. 12–14.
 6. Колосовська О. М. Львівські книгознавчі контакти Степана Сірополка (1872–1959) / О. М. Колосовська, І. О. Цвіркун // Наукові праці Кам’янець–Подільського національного університету. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство / [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець–Подільський, 2008. – Вип. 1. – С. 22–26.
 7. Лазарєва О. До 135–річчя від дня народження Степана Сірополка / О. Лазарєва, Л. Ніколенко // Бібліотечна планета. – 2008. – № 1. – С. 35–36.
 8. Ляхоцький В. П. Бібліотека Кам’янець–Подільського університету ( 1918 – 1920 рр.) / В. П. Ляхоцький // Наукові праці Кам’янець–Подільського держ пед ун–ту. Історичні науки. – Кам’янець–Подільський, 2000. – Т. 4(6). – С. 305–315.
 9. Ляхоцький В. П. Книга творить людину… (сторінки з літопису заснування університетської бібліотеки у Кам’янець–Подільському) В. П. Ляхоцький // Наукові праці Кам’янець–Подільського національного університету. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство / [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець–Подільський, 2008. – Вип. 1. – С. 88–99.
 10. Ляхоцький В. П. Просвітитель : Видавничо–редакційна діяльність Івана Огієнка (митрополита Іларіона) / В. П. Ляхоцький. – К. : Вид–во ім. Олени Теліги, 2000. – 527 с.

С. Сірополко – с. 80, 130, 149,190, 195.

 1. Ляхоцький В. П. Тільки книжка принесе волю українському народові… Книга, бібліотека, архів у житті та діяльності Івана Огієнка (митрополита Іларіона) / В. П. Ляхоцький. – К. : Вид–во ім. Олени Теліги, 2000. – 664 с.

С. Сірополко – с. 134, 194, 206, 339, 340, 349, 353, 355, 358.

 1. Ніколенко Л. Повернення в Україну колекції С. Сірополка / Л. Ніколенко // Бібліотечна планета. – 1999. – № 4. – С. 26–27.
 2. Плехова І. Д. Книгознавчі студії Степана Сірополка на шпальтах часопису “Українська книга” (1937–1943 рр.) / І. Д. Плехова // Наукові праці Кам’янець–Подільського національного університету. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство / [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець–Подільський, 2008. – Вип. 1. – С. 26–33.
 3. Прищак М. Д. Розвиток поняття духовності в педагогічній думці України періоду національно–визвольних змагань (1917–1920 рр.): спроба парадигмального аналізу / М. Д. Прищак // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 2. – С. 120–130.
 4. Салила Н. Степан Сірополко як історик педагогіки / Н. Салила, Н. Сабат // Дайджест школа–парк. – 2002. – № 2. – С. 199–122.
 5. Самоплавська Т. Cтепан Сірополко як історик освіти України / Т. Самоплавська // Шлях освіти. – 1999. – № 4. – С. 45–50.
 6. Самоплавська Т. Учений–педагог і громадський діяч [C. О. Сірополко] / Т. Самоплавська // Педагогічна газета. – 2002. – № 6–7. – С. 15.
 7. Сваричевський А. В. Культурно–освітня та наукова діяльність Степана Сірополка / А. В. Сваричевський // Шкільна бібліотека. – 2008. – № 5. – С. 60.
 8. Сваричевський А. В. Почесний член “Просвіти” [С. О. Сірополко] / А. В. Сваричевський // Проблеми духовного і національного відродження на Поділлі : матеріали всеукр. наук.–краєзн. конф., 9–10 листоп. 1995 р., м. Хмельницький – С. 28–29.
 9. Скидан С. Степан Сірополко – видатний педагог // Освіта України. – 1998. – 23 верес.
 10. Ступарик Б. Проблеми освіти дорослих у працях Степана Сірополка / Б. Ступарик // Рідна школа. – 2001. – № 2. – С. 59–63.
 11. Тимошик М. “Лишусь навіки з чужиною…” Митрополит Іларіон [Іван Огієнко] і українське відродження. – Вінніпег : Укр. православний Собор Св. Покрови ; К. : Наук.–вид. центр “Наша культура і наука”, 2000. – 546 с.

С. Сірополко – с. 192.

 1. Федоренко Є. Повернення із забуття : [Степан Сірополко] / Є Федоренко // Освіта. – 1998. – 23–30 груд. – С. 7.
 2. Чеков М. О. С. О. Серополко о внешкольном образовании / М. М. Чеков // Педагогика. – 2008. – № 3. – С. 73–79.

ІІІ. Постать С. Сірополка у працях науковців університету

 1. Бабій Л. М. Директори бібліотеки Кам’янець–Подільського державного університету / Л. М. Бабій // Наукові праці Кам’янець–Подільського національного університету. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство / [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець–Подільський, 2008. – Вип. 1. – С. 72–78.
 2. Баженов Л. Almamater подільського краєзнавства (місто Кам’янець–Подільський – центр історичної регіоналістики ХІХ – початку ХХІ століть) : [наук. вид.]. – Кам’янець–Подільський : Оіюм, 2005. – 416 c.
 3. В ім’я України. Петро Іванович Холодний (1876–1930 рр.) / В. М. Даниленко, О. М. Завальнюк, Г. О. Куриленко, Ю. В. Телячий. – Хмельницький : Мельник А. А., 2006. – 206 с.

С. Сірополко – с. 12, 14, 15, 17, 19. 22, 23, 24, 25, 26.

 1. Віхи історії університетської бібліотеки / підготувала Л. Ф. Філінюк // Студентський меридіан. – 2007. – 30 серп.(№ 1591–1592). – С. 4.
 2. Даниленко В. М. Кам’янець–Подільський державний український університет у добу Директорії УНР (1918–1920): з хроніки подій / В. М. Даниленко, Ю. В. Телячий // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2004. – Т. 4. – С. 3–21.
 3. Даниленко В. М. Освіта України в роки національно–демократичної революції (1917–1920): з хроніки подій / В. М. Даниленко, О. М. Завальнюк, Ю. В. Телячий. – Кам’янець–Подільський : Абетка–НОВА, 2005. – 264 с.
 4. Завальнюк О. М. Будівництво української загальноосвітньої школи в роки національно–демократичної революції (1917–1920) : історичний нарис / О. М. Завальнюк, Ю. В. Телячий. – Кам’янець–Подільський : Абетка–НОВА, 2001. – 212 с.
 5. Завальнюк О. М. С. Сірополко – бібліотекар Кам’янець–Подільського державного українського університету (1919–1920 рр.) / О. М. Завальнюк // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика : зб. ст. – К., 2004. – Вип. 7. – С. 310–315.
 6. Завальнюк О. Науковий доробок Кам’янець–Подільського державного українського університету в часи національного відродження (1918 – 1920) / О. М. Завальнюк // ІІ міжнародний науковий конгрес українських істориків “Українська історична наука на сучасному етапі розвитку”, м. Кам’янець–Подільський, 7–8 верес. 2003 р. : доп. та повідомл. : у 4 т. / [редкол.: Л. Винар, О. Завальнюк, А. Філінюк та ін.]. – Кам’янець–Подільський ; К.; Нью–Йорк ; Острог, 2005. – Т. 1. – С. 49–54.
 7. Завальнюк О. М. Сірополко Степан Онисимович // Завальнюк О. М. Українська еліта і творення національної університетської освіти: фундатори і будівничі (1918–1920 рр.) : навч. посіб для студ вищ. навч. закл. / О. М. Завальнюк. – Кам’янець–Подільський, 2005. – С. 310–318.
 8. Завальнюк О. М. Сірополко Степан Онисимович // Завальнюк О. М. Історія Кам’янець–Подільського національного університету в іменах (1918–1921 рр.) : [наук. вид.] / О. М. Завальнюк. – Кам’янець–Подільський, 2006. – С. 351–356.
 9. Завальнюк О. М. Професорсько–викладацька корпорація і фундаментальна бібліотека Кам’янець–Подільського державного українського університету (1918–1920 рр.) / О. М. Завальнюк // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2007. – Т. 10. – С. 289–299.
 10. Завальнюк О. М. Національнл–патріотичне виховання студентів Кам’янець–Подільського державного українського університету: історичний аспект (1918–1920 рр.) / О. М. Завальнюк // Освіта і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2008. – Т. 11. – С. 3–19.
 11. Завальнюк О. М. Публіцистична діяльність викладачів і працівників Кам’янець–Подільського державного українського університету (1918–1920 рр.) / О. М. Завальнюк // Наукові праці Кам’янець–Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., присвяч. 90–річчю Кам’янець–Поділ. нац. ун–ту, 12–13 берез. 2008 р. : вип. 7, у 5 т. – Кам’янець–Подільський, 2008. – Т. 1. – С. 30–31.
 12. Завальнюк О. М. С. О. Сірополко і розвиток фундаментальної бібліотеки Кам’янець–Подільського державного українського університету / О. М. Завальнюк // Наукові праці Кам’янець–Подільського національного університету. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство / [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець–Подільський, 2008. – Вип. 1. – С. 11–18.
 13. Завальнюк О. М. Формування і діяльність Наукового товариства Кам’янець–Подільського державного українського університету (1919–1920 рр.) / О. М. Завальнюк // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2009. – Т. 13: Присвячено 90–річчю Кам’янецької доби УНР. – С. 62–72.
 14. Завальнюк О. М. Проблема формування і функціонування бібліотек Київського та Кам’янець–Подільського українських університетів у 1917–1920 роках / О. М. Завальнюк // Наукові праці Кам’янець–Подільського національного університету. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство / [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець–Подільський, 2010. – Вип. 2. – С. 143–153.
 15. Завальнюк О. М. Джерела про заснування і діяльність Київського і Кам’янець–Подільського державних українських університетів (1917–1921 рр.) / О. М. Завальнюк // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2011. – Т. 17: Пам’яті академіка Петра Тимофійовича Тронька. – С. 519–536.
 16. Завальнюк О. М. Утворення і діяльність державних українських університетів (1917–1921 рр.) : [монографія] / О. М. Завальнюк. – Кам’янець–Подільський : Аксіома, 2011. – 644 с.

С. Сірополко – с. 42, 65, 69, 85, 205, 249, 250, 251, 252, 300, 396, 397, 531, 608

 1. Кам’янець–Подільський національний університет: ювілейне видання / [авт.–упоряд. Я. Білейчук ; редкол.: О. М. Завальнюк, В. А. Смолій, В. С. Степанков та ін.]. – К. : Вид–во Логос Україна, 2008. – 200 с. – (Бібліотека. – С. 126–138).
 2. Копилов А. О. Дітище Івана Огієнка / А. О. Копилов, О. М. Завальнюк // Дивокрай : наук.–краєзн. Альманах.Хмельницький, 1995. – С. 82–89
 3. Копилов А. О. Кам’янець–Подільський державний український університет: від ідеї заснування до ліквідації (1917–1921 рр.) / А. О. Копилов, О. М. Завальнюк // Український історичний журнал. – 1999. – № 4. – С. 41 – 50; № 5. – С. 26–36.
 4. Кукурудзяк М. Г. З історії національної школи і педагогічної думки в Українській Народній Республіці : [монографія] / М. Г. Кукурудзяк, М. М. Собчинська. – Кам’янець–Подільський : Абетка, 1997. – 175 с.

С. Сірополко – с. 26, 97, 105, 136.

 1. Лозовий В. С. З історії бібліотеки Кам’янець–Подільського державного педагогічного університету / В. С. Лозовий, В. М. Пархоменко // Трансформація ролі бібліотек в інформаційному суспільстві : матер. наук.–практ. конф., присвяч. 40–річчю б–ки Технолог. ун–ту Поділля, 15–16 жовт. 2002 р. – Хмельницький, 2003. – С. 96–103.
 2. Лозовий В. С. Робота з читачами в бібліотеці Кам’янець–Подільського університету в період революції 1917–1920 років / В. С. Лозовий // Трансформація ролі бібліотек в інформаційному суспільстві : матер. наук.–практ. конф., присвяч. 40–річчю б–ки Технолог. ун–ту Поділля, 15–16 жовт. 2002 р. – Хмельницький, 2003. – С. 103–106.
 3. Лозовий В. С. Бібліотека Кам’янець–Подільського державного українського університету в добу революції (1918–1920 рр.) / В. С. Лозовий // Наукові праці Кам’янець–Подільського національного університету. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство / [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець–Подільський, 2010. – Вип. 2. – С. 206–213.
 4. Наукові праці Кам’янець–Подільського національного університету. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець–Подільський національний університет, Наукова бібліотека ; [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець–Подільський : Кам’янець–Поділ нац. ун–т, 2008. – Вип. 1. – 400 с.
 5. Пархоменко В. М. З історії бібліотеки Кам’янець–Подільського державного педагогічного університету / В. М. Пархоменко // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 1998. – Т. 1. – С. 59–65.
 6. Пархоменко В. М. Видатний просвітянин і громадський діяч (до 135–річчя від дня народження Степана Сірополка) / В. М. Пархоменко // Студентський меридіан. – 2007. – 30 серп. (№ 1591–1592). – С. 4.
 7. Прокопчук В. С. Бібліотека Кам’янець–Подільського національного університету: етапи розвитку, стан і перспективи / В. С. Прокопчук // Наукові праці Кам’янець–Подільського національного університету. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство / [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець–Подільський, 2008. – Вип. 1. – С. 99–105.
 8. Прокопчук В. С. Бібліотека Кам’янець–Подільського національного університету: історія й сьогодення / В. С. Прокопчук, Л. Ф. Філінюк // Освіта і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2008. – Т. 11. – С. 37–59.
 9. Прокопчук В. С. Бібліотека Кам’янець–Подільського національного університету: роки становлення й розквіту : іст. нарис / В. С. Прокопчук, Л. Ф. Філінюк ; Кам’янець–Поділ. нац. ун–т ім. І. Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам’янець–Подільський : Аксіома, 2009. – 284 с.: іл.
 10. Прокопчук В. С. Бібліотеки Хмельниччини: від заснування до наших днів / В. С. Прокопчук // Освіта і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2009. – Т. 14. – С. 3–39.
 11. Прокопчук В. С. Кам’янець–Подільський період в житті й діяльності видатних українських бібліотекознавців і бібліографів С. О. Сірополка, Л. Ю. Биковського, М. Г. Ясинського / В. С. Прокопчук // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матер. наук.–практ. конф., м. Львів, 12 листоп. 2009. – Львів, 2009. – С. 214–224.
 12. Прокопчук В. С. Організаційна і бібліотекознавча праця С. О. Сірополка, Л. Ю. Биковського, М. І. Ясинського у фундаментальній бібліотеці Кам’янець–Подільського державного українського університету / В. С. Прокопчук // Кам’янець–Подільський – остання столиця Української Народної Республіки : матер. всеукр. наук. конф., м. Кам’янець–Подільський, 6–7 жовт. 2009 р. – Кам’янець–Подільський, 2009. – С. 360–367.
 13. Прокопчук В. С. Міжнародна науково–практична конференція з питань бібліотекознавства / В. С. Прокопчук, Л. Ф. Філінюк // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2007. – Т. 10. . – С. 462–466.
 14. Прокопчук В. С. І. І. Огієнко, С. О. Сірополко, Л. У. Биковський : любов до книги – крізь усе життя / В. С. Прокопчук // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матер. 3–ї наук.–практ. конф. з міжнар. участю, м. Львів, 29 верес. 2011 р. – Львів, 2011. – С. 130–154.
 15. Собчинська М. М. Реформа школи в Українській Народній Республіці / М. М. Собчинська // Наукові праці історичного факультету / Кам’янець–Поділ. держ. пед. ін–т. – Кам’янець–Подільський, 1995. – С. 143–158.
 16. Сохацька Є. І. Штрихи до портрета Івана Огієнка – книголюба (За матеріалами його перших канадських журналів “Слово істини” та “Наша культура” / Є. І. Сохацька // Сохацька Є. І. “Молюся за ввесь Рідний Край…” Штрихи до життєпису Івана Огієнка та його культурологічної діяльності. – Кам’янець–Подільський, 2007. – С. 198–205.
 17. Телячий Ю. Степан Сірополко – освітній діяч України / Ю. Телячий // Хмельниччина: роки становлення та поступу (1937–1997) : матеріали всеукр. наук. іст.–краєзн. конф., 26 верес. 1997 р. – Хмельницький, 1997. – С. 256–258.
 18. Телячий Ю. В. “Проект Єдиної школи на Вкраїні” як джерело дослідження, становлення і розвитку освіти в Українській Народній Республіці (1917–1920 рр.) / Ю. В. Телячий // Четверта Академія пам’яті професора Володимира Антоновича, 26–27 берез. 1998 р. : доп. та повідомл. / упоряд. і ред. А. М. Катренко. – К., 1999. – С. 281–284.
 19. Телячий Ю. В. Діяльність комісій по проведенню шкільної реформи в період Директорії (1918–1920 рр.) / Ю. В. Телячий // Наукові праці Кам’янець–Подільського державного педагогічного університету. Історичні науки. – Кам’янець–Подільський, 2000. – Т. 4(6). – С. 288–294.
 20. Телячий Ю. В. Освітнє життя м. Кам’янця–Подільського за часів Директорії УНР : з хроніки подій (черв. – листоп. 1919 р.) / Ю. В. Телячий // Матеріали Х–ої Подільської історико–краєзнавчої конференції / [редкол.: І. С. Винокур (відп. ред), Л. В. Баженов, Ю. І. Блажевич та ін.]. – Кам’янець–Подільський, 2000. – С. 384–388.
 21. Телячий Ю. В. Українські уряди і розбудова культурно–освітньої сфери на Поділлі за Директорії УНР (1919–1920 рр.) / Ю. В. Телячий // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2007. Т. 10. – С. 135–142.
 22. Телячий Ю. В. Фонди Державного архіву Хмельницької області як джерело дослідження культуротворчої діяльності інтелігенції в роки української революції (1917–1920) / Ю. В. Телячий // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2009. – Т. 13: Присвячено 90–річчю Кам’янецької доби УНР. – С. 20–24.
 23. Терещук К. Л. Культурно–просвітницька діяльність бібліотек Подільського регіону в 1918–1920 рр. / К. Л. Терещук // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2010. – Т. 16. – С. 132–137.
 24. Терещук К. Л. Подільські “Просвіти”: проблеми видавничої діяльності і творення українських масових бібліотек (1917–1920 рр.) / К. Л. Терещук // Подільська “Просвіта”: історія і сьогодення : зб. наук. пр. за підсумками регіонал. наук.–краєзн. конф., м. Кам’янець–Подільський, 2–3 черв. 2011 року. – Кам’янець–Подільський, 2011. – С. 113–118.
 25. Терещук К. Л. Україномовна книжкова продукція і бібліотеки Поділля в добу Української революції / К. Л. Терещук // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2011. – Т. 17: Пам’яті академіка Петра Тимофійовича Тронька. – С. 78–84.
 26. Петро Іванович Холодний (1876–1930 рр.). Життя в ім’я України : зб. ст. і повідомл. за матер. всеукр. круглого столу (14–15 груд. 2006 р., Кам’янець–Поділ. держ. ун–т). – Кам’янець–Подільський : Аксіома, 2007. – 228 с.

Творча спадщина С. Сірополка в електронних ресурсах

 1. Круглий стіл «Степан Сірополко та його внесок в українське бібліо- та книгознавство (до 135-річчя від дня народження)» [Електронний ресурс] / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. — Електрон. текст. дані (1 файл). – К., [2007]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/new/2007/12_siropolko.html . –  Назва з екрана.
 2. Круглий стіл “Творча спадщина Степана Сірополка: сучасний вимір і проекція в майбутнє” [Електронний ресурс] / В. І. Попик,   Т. І. Ківшар ; Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. — Електрон. текст. дані (1 файл). – К., [2012]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/new/2012/05_siropolko_zv.html . – Назва з екрана.
 3. Маркус І. «Значення короткого курсу бібліотекознавства» С. Сірополка як першого підручника з бібліотекознавства українською мовою [Електронний ресурс] / Ія Маркус // Dilovod : сайт інформ. спрямування. –  Електрон. текст. дані (1 файл). – [Б. м.], [2010]. — Режим доступу:http://dilovod.com.ua/publ/stati/stat/znachennja_quot_korotkogo_kursu_bibliotekoznavstva_quot_s_siropolka_jak_pershogo_pidruchnika_z_bibliotekoznavstva_ukrajinskoju_movoju/4-1-0-502 . – Назва з екрана.
 4. Сірополко Степан Онисимович  [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енциклопедія. — Електрон. текст. дані. – [Б. м.], [2012]. —  Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Сірополко .— Назва з екрана.
 5. Сірополко Степан [Електронний ресурс] // Знамениті, великі, геніальні люди. Найцікавіше про них! — Електрон. текст. дані. – [Б. м.], [Б. р.]. — Режим доступу: http://100v.com.ua/uk/Siropolko-Stepan-person . – Назва з екрана.
 6. Сірополко Степан Онисимович [Електронний ресурс] / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Електрон. текст. дані (1 файл). – К., [2007]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/new/2007/siropolko.html . — Назва з екрана.
 7. Степан Сірополко [Електронний ресурс] // Українці в світі. — Електрон. текст. дані. – [Б. м.], [2008]. — Режим доступу: http://www.ukrainians-world.org.ua/ukr/peoples/b65bd7c4a06bae8c/ . – Назва з екрана.
 8. Філіпчук, Н. Культурно-педагогічні ідеї Степана Сірополка [Електронний ресурс] / Н.Філіпчук // Традиция и культура : [конференція, 16-17 грудня 2005р.]. – Електрон. текст. дані. – [Б. м.], [2008]. – Режим доступу:http://www.newacropolis.org.ua/ru/study/conference/?thesis=4830 .— Назва з екрана.