НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій, присвячених Івану Титовичу Калиновичу

Видання, наявні в фонді ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, позначені астериском (*)

 

 • Андрійчук, М. Т. Історія українського книговидання в рукописній спадщині Івана Калиновича : (за матеріалами фондів від. рукописів ЛННБУ ім. В. Стефаника) / М. Т. Андрійчук // Поліграфія і видавн. справа : наук.-техн. зб. / Укр. акад. друкарства. – Львів, 2012. – № 1 (57). – С. 3–9. – Бібліогр.: с. 8–9 (24 назв.).
 • Білокінь, С. Калинович Іван Титович / С. І. Білокінь // Довідник з історії України : (А–Я) : [посібник для серед. загальноосв. навч. закл.] / Ін-т істор. досліджень Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка ; за заг. ред. І. З. Підкови, Р. М. Шуста. – 2-ге вид., доопрац. і доповн. – К. : Генеза, 2001. – С. 280.
 • * Білокінь, С. І. Калинович Іван Титович / С. І. Калинович // Енциклопедія історії України / НАН України, Ін-т історії України. — К. : Наук. думка, 2007. — Т.4 : Ка-Ком. — С. 32.
 • * Блажкевич, А. Дослідження розвитку краєзнавчої бібліографії Галичини як об’єкт генезису регіонального наукознавчого руху наукової молоді / А. Блажкевич // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2010. – Вип. 27. – С. 371–383. – Бібліогр.: 19 назв.
 • * Блажкевич, А. Л. Краєзнавча бібліографія Галичини: становлення та розвиток (ХІХ ст. — 30-ті рр. ХХ ст.) : автореф. дис… канд. іст. наук : 07.00.01 / Київський національний ун-т культури і мистецтв. — К., 2003. — 19 с.
 • Вальо, М. Журналістика і видавнича діяльність Івана Калиновича // Зб. пр. Наук.-дослід. центру періодики. – Л., 2003. – Вип. 11. – С. 780–791.
 • Вальо, М. Іван Калинович: життя і діяльність / Марія Вальо // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Львів, 2003. — Том CCXLVI. Праці Філологічної секції. — С. 509-522.
 • Вальо, М.  Листи Ю. Меженка до львів’ян / Марія Вальо // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. – Львів : [Б. в.], 1998. – Вип. 6. – С. 59–70. – На с. 61 автор зазначає, що розшуків вимагають листи Ю. Меженка до І. Калиновича, В. Січинського, Ф. Максименка та інших львівських вчених, з якими Ю. Меженко «підтримував взаємини, залучаючи їх в орбіту своїх наукових ідей, зацікавлень і планів».
 • * Ващекина, З. Г. Украинский библиограф И.Т. Калинович / З. Г.Ващекина, Е. М. Лазеба // Совет. библиогр. : сб. ст. и материалов. – М. : Изд-во Всесоюз. 1958. – Вып. 51. – С. 68–73. – Библиогр.: 8 назв.
 • Годкевич, М. І. Калинович / М. Годкевич // Культура і побут. – 1927. – N 2. – С. 7.
 • Гуменюк, М.П. Бібліографічна діяльність І. Калиновича // Біля джерел української радянської бібліографії / Гуменюк М. П. – К. : Наук. думка, 1991. – С. 66–74.
 • Гуменюк, М. Бібліографічна діяльність Івана Калиновича / М. Гуменюк // Жовтень. – 1960. – № 6. – С. 152–157.
 • Гуменюк, М. Видатний книгознавець [І.Т. Калинович] / М. Гуменюк // Літ. Україна. – 1966. – 29 листоп.
 • Гуменюк, М. Іван Калинович : (книгознавець високої проби) / М. Гуменюк // Тернопіль. – 1994. – №56. – С. 8–9.
 • Гуменюк, М. П. І. Калинович як бібліограф / М. Гуменюк // Арх. України. – 1965. – No 6. – С. 52–55.
 • * Гуменюк, М. П. Калинович Іван Титович / М. П. Гуменюк // Укр. літ. енциклопедія. — К. : «Українська радянська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1990. — Т. 2. — С. 380.
 • Гуменюк, М. Трудівник на ниві української бібліографії [І. Т. Калинович] // Жовтень. – 1970. – No 9. – С. 110–112.
 • Дорошенко, В. Пам’яти згаслих: Іван Калинович // Бібліол. вісті. – 1927. – № 4. – С. 99–104.
 • Дорошенко, В. Пам’яті українських бібліографів : (Д. Дорошенко, І. Калинович, М. Комаров, І. Кревецький, 3. Кузеля, І. Левицький) // Наук. зб. УВАН / Укр. Вільна Акад. Наук у США ; pед. M. Ветухів. – [Нью-Йорк], 1953. – Т. 2. – С. 175–184.
 • * Дубровіна, Л.  Бібліотечна діяльність емігрантських українознавчих центрів у 20 – 30-х роках ХХ ст. / Л. Дубровіна // Бібл. вісн. – 2009. – №  2. – С. 3-13. – Бібліогр.: 55 назв. – Про І. Калиновича: с. 4.
 • * Зуляк, І. С. Іван Калинович – бібліограф культурно-просвітнього руху в Західній Україні міжвоєнного періоду / Іван Степанович Зуляк // Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біограф. дослідж. / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [редкол.: Т. І. Ківшар (голов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 9. – С. 187–196. – Бібліогр.: 19 назв.
 • Іван Калинович // Книголюб. – 1927. – No 3. – С. 54–55.
 • Іван Калинович // Літопис укр. друку. – 1927. – №50. – С. 957–958.
 • Ігнатієнко, В. [Огляд праць І. Калиновича] / В. Ігнатієнко // Бібліол. вісті. – 1926. – № 4. – С. 10–12.
 • Ільницька, Л. Спогади дочки І. Калиновича про батька : з публ. листа Надії Калинович до М.П. Гуменюка / Л. Ільницька // Збірник праць і матеріалів на пошану Лариси Іванівни Крушельницької / НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника. – Л., 1998. – С. 309–314.
 • Інвентарний опис особистого архіву Івана Калиновича / Львів. наук. б-ка НАН України ім. В. Стефаника ; опрац. Є. Гуменюк та ін. ; відп. ред.: Л. І. Крушельницька – Львів, 1998. – 211 с.
 • * Калинець, І. Упорядкування документальних матеріалів особистого фонду І. Калиновича / І. Калинець, О. Кущ // Архіви України. — 1971. — № 1. — С. 52–58.
 • Калинович И.Т. // Книговедение : энцикл. слов. – М. : Совет. энцикл., 1982. – C. 232.
 • * Калинович Іван Титович // Укр. рад. енцикл. / голов. редкол.: Антонов О. К. та [ін.] – Вид. друге. – К., 1979. – Т. 4. – С. 514.
 • Калинович Іван Титович // Енциклопедія для видавця та журналіста / Бондар Ю.В., Головатий М.Ф., Сенченко М.І. – К., 2010. – С. 146.
 • Калинович Іван Титович // «Просвіта» і Українська Державність (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.) / О. Малюта– К., 2008. – С. 432– 433.
 • * Королевич, Н.Ф. Іван Калинович (1884–1927) / Н. Ф. Королевич // Українські бібліографи ХХ століття : навч. посіб. для ін-тів культури України / Н. Ф. Королевич. – К. : Книж. палата України, 1998. – С. 91–110. – Бібліогр.: с. 106–110.
 • * Кубів, Н. Книжково-ілюстративна виставка: Іван Калинович (1884–1927) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. – Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2005. – Вип. 13. – С. 502–504.
 • * Кущ, О.П. Упорядкування документальних матеріалів особистого фонду І.Т. Калиновича // Арх. України. – 1971. – №1. – С. 52–58.
 • * Листування Юра Меженка з Ярославом Дашкевичем (1945-1969) / Львів. нац. наук. б-ка ім. В. Стефаника НАН України ; [упоряд.: Роман Дзюбан та ін. ; упоряд. ілл.: Роман Дзюбан та ін. ; наук. ред. Ярослав Дашкевич ; худож. оформл. Тараса Стефанишина]. – Львів : [Б. в.], 2009. – 371, [1] с. – Про І. Т. Калиновича: с. 98, 100, 340, 341.
 • * Подвижницька праця на бібліографічній ниві : до 125-річчя від дня народження І. Т. Калиновича (1885–1927) / авт.-уклад. В. В. Патока // Календар знамен. і пам‘ят. дат : довід. вид. – 2010. –№ 4. – С. 104–112 : фото.
 • * Промська, О. Перші кроки української метабібліографії / О. Промська // Бібл. вісн. – 2010. – №  1. – С. 32-36. – Бібліогр.: 27 назв.
 • * Рева, Л. Іван Калинович та його «Всеукраїнська бібліографія ХХ століття» / Л. Рева // Вісн. Кн. палати. — 2004. — № 6. — С. 35–36.
 • * Рибчинська, Н. Видавнича діяльність Бібліографічної комісії НТШ у галузі ретроспективної українознавчої бібліографії (1909 – 1939) / Н. Рибчинська  // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Л., 2004. – Вип. 12. – С. 141-164. – Бібліогр.: 78 назв. – Про роботу І. Т. Калиновича над «Бібліографією українознавства за 1914–1923 рр.)»: с. 153–157.
 • * Сарана, Ф.К. Калинович І.Т. // Укр. рад. енцикл. – К., 1961. – Т. 6. – С. 85.
 • Сенник, Я. П. Бібліографія періодики в архіві Івана Калиновича / Я.П. Сенник // Теоретичні та організаційні проблеми формування репертуару української книги та періодики : доп. та повідомл. наук. конф., Львів, 25–26 серп. 1995р. / НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника. – Л., 1996.– С. 452–461.
 • Сенник, Я. Калинович Іван Титович / Я. Сенник // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАН України ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, відділення “Науково-дослідний центр періодики” ; за ред. М.М. Романюка ; передм. В.А.Качкана — Львів : [Б. в.], 1994. – Вип. 1. — С. 85 – 87.
 • * Смогоржевська, І. Бібліограф української історії / Ірина Смогоржевська // Бібл. вісн. – 2003. – № 1. – С. 36-40. – Бібліогр.: 20 назв.
 • * Солонська, Н. Бібліограф і видавець Іван Калинович / Наталія Солонська // Проблеми вдосконалення каталогів наукових бібліотек : матеріали Міжнар. наук. конф., Київ, 14–17 жовт. 1997 р. / НАН України, НБУВ, Асоц. б-к України. – К. : [б. в.], 1997. – С. 139–140.
 • * Федотова, О. Справа українського бібліографа Івана Калиновича / О.Федотова // Вісн. Кн. палати. – 2000. – № 1. – С. 34–36.
 •  Ясинський, М. Іван Титович Калинович : некролог // Зоря. – 1927. – № 12. – С. 21.