НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

2008 рік

Акива Товиевич Ашеров : к 70летию со дня рождения [Текст] : библиогр. указатель / УИПА. – Харьков, 2008. – 76 с.    Шифр зберігання: 016    А 98

Бібліографічний  покажчик праць науковців Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України (1993-2008 рр.) / АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; за ред. І. А. Зязюна, Н. Г. Ничкало ; [упоряд. Штома Л. Н.]. – Миколаїв : Вид-во МДГУ  ім. Петра Могили, 2008. – 411 с.          Шифр зберігання: 013    Б 59

Бочарова Светлана Петровна : к 80-летию со дня рождения [Текст] : библиогр. указатель / УИПА. – Харьков, 2008. – 51 с.    Шифр зберігання: 016   Б 86

Вища освіта України і Болонський процес [Текст] : реком. список. л-ри / Комунальний заклад Львів. облас. наук.-пед. бібліотека ; уклад. Туркало О. М. – [Львів], [2008]. – [3 с.].    Шифр зберігання: 378    В 55

Голобородько, Є. П. Учитель із народу : (до ювілею М. В. Бухтія) / Голобородько Є. П., Кузьменко В. В., Слюсаренко Н. В. ; Південноукр. регіон. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів. – Херсон : РІПО, 2008. – 19 с. : фотогр. – (Ювіляри Південноукраїнського регіонального інститутуту післядипломної освіти педагогічних кадрів ; вип. 9). – До ювілею канд. філол. наук, доцента каф. теорії і методики викладання гуманіт. дисциплін Південноукр. регіон. ін‑ту післядиплом. освіти пед. кадрів Миколи Володимировича Бухтія.      Шифр зберігання: 378   Г61

Гоцуляк Віктор Володимирович : [д-р іст. наук, проф. каф. історіографії, джерелознавства та спец. іст. дисциплін Черкас. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького] : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ; [за ред.: О. З. Медалієвої, Л. І. Синявської ; наук. ред.: Н. А. Тарасенкова ; авт. вступ. ст. В. М. Мельниченко]. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – 71 с. : портр. – (Серія: Бібліографія вчених Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького ; вип. 9).    Шифр зберігання 016    Г 74

Інформаційний анотований огляд літератури для вчителів-предметників за І квартал 2008 р. / Комунальний заклад Львів. облас. наук.-пед. бібліотека. – Львів, 2008. – 20 с.    Шифр зберігання: 016    І-74

Інформаційний анотований огляд літератури для вчителів-предметників за ІІ квартал 2008 р. [Текст] / Комунальний заклад Львів. облас. наук.-пед. бібліотека. – Львів, 2008. – 24 с.    Шифр зберігання: 016    І-74

Інформаційний анотований огляд літератури для вчителів-предметників за ІІІ квартал 2008 р. [Текст] / Комунальний заклад Львів. облас. наук.-пед. бібліотека. – Львів, 2008. – 21 с.    Шифр зберігання: 016    І-74

Інформаційний анотований огляд літератури для вчителів-предметників за ІV квартал 2008 р. [Текст] / Комунальний заклад Львів. облас. наук.-пед. бібліотека. – Львів, 2008. – 24 с.    Шифр зберігання: 016    І-74

Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 28. Біологічні науки. (1821 – 1939 рр.) [Текст] : бібліогр. покажч. / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, Наук. б-ка ; [уклад.: О. Б. Конончук, О. Я. Кульчицька, Т. Р. Матвієшин, Л. В. Талпош]. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – 106 с.   Шифр зберігання: 017   К 29

Іван Мазепа та його доба [Текст] : на допомогу патріот. вихованню школярів : реком. покаж. л-ри / Комунальний заклад Львів. облас. наук.-пед. бібліотека. – Львів, 2008. – 22 с.    Шифр зберігання: 016    М-13

Наукові праці професорсько-викладацького складу Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов [Текст] : бібліогр. покажч. за 2000-2005 рр. / Горлівський держ. пед. ін-т інозем. мов, Б-ка ; уклад. Н. О. Борисова, Н. О. Гриньова. – Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2008. – 104 с.    Шифр зберігання: 013    Н 34

Образотворче мистецтво України [Текст] : бібліогр. покажч. л-ри / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; уклад.: Л. О. Пашнєва, Г. І. Погорєлова ; відп. за вип. І. Ф. Турко. – Харків : ХНПУ, 2008. – 25 с.

Освіта на сучасному етапі. Ч. 2. Інформаційні технології в світі [Текст] : бібліогр. покажч. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; уклад. Н. В. Казначеєва ; відп. за вип. І. Ф. Турко. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2008. – 37 с.

Освітні технології [Текст] : бібліогр. покажч. Вип. 6 / [уклад.: Пєхота О. М. , Дундук З. С.] ; Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Каф. освітніх технологій, Бібліотека. – Миколаїв : [б. в.], 2008. – 116 с.

Педагогічне мислення в контексті теоретично-методичної спадщини А. С. Макаренка і сучасної педагогіки [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. л-ри / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка РДГУ ; уклад.: Мельникович М. П., Буравкова Л. М. – Рівне, 2008. – 90 с.

Професор Іван Тихонович Горбачук : біобібліогр. покажч. : до 75-річчя від дня нарожд. та 55-річчя наук.-пед. діяльності / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Каф. заг. фізики ; [упоряд. Ю. А. Мусієнко, Н. І. Тарасова, Г. І. Шаленко-Германчук]. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. – 50 с., [10 арк. іл.] : кольор. фотогр. – (Серія “Вчені НПУ ім. М. П. Драгоманова”).    Шифр зберігання 016    П 84

Психологічна допомога особистості : сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] : бібліогр. покажчик / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, наук. б-ка РДГУ ; уклад.: Мельникович М. П., Марчук Н. В. – Рівне, 2008. – 54 с.

Репресії в Україні 1937 – 1938 роки [Текст] : реком. список л-ри / [Комунальний заклад Львів. облас. наук.-пед. бібліотека] ; підгот. О. Северин. – [Львів], [2008]. – [3] с.

Самойленко, Г. В. Из плеяды ученых-филологов Нежинской высшей школы. Нинель Николаевна Арват [Текст] / Г. В. Самойленко ; Нежин. гос. ун-т им. Николая Гоголя. – Нежин : [б. и.], 2008. – 43 с. – Бібліогр.: с. 43.    Шифр зберігання: 016   С 17

Соціальна педагогіка [Текст] : реком. бібліогр. покажчик л-ри / Чернігів. ДПУ ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2008. – 59 с.    Шифр зберігання: 016    С 69

Валерій Скотний [Текст] : бібліогр. покажчик / Дрогобич. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; [уклад. М. Дмитрів]. – Дрогобич, 2008. – 50 с.    Шифр зберігання: 016    С 44

Українська педагогічна бібліографія  2004 : покажчик літератури. Вип. 15 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [уклад. Н. І. Тарасова, Г. І. Шаленко ; ред. Л. В. Савенкова ; наук. ред. Л. П. Вовк]. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008.- 470 с.    Шифр зберігання: 016    У 45

Українська педагогічна бібліографія, 1999 [Текст] : наук.-допом. покажч. л‑ри. Вип. 10. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [уклад.: Тарасова Наталія Іванівна, Татарчук Ельга Володимирівна ; редкол.: З. І. Слєпкань, В. П. Стеценко, М. К. Шеремет ; наук. консультант: Л. П. Вовк]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. – 308 с.    Шифр зберігання: 016 ; 91.9    У 45

Фінанси України. Ч. 2. Кредитно-грошова система України [Текст]: бібліогр. покажч. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; уклад. Т. І. Неудачина ; відп. за вип. І.Ф. Турко. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2008. – 48 с.

Костянтин Михайлович Ячменіхін [Текст] : (біобібліогр. покажч.) / Черніг. ДПУ ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів : [б. в.], 2008. – 19 с.   Шифр зберігання: 016    Я 95


Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали