НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Права дитини – найвища цінність

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ПРАВА ДИТИНИ – НАЙВИЩА ЦІННІСТЬ
Інформаційний бібліографічний список

Сьогодні діти – завтра народ
В. О. Сухомлинський
Упоряд. Литовченко О. В.,
науковий співробітник відділу
наукової інформаційно-
бібліографічної діяльності

Бібліогр. ред. Самчук Л. І.,
зав. відділу
наукової інформаційно-
бібліографічної діяльності

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України „Про затвердження плану заходів з проведення у 2012 році Всеукраїнського тижня права” фахівцями Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського підготовлено інформаційний бібліографічний список до Всеукраїнського уроку „Права людини” з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини, який буде проведено 10 грудня 2012 р. в навчальних закладах.
Інформаційний бібліографічний список складається з трьох розділів:
1. Законодавчі та нормативно-правові акти з питань захисту прав дитини.
2. Права дитини в сучасному суспільстві.
3. Сценарії виховних заходів, уроки, ігри, тренінги.
Матеріали розміщено за українським алфавітом. Список має наскрізну нумерацію.
Хронологічні рамки дібраного матеріалу – 2009-2012 рр.
Список призначений вчителям та організаторам виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів.

І. ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ

1. Конвенція про права дитини [Електронний ресурс] : прийнята резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН від 20 листоп. 1989 р. та набула чинності 2 верес. 1990 р. ; ратифікована Постановою Верховної Ради України від 27 лют. 1991 р. № 789ХІІ (78912) та набула чинності для України 27 верес. 1991 р. // Законодавство України. – Електрон. дані. – К., 2003. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021. – Назва з екрана.
2. Національна стратегія профілактики соціального сирітства на період до 2020 року [Електронний ресурс] : затв. указом Президента України від 22 жовт. 2012 р. № 609 // Законодавство України. – Електрон. дані. – К., 2012. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/609/2012. – Назва з екрана.
Те саме // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 81. – Ст. 3255.
Національну стратегію профілактики соціального сирітства на період до 2020 року затверджено з метою забезпечення реалізації кожною дитиною права на виховання в сім’ї, зростання в безпечному сімейному отченні, підвищення ефективності роботи державних органів та органів місцевого самоврядування із запобігання соціальному сирітству, вдосконалення системи надання соціальних послуг дітям і сім’ям з дітьми.

3. Нормативно-правові акти з питань захисту прав дитини [Електронний ресурс] // Президент України Віктор Янукович : офіц. інтернет-представництво. – К., 2012. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/content/upd_zakonodavstvo.html. – Назва з екрана.
4. Питання Уповноваженого Президента України з прав дитини : указ Президента України від 11 серп. 2011 р. № 811 // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 63. – Ст. 2494.

5. Права дитини : [покажч. нормат.-прав. актів з питань серед. освіти] // Освіта в Україні : нормат.-прав. регулювання : систем. вид. – 2011. – № 1. – Гл. 18. – С. 73-74.

6. Про внесення змін до пункту 67 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини : постанова Кабінету Міністрів України від 31 серп. 2011 р. № 913 // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 67. – Ст. 2574.

7. Про затвердження плану заходів з виконання у 2012 році Загальнодержавної програми „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 травня № 329 // Уряд. кур’єр. – 2012. – 25 лип. № 131. – С. 15.

8. Про затвердження плану заходів з проведення у 2012 році Всеукраїнського тижня права : розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 серп. 2012 р. № 562 // Уряд. кур’єр. – 2012. – 22 серп. (№ 151). – С. 21.

9. Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні : указ Президента України від 16 груд. 2011 р. № 1163/2011 // Практика упр. закл. освіти. – 2012. – № 1. – С. 67-68.

10. Про проведення протягом 2011 року навчально-виховних заходів з нагоди 20-ї річниці ратифікації Україною Конвенції про права дитини : лист М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 01.06.2011 № 1/9-422 // Практика упр. закл. освіти. – 2011. – № 8. – С. 78.

ІІ. ПРАВА ДИТИНИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

11. Байталюк, О. М. Дитина в сімейних правовідносинах [Електронний ресурс] / Ольга Михайлівна Байталюк // Освітологічний дискурс : електрон. наук. фах. вид. – 2011. – № 1. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/osdys/2011_1/11bomdsp.pdf. – Назва з екрана.

12. Бортнік, Р. Права дитини в Україні : ювенальна юстиція / Руслан Бортнік // Соц. педагог. – 2011. – Верес. (№ 9). – С. 18-20.

13. Бошняк, В. Деінституалізація та реформи у сфері захисту дітей – два боки однієї медалі : [інтерв’ю з міжнародним експертом у сфері реформи догляду за дітьми в Центральній та Східній Європі Весною Бошняк / переклад з англ. Оксани Швед] // Права дітей. – 2010. – № 1. – С. 7-8.

14. Гончаренко, О. М. Права жінки та права дитини: співвідносний аналіз [Електронний ресурс] / О. Гончаренко // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів та природокористування України. Сер. „Право” / Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. – К, 2011. – Вип. 165, ч. 1. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nvnau_pravo/2011_165_1/11gom.pdf. – Назва з екрана.

15. Градецька, Н. М. Міжнародне співробітництво в галузі охорони прав дітей та запобігання злочинності неповнолітніх [Електронний ресурс] / Н. М. Градецька // Держава та регіони. Сер.: Держ. право. – 2012. – № 1. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_pravo/2012_1/files/LA112_30.pdf. – Назва з екрана.

16. Гузь, Л. Є. Захист прав та інтересів дітей : (правовий акспект) / Леонід Євдокимович Гузь. – Х. : Фактор, 2011. – 464 с.

17. Дотримання прав дитини в освітній установі // Підруч. для директора. – 2011. – № 7/8. – С. 12-14.

18. Завійська, М. Європейський Союз покращує якість життя дітей в регіонах України / Мар’яна Завійська // Права дітей. – 2010. – № 1. – С. 20-21.
Про знайомство з „першими ластівками” – вітчизняними ініціативами коаліцій громадських організацій, підтриманими за проектом Європейського Союзу „Посилення ролі громадянського суспільства в захисті прав дітей”.

19. Калошин, В. Ф. Поверніть дітям їх права : [про права дитини] / В. Ф. Калошин // Вихов. робота в шк. – 2009. – № 4. – С. 49-51.

20. Китайка, О. Генезис конституційно-правового статусу дитини в Україні [Електронний ресурс] / О. Китайка // Юрид. вісн. – 2012. – № 2. – С. 138-144. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Yurv/2012_2/Kitayka.pdf. – Назва з екрана.

21. Корнєєв, В. І. Забезпечення прав дитини в умовах НВК / В. І. Корнєєв // Джерело пед. майстерності. – 2010. – Вип. 1. – С. 43-52.

22. Короденко, М . Василь Кремень: Сучасна дитина має право на сучасну освіту / Максим Короденко // Освіта України. – 2010. – 1 черв. (№ 41/42). – С. 2.

23. Корпачова, Н. Виступ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни Карпачової під час представлення у Верховній Раді України Спеціальної доповіді „Стан дотримання та захисту прав дитини в Україні” до 20-річчя ратифікації Україною Конвенції ООН про права дитини 22 грудня 2010 року / [Ніна Корпачова] // Голос України. – 2011. – 1 черв. (№ 98). – С. 6-7.

24. Костіна, Е. В. Сутність основних детермінантів адміністративно-правового захисту прав дитини [Електронний ресурс] / Е. В. Костіна // Митна справа – 2012. – № 1, ч. 2, кн. 1. – С. 116-121. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ms/2012_1_2/116.pdf. – Назва з екрана.

25. Крестовська, Н. М. Сучасне розуміння прав дитини [Електронний ресурс] / Н. Крестовська // Форум права : електрон. наук. фах. вид. – 2011. – № 3. – С. 409-413. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-3/11knmrpd.pdf. – Назва з екрана.

26. Криварчук, Л. Концептуальні основи формування та реалізації державної політики у сфері соціально-правового захисту дітей [Електронний ресурс] / Людмила Криварчук // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. – Д., 2012. – Вип. 2. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dums/2012_2/12klfpzd.pdf. – Назва з екрана.

27. Купчик, І. І. Особисті немайнові права та обов’язки батьків і дітей [Електронний ресурс] / І. І. Купчик // Наше право. – 2011. – № 1, ч. 1. – С. 119-121. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nashp/2011_1_1/Kupchyk.pdf. – Назва з екрана.

28. Левченко, В. О. Місце Уповноваженого з прав дитини в адміністративно-ювенальній системі [Електронний ресурс] / Вікторія Олексіївна Левченко // Наук. вісн. Нац. акад. внутріш. справ. – 2010. – № 3. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nvknuvs/2010_3/levchenko.htm. – Назва з екрана.

29. Максименко, О. В. Цінність прав дитини в сучасному суспільстві [Електронний ресурс] / О. В. Максименко // Філософ. та методол. пробл. права. – 2012. – № 1. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Fmpp/2012_1/maksim.htm. – Назва з екрана.

30. Мясковська-Дашкевич К. Структурна позиція і компетенція уповноваженого з прав дитини у Польщі [Електронний ресурс] / К. Мясковська-Дашкевич // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. юридична / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Л., 2009. – Вип. 49. – С. 82-85. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlnu_yu/2009_49/082con49.pdf. – Назва з екрана.

31. Негода, О. А. Самозахист прав та інтересів дитини за цивільним та сімейним правом [Електронний ресурс] / О. А. Негода // Держава і право : зб. наук. пр. Юрид. і політ. науки / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – 2009. – Вип. 46. – С. 389-393. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/dip/2009_46/5-15.pdf. – Назва з екрана.

32. Опольська, Н. М. Принципи правового захисту дитини [Електронний ресурс] / Н. М. Опольська // Держава і право : зб. наук. пр. Юрид. і політ. науки / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2011. – Вип. 51. – С. 40-45. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/dip/2011_51/01_06.pdf. – Назва з екрана.

33. Павленко, Ю. „В Україні порушують кожне з прав, передбачених Конвенцією ООН про права дитини” : які завдання ставить перед собою новостворений інститут дитячого омбудсманм : [розмова з Уповноваженим Президента України з прав дитини Юрієм Павленком / записала Оксана Миколюк] // День. – 2011. – 5 жовт. (№ 178). – С. 6.

34. Павленко, Ю. „Кожна дитина має право бути почутою” : [розмова з Уповноваженим Президента України з прав дитини Юрієм Павленком про захист прав дітей / записала Любомира Коваль] // Уряд. кур’єр. – 2011. – 12 жовт. (№ 188). – С. 6.

35. Петрочко, Ж. В. Дитина в складних життєвих обставинах: соціально-педагогічне забезпечення прав : монографія / Жанна Василівна Петрочко ; М-во освіти і науки України, Ін-т проблем виховання НАПН України. – Рівне : Зень О., 2010. – 367 с. – Бібліогр.: с. 330-367.

36. Петрочко, Ж. В. Конвенція ООН про права дитини як стратегія й тактика дій в інтересах дітей / Жанна Василівна Петрочко // Соц. педагогіка: теорія та практика. – 2009. – № 4. – С. 4-11.

37. Петрочко, Ж. В. Потреби дитини у контексті її прав / Жанна Василівна Петрочко // ПостМетодика. – 2009. – № 2. – С. 29-31. – Бібліогр.: 7 назв.

38. Петрочко, Ж. В. Теоретико-концептуальні основи соціально-педагогічного забезпечення прав дітей [Електронний ресурс] / Ж. В. Петрочко // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : зб. наук. пр. / Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2011. – № 1. – С. 314-321. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Apdup/2011_1/1-4-50.pdf. – Назва з екрана.

39. Питання забезпечення прав дитини в проекті нового Кримінального процесуального кодексу України / Ін-т законодавства Верховної ради України // Голос України. – 2012. – 21 квіт. (№ 73/74). – С. 6.
Про роботу 12-го засідання Консультативної ради з питань ювенальної юстиції, тамою якого було кримінальне провадження щодо дітей у світлі проекту нового Кимінального процесуального кодексу України.

40. Плахотнік, О. В. Правовий захист дитинства: міжнародні та українські виміри [Електронний ресурс] / О. В. Плахотнік // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. Пед. науки / Запоріз. нац. ун-т. – 2011. – № 2. – С. 85-89. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vznu/ped/2011_2/085-89.pdf. – Назва з екрана.

41. Права людини в закладах соціальної реабілітації системи освіти України : звіт за результатами моніторингу / Всеукр. Фундація „Захист Прав Дітей” ; [редкол. Сергій Буров та ін. ; редакц. обробка та корегування: Олександр Надтока ; відп. за вип. Голос Ф. А. ]. – К. : Надтока О. Ф., 2009. – 96 с. – Назва на обкл.: Права людини в школах соціальної реабілітації системи освіти України.

42. Проект Європейського Союзу „Посилення ролі громадянського суспільства в захисті прав дітей” [Електронний ресурс] // Ресурсний центр Гурт : інформуємо громадянське суспільство України. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://www.dity.gurt.org.ua/. – Назва з екрана.

43. Русін, В. Реалізація прав дитини у школі / В. Русін // Відкритий урок. – 2010. – № 2. – С. 24-25.

44. Сніжко, М. Як захищені права дітей в Україні / М. Сніжко // Соц. педагог. – 2009. – Груд. (№ 12). – С. 21-29.

45. Табачник, Д. Права дитини в Україні / Дмитро Табачник // Освіта України. – 2010. – 28 груд. (№ 96). – С. 4.

46. Тарусова, Л. Забезпечення прав підростаючого покоління / Людмила Тарусова // Профтехосвіта. – 2009. – № 5. – С. 10-15.

47. Тукач, І. До проблеми формування в дошкільників ціннісного ставлення до своїх базових прав у сім’ї / Ірина Тукач // Вісн. Ін-ту розвитку дитини : зб. наук. пр. Сер.: Філософія. Педагогіка. Психологія / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т розвитку дитини. – К., 2011. – Вип. 19. – С. 114-119. – Бібліогр.: с. 118 (9 назв).

48. Шахтина, И. М. Конвенция о правах ребенка – детям / И. М. Шахтина // Профил. шк. – 2010. – № 3. – С. 43-45. – Библиогр.: 8 назв.

49. Шульц, О. А. „Права дитини” як категорія сучасного конституційного права [Електронний ресурс] / О. А. Шульц // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2009. – № 3. – С. 91-96. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Chkup/2009_3/CHAS09_91.pdf. – Назва з екрана.

50. Шульц, О. А. Становлення прав дитини в Україні як об’єкта конституційно-правового регулювання [Електронний ресурс] / О. А. Шульц // Бюл. М-ва юстиції України. – 2009. – № 3. – С. 103-109. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bmyuu/2009_3/13_3-2009.pdf. – Назва з екрана.

51. Януш Корчак про права дитини / підгот.: Світлана Петровська, Олеся Найдюк // Меридіан. – 2012. – Листоп. (№ 11). – С. 5.

ІІІ. СЦЕНАРІЇ ВИХОВНИХ ЗАХОДІВ, УРОКИ, ІГРИ, ТРЕНІНГИ

52. Абдулфайзова, В. С. Урок в початковій школі на тему „Великі права маленької дитини” [Електронний ресурс] / Абдулфайзова Валентина Сергіївна // Учительський журнал. – Електрон. дані. – Х., 2012. – Режим доступу: http://teacherjournal.com.ua/home/6283-urok-vpochatkovj-shkol-na-temu-qvelik-prava-malenko-ditiniqq.html. – Назва з екрана.

53. Баранкевич, О. „Я – людина, а, отже, маю права” [Електронний ресурс] : сцен. позаклас. заходу / Олександра Баранкевич // Думати демократично : права людини в навчальних програмах. – Електрон. дані. – 2012. – Режим доступу: http://www.demoinmind.com/uk/methods/?articleid=19. – Назва з екрана.

54. Бондар, Л. Стежками наших прав : вихов. захід для 7-х кл. / Леся Бондар // Історія України. – 2012. – Лют. (№ 8). – С. 17-22.
Виховний захід присвячено знайомств учнів із правами дитини, закріпленими в Конвенції ООН про права дитини.

55. Виховний захід на тему „Світова книга прав дитини” [Електронний ресурс] // Вчитель вчителю, учням та батькам. – Електрон. дані. – К., 2012. – Режим доступу: http://teacher.at.ua/publ/svitova_kniga_prav_ditini/20-1-0-11587. – Назва з екрана.

56. Воловодюк, Н. В. Загальношкільна лінійка „Права дитини” / Н. В. Воловодюк // Вихов. робота в шк. – 2012. – № 3. – С. 46-47.

57. Горбенко, І. В. Де можуть працювати підлітки. Правознавство. 9 клас / І. В. Горбенко // Історія та правознавство. – 2012. – № 1. – С. 24-27. – Бібліогр.: 8 назв.
Мета уроку – ознайомити учнів з передбаченими законом шляхами захисту своїх прав, застосовувати положення трудового законодавства про права неповнолітніх у трудових відносинах.

58. Гушуляк, С. Права та обов’язки батьків та дітей. Правознавство. 9 клас / Світлана Гушуляк // Історія України. – 2012. – Берез. (№ 12). – С. 11-17.
Розробка уроку-засвоєння нових знань, умінь і навичок.

59. Данилова, З. І. Конвенція ООН про права дитини : (конкурсно-ігрова програма, 5-9 кл.) / З. І. Данилова // Вихов. робота в шк. – 2012. – № 5. – С. 30-33.

60. Джекова, О. В. Права в житті дитини : інформ.-дослідн. проект до Дня захисту дітей (2-й клас) / О. В. Джекова // Почат. навчання та виховання. – 2012. – № 13. – С. 6-9.

61. Жидкова, Н. М. Основні права, свободи і обов’язки громадян України. Основи правознавства. 10 клас / Н. М. Жидкова // Історія та правознавство. – 2011. – N 25. – С. 19-21.

62. Іванова, Т. Д. Проект у 2 класі „Про права дитини” : [використ. методу проекту на уроках правознавства] / Т. Д. Іванова // Почат. навчання та виховання. – 2009. – № 29. – С. 11-12.

63. Колодій, Т. А. „Знай свої права, дитино!” : інтегрований урок-телепередача (курс „Я і Україна”, читання) / Т. А. Колодій // Почат. навчання та виховання. – 2010. – № 33. – С. 28-30.

64. Кресан, А. О. Розробка уроків за темою „Ти – людина, значить, маєш права”. Практичне право. 9 клас / А. О. Кресан // Історія та правознавство. – 2012. – № 16/17/18. – С. 28-37.

65. Лінниченко, Т. А. Знай свої права, дитино! : виховний захід / Т. А. Лінниченко // Почат. навчання та виховання. – 2012. – № 30. – С. 31-35.

66. Ліпінський, І. І. Подорож в країну прав людини : розробка гри-тренінгу / І. І. Ліпінський // Пед. вісн. – 2010. – № 2. – С. 52-55. – Бібліогр.: 5 назв.

67. Лой, О. І. Урок громадянської освіти у 4 класі з елементами інтерактивних технологій / О. І. Лой // Почат. навчання та виховання. – 2009. – № 29. – С. 9-10.
Розробка уроку з використанням інтерактивних технологій на тему: „Декларація прав дитини. Основний закон держави, обов’язки батьків і дітей”.

68. Лукаш, Н. А. Нестандартний урок з курсу „Я і Україна” в 2 класі / Н. А. Лукаш // Почат. навчання та виховання. – 2009. – № 29. – С. 2-4.
Розробка уроку за темою: „ Ніхто не має права ображати людину. Декларація прав дитини. Судові справи”.

69. Майстренко, Л. Кожна дитина має право… : [сцен. вихов. заходу, 5-8 кл.] / Л. Майстренко // Сучас. шк. України. – 2009. – № 12. – С. 69-72. – Бібілогр.: 7 назв.

70. Массалітіна, А. М. Знай закон змолоду : сцен. заходу / А. М. Массалітіна // Вихов. робота в шк. – 2011. – № 11. – С. 33-37.
Захід розроблений з метою формувати основи правових знань учнів, ознайомити їх з окремими статтями Конвенції про права дитини, підтвердити відповідними статтями Конституції України та положеннями програми „Діти України”; виховувати у дітей переконання у важливості сумлінного ставлення до своїх прав та обов’язків; сприяти вихованню патріотичних почуттів, прагненню внести свій внесок у розвиток України як держави демократичної та правової.

71. Мовчун, А. І. Кожна дитина має право : вихов. заняття : за кн. С. Гавриша „Маленкі історії про великі істини. [Права та свободи дитини]” / А. І. Мовчун ; [відп. за вип. Н. В. Заблоцька ; ред. Т. О. Попова]. – 3-тє вид. – К. : Генеза, 2010. – 158 с.

72. Постульга, Т. Г. Права людини очима дітей : (вихов. година, 3-4 кл.) / Т. Г. Постульга // Вихов. робота в шк. – 2012. – № 3. – С. 33-34.

73. Права дитини : навч. прогр. для 1-4 кл. / [уклад. прогр.: А. І. Мовчун, Л. І. Харсіка ; за ред. С. Б. Гавриш] ; М-во освіти і науки України. – К. : Генеза, 2010. – 16 с.

74. Права дитини в сім’ї та суспільстві [Електронний ресурс] : розробка уроку // Вчитель вчителю, учням та батькам. – Електрон. дані. – К., 2012. – Режим доступу: http://teacher.at.ua/publ/prava_ditini_v_sim_ji_ta_suspilstvi/21-1-0-11584. – Назва з екрана.

75. Ремез, Д. В. Азбука прав ребёнка : час общения с использованием мультимедийных технологий / Д. В. Ремез // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2011. – Пілотний вип. – С. 33-34.

76. Романюк, В. М. Декларація прав людини – права та обов’язки кожного : (година спілкування, 9-11 кл.) / В. М. Романюк // Вихов. робота в шк. – 2012. – № 3. – С. 35-36.

77. Тимофєєва, Н. Ти – людина, громадянин, отже, маєш права. Правознавство. 9 клас / Наталія Тимофєєва // Історія України. – 2012. – Верес. (№ 36). – С. 13-19. – Бібліогр.: 5 назв.

78. Ткаченко, Н. М. Закони в житті твоєї сім’ї. Практичне право. 9 клас / Н. М. Ткаченко // Історія та правознавство. – 2011. – № 25. – С. 26-29.

79. Федоренко, Г. В. День захисту прав дитини : [розробка уроку] / Г. В. Федоренко // Історія та правознавство. – 2011. – № 1. – С. 22-23.

80. Ширяєва, Н. Маю право : [розробка шкіл. заходу, мета якого – формув. уявлення про права дитини] / Н. Ширяєва // Шкіл. світ. – 2009. – Жовт. (№ 38). – С. 4.


Анонси та оголошення

25.02.2024

Щиро вітаємо

ЛОБАНОВСЬКУ ІННУ ГЕОРГІЇВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родинисеред друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України Л. Д. Березівська

03.03.2022

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали