НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність М. М. Грінченко

 1. Акорди: антологія української лірики від смерті Шевченка / упоряд. І. Франко ; іл. Ю. Панькевич ; [Післямова і прим. М. Ільницького]. – Репринт. Вид. з дод. – Київ : Веселка, 2005. – С. 263–264.
 2. Антонець Н. Б. Cторінка педагогічного грінченкознавства радянської доби / Н. Б. Антонець // Шлях освіти. – 2011. – № 3. – С. 24‑28.
 3. Білоцерківська, Г. До історії видання першої біографії Б. Грінченка 1911 р. (за листуванням М. Грінченко-Загірньої та М. Плевако) [Електронний ресурс] / Ганна Білоцерківська // Укр. писемність та мова у манускриптах і друкарстві : наук. конф. – 2011. − Режим доступу: http://vuam.org.ua/uk/704. – Назва з екрану.
 4. Богданець-Білоскаленко, Н.І. Унікальна родина Грінченків / Н. І. Богданець-Білоскаленко // Вісн. Ін-ту розвитку дитини: Сер.: Філософія, педагогіка, психологія : зб. наук. пр. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – Вип. 9. – С. 36 – 42.
 5. Вервес, Г. Д. Як література самоутверджується у світі / Г. Д. Вервес. – Київ : Дніпро, 1990. – 452 с.
 6. *Думанська, М. Громадська і видавнича діяльність Марії Грінченко-Загірньої / М. Думанська // Поліграфія і видавнича справа : наук.- техн. зб. / Українська академія друкарства. – Львів, 2007. – Вип. 2(46). – С. 39–44.
 7. *Думанська, М. Марія Грінченко як авторка і редакторка «книжок для народу» / М. Думанська // Діалог : Медіа-студії : зб. наук. пр. / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2007. – № 6. – С. 33–42.
 8. Думанська, М. Марія Грінченко як видавець і редакторка: спроба комплексного дослідження / М. Думанська // Вісник Дніпропетровського ун-ту. Сер. : Літературознавство. Журналістика. – Дніпропетровськ, 2007.  – Вип. 9. – С. 42–47.
 9. *Думанська, М. Особливості перекладацької творчості Марії Грінченко для дітей (на прикладі казки Г. К. Андерсена «Соловейко») / М. Думанська // Вісн. Сумського держ. ун-ту : зб. наук. пр. Сер. : Філологія. – Суми, 2007. – № 1. – Т. I.– С. 26–31.
 10. *Думанська, М. Читач і «народно просвітній» текст: із досвіду редакторської роботи Марії Грінченко / М. Думанська // Зб. праць Науково-дослідного Центру періодики / ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України. – Львів, 2007. – Вип. 15. – С. 436–443.
 11. *Думанська, М. Незнана Марія Грінченко / М. Думанська // Зб. праць Науково-дослідного Центру періодики / ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України. – Львів, 2008. – Вип. 1(16). – С. 434–444.
 12. Думанська, М. Поетичні тексти Марії Грінченко для дітей: емотивність як інформаційна домінанта / М. Думанська // Наука і вища освіта. Тези доповідей ХVI Міжнародної наукової конференції молодих науковців (Запоріжжя, 17–18 квітня 2008 р.) : У 4 т. – Класичний приватний університет. – Запоріжжя : КПУ, – Т. 3. – С. 30.
 13. *Думанська, М. Популяризаторська майстерність Марії Грінченко (на прикладі «народнопросвітніх» видань) / М. Думанська //Друкарство молоде. Тези доповідей 8-ї Міжнародної науково-технічної конференції студентів і аспірантів (Київ, 16-18 квітня 2008 р.). – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». – Київ, 2008. – С. 300–302.
 14. Думанська, М. Редакторсько-видавничий досвід Марії Грінченко крізь призму ґендерної теорії : методологічні засади / М. Думанська // Журналістика, філологія та медіаосвіта : зб. наук. доп. Всеукраїнської науково-практичної конференції (Полтава, 14-15 травня 2009 р.) : У 2 т. – Факультет філології та журналістики Полтавського держ. пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка. – Полтава : Освіта, 2009. – Т.1. – С. 96–99.
 15. *Думанська, М. І. Організаційно-видавничі та редакторські аспекти діяльності Марії Грінченко : дис. … канд. із соц. комунікацій: 27.00.05 / Думанська Марія Ігорівна ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2010. – 215 с.
 16. *Єфремов, С. Марія Грінченкова / Сергій Єфремов // Зап. іст.-філол. відділу ВУАН / за ред. А. Кримського. – Київ, 1929. – Кн. ХХІ–ХХІІ. – С.ХХХІІІ–ХХХVІІІ.
 17. Жук, Є. Внесок Марії Миколаївни Грінченко-Загірньої у культурно-освітній рух на Чернігівщині [Електронний ресурс] / Є. Жук. – Режим доступу :https://www.gorod.cn.ua%2Fprint%2Fcity_797.html&ei=EXfT. – Назва з екрану
 18. *Зібрання Грінченкіани Музею книги і друкарства України та Київського університету імені Бориса Грінченка: каталог до 150-річчя до дня народження Б. Д. Грінченка. – Київ : Київ. ун-т ім.Б. Грінченка, 2013. – 80 с.
 19. *Кирилюк, Є. Марія Миколаївна Грінченкова (М. Загірня) / Є.Кирилюк //Пролет. правда. – 1928. – Ч. 164. – 17 лип. – С. 5.
 20. *Книш, І. Жінка вчора і сьогодні : вибр. ст. / Ірена Книш. – Вінніпег : Накладом автора, 1958. – 200 с.
 21. *Книш, І. Відгуки часу: вибр. нариси, статті, спогади, матеріали / І. Книш. – Вінніпег, 1972. – 404 с.
 22. Козар, Л. Марія Грінченко в історії української фольклористики / Лідія Козар // Нар. творчість та етнографія. – 2005. – № 6. – С. 36–45.
 23. Копиленко, Н. Б. Освітянський подвиг Марії Грінченко / Н. Б. Копиленко // Рідна шк. – 1994. – № 9. – С. 2–6.
 24. *Копиленко, Н. Б. Підручники Б. Грінченка / Н. Б. Копиленко // Розвиток освіти в Україні (ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) : зб. наук. пр. / наук. ред. О. В. Сухомлинська. – Київ : Ін-т педагогіки України, 1995. – С. 36–43.
 25. *Копиленко, Н. Б. Марія Грінченко (1863 –1928) / Н. Б. Копиленко // Нариси історії українського шкільництва (1905–1933) : навч. посіб. / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ : Заповіт, 1996. – С. 238–245.
 26. Копиленко, Н. До ювілею подружжя Грінченків / Наталія Копиленко // Шлях освіти. – 1998. – № 4. – С. 44–50.
 27. Копиленко, Н. В славу Грінченків своєю скромною рукою вписала ти нестерті письмена / Н. Копиленко // Пед. газ. – 1999. – № – С. 3.
 28. Копиленко, Н. Б. Історична постать у сімейному інтер’єрі: родина Грінченків / Н. Б. Копиленко // Журн. для батьків.– 1999. – № 1. –С. 26–28.
 29. *Кравченюк, О. Ібсен в українській літературі / Осип Кравченюк // Альм. Укр. Нар. Союзу на рік 1981. – Нью-Йорк, 1981. – С. 219–231.
 30. *Кравченюк, О. Незаслужено призабута. До 70-річчя смертi Марії Грінченко / Осип Кравченюк // Наше життя. – Р. LV. – Ч. 7/8. – С.5–7.
 31. Лашко, М. В. Становлення Марії Грінченко як педагога-просвітника / Михайло Васильович Лашко // Шлях освіти. – 2011. – № 4. – С. 33–37.
 32. *Лашко, М. В. Вплив Бориса Грінченка на формування і становлення Марії Грінченко як педагога-просвітника / М.В.Лашко // Борис Грінченко – відомий і невідомий : матеріали щоріч. Грінченків. читань, 8 груд. 2011 р. / за заг. ред. В. О. Огнев’юка, Л. Л. Хоружої, А. І. Мовчун. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – С. 100–108.
 33. Лашко, М. Науково-просвітницька діяльність М. Грінченко в Україні (1917–1928) / Михайло Лашко // Зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини / гол. ред. М. Т. Мартинюк. – Умань, 2012. – Ч. 3. – С. 166–171.
 34. *Лашко, М. В. Образ дитини в підручниках Марії Грінченко / М. В. Лашко // Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. пр. / за заг. ред. А. В. Троцко. – Харків, 2012. – Вип. 31. – С. 116–122.
 35. Лашко, М. В. Основні періоди просвітницько-педагогічної діяльності М. Грінченко (1863–1928) / М. В. Лашко // Педагогічна освіта : теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; Ін-т проблем виховання НАПН України; редкол.: В. О. Огнев’юк, І. Д. Бех, Л. Л. Хоружа [та ін.]. – Київ, 2012. – № 18. – С. 4–7.
 36. *Лашко, М. В. Підручник для початкової школи М. Грінченко «Наша рідна мова» (1918): структура, зміст і принципи» / М. В. Лашко // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2012. – Вип. 11. – С. 167–172.
 37. *Лашко, М. В. Погляди на сімейне виховання в епістолярній спадщині родини Грінченків / М. В. Лашко // Борис Грінченко – відомий і невідомий: матеріали щоріч. Грінченків. читань, 5 груд. 2012 р. / за заг. ред. В. О. Огнев’юка, Л. Л. Хоружої, А. І. Мовчун. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С. 114–118.
 38. Лашко, М. Проблема народного вчителя у творчій спадщині М. Грінченко / Михайло Лашко // Педагогіка вищої та серед. шк. : зб. наук. пр. / за ред. З. П. Бакум. – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 39. – С. 326–331.
 39. Лашко, М. В. Просвітницько-педагогічна діяльність М. Грінченко: історіографія дослідження / М. В. Лашко // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – Вип. 15. – С. 411–416.
 40. *Lashko, M. Maria Grinchenko’sideas about the development of public schools in Ukraine / М. Lashko // The Advanced science Journal USA. – 2013. – Issue– Р. 77–80.
 41. *Видавнича діяльність М. Грінченко як складова просвітництва народу. //М.В. Лашко // Програма Міжнародної наукової конференції «1025‑річчя історії освіти в Україні: традиції, сучасність та перспективи», 22 травня 2014 року.Київ. – 2014 р.
 42. *Лашко, М. В. Вклад Марии Гринченко в популяризацию творческого наследия Бориса Гринченко в Украине (1910–1928) / М. В. Лашко // Вестн. Актюбин. регион. госуд. ун-та им. К. Жубанова / отв. ред. Г. Д. Караша. – Актобе, 2014. – С. 160–166.
 43. *Лашко, М. В. Педагогічна і просвітницька діяльність Марії Грінченко (1863-1928): автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 /Лашко Михайло Васильович ; наук. кер. Л. Д. Березівська ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2015. – 20 с.
 44. *Луговий, О. Визначне жіноцтво України: істор. життєписи / Олександр Луговий. – Торонто : Накладом автора, 1942. – 252 с.
 45. Малиш М. М. Книговидавнича діяльність Бориса Грінченка: дис. … канд. філол. наук: 10.01.10 / Малиш Мирослава Михайлівна. – Київ, 1994. – 156 с.
 46. Марія Миколаївна Грінченкова // Рос-укр. словник. – Київ, 1929. – Т. 2. – Вип. 1. – 392 с.
 47. Матвійчук, О. Є. Внесок Марії Грінченко в українське книговидання [Електронний ресурс] / О. Є Матвійчук. – Режим доступу: http://www.ippo.org.ua/files _2010/1213/2.doc. – Назва з екрану.
 48. *Мовчун. А. Борис Грінченко і Марія Загірня: феномен родинного життя / Антоніна Мовчун // Слово просвіти. – 2013. –№ 2. – С. 3.
 49. *Наумова, М. Не пропаде даремно праця наша: (Пам’яті Марії Грінченко) /Марія Наумова //Література. Діти. Час : зб. літ.-крит. ст. про дитячу літературу. – Київ : Веселка, 1990. – С. 139–
 50. Нежива, Л. Творча спадщина Марії Загірньої і проблеми національної освіти / Л. Нежива // Українська духовна культура в системі національної освіти : тези наук. конф. – Харків, 1995. – С. 153–154.
 51. Нежива, Л., Неживий, О. На ниві добротворення (До 135-річчя від дня народження Марії Загірньої) / Л. Нежива, О. Неживий // Дивослово. – 1998. – № 6. – С. 13–16.
 52. *Нежива, Л. Педагогічна та культурно-просвітня діяльність Марії Загірньої / Л. Нежива // Матеріали наук.-практ. конф. «Розвиток освіти і культури України в ХVІІ – ХІХ ст.». – Глухів, 1999. – С. 14–16.
 53. Нежива, Л. Проблеми літературної творчості Марії Загірньої / Л. Нежива // Вісн. ЛДПУ ім. Тараса Шевченка № 7 (17) : матеріали Всеукр. наук. конф. «Луганщина в системі національних духовних цінностей : до 135-річчя Б. Д. Грінченка». – Луганськ, 1999. – С. 59–61.
 54. Нежива, Л. Відображення культурно-освітнього руху в мемуаристиці Марії Загірньої / Л. Нежива // Вісн. ЛДПУ ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2000. – № 10 (30). – С. 117–121.
 55. Нежива, Л. Листи Марії Загірньої до Івана Липи / Л. Нежива // Слово і час. – 2000. – № 5. – С. 67–74.
 56. Нежива, Л. Літературні переклади Марії Загірньої / Л. Нежива // Вісн. Харківського нац. ун-ту. – Харків, 2000. – № 491. – С. 593–597.
 57. *Нежива, Л. Марія Загірня – видавець «Слова о полку Ігоревім» / Л. Нежива // «Слово о полку Ігоревім» і Луганщина : матеріали Всеукр. наук. конф. – Луганськ, 2000. – С. 125–127.
 58. Нежива, Л. «…Книжка наша – то єдиний провідник освіти». (Літературна спадщина Марії Загірньої) / Л. Нежива // Вісн. ЛДПУ ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2001. – № 2. – С. 54–64.
 59. *Нежива, Л. Л. Літературно-мистецькі та наукові пошуки Марії Загірньої : дис. … канд. філол. наук: 10.01.01 / Нежива Людмила Львівна; Запоріз. держ. ун-т. – Луганськ, 2001. – 178 с.
 60. *Нежива, Л. Марія Загірня. Урок 3 /Неживий О. І., Нежива Л. Л. // Література рідного краю. 10 клас : Підручник-хрестоматія. – Луганськ : Знання, 2001. – С. 24–36.
 61. *Некрологія. Грінченкова Марія Миколаївна (М. Загірня) // Україна: наук. двомісячник українознавства / під ред. М. Грушевського. – 1928.– № 6. – С. 215.
 62. *Павловський, В. Перше українське жіноче об’єднання в Києві (1901‑1905) / Вадим Павловський // Сучасність. – 1987. – Ч. 5 (313). – С. 54–66.
 63. *Памяти Марії Загірньої (1863 –1928) // Свобода. – 1928. – Т.ХХХVІ, № – 14 серп. – С 2.
 64. Письмо Х. Д. Алчевской // Укр. жизнь. – 1912. – № 4. – С. 85–91.
 65. Погрібний А. Г. Унікальний документ нашої культури / А. Г. Погрібний // Рукоп. та книж. спадщина України, 1993. – Вип. 1.– С. 70–83.
 66. Пустовіт, В. Ю. Парадигма націєтворення у мемуарній спадщині Марії Загірньої / В. Ю. Пустовіт // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2009. – № 1 (164). – С. 125–130.
 67. *Рахно, О. Л. Чернігівські земці (історико-біографічні нариси) / О. Л. Рахно. – Чернігів : КП «Чернігівські обереги», 2009. – 352 с.
 68. Рудченко, М. Таємниця одного видання / М. Рудченко // Прапор. –1957. – № 3. – С. 109–110.
 69. *Русова, С. Наші визначні жінки. Літературні характеристики силуети / С. Русова. – Коломия, 1934. – 92 с.
 70. Смоляр, Л. Участь жіноцтва у діяльності громад / Людмила Смоляр // Сучасність. – 1998. – № 9. – С. 76–90.
 71. *Смоляр, Л. Марія Загірна-Грінченко – жінка незламного духу (1863‑1928) / Людмила Смоляр // Наше життя. – 2002. – Ч. 4. – С. 1–3.
 72. *Снісаренко, Д. О. Село Олексіївка – один із культурних осередків за часів учителювання Бориса та Марії Грінченків / Д. О. Снісаренко // Творча спадщина Б. Грінченка і укр. нац. ідея : матеріали всеукр. наук. конф. до 145-річчя з дня народження Б. Грінченка / Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : СДД Рєзніков В. С., 2008. – 364 с.
 73. *Спис друкованих писаннів Марії Грінченкової // Зап. іст.-філол. Відділу ВУАН / за ред А. Кримського. – Київ, 1923. – Кн. ІІ–ІІІ. – С. 109–115.
 74. *Тимченко, Є. Відповідь на замітку М. Грінченкової / Є. Тимченко // Зап. істор.-філол. відділу ВУАН / за ред. А. Кримського. – Київ, 1920–1922. – Кн. І–ІІІ. – С. 247.
 75. *Чередниченко, В. Нариси з дитячої літератури. Марія Загірня (Грінченко) / В. Чередниченко // Новими стежками. – 1923. – Ч. 1 (4/5). – С. 36–37.

Анонси та оголошення

24.06.2020

За результатами конкурсу на заміщення вакантних наукових посад вважаються переможцями:

– ГУРАЛЮК Андрій Георгійович  – на посаду завідувача сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СУХОМЛИНСЬКА Ольга Василівна – на посаду головного наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДОБКО Тетяна Василівна  – на посаду провідного наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА Олена Вікторівна – на посаду провідного наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ГАВРИЛЕНКО Тетяна Леонідівна – на посаду старшого наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ДЯЧЕНКО Людмила Миколаївна – на посаду старшого наукового співробітника сектору рідкісних видань відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ЗАКАТНОВ Дмитро Олексійович – на посаду старшого наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– МІХНО Олександр Петрович – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ПІНЧУК Ольга Павлівна – на посаду провідного наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– РОСТОКА Марина Львівна – на посаду старшого наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СТРАЙГОРОДСЬКА Людмила Іванівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ТАРНАВСЬКА Сніжана Вікторівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору рідкісних видань відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ХОПТА Світлана Михайлівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ГОДЕЦЬКА Тетяна Іванівна – на посаду наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– ГОНЧАРЕНКО Олена Леонідівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– ДЕМИДА Євгенія Федорівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДЕРЕВЯНКО Тетяна Михайлівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДУРДАС Алла Петрівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом

– МАТВІЙЧУК Оксана Євгенівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– НІКОЛАЄНКО Ярослава Миколаївна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– СЕРЕДА Христина Володимирівна – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СИМОНЕНКО Тетяна Василівна – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– СОШИНСЬКА Ярослава Євгенівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ШИЛО Олексій Андрійович – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– РУБАН Алла Іванівна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– СОЛОДОВНІК Олена Анатоліївна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ХЕМЧЯН Ірина Іванівна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ЧАЛА Наталія Володимирівна – на посаду молодшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики.

30.04.2020

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus та Web of Science. Детальна інформація на сторінці Державної науково-технічної бібліотеки України.

Окрім цього, повідомляємо, що проводиться серія вебінарів українською мовою, присвячених роботі з базою даних Scopus Elsevier та бібліографічним менеджером Mendeley. Детальніше

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали