НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність О. Ф. Музиченка

 1. Березівська Л. Диференціація навчання як форма індивідуального підходу до дитини у працях українських педагогів (1917–1920 роки) : [про пед. погляди О. Ф. Музиченка] / Лариса Березівська // Рідна шк. – 2011. – № 8/9. – С. 75–80. – Бібліогр.: 18 назв.
 2. Березівська Л. Д. Освітньо-виховна діяльність київських просвітницьких товарств (друга половина ХІХ– поч. ХХ ст.) : [монографія] / Л. Д. Березівська. – Київ :Молодь, 1999. – 192 с.
 3. Боротьба О. Ф. Музиченка за створення єдиної української школи [Електронний ресурс] // Історія педагогіки. Навчальний посібник : 12.4. Розвиток української системи освіти у напрямі соціального захисту дітей // Учебные материалы. : [сайт] – Електрон. текст. дані. – [Київ, 2015]. – Режим доступу: http://works.doklad.ru/view/GkgvCHRPYHA.html. – Назва з екрану. – Дата звернення: 17.07.15.
 4. *Гранатович Л. В. Викладачі Ніжинської вищої школи: біограф. покажч / Л. В. Гранатович. – 2-е вид.: у 3-х ч. – Ніжин, 2001. – Ч. 1. – С. 129-130, 215.
 5. Гупан Н. М. Українська історіографія історії педагогіки / Н. М. Гупан. – Київ : АПН, 2002. – 223 с.
 6. *Дринов М. С. Этнографические наблюдения А. Ф. Музыченко над болгарскими колонистами Феодосийского уезда / М. С. Дринов. – Харьков, 1902. – С. 1–7.
 7. Зайченко І. В. Історія педагогіки : навч. посіб. у 2 кн. : кн. 2. Школа, освіта і педагогічна думка в Україні / І. В. Зайченко. – Київ : видавн. дім «Слово», 2010. – 1032 с.
 8. Замашкіна О. О. Ф. Музиченко: педагогічна діяльність в контексті руху за національну освіту (20–30-і рр. ХХ ст.) / Ольга Замашкіна // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : ЧНУ, 2009. – Вип. 451 : Педагогіка та психологія. – С. 90–99. – Бібліогр.: с. 98 (15 назв).
 9. Іващенко В. Праці Олександра Музиченка у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / Віра Іващенко // Вісн. кн. палати. – 2011. – № 7. – С. 38–41. – Бібліогр.: 11 назв.
 10. Історія Київського університету / під. ред. О. З. Жмудського. – Київ, 1959. – С. 561–563.
 11. Кемінь Г. Теорія і практика “нового виховання” у західноєвропейській педагогіці (кінець XIX – середина XX століття) : [монографія] / Галина Кемінь. – Дрогобич : Коло, 2004. – 123 с. – Бібліогр.: с. 110–123.
 12. Киричок І. Виховання особистості у поглядах викладачів Ніжинського історико-філологічного інституту (1875–1917) / Інна Киричок // Вісник Львів. ун-ту. Сер. Педагогіка. – 2006. –Вип. 21. – Ч. 1. – С. 324–331.
 13. Киричок І. Науково-педагогічна діяльність О. Ф. Музиченка (1875–1940) / І. Киричок // Рідна шк. – 2005. – № 6. – С. 74–76. – Бібліогр.: 10 назв.
 14. *Коваленко Є. І. З історії розвитку народної освіти кінця ХІХ, початку ХХ століття: О. Ф. Музиченко (1875-1940) / Є. І. Коваленко, Л. О. Сахненко // Актуальні проблеми педагогіки і психології / Ніжинський держ. пед. ін-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 1995. – С. 86.-90.
 15. Коваленко О. Педагог-імпресіоніст : [про життя та діяльність О. Ф. Музиченка] / О. Коваленко // Освіта України. – 2014. – № 31 (18 серп.). – С. 14.
 16. Ковальчук Г. П. О. Музиченко про трудову школу як провідну ланку освітньої системи в Україні / Г. П. Ковальчук // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ін-т педагогіки НАПН України. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2010. – Вип. 4. – С. 74–81 : іл. – Бібліогр.: с. 80 (12 назв).
 17. Лекція №11 – Освіта і педагогічна думка України кінця ХІХ – початку ХХ ст. [Електронний ресурс] : [Олександр Федорович Музиченко (1875–1940)] // Online освіта : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – Київ, 2013. – Режим доступу: http://educa.com.ua/lektsii/istoriia-pedahohiky/11-ped-dumka-khikh-poch-khkh-st. – Назва з екрану. – Дата звернення: 15.07.15.
 18. Мартиненко Л. О. До витоків педагогічних поглядів О. Ф. Музиченка / Л. О. Мартиненко // Наукові записки Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки / Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя. –Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 1999. – № 1. – С55–58.
 19. Мартиненко Л. О. Ніжинський період у житті професора О. Ф. Музиченка / Л. О. Мартиненко // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки / Ніжинський держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2000. – № 1. – С. 171-174.
 20. *Мосіяшенко В. А. Історія педагогіки України в особах : навч. посібник / В. А. Мосіяшенко, О. І. Курок, Л. В. Задорожна. – Суми : Унів. книга, 2005. – 266 с.
 21. Музыченко А. Ф. (1875–1940) // Антология педагогической мысли Украинской ССР / АПН СССР; [cост. Н. П. Калениченко]; отв. ред. М. В. Фоменко [и др.]. – М. : Педагогика, 1988. – С. 391–399. – (Антология пед. мысли народов СССР).
 22. Музиченко Олександр // Енциклопедія українознавства. – Львів, 1996. – Т. 5. – С. 1662.
 23. Музиченко Олександр Федорович [Електронний ресурс] : [український філолог, педагог-методист] // Знаменитые, великие, гениальные люди. Самое интересное о них! : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – [Київ, 2015]. – Режим доступу: http://100v.com.ua/ru/node/3190. – Назва з екрану. – Дата звернення: 15.07.15.
 24. Олександр Музиченко (1875–1940) // Нариси історії українського шкільництва (1905—1933) : навч. посіб. / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ : Заповіт, 1996. –С. 287–291.
 25. Музиченко Олександр Федорович // Педагогічний словник / за ред. М. Д. Ярмаченка. – Київ : Пед. думка, 2001. – С. 329.
 26. Музиченко Олександр Федорович [Електронний ресурс] // Провідники духовності в Україні : довідник / за ред. І. Ф. Кураса.. – Київ : Вища шк., 2003 // Підручники онлайн – Libfree.com. : [сайт] – Електрон. текст. дані. – [Київ, 2011]. – Режим доступу:http://libfree.com/146643068_kulturologiyamuzichenko_oleksandr_fedorovich.html. – Назва з екрану. – Дата звернення: 15.07.15.
 27. *Музыченко О. Ф. 25 років на ниві освіти // Народний учитель. – 1925. – 22 груд.
 28. Непомнящий А. До історії етнографічних досліджень Криму: Олександр Федорович Музиченко / Андрій Непомнящий // Народна творчість та етнографія. – 2007. – № 5. – С. 19–22. – Бібліогр.: 22 назв.
 29. *Непомнящий А. А. Етнограф і педагог Олександр Музиченко: Діяльність у контексті кримознавчих студій / А. А. Непомнящий // Музиченко О. Історія, етнографія та народна творчість кримських болгар / О. Музиченко. – Сімферополь : Доля, 2004. – С. 12-28.
 30. Непомнящий А. Олександр Федорович Музиченко: кримські сторінки біографії знаного ніжинця / Андрій Непомнящий // Ніжинська старовина. Ніжинознавчі студії No 3: наук. історико-культуролог. зб. / Центр пам’яткознавства НАН України, Українське т-во охорони пам’яток історії та культури ; гол. ред. О. Б. Коваленко. − Ніжин : Аспект-поліграф, 2007. − Вип. 3 (6). –С. 124–129.
 31. *Непомнящий А. А. Подвижники крымоведения II. Taurica orientalia : биобиблиог. крымоведения / А. А. Непомнящий. – Симферополь : ОАО Симферопольская гор. типография (СГТ), 2008. – Вып. 12. – 600 с.
 32. Непомнящий А. «Праці» Археологічних з’їздів (1869–1911) як джерело для складання біобібліографії істориків-кримознавців / А. А. Непомнящий // Наукові праці Націон. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2003. – Вип. 10. – С. 230–247.
 33. Непомнящий А. «Труды» Археологических съездов как источник изучения развития исторического краеведения Крыма / А. А. Непомнящий // Проблеми історії та археології України : зб. доповідей міжнарод. наук. конф. до 100-річчя XII Археологічного з’їзду в м. Харкові 25–26 жовтня 2002 року / Харківський національний ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2003. – С. 8–11.
 34. Носкова І. А. Історія, етнографія та лінгвістичні особливості мови кримських болгар в публікаціях Олександра Музиченка / І. А. Носкова // Записки історичного факультету / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2002. – Вип. 12. – С. 142–148.
 35. Педагогічна діяльність О. Ф. Музиченка [Електронний ресурс] // Інформаційний портал : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – Київ, 2013. – Режим доступу: http://ipwi.com.ua/Teoretichni_osnovi_pedagogiki/Pedagogichna_diyalnist_OF_Muzichenka.html. – Назва з екрану. – Дата звернення: 15.07.15.
 36. Пінчук Т. Д. Педагогіка у Ніжинський вищій школі / Т. Д. Пінчук ; Ніжинський держ. пед. ін-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : НДПУ, 2002. – 101 с.
 37. Прищак М. Д. Поняття духовності в педагогічній спадщині О. Ф. Музиченка / М. Д. Прищак // Гуманізм та освіта : зб. матеріалів VIII міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 19–21 верес. 2006 р. / Вінниц. нац. техн. ун-т, Мін-во освіти і науки України, АПН України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Ун-т ЄВЛЄ (Швеція). – [Вінниця] : Вид-во ВНТУ „УНІВЕРСУМ-Вінниця”, 2006. – С. 113–115. – Бібліогр.: с. 115 (4 назви). – Відомості доступні також із Інтернету : http://conf.vntu.edu.ua/humed/2006/txt/06pmdofm.php.
 38. *Провідники духовності в Україні : довід. / За ред. І. Ф.  Кураса. – Київ : Вища шк., 2003.– 783 с.
 39. Проценко Л. А. Київський некрополь : путівник-довід. / Людмила Проценко. – Київ : Укр. письменник, 1994. – 334 с.
 40. *Сахненко Л. О. О. Ф. Музиченко – випускник ніжинської вищої школи / Л. О. Сахненко // Література та культура Полісся : зб. наук. ст. Вип. 8. Особливості розвитку культури Полісся XVIII-XX століття та видатні її діячі / Ніжинський держ. пед. ін-т імені Миколи Гоголя ; відп. ред. та упоряд. Г. В. Самойленко. – Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 1997. – С. 98-100.
 41. Сбруєва А. А. Порівняльна педагогіка: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл / А. А. Сбруєва. – 2-ге вид., стер. – Суми : Університетська книга, 2005. – 319 с.
 42. Сидоренко В. Формування педагогічного світогляду О. Ф. Музиченка (1875–1940 рр.) / В. Сидоренко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Історико-педагогічні студії / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип. 2. – С. 78–85.
 43. Сисоєва С. Олександр Музиченко (1875–1940) / С. Сисоєва, І. Соколова // Нариси з історії розвитку педагогічної думки : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учбової літератури, 2003. – С .239–243.
 44. Сухомлинська О. В. Зарубіжний педагогічний досвід в Україні в 20-ті роки // Рідна шк. – 1992. – № 2. – С. 3–7.
 45. Сухомлинська О. В. Олександр Музиченко / О. В. Музиченко // Історико-педагогічний альманах / АПН України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини, Всеукр. асоц. істориків педагогіки ; гол. ред. О. Сухомлинська. – Київ : [б. в.]. – Київ, 2006. – Вип. 1. – С. 46–53.
 46. Сухомлинська О. В. Музиченко Олександр Федорович (1875–1940) / О. В. Сухомлинська // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл : у 2 кн. / ред. О. В. Сухомлинська. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 2 : ХХ століття. – С. 196–203.
 47. Сухомлинська О. Учений i практик : [Славні iменa: О. Ф. Музиченко] / О. Сухомлинська // Рад. освіта. – 1987. – 9 жовт. (№ 81). – С. 1.
 48. Тригубенко В. Згадуємо з вдячністю : [О. Ф. Музиченко – професор педагогіки] / В. Тригубенко // Пед. газета. – 1999. – № 9. – С. 4.
 49. Тринус О. В. Активізація методів навчання в контексті розвитку педагогічної майстерності вчителя у творчій спадщині О. Ф. Музиченка / Олена Тринус // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2009. – № 5. – С. 161–169. – Бібліогр.: 8 назв.
 50. Тринус О. В. Ідеї розвивального навчання в педагогічній спадщині О. Ф. Музиченка / О. В. Тринус // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Ін-т математики, фізики і технол. освіти. – Київ ; Вінниця : Планер, 2010. – Вип. 25. – С. 101–105. – Бібліогр.: с. 105 (6 назв).
 51. Тринус О. В. Ідеї розвитку педагогічної майстерності вчителя у творчій спадщині О. Музиченка (1875-1937 рр.) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Олена Володимирівна Тринус ; наук. кер. О. А. Лавріненко ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України. – Київ : [б. в.], 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17.
 52. Тринус О. В. Ідеї розвитку педагогічної майстерності вчителя у творчій спадщині О. Музиченка : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Тринус Олена Володимирівна ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Київ : [б. в.], 2013. – 266 с. : табл. – Бібліогр.: с. 197–221.
 53. Тринус О. В. О. Музиченко про головні принципи навчання / О. В. Тринус // Витоки педагогічної майстерності. – 2012. – № 9. – С. 299–303.
 54. Тринус О. В. О. Ф. Музиченко про сутність ціннісних орієнтирів української педагогічної думки / Олена Тринус // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2009. – № 6. – С. 124–132. – Бібліогр.: 5 назв.
 55. Тринус О. В. Педагогічна майстерність як освітня технологія в спадщині О. Музиченка / О. В. Тринус // Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи. – 2012. – Вип. 3. – С. 67–70. – Відомості доступні також із Інтернету :http://ubgd.lviv.ua/konferenc/kon_ikt/Section3/Trynus.pdf
 56. Тринус О. В. Погляди О. Музиченка на сутність педагогічної майстерності вчителя / О. В. Тринус // Учитель мистецьких дисциплін у дискурсі педагогічної майстерності : монографія / [авт.: І. А. Зязюн, Г. Г. Філіпчук та ін. ; за наук. ред., передм. і післямова О. М. Отич] ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Бердян. держ. пед. ун-т. – Київ ; Бердянськ : Ткачук О. В., 2013. – С. 246–257.
 57. Тринус О. В. Розвиток творчої особистості учня в педагогічній спадщині О. Ф. Музиченка / О. В. Тринус // Педагогічна майстерність як система професійно-мистецьких компетентностей. – 2010. – Вип. 1. – С. 243–244.
 58. *Тринус О. В. Сутність педагогічних технологій у творчості О. Музиченка / О. В. Тринус // ІХ Всеукраїнські педагогічні читання пам’яті видатного вченого-педагога Олени Степанівни Дубинчук. – 2012. – Вип. 4. – С. 260–263. – Відомості доступні також із Інтернету :http://lib.iitta.gov.ua/6345/1/Untitled0.pdf9.pdf.
 59. *Тринус О. Сутність педагогічних технологій у творчості О. Музиченка / Олена Тринус // Освіта впродовж життя: вимоги часу : зб. матеріалів IV Всеукр. пед. читань пам’яті видат. вченого-педагога О. С. Дубинчук : 19 квіт. 2012 р., м. Київ. – Київ, 2012. – С. 260–262.
 60. Філія Чернігівського обласного державного apxiвy в м. Ніжині. Фонд історико-фіологічного інституту князя Безбородька в Ніжині. Справа Музиченка О. Ф. № 387. Оп. 1, од. зб. 1482, 116 арк.
 61. Ярмак Н. О. Вплив поглядів Й. Песталоцці на педагогічне становлення О. Ф. Музиченка та подальший розвиток національної школи / Н. О. Ярмак // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – 2007. – № 1. – С. 129–130. – Бібліогр.: 7 назв.
 62. Ярмак Н. О. Вплив поглядів К. Д. Ушинського на формування педагогічних ідей О. Ф. Музиченка / Н. О. Ярмак // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – 2008. – № 3. – С. 134–137. – Бібліогр.: 17 назв.
 63. Ярмак Н. О. До питання становлення національної системи освіти. Історичний аспект : О. Музиченко / Н. О. Ярмак // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. – 2005. – № 3. – С. 216–219.
 64. Ярмак Н. О. Життя та діяльність О. Ф. Музиченка / Н. О. Ярмак // З історії наукових студій викладачів НПУ імені М. П. Драгоманова (до 180-річчя Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова) : збірник / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – С. 219–222.
 65. Ярмак Н. О. Музиченко О. Ф. Маловідомі сторінки біографії / Н. О. Ярмак // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя ; гол. ред. Є. І. Коваленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя. – 2006. – № 4. – С. 106–107. – Бібліогр.: 9 назв.
 66. Ярмак НО. О. Ф. Музиченко про фактори впливу на гармонійний розвиток дитини / Н. О. Ярмак // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – 2011. – № 5. – С. 205–207. – Бібліогр.: 8 назв. ; Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – 2009. – № 5. – С. 208–210.
 67. Ярмак НО. О. Ф. Музиченко про формування у школярів здорового способу життя / Н. О. Ярмак // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – 2008. – № 2. – С. 156–157.
 68. *Ярмак Н. О. Музиченко О. Ф. Сторінки біографії / Н. О. Ярмак // Література та культура Полісся : зб. наук. пр. / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя  ; відп. ред. та упоряд. Г. В. Самойленко. – Вип. 35. Філологія, історія та культура Полісся на перетині думок. –Ніжин : [б. в.], 2007. – С. 168.
 69. Ярмак Н. О. Ніжинський період у педагогічній діяльності Олександра Музиченка (1908–1910-ті) / Наталія Олександрівна Ярмак // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. – 2013. – № 4. – С. 226–228.
 70. Ярмак НО. Погляди О. Ф. Музиченка на підготовку вчителя початкової школи / Н. О. Ярмак // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – 2007. – № 4. – С. 186–188. – Бібліогр.: 10 назв.
 71. Ярмак НО. Погляди О. Ф. Музиченка на проблему комплексного навчання та виховання школярів в умовах національної школи у 20-30-х роках ХХ ст. / Н. Ярмак // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – 2006. – № 3. – С. 123–125. – Бібліогр.: 8 назв.
 72. Ярмак Н. О. Погляди С. Русової та О. Музиченка на формування особистості дитини / Н. О. Ярмак // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Пед. науки / Чернігівський держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. – Чернігів, 2006. – Вип. 39. –С .184–185.
 73. Ярмак НО. Софія Русова та Олександр Музиченко: співставлення поглядів на підготовку вчителя початкової школи / Н. О. Ярмак // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – 2011. – № 8. – С. 190–193. – Бібліогр.: 8 назв.
 74. Ярмаченко М. Д. Музиченко Александр Федорович / М. Д. Ярмаченко // Українська радянська енциклопедія. – 2-ге вид. – Київ : Головна ред. УРЕ, 1982. – Т. 7 Мікроклін–Олеум. – С. 163.
 75. З цими виданнями ви можете ознайомитись у Державній науково-педагогічній бібліотеці України
  імені В. О. Сухомлинського
  Астериском (*) позначені видання, відсутні у фонді ДНПБ України ім В. О. Сухомлинського

Анонси та оголошення

04.07.2020

Щиро вітаємо

СТРАЙГОРОДСЬКУ ЛЮДМИЛУ ІВАНІВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивного настрою, затишку й тепла в колі Вашої родини, серед друзів і колег!

flowers9

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України

Л. Д. Березівська

24.06.2020

За результатами конкурсу на заміщення вакантних наукових посад вважаються переможцями:

– ГУРАЛЮК Андрій Георгійович  – на посаду завідувача сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СУХОМЛИНСЬКА Ольга Василівна – на посаду головного наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДОБКО Тетяна Василівна  – на посаду провідного наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА Олена Вікторівна – на посаду провідного наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ГАВРИЛЕНКО Тетяна Леонідівна – на посаду старшого наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ДЯЧЕНКО Людмила Миколаївна – на посаду старшого наукового співробітника сектору рідкісних видань відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ЗАКАТНОВ Дмитро Олексійович – на посаду старшого наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– МІХНО Олександр Петрович – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ПІНЧУК Ольга Павлівна – на посаду провідного наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– РОСТОКА Марина Львівна – на посаду старшого наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СТРАЙГОРОДСЬКА Людмила Іванівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ТАРНАВСЬКА Сніжана Вікторівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору рідкісних видань відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ХОПТА Світлана Михайлівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ГОДЕЦЬКА Тетяна Іванівна – на посаду наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– ГОНЧАРЕНКО Олена Леонідівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– ДЕМИДА Євгенія Федорівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДЕРЕВЯНКО Тетяна Михайлівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДУРДАС Алла Петрівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом

– МАТВІЙЧУК Оксана Євгенівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– НІКОЛАЄНКО Ярослава Миколаївна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– СЕРЕДА Христина Володимирівна – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СИМОНЕНКО Тетяна Василівна – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– СОШИНСЬКА Ярослава Євгенівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ШИЛО Олексій Андрійович – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– РУБАН Алла Іванівна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– СОЛОДОВНІК Олена Анатоліївна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ХЕМЧЯН Ірина Іванівна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ЧАЛА Наталія Володимирівна – на посаду молодшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали