НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

БІБЛІОГРАФІЯ ПУБЛІКАЦІЙ ЖИТТЯ ТА ТВОРЧОСТІ М. П. ДРАГОМАНОВА

 1.  Абаїмов В. «Про мир з неправдою я не думав ніколи…» : [до 160-річчя від дня народження Михайла Драгоманова – укр. письменника, науковця, етнографа, політика та мислителя] / В. Абаїмов // Гуманіт. науки. – 2001. – № 2. – С. 142–145.
 2. Андрусяк Т. Г. Шлях до свободи (М. Драгоманов про права людини) / Т. Г. Андрусяк. – Л. : Світ, 1998. – 189 с.
 3. Андрущенко В. До річниці [166-ї] від дня народження Михайла Драгоманова / В. Андрущенко // Освіта України. – 2007. – 14 верес. (№ 68). – С. 6.
 4. Андрущенко В. Михайло Драгоманов і національний педагогічний університет / В. Андрущенко // Освіта України. – 2003. – 23 верес. (№ 72). – С. 6.
 5.   Андрущенко В. Світоч національної педагогічної думки : [до 165-річчя від дня народж. М. П. Драгоманова, ім’я якого носить Нац. пед. ун-т у Києві] / В. Андрущенко // Освіта України. – 2006. – 29 верес. (№ 73). – С. 8.
 6.    Андрущенко В. П. Спадщина малознаного Михайла Драгоманова – політолога й культуролога / В. П. Андрущенко, В. Ф. Погребенник // Вища освіта України. – 2010. – № 1. – С. 97–106.
 7. Андрущенко В. Три університети Михайла Драгоманова. Постать. Країна готується гідно відзначити ювілей суспільної і наукової думки / В. Андрушенко // Уряд. кур’єр. – 2011. – 10 верес. (№ 166). – С. 18.
 8.   Андрущенко В. Триває рік Драгоманова : розповідь ректора НПУ імені М. Драгоманова Віктора Андрущенка про вшанування пам’яті Михайла Драгоманова / записав Іван Ілляш // Голос України. – 2011. – 10 серп. (№147). – С. 3.
 9.    Атанасов П. Михайло Драгоманов і Софійський університет: про викладацьку, публіцистичну і громадську діяльність українського вченого-історика в Болгарії / П. Атанасов // Всесвіт. – 1962. – № 12. – С. 98–100.
 10. Батуринский В. К биографии Н. И. Костомарова / В. Батуринский // Былое. – 1907. – № 10. – С. 89–93.
 11. Борисенко В. І. Боротьба демократичних сил за народну освіту на Україні в 60-90-х роках ХІХ ст. / В. І. Борисенко. – К. : Наук. думка, 1980. – 155 с.
 12. . Будняк Т. Г. Педагогічні погляди М. П. Драгоманова і сьогодення: тези Драгоманівських читань / Т. Г. Будняк, О. Т. Шпак. – К. : УДПУ, 1995. – С. 31–32.
 13. Будняк Т. Г. Розвиток національної освіти в контексті педагогічних поглядів М. П. Драгоманова / Т. Г. Будняк // Проблеми змісту педагогічної підготовки вчителя у контексті аксіологічної освіти (історичний, теоретико-практичний аспекти) : матеріали міжнарод. наук. конф., присвяч. 170-річному ювілею ун-ту / за заг. ред. Л. Вовк, О. Падалка. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. – С. 109–113.
 14. Бужинський М. До гімназійних літ Драгоманова / М. Бужинський // Україна: наук. двохмісячник українознавства. – К. : ВУАН, 1926. – Кн. 2–3. – С. 65–69.
 15.  Бурбан В. «Чудацькі думки про українську національну справу» : [М. П. Драгоманову – 160] / В. Бурбан // Дзеркало тижня. – 2001. – № 38. – С. 17.
 16.  Возняк М. Із зносин М. П. Драгоманова з Галичиною / М. Возняк // Україна: наук. двохмісячник українознавства. – 1926. – Кн. 5. – С. 137–155.
 17. Возняк М. Недопущення Івана Франка до доцентури у Львівському університеті / М. Возняк // Іван Франко: статті і матеріали: зб. наук. пр. – Л., 1948.– С. 43-63. (Відгук М. Драгоманова на цю подію у листуванні з М. Павликом та І. Франком).
 18.  Гелей С. Михайло Драгоманов – предтеча українського кооператизму / С. Гелей // Галичина. – 2001. – № 5/6. – С. 139–148.
 19. Гермайзе О. М. П. Драгоманов в української історіографії / Осип Гермайзе //  Філос. і соціол. думка. – 1991. – № 9. – С. 102–130.
 20. Гермайзе О. М. П. Драгоманов в українській історіографії / О. Гермайзе // Україна: наук. двомісячник українознавства. – К. : ВУАН, 1926. – Кн. 2/3. – С. 125–145.
 21. Глушко С. Драгоманов і недільні школи / С. Глушко // Україна. – 1924. – Кн. 4. – С. 35–37.
 22. Горбенко С. С. Естетико-педагогічні погляди М. П. Драгоманова / С. С. Горбенко // Наукові записки: матеріали звіт.-наук. конф. викл. за 1991 р. – К., 1992. – С. 261–262.
 23. Горболіс Л. Народнорелігійне виховання в сім’ї Драгоманових / Л. Горболіс // Рідна шк. – 1997. – № 5. – С. 15–17.
 24. Грушевський О. Драгоманов і Галицька молодь 1870-х рр. (Франко і товариші) / О. Грушевський //Україна: наук. двохмісячник українознавства. – 1926. – Кн. 6. – С. 43–55.
 25. Дейч Л. Г. М. П. Драгоманов в изгнании [1878–1880 гг.] / Л. Г. Дейч // Вестн. Европы. – 1913. – № 10. – С. 201–226.
 26. Дейч Л. Г. Украинская и общерусская эмиграция / Л. Г. Дейч // Вестн. Европы. – 1914. – № 8. – С. 209–233.
 27. Димитров І. Спомин останньої лекції професора М. Драгоманова, котру він прочитав 8 июня 1895 р. в аудиторії ІІІ історико-філологічного курса / І. Димитров // Народ. – 1895. – № 12. – С. 184-185.
 28. Дічек Н. П. Драгоманов Михайло Петрович (1841–1895) / Н. П. Дічек // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. / за ред. О. В. Сухомлинської. – К. : Либідь, 2005. – Кн. 1. – С. 376–384.
 29. Дмитренко М. Михайло Драгоманов – дослідник фольклору / М. Дмитренко // Слово і час. – 2005. – № 6. – С. 12–24.
 30. Драгоманів-Шимманова Л. Зі споминів про М. Драгоманова / Л. Драгоманів-Шимманова // Дзвін. – 1991. – № 10. – С. 137–145.
 31. Дунай П. «Шевченко, українофіли й соціалізм» : проблематичний зріз передмови й приміток Андрія Ніковського до книжки Михайла Драгоманова / П. Дунай // Дивослово. – 2005. – № 10. – С. 54–58. – Бібліогр. : С. 58.
 32. З важким багажем до ювілейного драгоманівського року (есе до 150-річчя) // Дашкевич Я. Постаті: нариси про діячів історії, політики, культури / Ярослав Дашкевич. – 2-е вид., виправ. й доповн. – Л. : Львів. Від. ІУАД ім. М. С. Грушевського НАНУ / Літ. агенція «Піраміда», 2007. – С. 295–332.
 33. Зленко Г. Магістерські екзамени Михайла Драгоманова / Г. Зленко // Жовтень. – 1985. – № 2. – С. 109–112.
 34. Іванова Р. П. Михайло Драгоманов у суспільно-політичному русі Росії та України (ІІ пол. ХІХ ст.) / Р. П. Іванова. – К., 1971. – 234 с.
 35. Іванченко Р. Клятва: роман-хроника : [о М. П. Драгоманове] / Р. Іванченко. К.: Дніпро, 1985. – 373 с.
 36. . Іванченко Р. П. Раби Києва не мовчали…: до 150-річчя від дня народження М. П. Драгоманова / Р. П. Іванченко. – К. : Т-во “Знання”, 1991. – 48 с.
 37. Іванюк І. В. Взаємозв”язок національного та інтеркультурного виховання у працях М. Драгоманова / І. В. Іванюк // Відродження. – 1998. – № 2. – С. 4–7.
 38. Карамаш С. Драгоманов у Києві / С. Карамаш // Хрещатик. – 1995. – 7 лип. – С. 5.
 39. Квіт С. Наш Драгоманов / С. Квіт // Дивослово. – 2001. – № 10. – С. 53–55.
 40. Киян Л. Біля джерел української демократичної педагогіки / Людмила Киян // Наукові записки. Сер. Педагогічні науки. – Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2003. – Вип. 49, ч. ІІ. – С. 44–48.
 41. Киян Л. Ф. Визначний діяч української освіти (М. П. Драгоманов) / Л. Ф. Киян // Почат. шк. – 1991. – № 11. – С. 59–62.
 42. Климчук Л. А. Боротьба М. П. Драгоманова за українську народну освіту / Л. А. Килимчук // Педагогіка і психологія. – 1994. – № 2. – С. 128–135.
 43. Климчук Л. Рідна мова в контексті педагогічних поглядів М. Драгоманова / Л. Климчук // Почат. шк. – 1994. – № 1. – С. 51–54.
 44. Колесніченко О. Міжнародні драгоманівські читання : [про наук. конф. «Другі міжнародні драгоманівські читання» з нагоди 160-річчя від дня народж. Михайла Драгоманова у Нац. пед. ун-ті ім. М. П. Драгоманова, м. Київ] / Освіта України. – 2006. – 3 листоп. (№ 82). – С. 9.
 45. Колосов Е. Два русских областника – М. П. Драгоманов и Г. Н. Потанин / Е. Колосов // Сибир. записки. – 1916. – № 3. – С. 123–153.
 46. Костомаров Н. [О книге: Малорусские народные предания и поверья. Свод М. Драгоманова. — К., 1876] / Н. Костомаров // Русская старина. – 1877. – № 5. – С. 113–132.
 47. Круглашов А. Європоцентризм Михайла Драгоманова / А. Круглашов // Наук. світ. – 2004. – № 9. – С. 20–23.
 48. Круглашов А. Європоцентризм Михайла Драгоманова / А. Круглашов // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2005. – Квіт. (№ 13). – С. 5–9.
 49. Круглашов А. Михайло Драгоманов про історичну долю та завдання освіти на Україні / А. Круглашова // Рад. шк. – 1991. – № 8. – С. 90–93.
 50. Круглашова А.М. Наукова спадщина Михайла Драгоманова / А. М. Круглашова //Трибуна. – 2001. – № 9/10. – С. 32–34.
 51. Ліпницька І. Духовна спадкоємність : М. Драгоманов і С. Єфремов / І. Ліпницька // Дивослово. – 2008. – № 8. – С. 53–55.
 52. Лісовий В. С. Драгоманов і Донцов / В. С. Лісовий // Філос. і соціол. думка. – 1991. – № 9. – С. 83–101.
 53. Лукеренко В. Видатний просвітитель: про укр. вченого, громад. діяча і публіциста М. П. Драгоманова / В. Лукашенко // Войовничий атеїст. – 1963. – № 9. – С. 51–53.
 54. Лукеренко В. Л. Світогляд М. П. Драгоманова / В. Л. Лукаренко. – К. : Наук. думка, 1965. – С. 15–16.
 55. Любар О. О. Педагогічні ідеї М. П. Драгоманова, Б.Д. Грінченка / О. О. Любар // Любар О. О. Історія української педагогіки. – К., 1999. – С. 174–185.
 56. Магеря О. П. Етичні погляди Михайла Драгоманова / О. П. Магеря // Суспільно-історична спадщина М. П. Драгоманова і сьогодення: тези Драгоманіських читань. – К. : УДПУ, 1995. – С. 27–28.
 57. Майборода С. Педагогічна діяльність М. П. Драгоманова / С. Майборода // Наукові записки: матеріали звіт.-наук. конф. викл. за 1991 р. – К. : КДПІ, 1992. – С. 259–261.
 58. Мацько Л. «Всі гріхи простяться, окрім гріхів проти народу і розуму» / Л. Мацько // Дивослово. – 2003. – № 11. – С. 20–23.
 59. Маяковський В. Звільнення Драгоманова з Київського університету / В. Маяковський // Україна: наук. двомісячник українознавства. – К. : ВУАН, 1926. – Кн. 2/3. – С. 90–96.
 60.  Мельник В. А. Український просветитель М. П. Драгоманов / В. А. Мельник // Вопросы ист. – 1968. – № 3. – С. 205–208.
 61. Мисюра Ф. А. М. П. Драгоманов про місце освіти і культури в житті суспільства / Ф. А. Мисюра // Наукові записки: матеріали звіт.-наук. конф. викл. за 1991 р. – К. : КДПІ, 1992. – С. 261–262.
 62. Михайло Драгоманов – видатний педагог : добірка ст. // Освіта. – 2003. – 24 верес.–1 жовт. (№ 44). – С. 1–12.
 63. Михайло Драгоманов : [громадський діяч] // Все для вчителя. – 2001. – Верес. (№ 25). – С. 20.
 64. Михайло Драгоманов: документи і матеріали. 1841-1994 / упоряд. Болотова А. та ін.; Ін-т укр. археології та джерелознавства. – Л., 2001. – 731 с.
 65. Михайло Драгоманов і українське національне відродження : тези доп. і повідомлень респ. наук. конф. молодих вчених, присвяч. 150-річчю з дня нар. М. П. Драгоманова, Київ, 22-33 трав. 1991 р. – К., 1991. – 125 с. – Із змісту: Терлецький В. В. М. П. Драгоманов і К. Д. Ушинський в поглядах на українську народну школу. – С. 9–12;  Майборода С. В. Просвітительська діяльність М. П. Драгоманова. – С. 64–66;  Зайченко В. І. Проблеми освіти і виховання в педагогічній публіцистиці М. П. Драгоманова. – С. 114–117.
 66. Михайло Драгоманов у контексті європейського просвітницького руху : матеріали першої міжвуз. наук.-практ. конф. студ., асп. і молодих наук., 27 лют. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол. : Волинка Г. І. та ін.]. – К., 2007. – 141 с.
 67. Мозгова Н. Зустріч через століття: М. П. Драгоманов і М. І. Пирогов / Н. Мозгова // Освіта. – 2005. – 6-13 лип. (№ 27/28). – С. 6–7.
 68. . Муравицька М. Апостол правди і науки : концепція національної освіти М. П.  Драгоманова / М. Муравицька // Рідна шк. – 1996. – № 4. – С. 5–8.
 69. Мухін М. І. Недільні школи в умовах класової боротьби трудящих / М. І. Мухін // Рад. шк. – 1976. – № 9. – С. 104–105.
 70. Ніколаєнко Я. Культура громадянськості як тема філософії Михайла Драгоманова / Я. Ніколаєнко // Українознавство. – 2005. – № 1. – С. 80–83. – Бібліогр. : 14 назв.
 71. Новиченко Л. М. Просвітитель / Л. М. Новиченко // Штрихи до наукового портрета Михайла Драгоманова. – К. : Наук. думка, 1991. – С. 96–114.
 72. Норкіна О. Ф. Спорідненість гуманістично-спрямованих педагогічних ідей в творчій спадщині М. П. Драгоманова і С. Ф. РусовоЇ – як джерело сучасної інноваційної практики викладання в школі / О. Ф. Норкіна // Теоретичні питання освіти та виховання : зб. наук. пр. – К. : КДЛУ, 2000. – Вип. 9. – С. 121–124.
 73.  Одарченко П. Дати народження й смерті М. П. Драгоманова / П. Одарченко // Слово і час. – 2003. – № 2. – С. 75–76.
 74. Панько Т. І. Нація і мова в системі поглядів М. Драгоманова і М. Грушевського / Т. І. Панько. – Л. : Львів. ун-т ім. І.Франка, 1991. – 53 с.
 75. Погребенник В. Малознаний Михайло Драгоманов: сторінками раритет. кн. / В. Погребенник // Дзеркало тижня. – 2003. – 8–14 листоп. (№ 43).– С. 23.
 76. Погребенник В. Українсько-болгарське єднання і «софіність» Михайла Драгоманова : до 110-річчя від дня смерті вченого / В. Погребенник // Освіта. – 2006. – 11-18 січ. (№ 2/3). – С. 9.
 77. Потапенко Е. К. Болгаро-русские педагогические связи в ХІХ веке / Е. К. Потапенко. – К. : Вища шк., 1992. – 112 с.
 78. Початок літературної дискусії 1873–1878 років на Україні // Комишанченко М. П. Літературна дискусія 1873–1878 рр. на Україні / М. П. Комишанченко. – К. : Вид. Київ. держ. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка, 1958. – С. 45–76.
 79. Пчілка О. Спогади про Михайла Драгоманова / О. Пчілка // Україна: наук. двомісячник українознавства. – К. : ВУАН, 1926. – Кн. 2–3. – С. 38–64; Див. також: Пчілка О. Твори / О. Пчілка. – К. : Дніпро, 1988. – С. 498–553.
 80. Руденко Ю. Велети української духовності або педагогіка М. Драгоманова і К. Ушинського: виховні ідеали, національні цінності / Ю. Руденко // Освіта. – 2004. – 21–28 квіт. (№ 20). – С. 6–7.
 81. Русова С. Думки Драгоманова про освіту / С. Русова // Світло. – 1910. – Груд. – С. 32.
 82. Русова С. Памяти М. П. Драгоманова / С. Русова // Русская мысль. – 1905. – № 8. – С. 50–71.
 83. Савинець В. К. Іван Франко і сучасна йому педагогічна думка в Галичині / В. К. Савинець. – Л., 1961. – 99 с.
 84. Сірополко С. М. Пирогов і М. Драгоманов / С. Сірополко // Шлях виховання і навчання. – 1931. – № 1/9. – С. 263–371.
 85. Студинський К. Перша зустріч Михайла Драгоманова з галицькими студентами / К. Студинський // Україна: наук. двомісячник українознавства. – К. : ВУАН, 1926. – Кн. 2–3. – С. 70–75.
 86. Сухорський С. О. До проблеми педагогічних поглядів Михайла Драгоманова / С. О. Сухорський // Штрихи до наукового портрета Михайла Драгоманова: зб наук. пр. / відп. ред. Р. С. Міщук. – К. : Наук. думка, 1991. – С. 158–168.
 87. Сюндюков І. Імператив єднання : діалог Юориса Грінченка та Михайла Драгоманова про українську національну справу / І. Сюндюков // День. – 2004. – 3 груд. (№ 221). – С. 8.
 88. Сюндюков І. Під чужим ярмом: Михайло Драгоманов та його стаття «Пропащий час»: проекції на сьогодення / І. Сюндюков // День. – 2008. – 18 лип. (№ 125). – С. 8.
 89. Ткачук А. П. Апостол правди і науки (Національно-культурна концепція Михайла Драгоманова) / А. П. Ткачук // Рідна шк.– 1994. – № 3/4. – С.10–12.
 90. Тучапський П. Роля Драгоманова в суспільному рухові Росії й Україні / Павло Тучанський // Філос. і соціол. думка. – 1991. – № 9. – С. 131–151.
 91. Тучапський П. Національні погляди Драгоманова / Павло Тучапський // Філос. і соціол. думка. – 1991. –№ 9. – С. 151–165.
 92. Ушій С. Педагогічний концерт у соціально-філософському дискусі М. П. Драгоманова : [дослідження філос.-пед. спадщини М. П. Драгоманова] / С. Ушій // Вища освіта України. – 2006. – № 4. – С. 62–66. – Бібліогр. : 6 назв.
 93. Ушій С. Постать Михайла Драгоманова в інтелектуальній історії Україні / С. Ушій // Вища освіта України. – 2007. – № 2. – С. 110–114. – Бібліогр. : 15 назв.
 94. Федій Ю. О. Ідея соборності України в суспільно-політичних поглядах М. Драгоманова і сучасність / Ю. О. Федій // Вісник: зб. наук. ст. викл., доктор., асп. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова / уклад. : П. В. Дмитренко, Л. Л. Макаренко, О. П. Симоненко. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2002. – Вип. 4. – С. 66–68.
 95. Федченко П. М. Михайло Драгоманов: життя і творчість / П. М. Федченко. – К. : Дніпро, 1991. – 362 с.
 96. Франко І. Я. Педагогічні статті та висловлення / І. Я. Франко. – К. : Рад. шк., 1960. – 299 с.
 97. Хатченко А. М. П. Драгоманов и вопрос о самостоятельной украинской культуре // Укр. жизнь. – 1912. – № 6. – С. 10–35.
 98. Хаясака Макото. Русские якобинцы и М. П. Драгоманов – споры о путях решения национального вопроса // Славяноведение. – 1993. – № 3. – С. 80–85.
 99. Хорунжий Ю. Болгарські сліди Драгоманова / Ю. Хорунжий // Дзеркало тижня. – 2002. – № 19. – С. 19.
 100. Хорунжий Ю. М. Софійська книгозбірня Драгоманова / Ю. М. Хорунжий // Філос. і соціол. думка. – 1991. – № 9. – С. 166–169.
 101. Цвенгрош Г. «Обіцяємо жити проміж себе як брати і сестри» : до 160-ї річниці від дня народження Михайла Драгоманова / Г. Цвенгрош // Уряд. кур’єр. – 2001. – 29 верес. (№ 177). – С. 9.
 102. Черняхівський Г. І.”…Тонкий і найобдарованіший педагог”: до 150-річчя з дня народження М. П. Драгоманова / Г. І. Черняхівський // Рад. шк. – 1991. – № 9. – С. 78–80.
 103. Шамрай С. Уривок споминів Ол. Ол. Русова про М. П. Драгоманова / С. Шамрай // Україна : наук. двомісячник українознавства. – К. : ВУАН, 1926. – Кн. 2–3. – С. 97–99.
 104. Шевченко В. Славний рід Драгоманових : до 200-ї річниці від дня народження Петра Драгоманова та 161-ї – Михайла Драгоманова / В. Шевченко // Шлях перемоги. – 2002. – № 40. – С. 14.
 105. Шевченко П. М. П. Драгоманов про розвиток освіти в Україні / П. Шевченко // Рідна шк. – 2000. – Верес. (№ 9). – С. 77–78.
 106. Шип Н. Зв’язок українського національного й соціального рухів. Друга половина ХІХ ст. : [про М. П. Драгоманова на розвиток укр. нац. руху в пер. пол. ХІХ ст.] Історія України. – 2007. – Листоп. (№ 43). – С. 1–6.
 107. Штрихи до наукового портрета Михайла Драгоманова : зб. наук. пр. – К. : Наук. думка, 1991. – 248 с.
 108. Шубенко Н. Навчання у листах : [спілкування Михайла Драгоманова з Лесею Українкою] / Н. Шубенко // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2007. – Квіт. (№ 12). –  С. 19–20.
 109. Шукіна І. Духовний батько Лесі Українки : М. Драгоманов / І. Шукіна // Літ. Україна. – 2001. – № 47. – С. 6.
 110. Щербань П. Розум і почуття дитини треба розвивати рідною мовою : нац.-родин. педагогіка Михайла Драгоманова / П. Щербань // Сіл. шк. – 2005. – 28 верес. (№ 35-36). – С. 7.