НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

БІБЛІОГРАФІЯ ПРАЦЬ М. П. ДРАГОМАНОВА

Твори М. П. Драгоманова

 1. А. И. Герцен и его отношение к польскому вопросу // Киев. старина. – 1906. – №1. – С. 1-35.
 2. Автобиография. [с предисловием «От редакции»] // Былое. – 1906. – №6. – С. 182-213.
 3. Автобіографія (1841-1889). – К. : Криниця, 1917. – 63 с.
 4. Вибране: «…мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні» / упоряд. та авт. іст.-біогр. нарису Р. С. Міщук; прим. Р. С. Міщука, В. С. Шандри. – К. : Либідь, 1991. – 682 с.
 5. Вибрані праці : у 3 т. [у 4 кн.] / упоряд. та прим. В. Ф. Погребенник ; редкол. : В. П. Андрущенко та ін. – К. : Знання України, 2006-2007 ; Т. 1. – 2006. – Кн. 1 : Історія. Педагогіка. Публіцистика. – 344 с. ; Кн. 2 : Історія. Публіцистика. Політологія. – 2007. – 272 с. ; Т. 2. : Фольклористика. Літературознавство. – 2007. – 439 с. ; Т. 3 : Літературознавство. – 2007. – 299 с.
 6. Вопрос об историческом значении Римской империи и Тацит. – К.: Унив. тип., 1869. – Ч. I, VIII, 417 с.
 7. Герцен, Бакунин, Чернышевский и польский вопрос. – Казань, 1906. – 68 с.
 8. Диспут приват-доцента Драгоманова в заседании историко-филологического факультета университета Св. Владимира / декан Селин, проф. Модестов, Бильбасов, Яроцкий, Гогоцкий // Журн. М-ва нар. просвещения. – СПб., 1870. – Ч. CXLVIII, №3 (март), отд. 4. – С. 3–20.
 9. Діалоги про українську національну справу / упоряд. А. Жуковський ; НАН України, Ін-т укр. археографії. – К. : [Б. в.], 1994. – 284 с.
 10. Думка про руський університет у Львові // Народ. – 1893. – № 6. – С. 52–53.
 11. Император Тиберий. – К. : Университет. типография, 1864. – 112 с.
 12. Историческая Польша и Великорусская Демократія. – Кіевъ, 1917. – 145 с.
 13. Кавелин К. Д. Письма к А. И. Герцену. С объяснительными примечаниями М. Драгоманова / К. Д. Кавелин, И. С. Тургенев. – Женева, 1892. – ХІІ, 227 с.
 14. Ленорман Ф. Руководство к древней истории Востока до персидских войн / пер. с фр. И. Каманина ; под ред. М. Драгоманова. – К., 1876-1878.
 15. Листи до Івана Франка та інших (1881-1886). – Львів, 1906. – 264 с.
 16. Літературно-публіцистичні праці : [у 2-х т.] / упоряд. І. С. Романченко ; гол. ред.О. Є. Засенко. – К. : Наук. думка, 1970. – Т. 1. – 531 с.
 17. Літературно-публіцистичні праці : [у 2-х т.] / упоряд. І. С. Романченко ; гол. ред. О. Є. Засенко. – К. : Наук. думка, 1970. – Т. 2. – 595 с.
 18. М. А. Максимович. Его литературное и общественное значение // Вестн. Европы. – 1874. – № 3. – С. 442-453.
 19. Малороссия в ее словесности // Мазуркевич А. Р. Из истории русско-украинских литературных связей / А. Мазуркевич. – К.: Держлітвидав, 1958. – С. 368–412.
 20. Малоруський інтернаціоналізм // Київ. – 1991. – № 8. – С. 111-115.
 21. Нарис української соціалістичної програми // Хроніка-2000. – 2000. – Вип. 39/40. – С. 671-688.
 22. Народні школи на Україні серед життя і письменства в Росії. – Женева, Львів, 1877. – 152 с.; Див також в кн.: Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ–ХХ ст.): хрестоматія / упоряд. Л. Д. Березівська [та ін.]. – К.: Наук. думка, 2003. – С. 13–29.
 23. Народные наречия и местный элемент в обучении // Вестн. Европы. – 1874. – Кн. 4. – С. 544–571.
 24. Наука теологічна в Західній Європі // З історії публічного виховання в сучасній Європі. – Л., 1870. – С. 2–70.
 25. Наши университетские дела // Санкт-Петербург. ведомости. – 1865. – 15(27)июня (№ 149). – С. 1–2.
 26. Нові українські пісні про громадські справи (1764-1880). – К. : Вид. Т-во «Криниця». – 1918. – 154 с.
 27. О необходимости педагогических собраний // Киевлянин. – 1864. – 10 дек. (№ 70). – С. 281–282. – Підп.: М. Драгоманов [Про необхідність створення Київ. педагогічного товариства].
 28. О состоянии женщины в первый век Римской империи // Унив. изв. – К., 1864. – Май (№ 5). – С. 1–33.
 29. Освіта на Україні у ХVІІІ ст. // Життя і слово. – 1895. – Кн. 1–6. – С. 343.
 30. Палатинский холм в Риме по раскопкам (1847-1872) (Посв. К. О. Полевичу) // Журн. М-ва нар. просвещения. – 1874. – Ч. CLXVIX, отд. 2, № 8. – С. 221-259.
 31. Педагогическое  значение  малорусского язика // Гуман. науки. – 2001. – № 2. – С. 146–154.
 32. Педагогическое  значение  малорусского язика // С.-Петерб. ведомости. – 1866. – № 93. – С.1.
 33. Положение и задачи науки древней истории // Журн. М-ва нар. просвещения. – 1873. – Ч. CLXXV, отд. 2. – С. 154-181.
 34. Про «Історію Русів» // Наука і суспільство. – 1995. – № 11/12. – С. 26-29.
 35. Про волю віри // Слово і час. – 1991. – № 9. – С. 3-12.
 36. Про українських козаків, татар та турків. З додатком про життя Михайла Драгоманова. – К. : Дніпро, 1991. – 43 с.
 37. Программа по истории Древнего Востока // Унив. изв. – 1865. – №10. – С. 1-6.
 38. Пропащий час. Українці під Московським царством (1654-1876) / передм. М. Павлика // Пам’ять століть. – 2002. – №5. – С. 3-19.
 39. Пропащий час. Українці під Московським царством (1654-1876) // Віче. – 2002. – №11. – С. 48-55.
 40. Пропащий час: Українці під Московським царством (1654-1876) / редкол. С. З. Заремба (гол. ред.) та ін. ; вступ. ст. С. Заремби. – К. : Центр пам’яткознавства АН України ; Укр. т-во охорони пам’яток історії та культури, 1992. – 46 с.
 41. Пропащий час: Українці під московським царством (1654-1876) // Пам’ятки України. – 1991. – №1. – С. 2-7, 63.
 42. Пропащий час: Українці під Московським царством (1654-1876) // Укр. іст. журн. – 1991. – № 9. – С. 131-143.
 43. Русько-українські селяни під угорськими лібералами // Всесвіт. – 1991. – №12. – С. 187-190.
 44. Славянскитъ сказания за рождението на Константина Великий // Отдълен отпечатък из кн. II отъ Сборникъ за народни умотворения, наука и книжнина, издаванъ отъ Министерството на Народното Просвъщение. – София : Держ. печатница, 1890. – С. 1-53, 1-41.
 45. Українська література, проскрибована російським урядом = Dragomanow Michel. La literature oukraienne proscrite par le gouvernement russe ; перекл. з фр., текстолог. опрацювання та прим. Г. Цвенгроша ; вступ. сл. М. Колесси ; редкол. : Б. Якимович, Н. Бічуя, М. Гнатюк та ін. – Л. : [Львів. нац. ун-т ім. І. Франка], 2001. – 94 с.
 46. Учителя идеалисты:  К. И. Полевич, А. И. Стронин, Н. М. Ядринцев  // Русская шк. – 1908. – № 5/6. – С. 23–36;  № 7/8. – С. 43–68.
 47. Швейцарська спілка. – Женева, 1892. – 32 с.
 48. Шевченко, українофіли й соціялїзм. – 2-е вид. – Л., 1906. – 158 с.
 49. Шестой национальный конгресс рабочих во Франции // Вольное слово. – 1882. – № 49. – С. 13–16.