НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Наукова періодика України

Журнали

 1. Аграрна наука і освіта: науковий журнал / Національний аграрний університет. – Київ.
 2. Актуальні проблеми філософії та соціології: науково-практичний журнал / Національний університет «Одеська юридична академія».– Одеса.
 3. Біологія і хімія в сучасній школі: науковий журнал /НАПН України, Видавництво «Педагогічна преса». – Київ.
 4. Вересень: науково-методичний, інформаційно-освітній журнал /Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. – Миколаїв.
 5. Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис / Інститут вищої освіти НАПН України. – Київ.
 6. Вища школа: науково-практичне видання.– Київ.
 7. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету= Open educational e-environment of modern university : електронний науковий журнал /Київський інститут імені Бориса Грінченка. – Київ.
 8. Вісник Вінницького політехнічного інституту: науковий журнал / Вiнницький національний технічний університет. – Вінниця.
 9. Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Педагогіка і психологія: науковий журнал /Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро.
 10. Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Психологія / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро.
 11. Вісник Донецького інституту соціальної освіти. Серія : Педагогіка, психологія: науковий журнал / Донецький інститут соціальної освіти. – Донецьк.
 12. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка: Педагогічні науки: науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка. – Житомир.
 13. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка: Філософські науки: науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка. – Житомир.
 14. Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філософія, культурологія, соціологія: збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь.
 15. Вісник Міжнародного слов’янского університету. Серія : Соціологічні науки = Вестник Международного Славянского университета. Серия : Социологические науки = Journal of International Slavonic University. Series : Sociology sciences : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний слов’янський університет. – Харків.
 16. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Філософія = Herald of the National academy of public administration under the President of Ukraine : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ.
 17. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогіка : електронне наукове фахове видання / Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. – Хмельницький.
 18. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Психологія : електронне наукове фахове видання / Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. – Хмельницький.
 19. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпро.
 20. Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки : науковий журнал / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси.
 21. Вісник Черкаського університету. Серія : Філософія : науковий журнал / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси.
 22. Вітакультурний млин: методологічний альманах / Інститут експериментальних систем освіти при Тернопільському державному економічному університеті. – Тернопіль.
 23. Габітус: науковий журнал / Причорноморський науково-дослідний інститут економики та інновацій. – Одеса.
 24. Гірська школа Українських Карпат: науково-методичний журнал / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ.
 25. Горизонти освіти = Горизонты образования: науковий журнал / Севастопольський міський гуманітарний унуверситет, НАПН України, Університет менеджменту освіти. – Севастополь.
 26. Гуманітарний журнал / Національний гірничий університет. – Дніпро.
 27. Гуманітарні науки: науково-практичний журнал / Видавництво «Педагогічна преса», Інститут вищої освіти НАПН України, Кримський державний гуманітарний інститут. – Ялта.
 28. Джерела: науково-методичний вісник / Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Інститут економіки природокористування та сталого розвитку. – Івано-Франківськ.
 29. Директор школи, ліцею, гімназії: всеукраїнський науково-практичний журнал /НАПН України, Педагогічна преса, Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Центр сприяння суспільному розвитку імені Миколи Пирогова. – Київ.
 30. Етнос і культура: часопис / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ.
 31. Журнал практикуючого психолога: науковий журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ.
 32. Зарубіжна література в школах України/ Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Київ.
 33. Імідж сучасного педагога= Image of the modern pedagogue : електронний науковий журнал /Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського, Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України. – Полтава.
 34. Інженерні та освітні технології= Engineering and educational technologies: щоквартальний науково-практичний журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук.
 35. Інноваційна педагогіка: науковий журнал / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій.– Одеса.
 36. Іноземні мови= Foreign languages: науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ.
 37. Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Університет менеджменту освіти НАПН України. – Київ.
 38. Історико-педагогічний альманах / НАПН України, Уманський державний університет імені Павла Тичини, Всеукраїнська асоціація істориків педагогіки. – Умань.
 39. Комп’ютер у школі та сім’ї: науково-методичний журнал / Інститут педагогіки НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. – Київ.
 40. Креативна педагогіка: науковий журнал / Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки.– Вінниця.
 41. Медична освіта= Medical Education: науково-практичний журнал / Тернопільська державна медична академія імені І. Я. Горбачевського, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. – Тернопіль.
 42. Мистецтво та освіта: науково-методичний журнал / Інститут проблем виховання НАПН України, Інститут обдарованої дитини НАПН України. – Київ.
 43. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: Фізичне виховання і спорт : журнал / Волинський національний університет імені Лесі Українки, Наукове студентське товариство.– Луцьк.
 44. Молодь і ринок= Youth & market: науково-педагогічний журнал / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич.
 45. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі: науковий журнал / Київський університет імені Бориса Грінченка. – Київ.
 46. Народна освіта: електронне наукове фахове видання /Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів, Інститут педагогіки НАПН України, Міжнародний освітній фонд імені Ярослава Мудрого. – Біла Церква.
 47. Наука і освіта= Science and education = Наука и образование : науково-практичний журнал / Південний науковий центр НАПН України. – Одеса.
 48. Наука та наукознавство: міжнародний науковий журнал / НАН України, Центр дослідження науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва НАН України. – Київ.
 49. Наукова скарбниця освіти Донеччини: науково-методичний журнал / Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Донецький національний університет. – Донецьк.
 50. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: Педагогічні науки: науковий журнал / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк.
 51. Науковий вісник Сіверщини. Серія : Освіта. Соціальні та поведінкові науки= Scientific Herald of Sivershchtna. Series : Education. Social and behavioural sciences : науковий журнал /Академія державної пенітенціарної служби. – Чернігів.
 52. Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Серія : Педагогіка : науковий журнал / Чорноморський державний університет імені Петра Могили. – Миколаїв.
 53. Неперервна професійна освіта: теорія і практика: науково-методичний журнал / Київський університет імені Бориса Грінченка, Благодійний фонд імені Антона Макаренка. – Київ.
 54. Нова педагогічна думка: науково-методичний журнал / Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Рівненський державний гуманітарний університет. – Рівне.
 55. Новий Колегiум: науковий інформаційний журнал / Харківський національний університет радіоелектроніки. – Харків.
 56. Обрії: науково-педагогічний журнал / Івано-Франківський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників. – Івано-Франківськ.
 57. Організаційна психологія. Економічна психологія= Organizational Psychology. Economic Psychology : науковий журнал / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Українська асоціація організаційних психологів та психологів праці. – Київ.
 58. Освіта і управління= Education and Management: науково-практичний журнал / Академія наук вищої школи України, Українсько-американський гуманітарний інститут «Вісконсінський Міжнародний Унівеситет (США) в Україні». – Київ.
 59. Освіта на Луганщині: науково-методичний журнал / Луганський інститут післядипломної освіти. – Луганськ.
 60. Освіта регіону: науковий журнал / Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». – Кременчук.
 61. Освіта та розвиток обдарованої особистості= Education and development of gifted personality: щомісячний науково-методичний журнал / НАПН України, Інститут обдарованої дитини, Інститут психології імені Г. С. Костюка. – Київ.
 62. Освітній простір України: науковий журнал / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ.
 63. Освітня аналітика України= Educational analytics of Ukraine: науково-практичний журнал / Інститут освітньої аналітики. – Київ.
 64. 64. Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання / Київський університет імені Бориса Грінченка. – Київ.
 65. Особлива дитина: навчання і виховання= Osoblyva dytyna: navchannia i vykhovannia: науково-методичний журнал / НАПН України, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України. – Київ.
 66. Педагогіка безпеки= Pedagogy of security : міжнародний науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця.
 67. Педагогіка і психологія= Pedagogics and psychology: науково-теоретичний та інформаційний журнал / НАПН України. – Київ.
 68. Педагогіка і психологія професійної освіти: науково-методичний журнал / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти НАПН України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів.
 69. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту / Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. – Харків.
 70. Педагогічний пошук: науково-методичний вісник / Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти. – Луцьк.
 71. Педагогічний часопис Волині: журнал/ Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк.
 72. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми.
 73. 73. Післядипломна освіта в Україні: міжгалузевий науково-освітній журнал / Університет менеджменту освіти НАПН України. – Київ.
 74. Постметодика: науково-методичний педагогічний журнал / Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського. – Полтава.
 75. 75. Початкова школа: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України, Видавництво «Початкова школа». – Київ.
 76. Практична психологія та соціальна робота= Практическая психология и социальная работа = Applied psychology and social work : науково- практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія «Соціс-Прес», Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Київ.
 77. Проблеми безперервної медичної освіти та науки= Problems of Uninterrupted Medical Training and Science : щоквартальний науково-практичний журнал / Харківська медична академія післядипломної освіти. – Харків.
 78. Психологічне консультування і психотерапія= Психологическое консультирование и психотерапия = Psychological counseling and psychotherapy / Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків.
 79. Психологічні перспективи= Psychological Prospects : [журнал] /Східноєвропейський національний університет iмені Лесi Українки, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. – Луцьк.
 80. Психологія і особистість= Psychology and personality: науковий журнал / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Київ.
 81. 81. Психологія і суспільство: український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський державний економічний університет, Інститут експериментальних систем освіти. – Тернопіль.
 82. Психологія особистості: науковий теоретико-методологічний і прикладний журнал / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ.
 83. Психологія та психосоціальні інтервенції: науковий журнал / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ.
 84. Релігія та соціум: міжнародний часопис / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці.
 85. 85. Рідна школа: щомісячний науково-педагогічний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ.
 86. Русский язык, литература, культура в школе и ВУЗе: науковий журнал /Кудрявцева Л. А. – Київ.
 87. Соціальна педагогіка: теорія та практика: науково-методичний журнал / Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ.
 88. 88. Соціальна психологія: український науковий журнал / Український центр політичного менеджменту, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ.
 89. Соціальна робота в Україні: теорія і практика: науково-методичний журнал / Державний центр соціальних служб для молоді, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Фонд соціальної роботи, Ліга соціальних працівників України. – Київ.
 90. Соціологічні студії= Sociological studios : науково-практичний журнал / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк.
 91. Соціологія: теорія, методи, маркетинг: науково-теоретичний часопис / Інститут соціології НАН України. – Київ.
 92. Таврійський вісник освіти: науково-методичний журнал / Херсонська академія неперервної освіти. – Херсон.
 93. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія: науково-практичний журнал / Харківський державний політехнічний університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Українська інженерно-педагогічна академія. – Харків.
 94. 94. Теорія і практика фізичного виховання: науково-методичний журнал / Донецький національний університет. – Донецьк.
 95. Технології розвитку інтелекту: електронне наукове фахове видання /Лабораторія нових інформаційних технологій Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Київ.
 96. Українська література в загальноосвітній школі: науково-методичний журнал / Інститут педагогіки НАПН України. – Київ.
 97. 97. Українська мова і література в школі: науково-методичний журнал / Інститут педагогіки НАПН України. – Київ.
 98. Український педагогічний журнал= Ukrainian educational journal : науковий журнал / Інститут педагогіки НАПН України. – Київ.
 99. Український соціологічний журнал= Украинский социологический журнал = Ukrainian sociological journal : науковий журнал / Соціологічна асоціація України, Харівський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків.
 100. Український соціум= Ukrainian society : науковий журнал / Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, Центр «Соціальний моніторинг». – Київ.
 101. Університет: науково історично-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ.
 102. Університети і лідерство= Universities and leadership: міжнародний науковий журнал / Інститут вищої освіти НАПН України, Національний авіаційний університет. – Київ.
 103. 103. Університетська кафедра / Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. – Київ.
 104. 104. Физическое воспитание студентов: [журнал] / Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды. – Харьков.
 105. Фізико-математична освіта= Physical and mathematical education: науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет. – Суми.
 106. Філософія і політологія в контексті сучасної культури: науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.– Дніпро.
 107. Філософія науки: традиції та інновації: науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми.
 108. Філософія освіти= Philosophy of Education: науковий часопис / Інститут вищої освіти НАПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Українська академія політичних наук. – Київ.
 109. Філософія спілкування: філософія, психологія, соціальна комунікація: щорічний науково-практичний філософський журнал / Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків.
 110. 11 Філософія та гуманізм: періодичне електронне наукове видання / Одеський національний політехнічний університет. – Одеса.
 111. Філософська думка= Philosophical thought: український науково-теоретичний часопис / НАН України, Інститут філософії імені Г. С. Сковороди. – Київ.
 112. Юридична психологія= Legal psychology : науковий журнал /Національна академія внутрішніх справ. – Київ.
 113. Ars Linguodidacticae= Мистецтво лінгводидактики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології. – Київ.
 114. Current issues of mass communication= Актуальні питання масової комунікації : бюлетень / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ.
 115. 115. Education: Modern Discourses: scientific journal /National Academy of Educational Sciences of Ukraine. – Kyiv.
 116. Epistemological studies in philosophy, social and political science= Епістемологічні дослідження у філософії, соціальних і політичних науках : scientific journal / Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро.
 117. 117. Future human image: an international journal for philosophy, psychology and education : the scientific journal /International Society of Philosophy and Cosmology, Ukrainian philosophical foundation. – Kyiv.
 118. GISAP: Educational Sciences / International academy of science and higher education. – London.
 119. GISAP: History and Philosophy / International academy of science and higher education. – London.
 120. GISAP: Psychological Sciences / International academy of science and higher education. – London.
 121. GISAP: Sociological, Political and Military Sciences / International academy of science and higher education. – London.
 122. Humanitarian vision= Гуманітарні візії: науковий журнал / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів.
 123. Humanitarium / Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».– Переяслав-Хмельницький.
 124. International journal of education and science= Міжнародний журнал освіти і науки : journal / «Simcord Information Services», Latvian Republic; Information Agency «PROK», Latvian Republic – Ukraine; Kharkiv Regional Public Organization «Culture of Health» (Scientific Research Institute KRPOCH), Ukraine. – Kharkiv.
 125. International journal of science annals= Міжнародний журнал Аннали науки : journal / Kharkiv Regional Public Organization «Culture of Health» (Scientific Research Institute KRPOCH), Ukraine. – Kharkiv.
 126. 126. Modern higher education review: international, professional, scholary and peer reviewed journal / The Academic Board of Borys Grinchenko Kyiv University. – Kyiv.
 127. Philosophy & cosmology: the academic journal / International Society of Philosophy and Cosmology, Ukrainian philosophical foundation. – Kyiv.
 128. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports /S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. – Kharkiv.
 129. Physical education of students /S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. – Kharkiv.
 130. ScienceRise: Pedagogical Education: науковий журнал / Харківська медична академія післядипломної освіти, Технологічний центр. – Харків.
 131. Sententiae: науковий журнал / Вінницький національний технічний університет, Громадська організація «Український філософський фонд», Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України. – Вінниця.
 132. Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання: науковий журнал /Донецький національний університет, Факультет іноземних мов. – Київ.
 133. Studies in comparative education: Scientific journal in Education /Ministry of Education and Science of Ukraine, National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogy, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University. – Київ.
 134. Theory and methods of educational management: електронне наукове фахове видання / Університет менеджменту освіти НАПН України. – Київ.
 135. Ukrainian Journal of Educational Research= Український журнал досліджень в освіті : journal / Lviv Polytechnic National University. – Lviv.
 136. Ukrainian professional education= Українська професійна освіта : науковий журнал / Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава.
 137. Versus: науково-теоретичний часопис / Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.– Мелітополь.

Збірники наукових праць

 1. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич.
 2. Актуальні питання корекційної освіти: збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський.
 3. Актуальні питання мистецької освіти та виховання: збірник наукових праць / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми.
 4. Актуальні питання мистецької педагогіки: збірник наукових праць / Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький.
 5. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології: збірник наукових праць / Херсонський національний технічний університет. – Херсон.
 6. Актуальні проблеми духовності: збірник наукових праць / Криворізький державний педагогічний університет. – Кривий Ріг.
 7. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: збірник наукових праць / Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Інститут вищої освіти НАПН України, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України. – Київ.
 8. Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць / НАПН України, Інститут психології імені Г. С. Костюка. – Київ.
 9. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Факультет соціології, Факультет психології. – Київ.
 10. Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності: альманах : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ.
 11. Антропологічні виміри філософських досліджень: збірник наукових праць / Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – Дніпро.
 12. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки= Преподавание языков в высших учебних заведениях на современном этапе. Межпредметные связи. Научные исследования. Опыт. Поиски : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків.
 13. Витоки педагогічної майстерності. Серія : Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава.
 14. Військова освіта: збірник наукових праць / Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. – Київ.
 15. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія : Педагогічні науки : збірник наукових праць / Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. – Глухів.
 16. Вісник Донбаського державного педагогічного університету. Серія : Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства: збірник наукових праць / Донбаський державний педагогічний університет. – Слов’янськ.
 17. Вісник Закарпатської академії мистецтв: збірник наукових праць /Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород.
 18. Вісник Запорізького національного університету: Педагогічні науки : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя.
 19. Вісник Інституту розвитку дитини. Серія : Філософія, педагогіка, психологія: збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Інститут розвитку дитини. – Київ.
 20. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія : Педагогіка та психологія : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ.
 21. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Педагогіка: [збірник наукових праць] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ.
 22. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Психологія: [збірник наукових праць] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ.
 23. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Психологія. Педагогіка. Соціальна робота : [збірник наукових праць] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ.
 24. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Соціологія: [збірник наукових праць] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ.
 25. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія : Педагогіка : [збірник наукових праць] / Київський національний університет культури і мистецтв. – Київ.
 26. Вісник КНУКіМ. Серія : Соціальні комунікації: збірник наукових праць / Київський національний університет культури і мистецтв. – Київ.
 27. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки /Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ.
 28. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: Соціологічні науки /Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ.
 29. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності: збірник наукових праць / Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів.
 30. Вісник Львівського торговельно-економічного університету: Гуманітарні науки : [збірник наукових праць] / Львівський торговельно-економічний університет. – Львів.
 31. Вісник Львівського університету: Серія педагогічна/ Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів.
 32. Вісник Львівського університету: Серія соціологічна = Visnyk of the Lviv University. Series Sociology / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів.
 33. Вісник Львівського університету: Серія філософські науки / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів.
 34. Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська національна академія мистецтв. – Львів.
 35. Вісник Маріупольського державного університету Серія : Філософія, культурологія, соціологія: збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Львів.
 36. Вісник Національного авіаційного університету Серія : Педагогіка. Психологія : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ.
 37. Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ.
 38. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія : Філологія. Педагогіка / Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Факультет лінгвістики. – Київ.
 39. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: Філософія. Психологія. Педагогіка= Visnyk of National Technical University of Ukraine «Кyiv Polytechnic Institute». Philosophy. Psychology. Pedagogics : збірник наукових праць / Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». – Київ.
 40. Вісник Національного технічного університету «ХПІ»  = Вестник Национального технического университета «ХПИ». Серія : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства : збірник наукових праць / Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – Харків.
 41. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Інформатизація вищого навчального закладу / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів.
 42. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Філософські науки /Національний університет «Львівська політехніка». – Львів.
 43. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія : Соціологія : збірник наукових праць / Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». – Харків.
 44. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія : Філософія : збірник наукових праць / Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». – Харків.
 45. Вісник Одеського національного університету. Серія : Психологія = Odesa National University herald = Вестник Одесского национального университета / Одеський національний університет імені І. І. Мечникова.– Одеса.
 46. Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць /Національна академія педагогічних наук України, Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти». – Київ.
 47. Вісник післядипломної освіти. Серія: Педагогічні науки: збірник наукових праць / НАПН України, Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти». – Київ.
 48. Вісник післядипломної освіти. Серія: Соціальні та поведінкові науки: збірник наукових праць / НАПН України, Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти». – Київ.
 49. Вісник післядипломної освіти. Серія: Управління та адміністрування: збірник наукових праць / НАПН України, Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти». – Київ.
 50. Вісник Прикарпатського університету: Філософські і психологічні науки /Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ.
 51. Вісник СевНТУ. Серія : Педагогіка : збірник наукових праць / Севастопольський національний технічний університет. – Севастополь.
 52. Вісник СевНТУ. Серія : Філософія : збірник наукових праць / Севастопольський національний технічний університет. – Севастополь.
 53. Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти / Українське відділення Міжнародної академії аграрної освіти. – Запоріжжя.
 54. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди: Психологія / Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. – Харків.
 55. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди: Філософія / Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. – Харків.
 56. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов /Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків.
 57. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Психологія / Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків.
 58. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Теорія культури і філософія науки / Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків.
 59. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філософія. Філософські перипетії / Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків.
 60. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів.
 61. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт /Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів.
 62. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Психологічні науки / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів.
 63. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Філософські науки / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів.
 64. Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» / Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія». – Харків.
 65. Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць / Слов’янський державний педагогічний університет. – Слов’янськ.
 66. Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах: збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ.
 67. Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди»: Педагогіка = The journal of humanities of the state higher educational establishment «Pereyaslav-Khmelnytskyi State Pedagogical University named after Hryhoriy Skovoroda»: збірник наукових праць / ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький.
 68. Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Психологія: збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький.
 69. Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Філософія: збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький.
 70. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя.
 71. Дидактика математики : проблеми і дослідження: збірник наукових праць / Донецький національний університет, Інститут педагогіки НАПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Донецьк.
 72. Духовність особистості: методологія, теорія і практика = Spirituality of a personality: Methodology, Theory and Practice: збірник наукових праць / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Науково-дослідний інститут духовного розвитку людини, кафедра «ЮНЕСКО» «Духовно-культурні цінності виховання та освіти». – Сєвєродонецьк.
 73. Естетика і етика педагогічної дії: збірник наукових праць /Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава.
 74. Жестова мова й сучасність: збірник наукових праць / Інститут спеціальної педагогіки НАПН України. – Київ.
 75. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. – Харвів.
 76. Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]: Педагогічні науки /Херсонський державний університет. – Херсон.
 77. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету: Педагогічні науки / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ.
 78. Збірник наукових праць Інституту психології iмені Г. С. Костюка Національної АПН України: Проблеми загальної та педагогічної психології /Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Київ.
 79. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія : Педагогічна/ Кам’янець-Подільський державний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський.
 80. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський.
 81. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні науки / Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. – Хмельницький.
 82. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні та психологічні науки / Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. – Хмельницький.
 83. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Психологічні науки / Національна академія Державної прикордоної служби України імені Богдана Хмельницького. – Хмельницький.
 84. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань.
 85. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна» / Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна». – Хмельницький.
 86. Збірник наукових праць: психологія/ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ.
 87. Інноватика у вихованні: збірник наукових праць / Рівненський державний гуманітарний університет. – Рівне.
 88. Інтелект, особистість, цивілізація: тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.– Кривий Ріг.
 89. Інформаційні технології в освіті= Informational technologies in education: збірник наукових праць / Херсонський державний університет. – Херсон.
 90. Методологія досліджень та сучасні соціальні, економічні і психологічні проблеми розвитку суспільства. Серія : Психологія : збірник наукових праць / Донецький інститут ринку та соціальної політики. – Донецьк.
 91. Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків.
 92. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент: збірник наукових праць / НАПН України, Інститут педагогіки, Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури, Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі. – Київ.
 93. Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент: збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Інститут соціології, психології та управління. – Київ.
 94. Музикознавчі студії Інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки та Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського: збірник наукових праць / Волинський національний університет імені Лесі Українки, Інститут мистецтв, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського.– Луцьк.
 95. Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика: збірник наукових праць / НАПН України, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Інститут обдарованої дитини НАПН України. – Київ.
 96. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Серія : Професійна педагогіка : збірник наукових праць / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. – Київ.
 97. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету: Філологія, педагогіка, психологія: збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет, Кафедра ЮНЕСКО. – Київ.
 98. Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія : Педагогіка / Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка. – Кременець.
 99. Науковий вісник льотної академії. Серія : Педагогічні науки: збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький.
 100. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка : збірник наукових праць / Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. – Мелітополь.
 101. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки / Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського. – Миколаїв.
 102. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Психологічні науки / Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського. – Миколаїв.
 103. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія : Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачеве.
 104. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Гуманітарні студії = Scientific journal of national university of life and environmental sciences of Ukraine : [збірник наукових праць] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ.
 105. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ.
 106. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського: збірник наукових праць / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. – Одеса.
 107. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського: Педагогічні науки = Scientific bulletin of South Ukrainifn national pedagogical university named after K. D. Ushynsky : pedagogical sciences : збірник наукових праць / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. – Одеса.
 108. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород.
 109. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки / Херсонський державний університет, Факультет психології, історії та соціології. – Херсон.
 110. Науковий вісник Чернівецького університету: Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці.
 111. Науковий часопис Національного педагогічного університеті імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ.
 112. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11 : Соціальна робота. Соціальна педагогіка : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ.
 113. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ.
 114. Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ.
 115. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ.
 116. Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький.
 117. Наукові записки [Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні та історичні науки : збірник наукових праць /Наіональний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ.
 118. Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]: Психолого-педагогічні науки : збірник наукових праць / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин.
 119. Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія: Педагогічні науки: збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький.
 120. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ.
 121. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.– Вінниця.
 122. Наукові записки Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України: збірник наукових праць / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Київ.
 123. Наукові записки кафедри педагогіки: збірник наукових праць /Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків.
 124. Наукові записки НаУКМА: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота: збірник наукових праць / Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Київ.
 125. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Психологія : збірник наукових праць / Національний університет «Острозька академія». – Острог.
 126. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль.
 127. Наукові записки Харківського університету Повітряних сил: Соціальна філософія, психологія: збірник наукових праць / Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. – Харків.
 128. Наукові праці Вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет». Серія : Педагогіка, психологія і соціологія : всеукраїнський науковий збірник / Донецький національний технічний університет. – Донецьк.
 129. Наукові праці МАУП: Економічні науки. Психологічні науки : збірник наукових праць / Міжрегіональна академія управління персоналом. – Київ.
 130. Наукові праці МАУП: Педагогічні науки: збірник наукових праць / Міжрегіональна академія управління персоналом. – Київ.
 131. Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / НАПН України, Інститут соцальної та політичної психології. – Київ.
 132. Нові технології навчання: науково-методичний збірник / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ.
 133. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: збірник наукових праць /Рівнененський державний гуманітарний університет. – Рівне.
 134. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: збірник наукових праць / НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих. – Київ.
 135. Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: науковий методичний збірник / НАПН України, Інститут спеціальної педагогіки, Громадська організація «Асоціація фахівців спеціальної та інклюзивної освіти». – Київ.
 136. Освіта та педагогічна наука= Education and pedagogical sciences / Державний заклад «Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка». – Старобільськ.
 137. Освіта, наука і культура на Поділлі : збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський.
 138. Освітній дискурс: Гуманітарні науки = Educational discourse: збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ.
 139. Освітологія= Oświatologia : польсько-український щорічник українсько-польський / Київський університет імені Бориса Грінченка, Вища педагогічна школа Спілки польських вчителів. – Варшава ; Київ.
 140. Педагогіка вищої та середньої школи: збірник наукових праць / Криворізький державний педагогічний університет. – Кривий Ріг.
 141. Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. – Харків.
 142. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: збірник наукових праць / Класичний приватний університет. – Запоріжжя.
 143. Педагогічна освіта: теорія і практика: збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України. – Кам’янець-Подільський.
 144. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: збірник наукових праць / Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут проблем виховання НАПН України. – Київ.
 145. Педагогічна теорія і практика: збірник наукових праць / Інститут педагогіки НАПН України, Київський міжнародний університет. – Київ.
 146. Педагогічний альманах: збірник наукових праць / Херсонська академія неперервної освіти. – Херсон.
 147. Педагогічний дискурс= Pedagogical discourse : збірник наукових праць / Інститут педагогіки НАПН України, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький.
 148. Педагогічний процес: теорія і практика: збірник наукових праць /Київський університет імені Бориса Грінченка, Благодійний фонд імені Антона Макаренка. – Київ.
 149. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: збірник наукових праць / Інститут педагогіки НАПН України, Інститут реклами. – Київ.
 150. Педагогічні науки: збірник наукових праць / Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава.
 151. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії= Проблемы непрерывного географического образования и картографии : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків.
 152. Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти: збірник наукових праць / Харківський державний університет мистецтв імені І. П. Котляревського. – Харків.
 153. Проблеми гуманітарних наук= Problems of Humanities. Psychology. Серія: Психологія : збірник наукових праць ДДПУ / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич.
 154. Проблеми дидактики історії: збірник наукових праць /Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський.
 155. Проблеми інженерно-педагогічної освіти= Проблемы инженерно-педагогическoго образования = Ploblems of engineering pedagogic education: збірник наукових праць / Української інженерно-педагогічної академії. – Харків.
 156. Проблеми освіти: науковий збірник / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ.
 157. Проблеми педагогічних технологій: збірник наукових праць / Луцький інститут розвитку людини, Відкритий міжнародний університету розвитку людини «Україна». – Луцьк.
 158. Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань.
 159. Проблеми політичної психології: збірник наукових праць /Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. – Київ.
 160. Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія: збірник / Чернігівський державний технологічний університет. – Чернігів.
 161. Проблеми сучасного підручника: збірник наукових праць / НАПН України, Інститут педагогіки. – Київ.
 162. Проблеми сучасної педагогічної освіти: Педагогіка і психологія : збірник наукових праць / Кримський гуманітарний університет. – Ялта.
 163. 163. Проблеми сучасної психології= Problems of modern psychology : збірник наукових праць / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Запорізький національний університет. – Запоріжжя.
 164. Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка: збірник наукових праць / Луганський державний інститут культури і мистецтв. – Луганськ.
 165. Професійна освіта: методологія, теорія та технології= Professional education: methodology, theory and technologies : збірник наукових праць / Державний вищий навчальний заклад «Переслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Київ.
 166. Професійна освіта: проблеми і перспективи: збірник наукових праць / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Кримський інженерно-педагогічний університет. – Київ ; Сімферополь.
 167. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти= Professionalism of the teacher: theoretical and methodological aspects: збірник наукових праць / Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет». – Слов’янськ.
 168. Психологічний часопис: збірник наукових праць / НАПН України, Інститут психології імені Г. С. Костюка. – Київ.
 169. Психологічні науки: проблеми і здобутки: збірник / Київський міжнародний університет, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. – Київ.
 170. Психологія: реальність і перспективи: збірний наукових праць / Рівнеський державний гуманітарний університет. – Рівне.
 171. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені акададеміка Степана Дем’янчука. – Рівне.
 172. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань.
 173. Соціальна робота та управління: соціологія, психологія, педагогіка, соціальна робота, філософія: міжнародний збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Інститут соціальної роботи та управління. – Київ.
 174. Сучасні проблеми художньої освіти в Україні: збірник наукових праць / Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України. – Київ.
 175. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць / НАПН України, Інститут проблем виховання. – Київ.
 176. Теоретична і дидактична філологія: збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, Інститут мови і літератури. – Переяслав-Хмельницький.
 177. Теоретичні і прикладні проблеми психології: збірник наукових праць / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.– Сєвєродонецьк.
 178. Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології: збірник наукових праць / Донбаський державний педагогічний університет. – Слов’янськ.
 179. Теоретичні питання культури, освіти та виховання: збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ.
 180. Теорія і практика сучасної психології: збірник наукових праць / Класичний приватний університет. – Запоріжжя.
 181. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін: збірник науково-методичних праць / Рівнеський державний гуманітарний університет. – Рівне.
 182. Технологічна освіта: досвід, перспективи, проблеми: збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький.
 183. Український психологічний журнал: збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Факультет психології. – Київ.
 184. Університетські наукові записки= University scientific notes : науковий часопис / Хмельницький університет управління та права, Національна академія державного управління при Президентові України, Інститут законодавства Верховної Ради України. – Хмельницький.
 185. Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь.
 186. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця.
 187. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: збірник наукових праць / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк.
 188. Філософія і соціологія в контексті сучасної культури: збірник наукових праць / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.– Дніпропетровськ.
 189. Філософія. Культура. Життя: міжвузівський збірник наукових праць / Університет митної справи та фінансів. – Дніпропетровськ.
 190. Філософія. Педагогіка. Суспільство: збірник наукових праць / Рівненський державний гуманітарний університет. – Рівне.
 191. Філософські дослідження= Philosophical researches: збірник наукових праць / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ.
 192. Філософські проблеми гуманітарних наук: альманах / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ.
 193. Філософські проблеми освіти: збірник наукових праць / Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. – Дніпропетровськ.
 194. Школа першого ступеня: теорія і практика: збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту імені Григорія Сковороди. – Тернопіль.
 195. Юридична наука, практика і освіта: збірник наукових праць / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ.
 196. Якість технологій та освіти= Качество технологий и образования = Quality of technologies and education: збірник наукових праць / Українська інженерно-педагогічна академія. – Харків.
 197. Advanced education= Новітня освіта : збірник наукових праць / Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Факультет лінгвістики. – Київ.
 198. Psycholinguistics= Психолінгвістика= Психолингвистика : науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький.
 199. Totallogy-XXI. Постнекласичні дослідження: науковий збірник / Центр гуманітарної освіти Національної академії наук України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ.

Анонси та оголошення

25.11.2020

Щиро вітаємо

КАЗАНКОВУ ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРІВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивного настрою, затишку й тепла в колі Вашої родини, серед друзів і колег!

flowers9

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України

Л. Д. Березівська

10.10.2020

Державна науково-педагогічна бібліотека України   імені В. О. Сухомлинського оголошує конкурс на заміщення вакантних наукових посад

Детальніше...
Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали