НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Наукова періодика України

Журнали

 1. Аграрна наука і освіта: науковий журнал / Національний аграрний університет. – Київ.
 2. Актуальні проблеми філософії та соціології: науково-практичний журнал / Національний університет «Одеська юридична академія».– Одеса.
 3. Біологія і хімія в сучасній школі: науковий журнал /НАПН України, Видавництво «Педагогічна преса». – Київ.
 4. Вересень: науково-методичний, інформаційно-освітній журнал /Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. – Миколаїв.
 5. Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис / Інститут вищої освіти НАПН України. – Київ.
 6. Вища школа: науково-практичне видання.– Київ.
 7. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету= Open educational e-environment of modern university : електронний науковий журнал /Київський інститут імені Бориса Грінченка. – Київ.
 8. Вісник Вінницького політехнічного інституту: науковий журнал / Вiнницький національний технічний університет. – Вінниця.
 9. Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Педагогіка і психологія: науковий журнал /Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро.
 10. Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Психологія / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро.
 11. Вісник Донецького інституту соціальної освіти. Серія : Педагогіка, психологія: науковий журнал / Донецький інститут соціальної освіти. – Донецьк.
 12. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка: Педагогічні науки: науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка. – Житомир.
 13. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка: Філософські науки: науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка. – Житомир.
 14. Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філософія, культурологія, соціологія: збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь.
 15. Вісник Міжнародного слов’янского університету. Серія : Соціологічні науки = Вестник Международного Славянского университета. Серия : Социологические науки = Journal of International Slavonic University. Series : Sociology sciences : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний слов’янський університет. – Харків.
 16. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Філософія = Herald of the National academy of public administration under the President of Ukraine : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ.
 17. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогіка : електронне наукове фахове видання / Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. – Хмельницький.
 18. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Психологія : електронне наукове фахове видання / Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. – Хмельницький.
 19. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпро.
 20. Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки : науковий журнал / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси.
 21. Вісник Черкаського університету. Серія : Філософія : науковий журнал / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси.
 22. Вітакультурний млин: методологічний альманах / Інститут експериментальних систем освіти при Тернопільському державному економічному університеті. – Тернопіль.
 23. Габітус: науковий журнал / Причорноморський науково-дослідний інститут економики та інновацій. – Одеса.
 24. Гірська школа Українських Карпат: науково-методичний журнал / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ.
 25. Горизонти освіти = Горизонты образования: науковий журнал / Севастопольський міський гуманітарний унуверситет, НАПН України, Університет менеджменту освіти. – Севастополь.
 26. Гуманітарний журнал / Національний гірничий університет. – Дніпро.
 27. Гуманітарні науки: науково-практичний журнал / Видавництво «Педагогічна преса», Інститут вищої освіти НАПН України, Кримський державний гуманітарний інститут. – Ялта.
 28. Джерела: науково-методичний вісник / Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Інститут економіки природокористування та сталого розвитку. – Івано-Франківськ.
 29. Директор школи, ліцею, гімназії: всеукраїнський науково-практичний журнал /НАПН України, Педагогічна преса, Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Центр сприяння суспільному розвитку імені Миколи Пирогова. – Київ.
 30. Етнос і культура: часопис / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ.
 31. Журнал практикуючого психолога: науковий журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ.
 32. Зарубіжна література в школах України/ Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Київ.
 33. Імідж сучасного педагога= Image of the modern pedagogue : електронний науковий журнал /Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського, Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України. – Полтава.
 34. Інженерні та освітні технології= Engineering and educational technologies: щоквартальний науково-практичний журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук.
 35. Інноваційна педагогіка: науковий журнал / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій.– Одеса.
 36. Іноземні мови= Foreign languages: науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ.
 37. Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Університет менеджменту освіти НАПН України. – Київ.
 38. Історико-педагогічний альманах / НАПН України, Уманський державний університет імені Павла Тичини, Всеукраїнська асоціація істориків педагогіки. – Умань.
 39. Комп’ютер у школі та сім’ї: науково-методичний журнал / Інститут педагогіки НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. – Київ.
 40. Креативна педагогіка: науковий журнал / Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки.– Вінниця.
 41. Медична освіта= Medical Education: науково-практичний журнал / Тернопільська державна медична академія імені І. Я. Горбачевського, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. – Тернопіль.
 42. Мистецтво та освіта: науково-методичний журнал / Інститут проблем виховання НАПН України, Інститут обдарованої дитини НАПН України. – Київ.
 43. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: Фізичне виховання і спорт : журнал / Волинський національний університет імені Лесі Українки, Наукове студентське товариство.– Луцьк.
 44. Молодь і ринок= Youth & market: науково-педагогічний журнал / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич.
 45. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі: науковий журнал / Київський університет імені Бориса Грінченка. – Київ.
 46. Народна освіта: електронне наукове фахове видання /Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів, Інститут педагогіки НАПН України, Міжнародний освітній фонд імені Ярослава Мудрого. – Біла Церква.
 47. Наука і освіта= Science and education = Наука и образование : науково-практичний журнал / Південний науковий центр НАПН України. – Одеса.
 48. Наука та наукознавство: міжнародний науковий журнал / НАН України, Центр дослідження науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва НАН України. – Київ.
 49. Наукова скарбниця освіти Донеччини: науково-методичний журнал / Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Донецький національний університет. – Донецьк.
 50. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: Педагогічні науки: науковий журнал / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк.
 51. Науковий вісник Сіверщини. Серія : Освіта. Соціальні та поведінкові науки= Scientific Herald of Sivershchtna. Series : Education. Social and behavioural sciences : науковий журнал /Академія державної пенітенціарної служби. – Чернігів.
 52. Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Серія : Педагогіка : науковий журнал / Чорноморський державний університет імені Петра Могили. – Миколаїв.
 53. Неперервна професійна освіта: теорія і практика: науково-методичний журнал / Київський університет імені Бориса Грінченка, Благодійний фонд імені Антона Макаренка. – Київ.
 54. Нова педагогічна думка: науково-методичний журнал / Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Рівненський державний гуманітарний університет. – Рівне.
 55. Новий Колегiум: науковий інформаційний журнал / Харківський національний університет радіоелектроніки. – Харків.
 56. Обрії: науково-педагогічний журнал / Івано-Франківський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників. – Івано-Франківськ.
 57. Організаційна психологія. Економічна психологія= Organizational Psychology. Economic Psychology : науковий журнал / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Українська асоціація організаційних психологів та психологів праці. – Київ.
 58. Освіта і управління= Education and Management: науково-практичний журнал / Академія наук вищої школи України, Українсько-американський гуманітарний інститут «Вісконсінський Міжнародний Унівеситет (США) в Україні». – Київ.
 59. Освіта на Луганщині: науково-методичний журнал / Луганський інститут післядипломної освіти. – Луганськ.
 60. Освіта регіону: науковий журнал / Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». – Кременчук.
 61. Освіта та розвиток обдарованої особистості= Education and development of gifted personality: щомісячний науково-методичний журнал / НАПН України, Інститут обдарованої дитини, Інститут психології імені Г. С. Костюка. – Київ.
 62. Освітній простір України: науковий журнал / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ.
 63. Освітня аналітика України= Educational analytics of Ukraine: науково-практичний журнал / Інститут освітньої аналітики. – Київ.
 64. 64. Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання / Київський університет імені Бориса Грінченка. – Київ.
 65. Особлива дитина: навчання і виховання= Osoblyva dytyna: navchannia i vykhovannia: науково-методичний журнал / НАПН України, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України. – Київ.
 66. Педагогіка безпеки= Pedagogy of security : міжнародний науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця.
 67. Педагогіка і психологія= Pedagogics and psychology: науково-теоретичний та інформаційний журнал / НАПН України. – Київ.
 68. Педагогіка і психологія професійної освіти: науково-методичний журнал / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти НАПН України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів.
 69. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту / Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. – Харків.
 70. Педагогічний пошук: науково-методичний вісник / Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти. – Луцьк.
 71. Педагогічний часопис Волині: журнал/ Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк.
 72. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми.
 73. 73. Післядипломна освіта в Україні: міжгалузевий науково-освітній журнал / Університет менеджменту освіти НАПН України. – Київ.
 74. Постметодика: науково-методичний педагогічний журнал / Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського. – Полтава.
 75. 75. Початкова школа: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України, Видавництво «Початкова школа». – Київ.
 76. Практична психологія та соціальна робота= Практическая психология и социальная работа = Applied psychology and social work : науково- практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія «Соціс-Прес», Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Київ.
 77. Проблеми безперервної медичної освіти та науки= Problems of Uninterrupted Medical Training and Science : щоквартальний науково-практичний журнал / Харківська медична академія післядипломної освіти. – Харків.
 78. Психологічне консультування і психотерапія= Психологическое консультирование и психотерапия = Psychological counseling and psychotherapy / Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків.
 79. Психологічні перспективи= Psychological Prospects : [журнал] /Східноєвропейський національний університет iмені Лесi Українки, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. – Луцьк.
 80. Психологія і особистість= Psychology and personality: науковий журнал / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Київ.
 81. 81. Психологія і суспільство: український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський державний економічний університет, Інститут експериментальних систем освіти. – Тернопіль.
 82. Психологія особистості: науковий теоретико-методологічний і прикладний журнал / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ.
 83. Психологія та психосоціальні інтервенції: науковий журнал / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ.
 84. Релігія та соціум: міжнародний часопис / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці.
 85. 85. Рідна школа: щомісячний науково-педагогічний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ.
 86. Русский язык, литература, культура в школе и ВУЗе: науковий журнал /Кудрявцева Л. А. – Київ.
 87. Соціальна педагогіка: теорія та практика: науково-методичний журнал / Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ.
 88. 88. Соціальна психологія: український науковий журнал / Український центр політичного менеджменту, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ.
 89. Соціальна робота в Україні: теорія і практика: науково-методичний журнал / Державний центр соціальних служб для молоді, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Фонд соціальної роботи, Ліга соціальних працівників України. – Київ.
 90. Соціологічні студії= Sociological studios : науково-практичний журнал / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк.
 91. Соціологія: теорія, методи, маркетинг: науково-теоретичний часопис / Інститут соціології НАН України. – Київ.
 92. Таврійський вісник освіти: науково-методичний журнал / Херсонська академія неперервної освіти. – Херсон.
 93. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія: науково-практичний журнал / Харківський державний політехнічний університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Українська інженерно-педагогічна академія. – Харків.
 94. 94. Теорія і практика фізичного виховання: науково-методичний журнал / Донецький національний університет. – Донецьк.
 95. Технології розвитку інтелекту: електронне наукове фахове видання /Лабораторія нових інформаційних технологій Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Київ.
 96. Українська література в загальноосвітній школі: науково-методичний журнал / Інститут педагогіки НАПН України. – Київ.
 97. 97. Українська мова і література в школі: науково-методичний журнал / Інститут педагогіки НАПН України. – Київ.
 98. Український педагогічний журнал= Ukrainian educational journal : науковий журнал / Інститут педагогіки НАПН України. – Київ.
 99. Український соціологічний журнал= Украинский социологический журнал = Ukrainian sociological journal : науковий журнал / Соціологічна асоціація України, Харівський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків.
 100. Український соціум= Ukrainian society : науковий журнал / Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, Центр «Соціальний моніторинг». – Київ.
 101. Університет: науково історично-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ.
 102. Університети і лідерство= Universities and leadership: міжнародний науковий журнал / Інститут вищої освіти НАПН України, Національний авіаційний університет. – Київ.
 103. 103. Університетська кафедра / Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. – Київ.
 104. 104. Физическое воспитание студентов: [журнал] / Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды. – Харьков.
 105. Фізико-математична освіта= Physical and mathematical education: науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет. – Суми.
 106. Філософія і політологія в контексті сучасної культури: науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.– Дніпро.
 107. Філософія науки: традиції та інновації: науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми.
 108. Філософія освіти= Philosophy of Education: науковий часопис / Інститут вищої освіти НАПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Українська академія політичних наук. – Київ.
 109. Філософія спілкування: філософія, психологія, соціальна комунікація: щорічний науково-практичний філософський журнал / Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків.
 110. 11 Філософія та гуманізм: періодичне електронне наукове видання / Одеський національний політехнічний університет. – Одеса.
 111. Філософська думка= Philosophical thought: український науково-теоретичний часопис / НАН України, Інститут філософії імені Г. С. Сковороди. – Київ.
 112. Юридична психологія= Legal psychology : науковий журнал /Національна академія внутрішніх справ. – Київ.
 113. Ars Linguodidacticae= Мистецтво лінгводидактики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології. – Київ.
 114. Current issues of mass communication= Актуальні питання масової комунікації : бюлетень / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ.
 115. 115. Education: Modern Discourses: scientific journal /National Academy of Educational Sciences of Ukraine. – Kyiv.
 116. Epistemological studies in philosophy, social and political science= Епістемологічні дослідження у філософії, соціальних і політичних науках : scientific journal / Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро.
 117. 117. Future human image: an international journal for philosophy, psychology and education : the scientific journal /International Society of Philosophy and Cosmology, Ukrainian philosophical foundation. – Kyiv.
 118. GISAP: Educational Sciences / International academy of science and higher education. – London.
 119. GISAP: History and Philosophy / International academy of science and higher education. – London.
 120. GISAP: Psychological Sciences / International academy of science and higher education. – London.
 121. GISAP: Sociological, Political and Military Sciences / International academy of science and higher education. – London.
 122. Humanitarian vision= Гуманітарні візії: науковий журнал / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів.
 123. Humanitarium / Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».– Переяслав-Хмельницький.
 124. International journal of education and science= Міжнародний журнал освіти і науки : journal / «Simcord Information Services», Latvian Republic; Information Agency «PROK», Latvian Republic – Ukraine; Kharkiv Regional Public Organization «Culture of Health» (Scientific Research Institute KRPOCH), Ukraine. – Kharkiv.
 125. International journal of science annals= Міжнародний журнал Аннали науки : journal / Kharkiv Regional Public Organization «Culture of Health» (Scientific Research Institute KRPOCH), Ukraine. – Kharkiv.
 126. 126. Modern higher education review: international, professional, scholary and peer reviewed journal / The Academic Board of Borys Grinchenko Kyiv University. – Kyiv.
 127. Philosophy & cosmology: the academic journal / International Society of Philosophy and Cosmology, Ukrainian philosophical foundation. – Kyiv.
 128. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports /S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. – Kharkiv.
 129. Physical education of students /S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. – Kharkiv.
 130. ScienceRise: Pedagogical Education: науковий журнал / Харківська медична академія післядипломної освіти, Технологічний центр. – Харків.
 131. Sententiae: науковий журнал / Вінницький національний технічний університет, Громадська організація «Український філософський фонд», Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України. – Вінниця.
 132. Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання: науковий журнал /Донецький національний університет, Факультет іноземних мов. – Київ.
 133. Studies in comparative education: Scientific journal in Education /Ministry of Education and Science of Ukraine, National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogy, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University. – Київ.
 134. Theory and methods of educational management: електронне наукове фахове видання / Університет менеджменту освіти НАПН України. – Київ.
 135. Ukrainian Journal of Educational Research= Український журнал досліджень в освіті : journal / Lviv Polytechnic National University. – Lviv.
 136. Ukrainian professional education= Українська професійна освіта : науковий журнал / Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава.
 137. Versus: науково-теоретичний часопис / Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.– Мелітополь.

Збірники наукових праць

 1. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич.
 2. Актуальні питання корекційної освіти: збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський.
 3. Актуальні питання мистецької освіти та виховання: збірник наукових праць / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми.
 4. Актуальні питання мистецької педагогіки: збірник наукових праць / Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький.
 5. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології: збірник наукових праць / Херсонський національний технічний університет. – Херсон.
 6. Актуальні проблеми духовності: збірник наукових праць / Криворізький державний педагогічний університет. – Кривий Ріг.
 7. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: збірник наукових праць / Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Інститут вищої освіти НАПН України, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України. – Київ.
 8. Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць / НАПН України, Інститут психології імені Г. С. Костюка. – Київ.
 9. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Факультет соціології, Факультет психології. – Київ.
 10. Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності: альманах : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ.
 11. Антропологічні виміри філософських досліджень: збірник наукових праць / Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – Дніпро.
 12. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки= Преподавание языков в высших учебних заведениях на современном этапе. Межпредметные связи. Научные исследования. Опыт. Поиски : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків.
 13. Витоки педагогічної майстерності. Серія : Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава.
 14. Військова освіта: збірник наукових праць / Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. – Київ.
 15. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія : Педагогічні науки : збірник наукових праць / Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. – Глухів.
 16. Вісник Донбаського державного педагогічного університету. Серія : Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства: збірник наукових праць / Донбаський державний педагогічний університет. – Слов’янськ.
 17. Вісник Закарпатської академії мистецтв: збірник наукових праць /Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород.
 18. Вісник Запорізького національного університету: Педагогічні науки : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя.
 19. Вісник Інституту розвитку дитини. Серія : Філософія, педагогіка, психологія: збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Інститут розвитку дитини. – Київ.
 20. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія : Педагогіка та психологія : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ.
 21. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Педагогіка: [збірник наукових праць] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ.
 22. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Психологія: [збірник наукових праць] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ.
 23. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Психологія. Педагогіка. Соціальна робота : [збірник наукових праць] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ.
 24. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Соціологія: [збірник наукових праць] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ.
 25. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія : Педагогіка : [збірник наукових праць] / Київський національний університет культури і мистецтв. – Київ.
 26. Вісник КНУКіМ. Серія : Соціальні комунікації: збірник наукових праць / Київський національний університет культури і мистецтв. – Київ.
 27. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки /Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ.
 28. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: Соціологічні науки /Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ.
 29. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності: збірник наукових праць / Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів.
 30. Вісник Львівського торговельно-економічного університету: Гуманітарні науки : [збірник наукових праць] / Львівський торговельно-економічний університет. – Львів.
 31. Вісник Львівського університету: Серія педагогічна/ Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів.
 32. Вісник Львівського університету: Серія соціологічна = Visnyk of the Lviv University. Series Sociology / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів.
 33. Вісник Львівського університету: Серія філософські науки / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів.
 34. Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська національна академія мистецтв. – Львів.
 35. Вісник Маріупольського державного університету Серія : Філософія, культурологія, соціологія: збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Львів.
 36. Вісник Національного авіаційного університету Серія : Педагогіка. Психологія : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ.
 37. Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ.
 38. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія : Філологія. Педагогіка / Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Факультет лінгвістики. – Київ.
 39. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: Філософія. Психологія. Педагогіка= Visnyk of National Technical University of Ukraine «Кyiv Polytechnic Institute». Philosophy. Psychology. Pedagogics : збірник наукових праць / Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». – Київ.
 40. Вісник Національного технічного університету «ХПІ»  = Вестник Национального технического университета «ХПИ». Серія : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства : збірник наукових праць / Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – Харків.
 41. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Інформатизація вищого навчального закладу / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів.
 42. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Філософські науки /Національний університет «Львівська політехніка». – Львів.
 43. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія : Соціологія : збірник наукових праць / Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». – Харків.
 44. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія : Філософія : збірник наукових праць / Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». – Харків.
 45. Вісник Одеського національного університету. Серія : Психологія = Odesa National University herald = Вестник Одесского национального университета / Одеський національний університет імені І. І. Мечникова.– Одеса.
 46. Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць /Національна академія педагогічних наук України, Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти». – Київ.
 47. Вісник післядипломної освіти. Серія: Педагогічні науки: збірник наукових праць / НАПН України, Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти». – Київ.
 48. Вісник післядипломної освіти. Серія: Соціальні та поведінкові науки: збірник наукових праць / НАПН України, Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти». – Київ.
 49. Вісник післядипломної освіти. Серія: Управління та адміністрування: збірник наукових праць / НАПН України, Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти». – Київ.
 50. Вісник Прикарпатського університету: Філософські і психологічні науки /Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ.
 51. Вісник СевНТУ. Серія : Педагогіка : збірник наукових праць / Севастопольський національний технічний університет. – Севастополь.
 52. Вісник СевНТУ. Серія : Філософія : збірник наукових праць / Севастопольський національний технічний університет. – Севастополь.
 53. Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти / Українське відділення Міжнародної академії аграрної освіти. – Запоріжжя.
 54. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди: Психологія / Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. – Харків.
 55. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди: Філософія / Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. – Харків.
 56. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов /Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків.
 57. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Психологія / Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків.
 58. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Теорія культури і філософія науки / Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків.
 59. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філософія. Філософські перипетії / Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків.
 60. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів.
 61. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт /Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів.
 62. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Психологічні науки / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів.
 63. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Філософські науки / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів.
 64. Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» / Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія». – Харків.
 65. Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць / Слов’янський державний педагогічний університет. – Слов’янськ.
 66. Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах: збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ.
 67. Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди»: Педагогіка = The journal of humanities of the state higher educational establishment «Pereyaslav-Khmelnytskyi State Pedagogical University named after Hryhoriy Skovoroda»: збірник наукових праць / ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький.
 68. Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Психологія: збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький.
 69. Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Філософія: збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький.
 70. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя.
 71. Дидактика математики : проблеми і дослідження: збірник наукових праць / Донецький національний університет, Інститут педагогіки НАПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Донецьк.
 72. Духовність особистості: методологія, теорія і практика = Spirituality of a personality: Methodology, Theory and Practice: збірник наукових праць / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Науково-дослідний інститут духовного розвитку людини, кафедра «ЮНЕСКО» «Духовно-культурні цінності виховання та освіти». – Сєвєродонецьк.
 73. Естетика і етика педагогічної дії: збірник наукових праць /Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава.
 74. Жестова мова й сучасність: збірник наукових праць / Інститут спеціальної педагогіки НАПН України. – Київ.
 75. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. – Харвів.
 76. Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]: Педагогічні науки /Херсонський державний університет. – Херсон.
 77. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету: Педагогічні науки / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ.
 78. Збірник наукових праць Інституту психології iмені Г. С. Костюка Національної АПН України: Проблеми загальної та педагогічної психології /Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Київ.
 79. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія : Педагогічна/ Кам’янець-Подільський державний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський.
 80. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський.
 81. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні науки / Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. – Хмельницький.
 82. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні та психологічні науки / Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. – Хмельницький.
 83. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Психологічні науки / Національна академія Державної прикордоної служби України імені Богдана Хмельницького. – Хмельницький.
 84. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань.
 85. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна» / Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна». – Хмельницький.
 86. Збірник наукових праць: психологія/ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ.
 87. Інноватика у вихованні: збірник наукових праць / Рівненський державний гуманітарний університет. – Рівне.
 88. Інтелект, особистість, цивілізація: тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.– Кривий Ріг.
 89. Інформаційні технології в освіті= Informational technologies in education: збірник наукових праць / Херсонський державний університет. – Херсон.
 90. Методологія досліджень та сучасні соціальні, економічні і психологічні проблеми розвитку суспільства. Серія : Психологія : збірник наукових праць / Донецький інститут ринку та соціальної політики. – Донецьк.
 91. Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків.
 92. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент: збірник наукових праць / НАПН України, Інститут педагогіки, Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури, Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі. – Київ.
 93. Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент: збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Інститут соціології, психології та управління. – Київ.
 94. Музикознавчі студії Інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки та Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського: збірник наукових праць / Волинський національний університет імені Лесі Українки, Інститут мистецтв, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського.– Луцьк.
 95. Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика: збірник наукових праць / НАПН України, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Інститут обдарованої дитини НАПН України. – Київ.
 96. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Серія : Професійна педагогіка : збірник наукових праць / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. – Київ.
 97. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету: Філологія, педагогіка, психологія: збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет, Кафедра ЮНЕСКО. – Київ.
 98. Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія : Педагогіка / Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка. – Кременець.
 99. Науковий вісник льотної академії. Серія : Педагогічні науки: збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький.
 100. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка : збірник наукових праць / Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. – Мелітополь.
 101. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки / Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського. – Миколаїв.
 102. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Психологічні науки / Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського. – Миколаїв.
 103. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія : Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачеве.
 104. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Гуманітарні студії = Scientific journal of national university of life and environmental sciences of Ukraine : [збірник наукових праць] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ.
 105. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ.
 106. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського: збірник наукових праць / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. – Одеса.
 107. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського: Педагогічні науки = Scientific bulletin of South Ukrainifn national pedagogical university named after K. D. Ushynsky : pedagogical sciences : збірник наукових праць / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. – Одеса.
 108. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород.
 109. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки / Херсонський державний університет, Факультет психології, історії та соціології. – Херсон.
 110. Науковий вісник Чернівецького університету: Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці.
 111. Науковий часопис Національного педагогічного університеті імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ.
 112. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11 : Соціальна робота. Соціальна педагогіка : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ.
 113. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ.
 114. Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ.
 115. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ.
 116. Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький.
 117. Наукові записки [Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні та історичні науки : збірник наукових праць /Наіональний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ.
 118. Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]: Психолого-педагогічні науки : збірник наукових праць / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин.
 119. Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія: Педагогічні науки: збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький.
 120. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ.
 121. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.– Вінниця.
 122. Наукові записки Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України: збірник наукових праць / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Київ.
 123. Наукові записки кафедри педагогіки: збірник наукових праць /Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків.
 124. Наукові записки НаУКМА: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота: збірник наукових праць / Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Київ.
 125. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Психологія : збірник наукових праць / Національний університет «Острозька академія». – Острог.
 126. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль.
 127. Наукові записки Харківського університету Повітряних сил: Соціальна філософія, психологія: збірник наукових праць / Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. – Харків.
 128. Наукові праці Вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет». Серія : Педагогіка, психологія і соціологія : всеукраїнський науковий збірник / Донецький національний технічний університет. – Донецьк.
 129. Наукові праці МАУП: Економічні науки. Психологічні науки : збірник наукових праць / Міжрегіональна академія управління персоналом. – Київ.
 130. Наукові праці МАУП: Педагогічні науки: збірник наукових праць / Міжрегіональна академія управління персоналом. – Київ.
 131. Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / НАПН України, Інститут соцальної та політичної психології. – Київ.
 132. Нові технології навчання: науково-методичний збірник / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ.
 133. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: збірник наукових праць /Рівнененський державний гуманітарний університет. – Рівне.
 134. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: збірник наукових праць / НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих. – Київ.
 135. Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: науковий методичний збірник / НАПН України, Інститут спеціальної педагогіки, Громадська організація «Асоціація фахівців спеціальної та інклюзивної освіти». – Київ.
 136. Освіта та педагогічна наука= Education and pedagogical sciences / Державний заклад «Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка». – Старобільськ.
 137. Освіта, наука і культура на Поділлі : збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський.
 138. Освітній дискурс: Гуманітарні науки = Educational discourse: збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ.
 139. Освітологія= Oświatologia : польсько-український щорічник українсько-польський / Київський університет імені Бориса Грінченка, Вища педагогічна школа Спілки польських вчителів. – Варшава ; Київ.
 140. Педагогіка вищої та середньої школи: збірник наукових праць / Криворізький державний педагогічний університет. – Кривий Ріг.
 141. Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. – Харків.
 142. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: збірник наукових праць / Класичний приватний університет. – Запоріжжя.
 143. Педагогічна освіта: теорія і практика: збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України. – Кам’янець-Подільський.
 144. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: збірник наукових праць / Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут проблем виховання НАПН України. – Київ.
 145. Педагогічна теорія і практика: збірник наукових праць / Інститут педагогіки НАПН України, Київський міжнародний університет. – Київ.
 146. Педагогічний альманах: збірник наукових праць / Херсонська академія неперервної освіти. – Херсон.
 147. Педагогічний дискурс= Pedagogical discourse : збірник наукових праць / Інститут педагогіки НАПН України, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький.
 148. Педагогічний процес: теорія і практика: збірник наукових праць /Київський університет імені Бориса Грінченка, Благодійний фонд імені Антона Макаренка. – Київ.
 149. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: збірник наукових праць / Інститут педагогіки НАПН України, Інститут реклами. – Київ.
 150. Педагогічні науки: збірник наукових праць / Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава.
 151. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії= Проблемы непрерывного географического образования и картографии : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків.
 152. Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти: збірник наукових праць / Харківський державний університет мистецтв імені І. П. Котляревського. – Харків.
 153. Проблеми гуманітарних наук= Problems of Humanities. Psychology. Серія: Психологія : збірник наукових праць ДДПУ / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич.
 154. Проблеми дидактики історії: збірник наукових праць /Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський.
 155. Проблеми інженерно-педагогічної освіти= Проблемы инженерно-педагогическoго образования = Ploblems of engineering pedagogic education: збірник наукових праць / Української інженерно-педагогічної академії. – Харків.
 156. Проблеми освіти: науковий збірник / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ.
 157. Проблеми педагогічних технологій: збірник наукових праць / Луцький інститут розвитку людини, Відкритий міжнародний університету розвитку людини «Україна». – Луцьк.
 158. Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань.
 159. Проблеми політичної психології: збірник наукових праць /Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. – Київ.
 160. Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія: збірник / Чернігівський державний технологічний університет. – Чернігів.
 161. Проблеми сучасного підручника: збірник наукових праць / НАПН України, Інститут педагогіки. – Київ.
 162. Проблеми сучасної педагогічної освіти: Педагогіка і психологія : збірник наукових праць / Кримський гуманітарний університет. – Ялта.
 163. 163. Проблеми сучасної психології= Problems of modern psychology : збірник наукових праць / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Запорізький національний університет. – Запоріжжя.
 164. Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка: збірник наукових праць / Луганський державний інститут культури і мистецтв. – Луганськ.
 165. Професійна освіта: методологія, теорія та технології= Professional education: methodology, theory and technologies : збірник наукових праць / Державний вищий навчальний заклад «Переслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Київ.
 166. Професійна освіта: проблеми і перспективи: збірник наукових праць / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Кримський інженерно-педагогічний університет. – Київ ; Сімферополь.
 167. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти= Professionalism of the teacher: theoretical and methodological aspects: збірник наукових праць / Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет». – Слов’янськ.
 168. Психологічний часопис: збірник наукових праць / НАПН України, Інститут психології імені Г. С. Костюка. – Київ.
 169. Психологічні науки: проблеми і здобутки: збірник / Київський міжнародний університет, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. – Київ.
 170. Психологія: реальність і перспективи: збірний наукових праць / Рівнеський державний гуманітарний університет. – Рівне.
 171. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені акададеміка Степана Дем’янчука. – Рівне.
 172. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань.
 173. Соціальна робота та управління: соціологія, психологія, педагогіка, соціальна робота, філософія: міжнародний збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Інститут соціальної роботи та управління. – Київ.
 174. Сучасні проблеми художньої освіти в Україні: збірник наукових праць / Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України. – Київ.
 175. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць / НАПН України, Інститут проблем виховання. – Київ.
 176. Теоретична і дидактична філологія: збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, Інститут мови і літератури. – Переяслав-Хмельницький.
 177. Теоретичні і прикладні проблеми психології: збірник наукових праць / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.– Сєвєродонецьк.
 178. Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології: збірник наукових праць / Донбаський державний педагогічний університет. – Слов’янськ.
 179. Теоретичні питання культури, освіти та виховання: збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ.
 180. Теорія і практика сучасної психології: збірник наукових праць / Класичний приватний університет. – Запоріжжя.
 181. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін: збірник науково-методичних праць / Рівнеський державний гуманітарний університет. – Рівне.
 182. Технологічна освіта: досвід, перспективи, проблеми: збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький.
 183. Український психологічний журнал: збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Факультет психології. – Київ.
 184. Університетські наукові записки= University scientific notes : науковий часопис / Хмельницький університет управління та права, Національна академія державного управління при Президентові України, Інститут законодавства Верховної Ради України. – Хмельницький.
 185. Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь.
 186. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця.
 187. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: збірник наукових праць / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк.
 188. Філософія і соціологія в контексті сучасної культури: збірник наукових праць / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.– Дніпропетровськ.
 189. Філософія. Культура. Життя: міжвузівський збірник наукових праць / Університет митної справи та фінансів. – Дніпропетровськ.
 190. Філософія. Педагогіка. Суспільство: збірник наукових праць / Рівненський державний гуманітарний університет. – Рівне.
 191. Філософські дослідження= Philosophical researches: збірник наукових праць / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ.
 192. Філософські проблеми гуманітарних наук: альманах / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ.
 193. Філософські проблеми освіти: збірник наукових праць / Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. – Дніпропетровськ.
 194. Школа першого ступеня: теорія і практика: збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту імені Григорія Сковороди. – Тернопіль.
 195. Юридична наука, практика і освіта: збірник наукових праць / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ.
 196. Якість технологій та освіти= Качество технологий и образования = Quality of technologies and education: збірник наукових праць / Українська інженерно-педагогічна академія. – Харків.
 197. Advanced education= Новітня освіта : збірник наукових праць / Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Факультет лінгвістики. – Київ.
 198. Psycholinguistics= Психолінгвістика= Психолингвистика : науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький.
 199. Totallogy-XXI. Постнекласичні дослідження: науковий збірник / Центр гуманітарної освіти Національної академії наук України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ.

Анонси та оголошення

24.02.2021

Шановні користувачі!

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського НАПН України з 22.02.2021 по 20.04.2021 надає тестовий доступ до бази даних „BSCO-CEEAS. (Central & Eastern European Academic Source). Це регіональна (наукова і професійна періодика центральної та східної Європи) універсальна за тематикою БД. Доступ надається через пошукові інтерфейси EBSCOhost та EBSCO Discovery Service.

Додаткова інформація доступна за посиланням https://informatio.moodlecloud.com/course/view.php?id=6 та на інформаційному порталі EBSCO.

07.02.2021

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо взяти участь у засіданні круглого столу «До 30-річчя Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського (пам’яті О. Я. Савченко присвячується)», що організовує Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського НАПН України та Всеукраїнська асоціація Василя Сухомлинського. Захід відбудеться 24 березня 2021 року в онлайн-форматі, початок роботи о 14:00.

Детальніше: Інформлист.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали