НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Відділ наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти

Профілі: Facebook      Google Scholar  

Положення про ВНІАСО

Відділ утворено шляхом обєднання відділів наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти, наукової інформаційно-бібліографічної діяльності, інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії. Він є правонаступником утвореного в 2015 р. відділу реферативної та аналітичної інформації у сфері освіти, який своєю чергою було створено шляхом реорганізації відділу науково-аналітичної інформації та поширення інформації у сфері освіти й відділу науково-реферативної інформації. Започаткування цього структурного підрозділу бібліотеки (2006 р.) було вмотивовано зростанням місця та ролі інформаційної аналітики  в  усіх сферах життя суспільства, в тому числі й у бібліотечному середовищі. Впродовж наступних років уточнювалися та поглиблювалися зміст і напрями роботи відділу, тривало вдосконалення внутрішньої розбудови, яка мала б з найбільшою ефективністю  уособлювати його головне наукове призначення й практичні функції.

Відділ є основною структурною одиницею Бібліотеки для виконання фундаментальних і прикладних наукових досліджень (НД) відповідно до основних наукових напрямів досліджень із педагогічних наук в Україні, затверджених Національною академією педагогічних наук України (НАПН України), та з питань галузевого бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства й інформаційної діяльності відповідно до вимог нормативних актів Кабінету Міністрів України щодо формування й виконання замовлень на проведення наукових досліджень за рахунок коштів державного бюджету.

Мета відділу:

Формування та упровадження системи наукового інформаційно-аналітичного супроводу педагогіки, психології освіти України в умовах світової глобалазації, цифровізації та євроінтеграційних процесів.

Основні напрями діяльності відділу:
 • Наукова робота (фундаментальні й прикладні дослідження, спрямовані на досягнення наукового або науково-прикладного результату – нового знання, здобутого в процесі наукових досліджень і зафіксованого у формі звіту, наукової праці, наукової доповіді, наукового повідомлення про результати науково-дослідної роботи тощо);
 • Упровадження й моніторинг упровадження результатів наукових досліджень (порядок організації, контролю й моніторингу впровадження результатів фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт регулює положення «Про впровадження результатів науково-дослідних робіт Національною академією педагогічних наук України» та «Методичні рекомендації щодо моніторингу впровадження результатів науково-дослідних робіт Національною академією педагогічних наук України»);
 • Наукове співробітництво (передбачає участь налагодження творчих зв’язків з науковими установами НАПН України, закладами освіти всіх видів і рівнів акредитації, бібліотеками усіх типів і видів, іншими організаціями незалежно від форм власності (у тому числі з іноземними) відповідно до вимог чинного законодавства України);
 • Проведення масових науково-практичних заходів (організація й участь у масових науково-практичних заходах різних рівнів (конференціях, семінарах, конкурсах, виставках, круглих столах, дискусійних клубах тощо);
 • Зв’язки із засобами масової інформації та громадськістю (зв’язки із ЗМІ та громадськістю через оприлюднення результатів своєї діяльності на інформаційних стендах і в засобах масової інформації; наповнення сторінки Відділу на веб-порталі Бібліотеки та інших інформаційних ресурсів, створених для висвітлення й супроводу діяльності Відділу в мережі Інтернет, актуальною науковою інформацією).
Основні завдання відділу:
 • Проведення наукових досліджень у галузі формування та упровадження системи інформаційно-аналітичного супроводу педагогіки, психології й освіти України в умовах глобальних інформаційних впливів.
 • Узагальнення вітчизняного й зарубіжного досвіду інформаційно-аналітичної діяльності галузевих бібліотек, вивчення та поширення нових прогресивних форм і методів діяльності аналітичних відділів (служб) із профільних питань.
 • Розвиток корпоративних, творчих зв’язків, ділових контактів, взаємодії з освітянськими бібліотеками України з питань реферування, а також із провідними аналітичними центрами України відповідного спрямування.
 • Вивчення динаміки й синтезу інформації науково-педагогічного характеру, пов’язаної з реалізацією національних освітніх концепцій, реформування освітнього процесу в Україні та зарубіжжі через моніторинг освітніх ЗМІ та Інтернет-ресурсів.
 • Здійснення постійного моніторингу чинного законодавства України з питань освіти, науки й культури через застосування наукових підходів, зокрема емпіричного.
 • Проведення бібліометричних досліджень 1 із використанням статистичних методів вивчення потоків наукових документів (книг, періодичних видань тощо) з метою виявлення тенденцій розвитку предметних галузей, особливостей авторства та взаємного впливу публікацій.
 • Сприяння розвитку й удосконаленню науково-методичних та організаційних засад інформаційно-аналітичного забезпечення педагогіки, психології й освіти України через поширення аналітичної інформації з періодичних та продовжуваних видань освітянської тематики в освітньому просторі України та за її межами.
 • Формування електронних ресурсів веб-порталу Бібліотеки в межах компетенції Відділу.
 • Надання методичної та практичної допомоги фахівцям освітянських бібліотек у створенні аналітичної інформації з урахуванням інноваційних технологій.
 • Упровадження в практику роботи мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України результатів наукових досліджень ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.
 • Моніторинг упровадження в практику роботи мережі освітянських бібліотек результатів дослідження за завершеними НД, здійснюваними у Відділі.
 • Розширення співробітництва з бібліотеками наукових установ НАПН України, навчальних закладів різних рівнів акредитації, іншими організаціями за такими напрямами: здійснення експертизи (рецензування) НД, авторефератів, дисертацій, наукових видань, статей, рукописів наукової продукції, опонування дисертацій тощо; участь співробітників Відділу в роботі експертних рад, комісій, спеціалізованих рад із захисту дисертацій доктора і кандидата наук; участь у міжнародних наукових конференціях, семінарах, конкурсах, виставках, інших масових заходах; публікація у зарубіжних наукових виданнях результатів досліджень, які не є конфіденційною інформацією.
СПІВРОБІТНИКИ ВІДДІЛУ

Ростока Марина Львівна
Посада: завідувач відділом
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: старший дослідник
Підтема дослідження: «Теоретико-методологічні засади інформаційно-аналітичного забезпечення цифрової трансформації підготовки наукових і педагогічних кадрів»
Наукові інтереси: інформаційно-аналітичний супровід освіти, педагогіки і психології; інформаційні технології, онтологічне моделювання, трансдисциплінарна методологія підготовки наукових кадрів; професійна освіта
Google Scholar    ORCID   Scopus   WoS   Електронна бібліотека НАПН України   Портфоліо

Гуралюк Андрій Георгійович
Посада: старший науковий співробітник
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: старший науковий співробітник
Підтема дослідження: «Інформаційно-аналітичний супровід цифрової трансформації вищої освіти»
Наукові інтереси: онтологія, ІКТ
Google Академія ORCID  Scopus WoS Електронна бібліотека НАПН України Портфоліо

Коваленко Інна Едуардівна
Посада: старший науковий співробітник
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент
Підтема дослідження: «Теоретико-методологічні засади інформаційно-аналітичного супроводу цифрової трансформації системи освіти дорослих»
Наукові інтереси: інформаційно-аналітичний супровід, соціальна робота і комунікації
Google Академія  ORCID  Scopus WoS Електронна бібліотека НАПН України Портфоліо

Мерзлякова Олена Леонідівна
Посада: старший науковий співробітник
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук
Підтема дослідження: «Теоретико-методологічні засади інформаційно-аналітичного супроводу цифрової трансформації психологічної науки і освіти»
Наукові інтереси: критичне мислення в освіті, резильєнтність освітян, психологія добробуту (wellbeing), профорієнтація та професійний розвиток молоді та дорослих, інформаційна аналітика, інформаційна грамотність
Google Академія  ORCID  Scopus WoS Електронна бібліотека НАПН України Портфоліо

Пономаренко Лариса Олександрівна
Посада: науковий співробітник
Науковий ступінь: кандидат наук з соціальних комунікацій
Підтема дослідження: «Суть і особливості цифрової трансформації бібліотечної освіти»
Наукові інтереси: бібліографознавство, бібліотекознавство, бібліографія, інформаційні ресурси, забезпечення інформаційних потреб фахівців галузі освіти, інформаційні технології у бібліотеках
Google Академія   ORCID  Електронна бібліотека НАПН України Портфоліо

Симоненко Тетяна Василівна
Посада: науковий співробітник
Науковий ступінь: кандидат наук з соціальних комунікацій
Підтема дослідження: «Основні аспекти моніторингу науково-дослідної діяльності вченого в умовах цифрової трансформації дослідницького простору»
Наукові інтереси: соціальні комунікації, наукометрія, бібліометрія
Google Академія   ORCID   Електронна бібліотека НАПН України Портфоліо

Годецька Тетяна Іванівна
Посада: науковий співробітник
Підтема дослідження:  «Актуальні аспекти цифрової трансформації освіти і педагогіки»
Наукові інтереси:  інформаційно-аналітичний супровід освіти і педагогіки, психологічні науки, ІКТ
Google Академія  ORCID Електронна бібліотека НАПН України Портфоліо

Кравченко Юлія Анатоліївна
Посада: молодший науковий співробітник
Наукові інтереси: інформаційно-аналітичний супровід, освіта і педагогіка, ІКТ, українська мова (філологія)
Google Академія    ORCID  Електронна бібліотека НАПН України

Наукові дослідження
 1. «Інформаційно-аналітичний супровід цифрової трансформації освіти і педагогіки: вітчизняний і зарубіжний досвід» (2023–2025), науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший дослідник М. Л. Ростока.
 2. Бібліографічний та аналітичний супровід діяльності Національної академії педагогічних наук України щодо науково-методичного забезпечення модернізації та реформування освіти» (2020–2022), науковий керівник (2020-2021) – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник А. В. Селецький, науковий керівник (2021-2022) – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник С.  В. Лапаєнко.
 3. «Науково-інформаційний супровід освітянської галузі в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних процесів» (2017–2019), науковий керівник – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник А. В. Селецький.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Завантажити: Діяльність НАПН України щодо науково-методичного забезпечення модернізації та реформування освіти
: огляд. вид. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [авт.-упоряд.: Лапаєнко С. В., Агалець І. О., Гуралюк А. Г., Закатнов Д. О., Ростока М. Л. та ін. ; наук. ред. Лапаєнко С. В.]. – Вінниця : ТВОРИ. 2022. – 204 с.
Завантажено: 98, размер: 2.3 MB, дата: 19.Лип.2022

Завантажити: Інноваційний розвиток освіти в Україні й зарубіжжі в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних процесів
: огляд. вид. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [авт.-упоряд.: Селецький А. В., Кравченко С. М., Агалець І. О. та ін. ; наук. ред. А. В. Селецький]. – Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2019. – 155 с. – До 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.
Завантажено: 179, размер: 1.9 MB, дата: 03.Чер.2019

Володимир Іларіонович Луговий – перший віце-президент НАПН України : матеріали до біобібліографії (2015–2020 рр.) / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Самчук Л. І., Янюк С. С. ; наук. ред. Березівська Л. Д.].– Київ, 2020. – 86 с. – (Серія «Академіки НАПН України» ; вип. 30).

ДОВІДКОВІ БЮЛЕТЕНІ

Аналітичний вісник у сфері освіти й науки : довід. бюл. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Вінниця : ТВОРИ, 2022. Вип. 16. – 61 с. Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Analituchnuy_visnuk_2022-16.pdf. – Назва з екрана.

Аналітичний вісник у сфері освіти й науки : довід. бюл. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Вінниця : ТВОРИ, 2022. – Вип. 15. – 64 с. Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Analituchnuy_visnuk_2022-15.pdf. – Назва з екрана.

Аналітичний вісник у сфері освіти й науки : довід. бюл. / НАПН України, ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського. – Вінниця : ТВОРИ. – 2021. – Вип. 14. – 39 с. – Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/Analituchnuy_visnuk_2021-14.pdf. – Назва з екрана.

Аналітичний вісник у сфері освіти й науки : довідковий бюлетень. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Вінниця : ТВОРИ. – 2021. – Вип. 13. – 78 с. – Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/Analituchnuy_visnuk_2021.pdf. – Назва з екрана.

Аналітичний вісник у сфері освіти й науки [Електронний ресурс] : довід. бюл. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Текст. дані. – Київ, 2020. – Вип. 12. – 86 с. – Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/Analituchnuy_visnuk_2020-12.pdf. – Назва з екрана.

Аналітичний вісник у сфері освіти й науки [Електронний ресурс] : довід. бюл. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Текст. дані. – Київ, 2020. – Вип. 12. – 86 с. – Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/Analituchnuy_visnuk_2020-12.pdf. – Назва з екрана.

Аналітичний вісник у сфері освіти й науки [Електронний ресурс] : довід. бюл. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Текст. дані. – Київ, 2020. – Вип. 11. – 49 с. – Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/Analituchnuy_visnuk_2020-11.pdf. – Назва з екрана.

Аналітичний вісник у сфері освіти й науки [Електронний ресурс] : довід. бюл. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Вип. 10. – 47 с. – До 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/Analituchnuy_visnuk_2019-10.pdf. – Назва з екрана.

Аналітичний вісник у сфері освіти й науки [Електронний ресурс] : довід. бюл. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Вип. 9. – 62 с. – До 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2017/05/Analituchnuy_visnuk_2019-9.pdf. – Назва з екрана.

Аналітичний вісник у сфері освіти й науки [Електронний ресурс] : довід. бюл. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Текст. дані. – Київ, 2018. – Вип. 8: До 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – 61 с. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2018/08/Analituchnuy_visnuk_2018-8.pdf. – Назва з екрана.

Аналітичний вісник у сфері освіти й науки [Електронний ресурс] : довід. бюл. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Текст. дані. – Київ, 2018. – Вип. 7. – 62 с. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2017/05/Analituchnuy_ visnuk_2018-7.pdf. – Назва з екрана.

Аналітичний вісник у сфері освіти й науки [Електронний ресурс] : довід. бюл. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Текст. дані. – Київ, 2017. – Вип. 6. – 94 с. ‑ Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/ua/ Analituchnuy_visnuk_2017-6.pdf. – Назва з екрана.

Аналітичний вісник у сфері освіти й науки [Електронний ресурс] : довід. бюл. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Текст. дані. – Київ, 2017. – Вип. 5. – 85 с. ‑ Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/ua/Analituchnuy_ visnuk_2017-5.pdf. – Назва з екрана.

Аналітичний вісник у сфері освіти й науки [Електронний ресурс] : інформ.-аналіт. бюл. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Текст. дані. – Київ, 2016. – Вип. 4. – 98 с. ‑ Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2015/12/Analituchnuy_visnuk_2016-4.pdf. – Назва з екрана.

Аналітичний вісник у сфері освіти й науки [Електронний ресурс] : інформ.-аналіт. бюл. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Текст. дані. – Київ, 2016. – Вип. 3. – 57 с. ‑ Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/03/Analituchnuy_visnuk_2016-3.pdf. – Назва з екрана.

Аналітичний вісник у сфері освіти й науки [Електронний ресурс] : інформ.-аналіт. бюл. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Текст. дані. – Київ, 2015. – Вип. 2. – 69 с. ‑ Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/03/Analituchnuy_visnuk_2015-2.pdf. – Назва з екрана.

Аналітичний вісник у сфері освіти й науки [Електронний ресурс] : інформ.-аналіт. бюл. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Текст. дані. – Київ, 2015. – Вип. 1. – 34 с. ‑ Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2015/12/analytical_bulletin_1_2015.pdf. – Назва з екрана.

ПОКАЖЧИКИ

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки НАПН України: 30 років наукової діяльності : наук.-допом. бібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Лапаєнко С. В., Агалець І. О., Бондарчук О. Б., Білоцерківець І. П. ; наук. ред. Сисоєва С. О.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2022. – 368 с.

Творчий доробок Василя Григоровича Кременя в інноваційному розвитку освіти України : біобібліогр. покажч./ НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Лапаєнко С. В., Пономаренко Л. О., Бодарчук О. Б. ; авт. вступ, статті Ткаченко Л. І. ; наук, консультанти: Ткаченко Л. І., Кравченко С. М. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; бібліогр. ред.: Пономаренко Л. О., Бодарчук О. Б]. – 5-те вид., допов. – Київ : Знання України, 2022. – 443 с. – (Серія «Академіки НАПН України» ; вип. 34).

Володимир Іларіонович Луговий – перший віце-президент НАПН України : матеріали до біобібліографії (2015–2020 рр.) / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Самчук Л. І., Янюк С. С. ; наук. ред. Березівська Л. Д.].– Київ, 2020. – 86 с. – (Серія «Академіки НАПН України» ; вип. 30).

Бібліографічні покажчики у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : 37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля : наук.-допом. бібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Самчук Л. І., Вербова В. В., Горбенко Н. А. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; наук. консультанти: ВоскобойніковаГузєва О. В., Муравйова В. М., Устіннікова О. М. ; бібліогр. ред. Самчук Л. І.]. – Київ, 2019. – 98 c. – До 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/02/Bibliographic_ indexes_in_the_fund_DNPB_2019.pdf. – Назва з екрана.

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського (2010–2019) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Самчук Л. І. ; наук. ред. Березівська Л. Д.]. – Київ, 2019. – 186 с. – До 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. – Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/Index_of_20_years_of_DNPB_2019.pdf. – Назва з екрана.

Олена Ігорівна Локшина: дослідниця у галузі компаративістики в освіті : до 30-річчя наук. діяльності : біобібліогр. покажч. / НАПН України, Ін-т педагогіки, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Вербова В. В., Горбенко Н. А., Глушко О. З. ; наук. ред. Березівська Л. Д.]. – Київ, 2019. – 80 с. – (Серія «Ювіляри НАПН України» ; вип. 34). – Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/Lokshyna_Olena_2019.pdf. – Назва з екрана.

Творчий доробок Василя Григоровича Кременя в інноваційному розвитку освіти України : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Самчук Л. І., Вербова В. В., Горбенко Н. А., Демида Є. Ф., Мойсеюк Ю. М. ; авт. вступ. статті, наук. консультант Ткаченко Л. І. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; бібліогр. ред. Самчук Л. І. ; літ. ред. Редько-Шпак Л. В.]. – 4-те вид., допов. – Київ : Т-во «Знання» України, 2017. – 368 c. – (Серія «Академіки НАПН України» ; вип. 28). https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2017/06/Kremen_2017.pdf. – Назва з екрана.

МОНОГРАФІЇ

Інформаційна діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського: перспективи розвитку [Електронний ресурс] : монографія / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [авт.: Воскобойнікова-Гузєва О. В., Заліток Л. М., Зозуля С. М., Рогова П. І., Букшина Т. Ф., Вербова В. В., Коваленко І. Й., Литовченко О. В., Самчук Л. І., Янюк С. С. та ін. ; наук. ред.: Воскобойнікова-Гузєва О. В. ; літ. ред. Деревянко Т. М.]. – Київ, 2015. – 245 с. ‑ Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/DNPBU-monografia_2015.pdf. – Назва з екрана.

Концептуальна модель системи інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України / НАПН України. Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад. О. М. Яценко ; наук, ред. П. І. Рогова ; рец.: Ю. І. Артемов, Т. Ф. Букшина ; літ. ред.: С. М. Зозуля, І. П. Білоцерківець]. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2010. – 28 с. ‑ Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/konceptualnaya_model.pdf.

ПРАКТИЧНІ ПОСІБНИКИ

Науково-інформаційна діяльність провідних освітянських бібліотек України : практ. посіб. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [автори: Зозуля С. М., Зайченко Н. І., Горак В. В., Рабаданова Л. В., Самчук Л. І., Букшина Т. Ф., Вербова В. В., Горбенко Н. А., Кропочева Н. М., Лога Т. В., Демида Є. Ф. ; наук. ред. Зозуля С. М. ; бібліогр. ред. Самчук Л. І. ; літ. ред. Редько‑Шпак Л. В. – Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2016. – 287 с. – (Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек» ; вип. 14). ‑ Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2017/01/Naukovo-informatsijna_dialnist_2016.pdf. – Назва з екрана.

Укладання оглядових документів : практ. посібник/ О. М. Яценко; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : Нілан-ЛТД, 2011. – 84 с. : табл. – (На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек ; вип. 7). ‑ Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/ukladannya_oglydovih_dokumentiv.pdf. – Назва з екрана.

Лутовинова В. І. Реферування як процес мікроаналітичного згортання нформації : практ. посіб. / В. І. Лутовинова ; наук. ред. Г. М. Швецова-Водка ; АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2007. – 73 c. – (Сер. На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек”).‑ Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/lutovinova_Referuvannia_2007.pdf.

СЛОВНИКИ

Інформаційні ресурси. Словник законодавчої та стандартизованої термінології / НАПН України ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: П. І. Рогова, Я. О. Чепуренко, С. М. Зозуля, І. Г. Лобановська]. − Київ : Нілан-ЛТД, 2012. – 283 с. ‑ Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/Slovnuk_zakonodavchoi_2012.pdf. – Назва з екрана.

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Наукова організація інформаційної діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: П. І. Рогова (голова), Л. М. Заліток, (заст. голови), О. В. Воскобойнікова-Гузєва та ін.]. – Електрон. дані. – Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2013. – 152 с. ‑ Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/Zbirnyk-2013.pdf. – Назва з екрана.

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ МАТЕРІАЛІВ (ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ) НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ

Формування єдиного галузевого інформаційного ресурсу шляхом кооперативного аналітико-синтетичного опрацювання документів галузевої тематики [Електронний ресурс] : матеріали всеукраїнського науково-практичного семінару, 3 березня 2011 р. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: П. І. Рогова (голова), О. М. Яценко (заст. голови) та ін.]. – Київ, 2011. – 161 с. ‑ Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/formuvanie_EGIR_2011.pdf.

АВТОРСЬКІ ПУБЛІКАЦІЇ ВИКОНАВЦІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Селецький А. В. Діяльність Національної академії педагогічних наук України щодо науково-методичного забезпечення модернізації та реформування освіти / А. В. Селецький // Virtus : Scientific Journal. – Montreal (Canada), 2020. – № 40. – С. 117–121. – Режим доступу: http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal40.pdf.

Селецький А. В. Інформаційно-аналітичний супровід дослідницької діяльності НАПН України в галузі освіти, педагогіки і психології / А. В. Селецький // Virtus : Scientific Journal. – Montreal (Canada), 2020. – № 41. – С. 120–125. – Режим доступу: http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal41.pdf.

Селецький А. В. Інформаційно-аналітичний супровід дослідницької діяльності НАПН України в галузі освіти, педагогіки і психології / А. В. Селецький // Virtus : Scientific Journal. – Montreal (Canada), 2020. – № 41. – С. 120–125. – URL: http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal41.pdf.

Селецький А. В. Діяльність Національної академії педагогічних наук України щодо науково-методичного забезпечення модернізації та реформування освіти / А. В. Селецький // Virtus : Scientific Journal. – Montreal (Canada), 2020. – № 40. – С. 117–121. – URL: http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal40.pdf.

Селецький А. Теоретичне і методичне забезпечення розвитку системи освіти як напрям діяльності Національної академії педагогічних наук України. Адаптивне управління: теорія і практика. Cерія “Педагогіка”. Вип. 8 (15) (2020). URL: https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/193 (дата звернення: 24.04.20) DOIhttps://doi.org/10.33296/2707-0255-8(15)-06

Селецький А. В. Державна науково-педагогічна бібліотека імені В. О. Сухомлинського в системі бібліографічного, реферативного й аналітичного супроводу освіти / А. В. Селецький, Л. І. Самчук // Virtus : Scientific Journal. – Montreal (Canada), 2019. – № 32. – С. 114–117. – Режим доступу: http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal32.pdf.

Селецький А. В. Державна науково-педагогічна бібліотека імені В. О. Сухомлинського в системі науково-інформаційного супроводу освіти: 20 років бібліотечної і наукової діяльності / А. В. Селецький // Новий колегіум. – 2019. – № 2. – С. 27–34. – Режим доступу: https://nure.ua/ru/branch/zhurnal-novyiy-kollegium.

Селецький А. В. Дослідження ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з інформаційно-аналітичного супроводу освіти і навчання [Електронний ресурс] / А. В. Селецький // Теорія і методика професійної освіти : електрон. наук. фах. вид. / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України. – Текст. дані. – 2018. – Вип. № 14. – Режим доступу: https://docs.wixstatic.com/ugd/2f377b_643b9f5b46244212bc0db7375f4803bb.pdf.

Селецький А. В. Наукова діяльність педагогічної бібліотеки з інформаційно-аналітичного супроводу освітянської галузі / А. В. Селецький // Педагогіка і психологія. Вісн. НАПН України. – 2018. – № 1 (98). – С. 78–87.

Селецький А. В. Особливості здійснення інформаційно-аналітичного супроводу наук про освіту, психолого-педагогічної теорії і практики з досвіду діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського / А. В. Селецький // Вісн. Кн. палати. – 2017. – № 5. – С. 19‑24. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2017_5_7.

Селецький А. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського в системі інформаційно-аналітичного забезпечення освітянської галузі / А. Селецький // Наук. праці Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 48. – С. 829-844. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2017_48_60.

Контакти
telephone Телефон: 380 (44) 453-85-17
email E-mail: vniaso.dnpb23@gmail.com

Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали