НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Відділ наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти

Профіль в Facebook

Відділ утворено шляхом обєднання відділів наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти, наукової інформаційно-бібліографічної діяльності, інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії. Він є правонаступником утвореного в 2015 р. відділу реферативної та аналітичної інформації у сфері освіти, який своєю чергою було створено шляхом реорганізації відділу науково-аналітичної інформації та поширення інформації у сфері освіти й відділу науково-реферативної інформації. Започаткування цього структурного підрозділу бібліотеки (2006 р.) було вмотивовано зростанням місця та ролі інформаційної аналітики  в  усіх сферах життя суспільства, в тому числі й у бібліотечному середовищі. Протягом наступних років уточнювалися та поглиблювалися зміст і напрями роботи відділу, тривало вдосконалення внутрішньої будови, яка мала б з найбільшою ефективністю  уособлювати його головне наукове призначення й практичні функції.

У структурі Відділу функціонують два сектори:

 • Сектор наукової інформаційно-бібліографічної діяльності.
 • Сектор інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії.
Мета відділу:

Формування та упровадження системи науково-інформаційного супроводу педагогіки, психологій й освіти  України в умовах світової глобалазації та євроінтеграційних процесів.

Напрями діяльності відділу:
 • Науково-дослідна робота;
 • Упровадження результатів науковихї досліджень та його моніторинг;
 • Наукове співробітництво;
 • Проведення масових науково-практичних заходів;
 • Зв’язки із засобами масової інформації та громадськістю.
 Основні завдання відділу:
 • проведення наукових досліджень у галузі формування та впровадження системи інформаційно-аналітичного забезпечення педагогіки, психологійї й освіти України в умовах глобальних інформаційних впливів (визначення підґрунтя науково-інформаційного супроводу національної освіти в контексті інтеграції у європейський та світовий освітній простір; дослідження пріоритетних напрямів реформування та інновацій освіти в Україні й зарубіжжі; обгрунтування шляхів підвищення якості науково-інформаційного супроводу освітянської галузі);
 • створення аналітичної та узагальнюючої оглядової продукції на паперових та електронних носіях, у тому числі за світовими наукометричними системами;
 • проведення бібліометричних досліджень із використанням статистичних методів вивчення потоків наукових документів (книг, періодичних видань тощо) з метою виявлення тенденцій розвитку предметних галузей, особливостей авторства та взаємного впливу публікацій;
 • формування та нарощення електронних ресурсів вебпорталу бібліотеки в межах компетенції відділу;
 • узагальнення вітчизняного й зарубіжного досвіду інформаційно-аналітичної діяльності галузевих бібліотек, вивчення та поширення прогресивних форм і методів діяльності аналітичних відділів (служб) із профільних питань;
 • розвиток корпоративних, творчих зв’язків, ділових контактів, взаємодії з освітянськими бібліотеками України з питань галузевого інформаційно-аналітичного супроводу, а також із провідними аналітичними центрами України відповідного спрямування;
 • вивчення та узагальнення динаміки й синтезу науково-педагогічної інформації, пов’язаної з реалізацією національних освітніх концепцій, реформування освітнього процесу в Україні та зарубіжжі через моніторинг освітніх ЗМІ й Інтернет-ресурсів;
 • сприяння розвитку й удосконаленню організаційних та науково-методичних засад інформаційно-аналітичного забезпечення української освіти  через поширення узагальнюючої інформації з періодичних та продовжуваних видань психолого-педагогічної тематики в освітньому просторі України й за її межами;
 • розширення спектра науково-інформаційних послуг щодо підтримки фахової комунікації, моніторингу, аналізу та інтеграції результатів досліджень НАПН України з теоретико-методологічного й науково-методичного супроводу модернізації та реформування національної освіти у світовий науковий простір, формування позитивного іміджу установи в Україні та світі;
 • формування бази інформаційних моделей задоволення запитів користувачів з інформаційно-аналітичної освітянської інформації.
Співробітники відділу

Лапаєнко Світлана Володимирівна
Посада:
завідувач відділу
Науковий ступінь:
 кандидат педагогічних наук
Вчене звання: старший науковий співробітник
Наукові інтереси: бібліографія, інформаційно-бібліографічне забезпечення освітньої діяльності, інформаційно-аналітичний супровід освіти

Google Академія   Електронна бібліотека НАПН України

Агалець Інна Олександрівна
Посада:
 старший науковий співробітник
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент
Наукові інтереси: професійна освіта, педагогіка, психологія, імідж освітянина, імідж закладу освіти, інформаційно-аналітичний супровід освіти
Google Академі
я   Електронна бібліотека НАПН України

Закатнов Дмитро Олексійович
Посада: старший науковий співробітник
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: старший науковий співробітник
Наукові інтереси: педагогіка, історія педагогіки, історія освіти, теорія і методика професійної освіти і навчання, інформаційно-аналітичний супровід освіти
Google Академія   Електронний архів НАПН України

Ростока Марина Львівна
Посада: старший науковий співробітник
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: старший науковий співробітник
Наукові інтереси: теорія і методика професійної освіти, психологія праці й управління, інформаційно-аналітичний супровід освіти, трансдисциплінарність в освіті
Google Академія  Електронна бібліотека НАПН України

Годецька Тетяна Іванівна
Посада
: науковий співробітник
Наукові інтересипедагогіка, психологія, інформаційно-аналітичний супровід освіти, ІКТ
Google Академія   Електронна бібліотека НАПН України

Рапіна Лідія Анатоліївна
Посада: науковий співробітник
Наукові інтереси: педагогіка, історія педагогіки, історія освіти, журналістика
Google Академія   Електронний архів НАПН України

РАБАДАНОВА Людмила Володимирівна
Посада: в. о. старшого наукового співробітника (0,5 ст.);

КУШНІР Вікторія Владиславівна
Посада:
в. о. молодшого наукового співробітника

Контакти

telephone Телефон: 380 (44) 453-85-17
email E-mail: ref_dnpb@i.ua

Сектор наукової інформаційно-бібліографічної діяльності

Сектор наукової інформаційно-бібліографічної діяльності здійснює фундаментальні та прикладні дослідження, спрямовані на досягнення наукового або науково-прикладного результату – нового знання, одержаного в процесі наукових досліджень і зафіксованого на носіях наукової інформації у формі звіту, наукової праці, наукової доповіді, наукового повідомлення про результати науково-дослідної роботи, наукового відкриття тощо.

Сектор утворено в 2020 році шляхом реорганізації відділу наукової інформаційно-бібліографічної діяльності.

Мета Сектору

полягає в забезпеченні виконання бібліотекою функцій згідно з її призначенням і місцем у системі інших наукових, освітніх, культурно-просвітніх та інформаційних установ й організацій як національного галузевого книгосховища, всеукраїнського науково-інформаційного, науково-методичного та координаційного центру мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України, зокрема організації й ефективного використання інформаційних ресурсів, інформаційно-бібліографічного обслуговування, науково-методичної роботи тощо.

Основні напрями діяльності Сектору
 1. Наукові дослідження.
 2. Упровадження результатів наукових досліджень.
 3. Наукове співробітництво.
 4. Проведення масових науково-практичних заходів.
 5. Зв’язки із засобами масової інформації та громадськістю.
Основні завдання Сектору
 1. Проведення наукових досліджень з питань розвитку та удосконалення наукової інформаційно-бібліографічної діяльності.
 2. Забезпечення членів НАПН України та провідних науковців вітчизняної педагогічної науки інформацією про нові надходження в Бібліотеку документів у відповідності з постійно діючими запитами.
 3. Надання консультативно-методичної допомоги працівникам Бібліотеки і мережі освітянських бібліотек України, а також вивчення, узагальнення й упровадження в роботу Сектору досвіду провідних вітчизняних і зарубіжних бібліотек з питань інформаційно-бібліографічної діяльності.
 4. Упровадження в практику роботи книгозбірень мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України результатів наукових досліджень ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.
 5. Співробітництво з бібліотеками наукових установ НАПН України, навчальних закладів різних рівнів акредитації, іншими організаціями за такими напрямами:
 • участь у наукових конференціях, семінарах, конкурсах, виставках, інших масових заходах;
 • публікація у зарубіжних наукових виданнях результатів досліджень, які не є конфіденційною інформацією.
Співробітники сектору

Білоцерківець Ірина Петрівна
Посада: 
молодший науковий співробітник
Наукові інтереси: бібліографія, документознавство, педагогічна періодика, інформаційно-аналітичний супровід освіти
Google Академія   Електронна бібліотека НАПН України

Бондарчук Оксана Борисівна
Посада: 
науковий співробітник
Наукові інтереси: книгознавство, бібліотекознавство, педагогічне джерелознавство, інформаційно-аналітичний супровід освіти
Google Академія   Електронний архів НАПН України

Пономаренко Лариса Олександрівна
Посада:
 науковий співробітник
Науковий ступінь: кандидат наук з соціальних комунікацій
Наукові інтереси: бібліографознавство, бібліотекознавство, бібліографія, інформаційні ресурси, забезпечення інформаційних потреб фахівців галузі освіти, інформаційні технології у бібліотеках, інформаційно-аналітичний супровід освіти
Google Академія     Електронна бібліотека НАПН України

Янюк Світлана Святославівна
Посада: молодший науковий співробітник
Наукові інтереси: забезпечення бібліографічних потреб науково-педагогічних працівників, інформаційно-аналітичний супровід освіти
Google Академія   Електронна бібліотека НАПН України

Контакти

telephone Телефон: 380 (44) 453-85-17
email E-mail: inform_bibl@i.ua

Сектор інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії

Сектор інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії здійснює фундаментальні та прикладні дослідження, спрямовані на досягнення наукового або науково-прикладного результату – нового знання, одержаного в процесі наукових досліджень і зафіксованого на носіях наукової інформації у формі звіту, наукової праці, наукової доповіді, наукового повідомлення про результати науково-дослідної роботи, наукового відкриття тощо.

Сектор утворено в 2020 році шляхом реорганізації відділу науково-технічного забезпечення та впровадження комп’ютерних технологій.

Мета Сектору

полягає в забезпеченні виконання бібліотекою функцій згідно з її призначенням і місцем у системі інших наукових, освітніх, культурно-просвітніх та інформаційних установ і організацій як національного галузевого книгосховища, всеукраїнського науково-інформаційного, науково-методичного та координаційного центру мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України, зокрема науково-технічного забезпечення організації та ефективного використання інформаційних ресурсів, інформаційно-бібліографічного обслуговування, науково-методичної роботи тощо.

Основні напрями діяльності Сектору
 1. Наукові дослідження.
 2. Упровадження результатів наукових досліджень.
 3. Наукове співробітництво.
 4. Проведення масових науково-практичних заходів.
 5. Зв’язки із засобами масової інформації та громадськістю.
Основні завдання Сектору
 • Здійснення досліджень в області бібліометрії і наукометрії та впровадження їх результатів у практичну діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.
 • Проведення наукових досліджень з питань впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у практику роботи Бібліотеки, у т.ч. дослідження онтологічного підходу до створення та систематизації електронних ресурсів.
 • Впровадження та підтримка автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи (АБІС), що забезпечує обробку та зберігання інформаційних ресурсів.
 • Забезпечення працездатності, налаштування та модифікації веб-порталу та інших електронних ресурсів Бібліотеки.
 • Консультативно-методична допомога працівникам Бібліотеки і мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України.
 • Розширення співробітництва з бібліотеками наукових установ НАПН України, навчальних закладів різних рівнів акредитації, іншими організаціями за такими напрямами:
  – здійснення експертизи (рецензування) статей, рукописів наукової продукції тощо;
  – участь у наукових конференціях, семінарах, конкурсах, виставках, інших масових заходах;
  – публікація у зарубіжних наукових виданнях результатів досліджень, які не є конфіденційною інформацією.
Співробітники сектору

Гуралюк Андрій Георгійович
Посада:
завідувач сектору
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання:
старший науковий співробітник
Наукові інтереси: онтологія, наукометрія, ІКТ
Google Академія  Електронна бібліотека НАПН України

Пінчук Ольга Павлівна
Посада: провідний науковий співробітник (0,5 ст.)
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання:
старший науковий співробітник
Наукові інтереси: ІКТ в освіті, педагогіка.
Google Академія  Електронна бібліотека НАПН України

Вараксіна Наталія Володимирівна
Посада
: науковий співробітник
Наукові інтереси: впровадження ІКТ у діяльність інформаційних установ, електронні інформаційни системи
Google Академія   Електронна бібліотека НАПН України

Середа Христина Володимирівна
Посада
: науковий співробітник (0,5 ст.)
Наукові інтереси: інформаційні та комп’ютерні технології в освіті, електронні інформаційни системи
Google Академія   Електронна бібліотека НАПН України

Симоненко Тетяна Василівна
Посада
: науковий співробітник (0,5 ст.)
Науковий ступінь: канд. наук із соц. комунікацій
Наукові інтереси: наукометрія та бібліометрія української науки
Google Академія   Електронна бібліотека НАПН України

Шило Олексій Андрійович
Посада: науковий співробітник
Наукові інтереси: впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у діяльність інформаційних установ, адміністрування інформаційних систем
Електронна бібліотека НАПН України

Каплун Олексій Олександрович
Посада: інженер-програміст
Наукові інтереси: електронні інформаційни системи, питання сайтобудування, веб-дизайн
Google Академія   Електронна бібліотека НАПН України

Контакти

telephone

Телефон: 380 (44) 239-11-02

Моб. телефон +380 (66)717-42-01

email E-mail: tzvk.dnpb@gmail.com
Профіль в Facebook

Наукові дослідження

 • «Науково-інформаційний супровід освітянської галузі в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних процесів (2017–2019), науковий керівник – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник А. В. Селецький.
 • «Бібліографічний та аналітичний супровід діяльності Національної академії педагогічних наук України щодо науково-методичного забезпечення модернізації та реформування освіти» (2020–2022), науковий керівник – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник А. В. Селецький.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Завантажити: Діяльність НАПН України щодо науково-методичного забезпечення модернізації та реформування освіти
: огляд. вид. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [авт.-упоряд.: Лапаєнко С. В., Агалець І. О., Гуралюк А. Г., Закатнов Д. О., Ростока М. Л. та ін. ; наук. ред. Лапаєнко С. В.]. – Вінниця : ТВОРИ. 2022. – 204 с.
Завантажено: 18, размер: 2.3 MB, дата: 19.Лип.2022

Завантажити: Інноваційний розвиток освіти в Україні й зарубіжжі в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних процесів
: огляд. вид. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [авт.-упоряд.: Селецький А. В., Кравченко С. М., Агалець І. О. та ін. ; наук. ред. А. В. Селецький]. – Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2019. – 155 с. – До 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.
Завантажено: 125, размер: 1.9 MB, дата: 03.Чер.2019

Володимир Іларіонович Луговий – перший віце-президент НАПН України : матеріали до біобібліографії (2015–2020 рр.) / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Самчук Л. І., Янюк С. С. ; наук. ред. Березівська Л. Д.].– Київ, 2020. – 86 с. – (Серія «Академіки НАПН України» ; вип. 30).

Аналітичний вісник у сфері освіти й науки [Електронний ресурс] : довід. бюл. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Текст. дані. – Київ, 2020. – Вип. 12. – 86 с. – Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/Analituchnuy_visnuk_2020-12.pdf. – Назва з екрана.

Аналітичний вісник у сфері освіти й науки [Електронний ресурс] : довід. бюл. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Текст. дані. – Київ, 2020. – Вип. 11. – 49 с. – Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/Analituchnuy_visnuk_2020-11.pdf. – Назва з екрана.

Бібліографічні покажчики у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : 37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля : наук.-допом. бібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Самчук Л. І., Вербова В. В., Горбенко Н. А. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; наук. консультанти: ВоскобойніковаГузєва О. В., Муравйова В. М., Устіннікова О. М. ; бібліогр. ред. Самчук Л. І.]. – Київ, 2019. – 98 c. – До 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/02/Bibliographic_ indexes_in_the_fund_DNPB_2019.pdf. – Назва з екрана.

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського (2010–2019) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Самчук Л. І. ; наук. ред. Березівська Л. Д.]. – Київ, 2019. – 186 с. – До 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. – Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/Index_of_20_years_of_DNPB_2019.pdf. – Назва з екрана.

Олена Ігорівна Локшина: дослідниця у галузі компаративістики в освіті : до 30-річчя наук. діяльності : біобібліогр. покажч. / НАПН України, Ін-т педагогіки, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Вербова В. В., Горбенко Н. А., Глушко О. З. ; наук. ред. Березівська Л. Д.]. – Київ, 2019. – 80 с. – (Серія «Ювіляри НАПН України» ; вип. 34). – Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/Lokshyna_Olena_2019.pdf. – Назва з екрана.

Аналітичний вісник у сфері освіти й науки [Електронний ресурс] : довід. бюл. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Вип. 10. – 47 с. – До 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/Analituchnuy_visnuk_2019-10.pdf. – Назва з екрана.

Аналітичний вісник у сфері освіти й науки [Електронний ресурс] : довід. бюл. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Вип. 9. – 62 с. – До 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2017/05/Analituchnuy_visnuk_2019-9.pdf. – Назва з екрана.

Аналітичний вісник у сфері освіти й науки [Електронний ресурс] : довід. бюл. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Текст. дані. – Київ, 2018. – Вип. 8: До 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – 61 с. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2018/08/Analituchnuy_visnuk_2018-8.pdf. – Назва з екрана.

Аналітичний вісник у сфері освіти й науки [Електронний ресурс] : довід. бюл. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Текст. дані. – Київ, 2018. – Вип. 7. – 62 с. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2017/05/Analituchnuy_ visnuk_2018-7.pdf. – Назва з екрана.

Творчий доробок Василя Григоровича Кременя в інноваційному розвитку освіти України : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Самчук Л. І., Вербова В. В., Горбенко Н. А., Демида Є. Ф., Мойсеюк Ю. М. ; авт. вступ. статті, наук. консультант Ткаченко Л. І. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; бібліогр. ред. Самчук Л. І. ; літ. ред. Редько-Шпак Л. В.]. – 4-те вид., допов. – Київ : Т-во «Знання» України, 2017. – 368 c. – (Серія «Академіки НАПН України» ; вип. 28). https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2017/06/Kremen_2017.pdf. – Назва з екрана.

Аналітичний вісник у сфері освіти й науки [Електронний ресурс] : довід. бюл. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Текст. дані. – Київ, 2017. – Вип. 6. – 94 с. ‑ Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/ua/ Analituchnuy_visnuk_2017-6.pdf. – Назва з екрана.

Аналітичний вісник у сфері освіти й науки [Електронний ресурс] : довід. бюл. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Текст. дані. – Київ, 2017. – Вип. 5. – 85 с. ‑ Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/ua/Analituchnuy_ visnuk_2017-5.pdf. – Назва з екрана.

Науково-інформаційна діяльність провідних освітянських бібліотек України : практ. посіб. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [автори: Зозуля С. М., Зайченко Н. І., Горак В. В., Рабаданова Л. В., Самчук Л. І., Букшина Т. Ф., Вербова В. В., Горбенко Н. А., Кропочева Н. М., Лога Т. В., Демида Є. Ф. ; наук. ред. Зозуля С. М. ; бібліогр. ред. Самчук Л. І. ; літ. ред. Редько‑Шпак Л. В. – Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2016. – 287 с. – (Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек» ; вип. 14). ‑ Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2017/01/Naukovo-informatsijna_dialnist_2016.pdf. – Назва з екрана.

Аналітичний вісник у сфері освіти й науки [Електронний ресурс] : інформ.-аналіт. бюл. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Текст. дані. – Київ, 2016. – Вип. 4. – 98 с. ‑ Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2015/12/Analituchnuy_visnuk_2016-4.pdf. – Назва з екрана.

Аналітичний вісник у сфері освіти й науки [Електронний ресурс] : інформ.-аналіт. бюл. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Текст. дані. – Київ, 2016. – Вип. 3. – 57 с. ‑ Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/03/Analituchnuy_visnuk_2016-3.pdf. – Назва з екрана.

Інформаційна діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського: перспективи розвитку [Електронний ресурс] : монографія / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [авт.: Воскобойнікова-Гузєва О. В., Заліток Л. М., Зозуля С. М., Рогова П. І., Букшина Т. Ф., Вербова В. В., Коваленко І. Й., Литовченко О. В., Самчук Л. І., Янюк С. С. та ін. ; наук. ред.: Воскобойнікова-Гузєва О. В. ; літ. ред. Деревянко Т. М.]. – Київ, 2015. – 245 с. ‑ Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/DNPBU-monografia_2015.pdf. – Назва з екрана.

Аналітичний вісник у сфері освіти й науки [Електронний ресурс] : інформ.-аналіт. бюл. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Текст. дані. – Київ, 2015. – Вип. 2. – 69 с. ‑ Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/03/Analituchnuy_visnuk_2015-2.pdf. – Назва з екрана.

Аналітичний вісник у сфері освіти й науки [Електронний ресурс] : інформ.-аналіт. бюл. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Текст. дані. – Київ, 2015. – Вип. 1. – 34 с. ‑ Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2015/12/analytical_bulletin_1_2015.pdf. – Назва з екрана.

Інформаційні ресурси. Словник законодавчої та стандартизованої термінології / НАПН України ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: П. І. Рогова, Я. О. Чепуренко, С. М. Зозуля, І. Г. Лобановська]. − Київ : Нілан-ЛТД, 2012. – 283 с. ‑ Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/Slovnuk_zakonodavchoi_2012.pdf. – Назва з екрана.

Наукова організація інформаційної діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: П. І. Рогова (голова), Л. М. Заліток, (заст. голови), О. В. Воскобойнікова-Гузєва та ін.]. – Електрон. дані. – Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2013. – 152 с. ‑ Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/Zbirnyk-2013.pdf. – Назва з екрана.

Укладання оглядових документів : практ. посібник/ О. М. Яценко; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : Нілан-ЛТД, 2011. – 84 с. : табл. – (На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек ; вип. 7). ‑ Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/ukladannya_oglydovih_dokumentiv.pdf. – Назва з екрана.

Концептуальна модель системи інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України / НАПН України. Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад. О. М. Яценко ; наук, ред. П. І. Рогова ; рец.: Ю. І. Артемов, Т. Ф. Букшина ; літ. ред.: С. М. Зозуля, І. П. Білоцерківець]. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2010. – 28 с. ‑ Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/konceptualnaya_model.pdf.

Лутовинова В. І. Реферування як процес мікроаналітичного згортання нформації : практ. посіб. / В. І. Лутовинова ; наук. ред. Г. М. Швецова-Водка ; АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2007. – 73 c. – (Сер. На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек”).‑ Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/lutovinova_Referuvannia_2007.pdf.

Формування єдиного галузевого інформаційного ресурсу шляхом кооперативного аналітико-синтетичного опрацювання документів галузевої тематики [Електронний ресурс] : матеріали всеукраїнського науково-практичного семінару, 3 березня 2011 р. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: П. І. Рогова (голова), О. М. Яценко (заст. голови) та ін.]. – Київ, 2011. – 161 с. ‑ Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/formuvanie_EGIR_2011.pdf.

Селецький А. В. Діяльність Національної академії педагогічних наук України щодо науково-методичного забезпечення модернізації та реформування освіти / А. В. Селецький // Virtus : Scientific Journal. – Montreal (Canada), 2020. – № 40. – С. 117–121. – Режим доступу: http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal40.pdf.

Селецький А. В. Інформаційно-аналітичний супровід дослідницької діяльності НАПН України в галузі освіти, педагогіки і психології / А. В. Селецький // Virtus : Scientific Journal. – Montreal (Canada), 2020. – № 41. – С. 120–125. – Режим доступу: http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal41.pdf.

Селецький А. В. Інформаційно-аналітичний супровід дослідницької діяльності НАПН України в галузі освіти, педагогіки і психології / А. В. Селецький // Virtus : Scientific Journal. – Montreal (Canada), 2020. – № 41. – С. 120–125. – URL: http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal41.pdf.

Селецький А. В. Діяльність Національної академії педагогічних наук України щодо науково-методичного забезпечення модернізації та реформування освіти / А. В. Селецький // Virtus : Scientific Journal. – Montreal (Canada), 2020. – № 40. – С. 117–121. – URL: http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal40.pdf.

Селецький А. Теоретичне і методичне забезпечення розвитку системи освіти як напрям діяльності Національної академії педагогічних наук України. Адаптивне управління: теорія і практика. Cерія “Педагогіка”. Вип. 8 (15) (2020). URL: https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/193 (дата звернення: 24.04.20) DOIhttps://doi.org/10.33296/2707-0255-8(15)-06

Селецький А. В. Державна науково-педагогічна бібліотека імені В. О. Сухомлинського в системі бібліографічного, реферативного й аналітичного супроводу освіти / А. В. Селецький, Л. І. Самчук // Virtus : Scientific Journal. – Montreal (Canada), 2019. – № 32. – С. 114–117. – Режим доступу: http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal32.pdf.

Селецький А. В. Державна науково-педагогічна бібліотека імені В. О. Сухомлинського в системі науково-інформаційного супроводу освіти: 20 років бібліотечної і наукової діяльності / А. В. Селецький // Новий колегіум. – 2019. – № 2. – С. 27–34. – Режим доступу: https://nure.ua/ru/branch/zhurnal-novyiy-kollegium.

Селецький А. В. Дослідження ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з інформаційно-аналітичного супроводу освіти і навчання [Електронний ресурс] / А. В. Селецький // Теорія і методика професійної освіти : електрон. наук. фах. вид. / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України. – Текст. дані. – 2018. – Вип. № 14. – Режим доступу: https://docs.wixstatic.com/ugd/2f377b_643b9f5b46244212bc0db7375f4803bb.pdf.

Селецький А. В. Наукова діяльність педагогічної бібліотеки з інформаційно-аналітичного супроводу освітянської галузі / А. В. Селецький // Педагогіка і психологія. Вісн. НАПН України. – 2018. – № 1 (98). – С. 78–87.

Селецький А. В. Особливості здійснення інформаційно-аналітичного супроводу наук про освіту, психолого-педагогічної теорії і практики з досвіду діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського / А. В. Селецький // Вісн. Кн. палати. – 2017. – № 5. – С. 19‑24. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2017_5_7.

Селецький А. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського в системі інформаційно-аналітичного забезпечення освітянської галузі / А. Селецький // Наук. праці Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 48. – С. 829-844. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2017_48_60.

Контакти

 

Відділ наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти

Телефон: +380 (44) 453-85-17

 

E-mail: ref_dnpb@i.ua

 

Сектор наукової інформаційно-бібліографічної діяльності

Телефон: +380 (44) 453-85-17

 

E-mail: inform_bibl@i.ua

 

Сектор інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії

Телефон: 380 (44) 239-11-02

Моб. телефон +380 (66)717-42-01

Профіль в Facebook

 

E-mail: tzvk.dnpb@gmail.com


Анонси та оголошення

07.02.2023

flowers9

Щиро вітаємо

РОСТОКУ МАРИНУ ЛЬВІВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родини, серед друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України

Л. Д. Березівська

26.12.2022

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського оголошує конкурс на заміщення вакантних наукових  посад Детальніше...
Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали