НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць І. Ф. Тесленка

 1. *Алгебраїчний метод розв’язування конструктивних задач : навч. посіб. для студентів‑заочників фіз.‑мат. ф‑тів пед. ін‑тів / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. шк., 1957. – 122 с.
 2. Важливий аспект математичної підготовки школярів / І. Ф. Тесленко, Н. Д. Мацько, М.І. Бурда, Г. М. Литвиненко // Рад. шк. – 1984. – №  – С. 37–41.
 3. Великие русские педагоги: Дмитрий Граве / И. Ф. Тесленко // Математика в шк. – 1952. – № 1. – С. 67–70.
 4. Взаємодія вчителя і учнів у процесі навчання / І. Ф. Тесленко // Рад. шк. – 1980. – № 7. – С. 9–16.
 5. Вивчення геометрії в V класі / І. Ф. Тесленко // Рад. шк. – 1971. – № 7. – С. 38–43.
 6. *Вивчення геометрії у загальноосвітній школі : метод. лист / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. шк., 1984. – 88с.
 7. *Вивчення геометрії у IV класі : метод. поради до лекції / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. шк., 1970. – 27 с.
 8. Вивчення геометрії у VI класі / І. Ф. Тесленко ; за ред. Л. С. Карнацевич. – Київ : Рад. шк., 1983. – 120с.
 9. Викладання курсу креслення за новою програмою / I. Ф. Тесленко, Н. Д. Мацько // Рад. шк. – 1986. – № – С. 56–57.
 10. *Вчити учнів творчо мислити на уроках математики / I. Ф. Тесленко // Розвиток пізнавальної самостійності учнів молодших і середніх класів у процесі навчання математики: тези доп. респ. наук.‑практ. конф., присвяч. 60‑річчю Велик. Жовт. соціаліст. революції, 18–19 жовт. 1977, Кривий Ріг / М‑во освіти УРСР, НДІ педагогіки, Галуз. лаб. пед. т‑ва УРСР з проблем розвитку пізнав. самостійності мол. школярів ; [редкол.: І. Ф. Тесленко (голова) та ін.]. – Кривий Ріг, 1977. – С. 2–7.
 11. *Геометричні перетворення / І. Ф. Тесленко // Математика : посіб. для факульт. занять з математики у 8 кл. / за ред. В. М. Костарчука. – Київ, 1969. – С. 149–198.
 12. *Геометричні перетворення / І. Ф. Тесленко // Математика : посіб. для факульт. занять у 9 кл. / за ред. B. А. Зморовича. – Київ, 1972. – С. 152–184.
 13. *Геометричні побудови / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. шк., 1956. – 140 с.
 14. Геометрія : посіб. для учнів 5 кл. / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. шк., 1968. – 74 с.
 15. Геометрія : підруч. для VIII кл. – Вид. 2‑е, допов. / О. С. Дубинчук, І. Ф. Тесленко. – Київ, 1961. – 131 с.
 16. Геометрія: практикум з розв’язування задач / І. Ф. Тесленко, І. С. Матюшко, Е. В. Рафаловський. – 2‑е вид., перероб. і допов.– Київ : Вища шк., 1985. – 184 с.
 17. Дмитрий Александрович Граве /И.Ф. Тесленко // Математика в шк. – 1952. – №  – С. 67–70.
 18. *Деякі особливості програмування посібників з математики / І. Ф. Тесленко // Програмоване навчання в школі : зб. ст. / за ред. Г. С. Костюка, М. А. Хлоп’ячого. – Київ, 1966. – C. 74–84.
 19. Діалектика формування математичних понять / І. Ф. Тесленко // Рад. шк. – 1978. – №– С. 23–29.
 20. Елементарна математика. Геометрія : навч. посіб. для студентів фіз.‑мат. ф‑тів пед. ін‑тів / І. Ф. Тесленко. – Вид. 2‑ге. – Київ : Рад. шк., 1968. – 320 с.
 21. *Елементарна математика. Геометрія : навч. посіб. для студентів фіз.‑мат. ф‑тів пед. ін‑тів / І. Ф. Тесленко. – Вид. 3‑тє. – Київ : Вища шк., 1973. – 299 с.
 22. *Елементарна математика. Геометрія : навч. посіб. для студентів фіз.‑мат. ф‑тів пед. ін‑тів / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. шк., 1963. – 271 с.
 23. *Елементи сферичної геометрії : посіб. для студентів‑заочників фіз.‑мат. ф‑тів пед. ін‑тів / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. шк., 1955. – 56 с.
 24. *З досвіду виготовлення і використання наочних посібників з геометрії в Старосільській школі Бібрського району: (роботу викон. по матеріалах учителя В. М. Сисоєва) / І. Ф. Тесленко // Наук. зап. Львів. держ. пед. ін‑ту. Серія педагогічна. – Львів, 1956. – Т. 8, вип. 2. – С. 63–68.
 25. *З досвіду проведення математичних олімпіад у м. Львові / І. Ф. Тесленко, О. М. Костовський // 3 досвіду викладання математики в середній школі : зб. ст. / за ред. М. Б. Гельфанда. – Київ, 1954. – С. 175–180.
 26. За виробниче навчання в школі / І. Ф. Тесленко, Б. Н. Мітюров // Рад. шк. – 1957. – № 6. – С. 25–27.
 27. Завдання вчителів математики у виконанні рішень XXII з’їзду КПРС / І. Ф. Тесленко // Рад. шк. – 1962. – № 6. – С. 6–10.
 28. Задачи компьютеризации / И. Ф. Тесленко, В. Б. Распопов // Математика в шк. – 1985. – № 2. – С. 29.
 29. Збірник геометричних задач практичного й виробничого характеру : посіб. для вчителів математики / І. Ф. Тесленко, Н. Л. Крайзман. – Львів : [Слава Родины], 1958. – 41 с.
 30. Збірник задач з геометрії для 9–10 класів : дидакт. матеріал / І. Ф. Тесленко, Л. М. Лоповок. – Київ : Рад. шк., 1984. – 120 с.
 31. Збірник задач з геометрії для 6–8 класів : посіб. для вчителів / І. Ф. Тесленко, Л. М. Лоповок. – Київ : Рад. шк., 1983. – 96 с.
 32. Зміст і основні ідеї нової програми з математики для восьмирічної школи / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. шк., 1969.– 64 с.
 33. Изучение геометрии в 8 классе : из опыта работы : пособие для учителя / И. Ф. Тесленко, Л. С. Карнацевич, А. И. Грузин. – М. : Просвещение, 1984. – 143 с.
 34. Изучение геометрии в 9 классе : метод. пособие / С. Б. Веселовский, Л. В. Колесникова, В. Д. Рябчинская ; под. ред. И. Ф. Тесленко. – Киев : Рад. шк., 1984. – 129 с.
 35. Изучение геометрии в 7 классе : из опыта работы : пособие для учителя / И. Ф. Тесленко, JI. С. Карнацевич, А. И. Грузин. – М. : Просвещение, 1983. – 144 с.
 36. Інформатика – компонент загальної освіти школярів / І. Ф. Тесленко // Рад. шк. – 1985. – № 8. – С. 35–37.
 37. Комуністичне виховання учнів на уроках математики / І. Ф. Тесленко, В. Г. Коваленко, М. Д. Касьяненко. – Київ : Рад. шк., 1983. – 88 с.
 38. *Контроль знань учнів з геометрії у восьмирічній школі : метод. лист / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. шк., 1975. – 52 с.
 39. Корисна книга для вчителів / І. Ф. Тесленко // Рад. шк. – 1961. – № 9. – С. 88.
 40. Математика : посіб. для факульт. занять у 9 кл. / І. Ф. Тесленко ; за ред. В. А. Зморовича. – Київ : Рад. шк., 1972. – 190 с.
 41. Математика : посіб. для факульт. занять у 10 кл. / Л. М. Вивальнюк, М. М. Мурач, З. Г. Шефтель, І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. шк., 1985. – 209 с.
 42. Математика формує світогляд / І. Ф. Тесленко // Рад. освіта. – 1972. – 4 жовт.(№ 80.) – С. 3.
 43. Математическое образование в УССР / И. Ф. Тесленко, И. Я. Юрченко // Математика в шк. – 1982. – № 5. – С. 21–25.
 44. *Математична освіта учнів основної школи / І. Ф. Тесленко // Педагогіка і психологія. – 1994. – № 3. – С. 44–49.
 45. *Метод інверсії та його застосування : лекції для студентів‑заочників фіз.-мат. ф‑тів пед. ін‑тів / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. шк., 1953. – 67 с.
 46. Метод інверсії та його застосування / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. шк., 1959. – 47 с.
 47. Метод інверсії / І. Ф. Тесленко. – Вид. 3‑тє. – Київ : Вища шк., 1976. – 70 с.
 48. Метод Лобачевського розв’язування алгебраїчних рівнянь / І. Ф. Тесленко, О. М. Костовський. – Київ : Рад. шк., 1956. – 71 с.
 49. Методика викладання математики в IV–V класах. Геометрія / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. шк., 1974. – 104 с.
 50. Методика експериментальної перевірки програмованих посібників з математики для середньої школи / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. шк., 1964. – 43 с.
 51. Методика преподавания планиметрии : метод. пособие / И. Ф. Тесленко, С. М. Чашечников, Л. И. Чашечникова. – Киев : Рад. шк., 1986. – 169 с.
 52. *Методика экспериментальной проверки программированных пособий по математике для средней школы / И. Ф. Тесленко. – Киев : Рад. шк., 1964. – 43 с.
 53. *Методичні розробки з математики : для вчителів 5‑х експерим. кл. на 1970–71 н. р. / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. шк., 1970. – 140 с.
 54. *Метричні простори в шкільному курсі математики : посіб. для самоосвіти вчителів / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. шк., 1986. – 160 с.
 55. На з’їзді болгарських математиків / І. Ф. Тесленко // Рад. шк. – 1967. – № 11. – С. 83–85.
 56. Наочність як засіб виховання сприймання геометричних образів / І. Ф. Тесленко // Рад. шк. – 1973. – № 9. – С. 48–51.
 57. Науково-технічна революція і математика в школі / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. шк., 1973. – 31 с.
 58. Научно-практическая конференция на Украине / И. Ф. Тесленко // Математика в шк. – 1977. – № 2. – С. 97.
 59. О неевклидовой геометрии в средней школе / И. Ф. Тесленко // Математика в шк. – 1952. – № 4. – С. 33–40.
 60. *О некоторых методах решения геометрических задач на построение в курсе элементарной геометрии : (метод инверсии) : автореф. дис. … канд. пед. наук / Тесленко Иван Федорович ; Львов. гос. пед. ин‑т. – Львов, 1950. – 8 с.
 61. О переводных и выпускных экзаменах в школах УССР в 1967/68 учебном году / И. Ф. Тесленко, Е. С. Дубинчук, А. П. Матковський // Математика в шк. – 1969. – № 1. – С. 57–61.
 62. О перестройке программы по математике / И. Ф. Тесленко, А. А. Тыщук // Математика в шк. – 1960. – № 3. – С. 25–27.
 63. О преподавании геометрии в средней школе : по учеб. пособию А. В. Погорелова «Геометрия. 6–10» : кн. для учителя / И. Ф. Тесленко. – М. : Просвещение, 1985. – 95 с.
 64. О преподавании математики в связи с производственной деятельностью учащихся / И. Ф. Тесленко // Математика в шк. – 1960. – № 5. – С. 16–20.
 65. О проекте программ по математике для средней школы и содержании школьных учебников / И. Ф. Тесленко [и др.] // Математика в шк. – 1979. – № 1. – С. 9–10.
 66. О структуре профессиональной деятельности учителя математики и повышении эффективности урока / И. Ф.Тесленко // Математика в шк. – 1980. – № 3. – С. 11–17.
 67. Обсуждение требования к учебникам / И. Ф. Тесленко, А. А. Тыщук // Математика в шк. – 1960. – № 3. – С. 25–27.
 68. *Оволодівати основами комп’ютерної грамоти / I. Ф. Тесленко // Формування комп’ютерної грамотності учнів : зб. ст. / за ред. І. Ф. Тесленка. – Київ, 1987. – С. 7–10.
 69. *Основы информатики и вычислительной техники : метод. пособие для учителей 9 кл. / И. Ф. Тесленко, А. Ф. Верлань, В. Н. Касаткин. – Киев : Рад. шк., 1985. – 55 с.
 70. Особенности обучения геометрии в 6–10 классах : метод. письмо по учеб. «Геометрия» А. В. Погорелова / И. Ф. Тесленко. – Киев : Рад. шк., 1982. – 72 с.
 71. *Особливості геометричних задач на побудову в планіметрії : посіб. для студентів‑заочників фіз.‑мат. ф‑тів / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. шк., 1955. – 36 с.
 72. *Педагогические основы преподавания геометрии в средней школе : автореф. дис. … д‑ра пед. наук : [спец.] 00.02 «Методика преподавания математики» / Тесленко Иван Федорович ; Киев. гос. пед. ин‑т им. А. М. Горького. – Киев, 1970. – 52 с.
 73. Питання викладання математики в школі / I. Ф. Тесленко // Методика викладання математики : респ. наук.‑метод. зб. / М­‑­во освіти УРСР. – Київ, 1968. – Вип. 4. – С. 4–24.
 74. *Питання історії математики на уроках і заняттях математичних гуртків у середній школі / І. Ф. Тесленко // Наук. зап. Львів. держ. пед. ін‑ту. Серія педагогічна. – Львів, 1958. – Т. 4, вип. 2. – С. 3–26.
 75. Питання методики геометрії (ІХ–ХІ класи) : посіб. для вчителів / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. шк., 1962. – 151 с.
 76. Питання перебудови програми з математики для восьмирічної школи / І. Ф. Тесленко // Рад. шк. – 1959. – № 3. – С. 72–76.
 77. Питання програмованого навчання математики / І. Ф. Тесленко // Викладання математики в школі : зб. ст. / упоряд. М. О. Гадіон ; за ред. І. Є. Шиманського. – Київ, 1963. – Вип. 3. – С. 5–15.
 78. Підготовка вчителя математики середньої школи у педвузі / І. Ф. Тесленко, В. І. Чепелєв // Рад. шк. – 1956. – № 10. – С. 33–36.
 79. Поезія математики, поезія буття / І. Ф. Тесленко // Рад. освіта. – 1978. – 21 січ.(№ 6). – С. 2.
 80. Попередні результати роботи за програмованими посібниками з математики / І.Ф. Тесленко // Методика викладання математики : респ. наук.‑метод. зб. / М­‑­во освіти УРСР. – Київ, 1967. – Вип. 3. – С. 4–14.
 81. Право на образование в действии / И. Ф. Тесленко // Математика в шк. – 197– № 4. – С. 8–9.
 82. Практикум з розв’язування задач. Геометрія : навч. посіб. для студентів фіз.‑мат. ф‑тів пед. ін‑тів / І. Ф. Тесленко, І. С. Матюшко, Е. В. Рафаловський. – Київ : Вища шк., 1978. – 206 с.
 83. *Прибор для демонстрации преобразования геометрии : учеб.‑нагляд. пособие по математике: сб. ст. / И. Ф. Тесленко ; под ред. А. М. Пышкало. – М. : Просвещение, 1965. – С.46–19.
 84. Приемы интенсификации обучения математики в 4–5 классах / И. Ф. Тесленко, А. Г. Гайшгут. – Киев : Рад. шк., 1980. – 126с.
 85. Про вивчення математики в новому навчальному році / І. Ф. Тесленко, Н. Д. Мацько, М.І. Бурда, Г. М. Литвиненко // Рад. шк. – 1982. – № – С. 43–48.
 86. Про викладання математики в IV класі / І. Ф. Тесленко, Т. Г. Хмара, Г. М. Литвиненко // Рад. шк. – 1975. – №– С. 27–34.
 87. *Про виховну мету уроку з математики / І. Ф. Тесленко // Удосконалення навчально‑виховної роботи з математики в школі : посіб. для вчителів / за ред. І. Ф. Тесленка. – Київ, 1979. – С.5–18.
 88. Про досвід програмування в американській школі / І. Ф. Тесленко // Рад. шк. – 1963. – №– С. 37–39.
 89. Про елементарно-геометричні роботи Леонарда Ейлера / І. Ф. Тесленко // Наук. зап. Львів. держ. пед. ін‑ту. Серія фізико‑математична. – Львів, 1958. – Т.14. – С.3–26.
 90. Про конструктивну задачу / І. Ф. Тесленко // Наук. зап. Львів. держ. пед. ін‑ту. Серія фізико‑математична. – Львів, 1956. –Т. 16. – С. 53–68.
 91. Про метод інверсії : метод. розробка для мат. гуртка серед. шк. / І. Ф. Тесленко // Математика в шк. : метод. зб. / за ред. І. Є. Шиманського. – Київ, 1951. – Вип. 5. – С. 94–100.
 92. Про підготовку вчителів математики в педагогічних інститутах / І. Ф. Тесленко, О. Т. Чуб // Методика викладання математики : респ. наук.‑метод. зб. / М­‑­во освіти УРСР. – Київ, 1969. – Вип. 5. – С. 122–127.
 93. *Про практичну підготовленість молодого вчителя математики / І. Ф. Тесленко, В. І. Чепелєв // Наук. зап. Львів. держ. пед. ін‑ту. Серія педагогічна. – Львів, 1955. – Т. 4, вип. 2. – С. 41–49.
 94. Про систему вправ, що сприяють розвитку просторових уявлень учнів 6–8 класів / І. Ф. Тесленко, О. Т. Чуб // Методика викладання математики : респ. наук.‑метод. зб. / М­‑­во освіти УРСР. – Київ, 1964. – Вип. 1. – С. 53–61.
 95. *Про суть і зміст навчальної діяльності учнів / І. Ф. Тесленко // Методика викладання математики : респ. наук.‑метод. зб. / М­‑­во освіти УРСР. – Київ, 1991. – Вип. 7. – С. 3–5.
 96. Программа приемлема / И. Ф. Тесленко // Математика в шк. – 196– № 3. – С. 33–36.
 97. Проект програми з математики / І. Ф. Тесленко // Рад. шк. – 1967. – № 4. – С. 83–85.
 98. *Проект требует совершенствования / И. Ф. Тесленко, Б. И. Хацет // Совет. педагогика. – 1964. – № 10. – С. 18–20.
 99. Республиканские педагогические чтения / И. Ф. Тесленко // Математика в шк. – 1981. – № 4. – С. 78.
 100. Розвивати діалектичне мислення школярів на уроках математики / І. Ф. Тесленко // Рад. шк. – 1977. – № 2. – С. 49–57.
 101. Розвивати математичні здібності учнів / І. Ф. Тесленко // Рад. шк. – 1963. – № 2. – С. 25–27.
 102. Розвиток математики і релігія / І. Ф. Тесленко // Доповіді та повідомлення на наукових конференціях, присвячених підсумкам науково‑дослідної роботи ЛДПІ за 1953–1954 рр. Секція фізико‑математичних наук / Львів. держ. пед. ін‑т. – Львів, 1955. – Вип. 1. – С. 41–43.

Те саме // Рад. шк. – 1954. – № 10. – С. 27–34.

 1. Роль математики в політехнічному навчанні учнів середньої школи / І. Ф. Тесленко // Рад. шк. – 1953. – № 3. – С. 34–39.
 2. *Удосконалення навчально-виховної роботи з математики в школі : посіб. для вчителів / І. Ф. Тесленко. – Київ. : Рад. шк. – 1979. – 142 с.
 3. Факультатив з математики у восьмирічній школі / Л. М. Вивальнюк, І. Ф. Тесленко // Рад. шк. – 1988. – № 2. – С. 31–36.
 4. Факультативні заняття з математики у VIII класі / В. Н. Боровик, І. Ф. Тесленко // Рад. шк. – 1976. – № 10. – С. 75–77.
 5. Факультативні заняття з математики у 7 класі / В. Н. Боровик, І. Ф. Тесленко // Рад. шк. – 1974. – № 8. – С. 42–44.
 6. Факультативные занятия в школах КССР / И. Ф. Тесленко // Математика в шк. – 1968. – № 4. – С. 55–56.
 7. Формирование диалектико-материалистического мировоззрения учащихся при изучении математики : пособие. для учителей / И. Ф. Тесленко. – М. : Просвещение, 1979. – 138 с.
 8. Формування геометричних уявлень і розвиток просторової уяви учнів / І. Ф. Тесленко // Рад. шк. – 1954. – № 10. – С. 27–34.
 9. Формування діалектико-матеріалістичного світогляду учнів при вивченні математики : посіб. для вчителів / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. шк., 1982. – 160 с.
 10. Якість знань учнів з математики і шляхи її піднесення / І. Ф. Тесленко, М. І. Бурда, Г. М. Литвиненко // Рад. шк. – 1983. – № 8. – С. 14–19.

З цими виданнями ви можете ознайомитись у Державній науково‑педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського

Видання, відсутні у фонді Державної науково‑педагогічної бібліотекиУкраїни імені В. О. Сухомлинського, позначені астериском (*)


Анонси та оголошення

03.03.2022

24.01.2022

Шановні користувачі!

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! Анкета

Повідомляємо, що на період карантину Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського НАПН України надає віддалений безкоштовний доступ до ресурсів компанії EBSCO. Доступ надається виключно зареєстрованим читачам бібліотеки з метою здійснення освіти та наукових досліджень, комерційне використання ресурсів заборонено.

Для отримання доступу до ресурсної бази EBSCO звертайтеся за електронними адресами tzvk.dnpb@gmail.com (Гуралюк Андрій Георгійович, тел. 097-596-85-35), fond.dnpb@ukr.net (Бондарчук Оксана Борисівна).

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали