НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність Ж.-Ж. Руссо

 1. Андрущенко, В. П. Вступ до філософії. Великі філософи: навч. посіб. / В. П. Андрущенко. – Київ ; Харків, 2005. – 512 c.
 2. Андрущенко, В. П. Історія соціальної філософії: (Західноєвропейський контекст): підруч. для студентів вищ. навч. закл. / В. П. Андрущенко ; Нац. ун‑т ім. Т. Шевченка. – Київ : Тандем, 2000. – 406 c. – Бібліогр.: 99 назв.
 3. Антонова, О. Є.Обдарованість: досвід історичного та порівняльного аналізу : монографія / О. Є. Антонова ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2005. – 458 c. – Бібліогр.: с. 431–456.
 4. Белявский, А. Исторический очерк развития элементарной школы в биографиях замечательнейших педагогов и по уставам правительств / А. Белявский. – СПб.  : Изд. В. Б., 1905 (Типо-Литогр. К. Биркенфельда). – VI. – С. 22-30.
 5. Білецька, С. В. Гуманістичні погляди прихильників «вільного виховання» на природу дитини / С. В. Білецька, А. Г. Відченко // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 2. – С. 179–184. – Бібліогр.: 8 назв.
 6. Білецька, С. В. Дитиноцентрована педагогіка: теорія і практика західних країн: навч. посіб. для студентів вищих навч. закл. / С. В. Білецька. – Харків : Факт, 2008. – 255 c.
 7. Білецька, С.Еволюція образу дитини: Ж.Ж. Руссо як основоположник теорії педоцентризму / С. Білецька // Шлях освіти. – 2010. – № 3. – С. 31–34. – Бібліогр.: 8 назв.
 8. Бланшар, П. Плутарх для юношества, или жития славных мужей всех народов, от древнейших времен доныне, с гравированными их портретами / Бланшар Пьер ; пер. с франц, – 2-е изд., испр. и умноженное. – М. : в Тип. С. Селивановскаго, 1814. – [с присовокуплением жизнеописаний знаменитейших Россиян, бывших как в древния, так и новейшия времена].
  Ч. 9. – 230, [1] с.
  Ч. 10. – 166, [5] с.
 1. Бойчук, М.Теоретичні засади дослідження демократії як форми народовладдя / М. Бойчук // Вища освіта України. – 2011. – № 1. – С. 86–91. – Бібліогр.: 22 назви.
 2. Бюри, Ришар де. Краткая история о философах и славных женах. Ч. 1 / сочиненная Господином Бюри ; пер. с фр. языка Коллежский Ассессор Михайло Падерин. – СПб. : В тип. Христоф. Клаудия, 1804. – 396 с.
 3. Ваховський, Л.Ідеї гуманізму у французькій філософії освіти: історикопедагогічний аспект / Л. Ваховський, Т. Харченко, Л. Баско // Шлях освіти. –2010. – № 3. – С. 39–44. – Бібліогр.: 9 назв.
 4. Вентцель, К. Н. Борьба за свободную школу / сост. К. Н. Вентцель. – М. : Тип. торг. дома А. П. Печковский, А. П. Буланже и К°, 1906. – С. 161–170. – (Свободное воспитание и образование / под ред. И. ГорбуноваПосадова ; вып. 6).
 5. Від бароко до постмодернізму: зб. наук. пр. Вип. 6 / ред.: Т. М. Потніцева; Дніпропетр. нац. ун-т. –  Дніпропетрповськ, 2003. – 275 с.
 6. Гаміна, Т. С.Історія педагогіки : навч.-метод. посіб. Ч. 1. Історія зарубіжної педагогіки / Т. С. Гаміна, А. Б. Рацул, А. Л. Турчак. – Кіровоград : Полігр.вид. центр ТОВ «Імекс ЛТД», 2003. – 132 c.
 7. Ге, Франсуа. История образования и воспитания / Франсуа Ге ; пер. П. Д. Первова. – М. : Книгоиздательство К. И. Тихомирова, 1912 (Тип. Русского Товарищества). – VIII. – С.181–209.
 8. Голос, М. Политологические ссе: монография / М. Голос ; ред.: В. Н. Вандышев. – Сумы : Сум. гос. ун-т, 2011. – 109 c. – Библиогр.: 67 назв.
 9. Голубнича, Л. О.Становлення і розвиток дидактики в зарубіжній педагогічної науці / Л.  О. Голубнича // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 44. – С. 126–136. – Бібліогр.: с. 136.
 10. Грибинюк, М. Б.Можливості використання педагогічних ідей Ж.-Ж. Руссо у початковій школі на прикладі роману «Еміль, або Про виховання» / М. Б. Грибинюк // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Пед. науки. – 2012. – № 15, ч. 1. – С. 228–237. – Бібліогр.: 10 назв.
 11. Давиденко, Г. Й.Історія зарубіжної літератури ХVII–XVIII ст. : навч. посіб. / Г. Й. Давиденко, М. О. Величко; Глухів. держ. пед. ун-т ім. С. М. Сєргєєва-Ценського. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Київ : Центр учеб. лри, 2009. – 289 c. – Бібліогр.: с. 284–289. – укp.
 12. Дворцов, А. Т. Жан Жак Руссо / А. Т. Дворцов ; Акад. наук СССР. – М. : Наука, 1980. – 112 с.
 13. Демиденко, Г. Г.История учений о праве и государстве : курс лекций, прочит. в Нац. ун-те «Юрид. акад. Украины им. Ярослава Мудрого» / Г. Г. Демиденко. – 3е изд., перераб. и доп. – Харків : Право, 2011. – 486 c. –Библиогр.: с. 484–486.
 14. Демков, М. И. Педагогика Западно-Европейская и Русская : Педагогическая хрестоматия : для учительских институтов и семинарий, педагогических классов женских гимназий и институтов, педагогических курсов при городских училищах и для народных учителей / М. И. Демков. – М. : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1911. – С. 110–124.
 15. Длугач, Т. Б. Подвиг здравого смысла, или Рождение идеи суверенной личности (Гольбах, Гельвеций, Руссо) / Т. Б. Длугач. – М. : Канон+, 2008. – 336 с. – Альтернативное название : Подвиг здравого смысла, или Рождение идеи суверенной личности.
 16. Длугач, Т. Б. Три портрета эпохи Просвещения. Монтескьё. Вольтер. Руссо (от концепции просвещенного абсолютизма к теориям гражданского общества) ] /Т. Б. Длугач. – М. : ИФ РАН, 2006. – 256 с.
 17. Додурич, С. М.Патріотичні цінності особистості: історикопедагогічний аспект / С. М. Додурич // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. Івана Франка. – 2008. –Вип. 37. – С. 153–156. – Бібліогр.: 14 назв.
 18. Ельницкий, К. Очерки по истории педагогики : пособие для занимающихся воспитанием детей и для учебных заведений, в которых преподается педагогика / сост. К. Ельницкий. – 5-е изд. – СПб. : Изд. Д. Д. Полубояринова, 1903 (Паровая скоропеч. М. М. Гутзац). – 157, [2] с.
 19. Ж.-Ж. Руссо: pro et contra : идеи Жан-Жака Руссо в восприятии и оценке рус. мыслителей и исследователей (1752–1917) : антология / сост., вступ. ст. и коммент. А. А. Златопольская ; отв. ред. Д. К. Бурлака ; СевероЗападное отделение РАО, Русская Христианская гуманитарная академия. – СПб. : Издательство РХГА, 2005. – 829 с. – (Серия «Русский путь»). – Библиогр.: с. 782–807.
 20. Завьялов, Н. Н. Педагогическая хрестоматия / Н. Н. Завьялов. – 4-е изд., с портр. писателей. – М. : Школа, 1916 (Тип. Вильде). – С. 107–187.
 21. Історія зарубіжних політичних вчень  : навч.-метод. посіб. / Ф. М. Кирилюк, О. В. Батрименко. – Київ : ТОВ «ХХІ ст.: Діалог культур», 2005. – 254 c.
 22. Квик, Роберт Герберт. Реформаторы воспитания / [сочинения] Квика (Quick’a) ; пер. и местами переделка с англ. З. Перцовой. – М. : Тип. М. Г. Волчанинова, Б. Черныш, 1893. – ІІ. – С. 128–145.
 23. Коваленко А. А. Ж.-Ж. Руссо / А. А. Коваленко // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України – Київ, 2003. – Вип. 19. – С. 624–629. – Бібліогр.: 8 назв.
 24. Коваленко, А. А.Поняття форми правління та врядування в суспільнополітичній теорії Ж.-Ж. Руссо / А. А. Коваленко // Держава і право. Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. / Інт держави і права ім. В. М. Корецького НАН України – Київ, 2001. – Вип. 13. – С. 103–110.
 25. Кормич, А. І.Історія вчень про державу і право : навч. посіб. / А. І. Кормич. – Київ : Правова єдність, 2009. – 312 c. – Бібліогр.: с. 303–307.
 26. Левенець, Ю. Історичний екскурс у проблему народного суверенітету / Ю. Левенець // Людина і політика. – 2001. – № 4. – С. 79–86. – Бібліогр.: 10 назв.
 27. Лисенко, С.Аналіз історико-педагогічних умов становлення гуманістичної спрямованості виховання студентів у вітчизняній вищій школі другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / С. Лисенко, Р. Копитін // Молодь і ринок. – 2014. – № 2. – С. 50–56. – Бібліогр.: 15 назв.
 28. Литвиненко, І. О.Педагогічні основи формування естетичного ставлення у дітей старшого дошкільного віку до живої природи / І. О. Литвиненко // Пед. науки : зб. наук. пр. – 2011. – Вип. 60. – С. 167–172. – Бібліогр.: 8 назв.
 29. Література європейського Просвітництва: Структур. конспект лекцій / уклад.: Л. П. Сердюк ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2005. – 36 c. – Бібліогр.: с. 33.
 30. Лосєва, Н. М.Питання самореалізації дитини в зарубіжній педагогіці XVIII – XIX ст. / Н. М. Лосєва // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 1. – С. 108–118. – Бібліогр.: 5 назв.
 31. Лук’янюк, Г. П.Посібник з англійської мови для бакалаврів та магістрів соціальногуманітарного факультету : навч.метод. посіб. / Г. П. Лук’янюк, Л. П. Бойко, В. І. Ярешко ; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2003. – 162 c. – Бібліогр.: с. 161.
 32. Ман, Поль де. Аллегории чтения: Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста / П. д. Ман ; пер. с англ. С. Никитин. – Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та, 1999. – 368 с.
 33. Марків, В. М.Активні технології підготовки дитини до школи / В. М. Марків // Педагогіка вищ. та серед. шк. : зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 27. – С. 316–321. – Бібліогр.: 6 назв.
 34. Матвіїшин, В. Філософсько-естетичні концепції ЖанЖака Руссо у творчому сприйнятті українських духовних діячів / В. Матвіїшин // Вісн. Прикарпат.                 унту. Серія «Філологія». – 2005. – Вип. 9–10. – С. 263–271. – Бібліогр.: 15 назв.
 35. Матвіїшин, В. Г.Український літературний європеїзм : монографія / В. Г. Матвіїшин. – Київ : Академія, 2009. – 264 c.
 36. Новичкова, Г. А. Историко-философские очерки западной педагогической антропологии / Г. А. Новичкова. – М. : ИФ РАН, 2001. – 142 с.
 37. Панченко, А. С.Аналіз поняття загальної волі у Ж.Ж. Руссо / А. С. Панченко // Наук. зап. НаУКМА. Серія: Соціол. науки. – 2005. – Т. 46. – С. 66–70. – Бібліогр.: 3 назви.
 38. Паротц, Ю. Всеобщая история педагогики для руководства учащимся в нормальных школах : (Из журнала «Семья и Школа») / соч. Ю. Паротца ; пер. с фр. А. А. Гергардта. – СПб. : Тип. А. М. Котомина, 1875. – 386, ІІ с.
 39. Первов, П. Д. Педагогическая Хрестоматия. Коменский. Локк. Руссо. Песталоцци. Ушинский. Пирогов : пособие при изучении педагогики в VIII классе женских гимназий и в институтах / составил П. Д. Первов. – М. : Изд. К. И. Тихомирова, 1907 (Типо-литогр. Н. И. Гросман и Г. А. Вендельштейн). – VII, 441, ІІ с.
 40. Паршакова, Е. Д.Развитие политических идей от античности до начала ХХ века : учеб. пособие / Е. Д. Паршакова ; Донбас. гос. машиностроит. акад. –Краматорск, 2009. – 56 c. – Библиогр.: с. 54–55.
 41. Первов, П. Д. Педагогическая Хрестоматия. Коменский. Локк. Руссо. Песталоцци. Ушинский. Пирогов : пособие при изучении педагогики в VIII классе женских гимназий и в институтах / составил П. Д. Первов. – М.: Изд. К. И. Тихомирова, 1907 (Типо-литогр. Н. И. Гросман и Г. А. Вендельштейн). – VII, 441, ІІ с.
 42. Розова, Т. В. Філософія просвітництва: навч. посіб. / Т. В. Розова, О. В. Шинкарук; Одес. нац. юрид. акад. – Одеса : Юрид. л-ра, 2000. – 24 c.
 43. Руссо, Ж. Человек, будь человечен : слова Жан Жака Руссо / выбрал из произведений великого воспитателя Ф. Гансберг ; пер. М. А. Энгельгардт. – СПб.: Школа и Жизнь, 1912. – 58 с.
 44. Роменець, В. А.Історія психології. ХVII ст. Епоха Просвітництва : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. А. Роменець. – Київ : Либідь, 2006. – 997 c. – Бібліогр.: с. 977–988.
 45. Сервантес Сервантес; Шекспир ; Ж.-Ж. Руссо ; И. В. Гете ; Карлейль / сост., общ. ред. и послесловие Н. Ф. Болдырев. – Челябинск : Урал, 1996. – 512 с. – (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова ; т. 13).
 46. Сердюк, О. О.Історія вчень про державу і право : підруч. для ВНЗ / О. О. Сердюк, В. В. Соловйова, В. К. Антошкіна. – Донецьк : Юго-Восток, 2012. – 290 c.
 47. Скільський, Д. Історія зарубіжної педагогіки : посібник / Д. Скільський. – Київ : Смолоскип, 2011. – 376 c.
 48. Хвойницька, Х.Особливості трактування природно-правових ідей у творчості просвітників (Вольтер, Ж.Ж. Руссо, Ш.Л. Монтеск’є) / Х. Хвойницька // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». – 2014. – № 780. – С. 58–62. – Бібліогр.: 18 назв.
 49. Черныш, А. М.Политические теории Нового времени в Западной Европе : лекция 3 / А. М. Черныш ; Одес. нац. мор. ун-т. – Одесса : Астропринт, 2005. – 28 c. – Библиогр.: с. 26–27.
 50. Шюкэ, Артюр Максим. Ж.-Ж.Руссо / А. М. Шюкэ ; пер. с фр. П. Н. Шарапова. – 2-е изд. – М. : URSS. ЛКИ, 2008. – 195 с. – (Из наследия мировой философской мысли : великие философы).
 51. Яроцький, Л. В.Філософія історії : курс лекцій / Л. В. Яроцький. – Житомир : Полісся, 2009. – 332 c.

З цими виданнями ви можете ознайомитись у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського

(*) – астериксом позначено видання, відсутні у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського

 


Анонси та оголошення

03.03.2022

24.01.2022

Шановні користувачі!

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! Анкета

Повідомляємо, що на період карантину Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського НАПН України надає віддалений безкоштовний доступ до ресурсів компанії EBSCO. Доступ надається виключно зареєстрованим читачам бібліотеки з метою здійснення освіти та наукових досліджень, комерційне використання ресурсів заборонено.

Для отримання доступу до ресурсної бази EBSCO звертайтеся за електронними адресами tzvk.dnpb@gmail.com (Гуралюк Андрій Георгійович, тел. 097-596-85-35), fond.dnpb@ukr.net (Бондарчук Оксана Борисівна).

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали