НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність Ж.-Ж. Руссо

 1. Андрущенко, В. П. Вступ до філософії. Великі філософи: навч. посіб. / В. П. Андрущенко. – Київ ; Харків, 2005. – 512 c.
 2. Андрущенко, В. П. Історія соціальної філософії: (Західноєвропейський контекст): підруч. для студентів вищ. навч. закл. / В. П. Андрущенко ; Нац. ун‑т ім. Т. Шевченка. – Київ : Тандем, 2000. – 406 c. – Бібліогр.: 99 назв.
 3. Антонова, О. Є.Обдарованість: досвід історичного та порівняльного аналізу : монографія / О. Є. Антонова ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2005. – 458 c. – Бібліогр.: с. 431–456.
 4. Белявский, А. Исторический очерк развития элементарной школы в биографиях замечательнейших педагогов и по уставам правительств / А. Белявский. – СПб.  : Изд. В. Б., 1905 (Типо-Литогр. К. Биркенфельда). – VI. – С. 22-30.
 5. Білецька, С. В. Гуманістичні погляди прихильників «вільного виховання» на природу дитини / С. В. Білецька, А. Г. Відченко // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 2. – С. 179–184. – Бібліогр.: 8 назв.
 6. Білецька, С. В. Дитиноцентрована педагогіка: теорія і практика західних країн: навч. посіб. для студентів вищих навч. закл. / С. В. Білецька. – Харків : Факт, 2008. – 255 c.
 7. Білецька, С.Еволюція образу дитини: Ж.Ж. Руссо як основоположник теорії педоцентризму / С. Білецька // Шлях освіти. – 2010. – № 3. – С. 31–34. – Бібліогр.: 8 назв.
 8. Бланшар, П. Плутарх для юношества, или жития славных мужей всех народов, от древнейших времен доныне, с гравированными их портретами / Бланшар Пьер ; пер. с франц, – 2-е изд., испр. и умноженное. – М. : в Тип. С. Селивановскаго, 1814. – [с присовокуплением жизнеописаний знаменитейших Россиян, бывших как в древния, так и новейшия времена].
  Ч. 9. – 230, [1] с.
  Ч. 10. – 166, [5] с.
 1. Бойчук, М.Теоретичні засади дослідження демократії як форми народовладдя / М. Бойчук // Вища освіта України. – 2011. – № 1. – С. 86–91. – Бібліогр.: 22 назви.
 2. Бюри, Ришар де. Краткая история о философах и славных женах. Ч. 1 / сочиненная Господином Бюри ; пер. с фр. языка Коллежский Ассессор Михайло Падерин. – СПб. : В тип. Христоф. Клаудия, 1804. – 396 с.
 3. Ваховський, Л.Ідеї гуманізму у французькій філософії освіти: історикопедагогічний аспект / Л. Ваховський, Т. Харченко, Л. Баско // Шлях освіти. –2010. – № 3. – С. 39–44. – Бібліогр.: 9 назв.
 4. Вентцель, К. Н. Борьба за свободную школу / сост. К. Н. Вентцель. – М. : Тип. торг. дома А. П. Печковский, А. П. Буланже и К°, 1906. – С. 161–170. – (Свободное воспитание и образование / под ред. И. ГорбуноваПосадова ; вып. 6).
 5. Від бароко до постмодернізму: зб. наук. пр. Вип. 6 / ред.: Т. М. Потніцева; Дніпропетр. нац. ун-т. –  Дніпропетрповськ, 2003. – 275 с.
 6. Гаміна, Т. С.Історія педагогіки : навч.-метод. посіб. Ч. 1. Історія зарубіжної педагогіки / Т. С. Гаміна, А. Б. Рацул, А. Л. Турчак. – Кіровоград : Полігр.вид. центр ТОВ «Імекс ЛТД», 2003. – 132 c.
 7. Ге, Франсуа. История образования и воспитания / Франсуа Ге ; пер. П. Д. Первова. – М. : Книгоиздательство К. И. Тихомирова, 1912 (Тип. Русского Товарищества). – VIII. – С.181–209.
 8. Голос, М. Политологические ссе: монография / М. Голос ; ред.: В. Н. Вандышев. – Сумы : Сум. гос. ун-т, 2011. – 109 c. – Библиогр.: 67 назв.
 9. Голубнича, Л. О.Становлення і розвиток дидактики в зарубіжній педагогічної науці / Л.  О. Голубнича // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 44. – С. 126–136. – Бібліогр.: с. 136.
 10. Грибинюк, М. Б.Можливості використання педагогічних ідей Ж.-Ж. Руссо у початковій школі на прикладі роману «Еміль, або Про виховання» / М. Б. Грибинюк // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Пед. науки. – 2012. – № 15, ч. 1. – С. 228–237. – Бібліогр.: 10 назв.
 11. Давиденко, Г. Й.Історія зарубіжної літератури ХVII–XVIII ст. : навч. посіб. / Г. Й. Давиденко, М. О. Величко; Глухів. держ. пед. ун-т ім. С. М. Сєргєєва-Ценського. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Київ : Центр учеб. лри, 2009. – 289 c. – Бібліогр.: с. 284–289. – укp.
 12. Дворцов, А. Т. Жан Жак Руссо / А. Т. Дворцов ; Акад. наук СССР. – М. : Наука, 1980. – 112 с.
 13. Демиденко, Г. Г.История учений о праве и государстве : курс лекций, прочит. в Нац. ун-те «Юрид. акад. Украины им. Ярослава Мудрого» / Г. Г. Демиденко. – 3е изд., перераб. и доп. – Харків : Право, 2011. – 486 c. –Библиогр.: с. 484–486.
 14. Демков, М. И. Педагогика Западно-Европейская и Русская : Педагогическая хрестоматия : для учительских институтов и семинарий, педагогических классов женских гимназий и институтов, педагогических курсов при городских училищах и для народных учителей / М. И. Демков. – М. : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1911. – С. 110–124.
 15. Длугач, Т. Б. Подвиг здравого смысла, или Рождение идеи суверенной личности (Гольбах, Гельвеций, Руссо) / Т. Б. Длугач. – М. : Канон+, 2008. – 336 с. – Альтернативное название : Подвиг здравого смысла, или Рождение идеи суверенной личности.
 16. Длугач, Т. Б. Три портрета эпохи Просвещения. Монтескьё. Вольтер. Руссо (от концепции просвещенного абсолютизма к теориям гражданского общества) ] /Т. Б. Длугач. – М. : ИФ РАН, 2006. – 256 с.
 17. Додурич, С. М.Патріотичні цінності особистості: історикопедагогічний аспект / С. М. Додурич // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. Івана Франка. – 2008. –Вип. 37. – С. 153–156. – Бібліогр.: 14 назв.
 18. Ельницкий, К. Очерки по истории педагогики : пособие для занимающихся воспитанием детей и для учебных заведений, в которых преподается педагогика / сост. К. Ельницкий. – 5-е изд. – СПб. : Изд. Д. Д. Полубояринова, 1903 (Паровая скоропеч. М. М. Гутзац). – 157, [2] с.
 19. Ж.-Ж. Руссо: pro et contra : идеи Жан-Жака Руссо в восприятии и оценке рус. мыслителей и исследователей (1752–1917) : антология / сост., вступ. ст. и коммент. А. А. Златопольская ; отв. ред. Д. К. Бурлака ; СевероЗападное отделение РАО, Русская Христианская гуманитарная академия. – СПб. : Издательство РХГА, 2005. – 829 с. – (Серия «Русский путь»). – Библиогр.: с. 782–807.
 20. Завьялов, Н. Н. Педагогическая хрестоматия / Н. Н. Завьялов. – 4-е изд., с портр. писателей. – М. : Школа, 1916 (Тип. Вильде). – С. 107–187.
 21. Історія зарубіжних політичних вчень  : навч.-метод. посіб. / Ф. М. Кирилюк, О. В. Батрименко. – Київ : ТОВ «ХХІ ст.: Діалог культур», 2005. – 254 c.
 22. Квик, Роберт Герберт. Реформаторы воспитания / [сочинения] Квика (Quick’a) ; пер. и местами переделка с англ. З. Перцовой. – М. : Тип. М. Г. Волчанинова, Б. Черныш, 1893. – ІІ. – С. 128–145.
 23. Коваленко А. А. Ж.-Ж. Руссо / А. А. Коваленко // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України – Київ, 2003. – Вип. 19. – С. 624–629. – Бібліогр.: 8 назв.
 24. Коваленко, А. А.Поняття форми правління та врядування в суспільнополітичній теорії Ж.-Ж. Руссо / А. А. Коваленко // Держава і право. Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. / Інт держави і права ім. В. М. Корецького НАН України – Київ, 2001. – Вип. 13. – С. 103–110.
 25. Кормич, А. І.Історія вчень про державу і право : навч. посіб. / А. І. Кормич. – Київ : Правова єдність, 2009. – 312 c. – Бібліогр.: с. 303–307.
 26. Левенець, Ю. Історичний екскурс у проблему народного суверенітету / Ю. Левенець // Людина і політика. – 2001. – № 4. – С. 79–86. – Бібліогр.: 10 назв.
 27. Лисенко, С.Аналіз історико-педагогічних умов становлення гуманістичної спрямованості виховання студентів у вітчизняній вищій школі другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / С. Лисенко, Р. Копитін // Молодь і ринок. – 2014. – № 2. – С. 50–56. – Бібліогр.: 15 назв.
 28. Литвиненко, І. О.Педагогічні основи формування естетичного ставлення у дітей старшого дошкільного віку до живої природи / І. О. Литвиненко // Пед. науки : зб. наук. пр. – 2011. – Вип. 60. – С. 167–172. – Бібліогр.: 8 назв.
 29. Література європейського Просвітництва: Структур. конспект лекцій / уклад.: Л. П. Сердюк ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2005. – 36 c. – Бібліогр.: с. 33.
 30. Лосєва, Н. М.Питання самореалізації дитини в зарубіжній педагогіці XVIII – XIX ст. / Н. М. Лосєва // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 1. – С. 108–118. – Бібліогр.: 5 назв.
 31. Лук’янюк, Г. П.Посібник з англійської мови для бакалаврів та магістрів соціальногуманітарного факультету : навч.метод. посіб. / Г. П. Лук’янюк, Л. П. Бойко, В. І. Ярешко ; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2003. – 162 c. – Бібліогр.: с. 161.
 32. Ман, Поль де. Аллегории чтения: Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста / П. д. Ман ; пер. с англ. С. Никитин. – Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та, 1999. – 368 с.
 33. Марків, В. М.Активні технології підготовки дитини до школи / В. М. Марків // Педагогіка вищ. та серед. шк. : зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 27. – С. 316–321. – Бібліогр.: 6 назв.
 34. Матвіїшин, В. Філософсько-естетичні концепції ЖанЖака Руссо у творчому сприйнятті українських духовних діячів / В. Матвіїшин // Вісн. Прикарпат.                 унту. Серія «Філологія». – 2005. – Вип. 9–10. – С. 263–271. – Бібліогр.: 15 назв.
 35. Матвіїшин, В. Г.Український літературний європеїзм : монографія / В. Г. Матвіїшин. – Київ : Академія, 2009. – 264 c.
 36. Новичкова, Г. А. Историко-философские очерки западной педагогической антропологии / Г. А. Новичкова. – М. : ИФ РАН, 2001. – 142 с.
 37. Панченко, А. С.Аналіз поняття загальної волі у Ж.Ж. Руссо / А. С. Панченко // Наук. зап. НаУКМА. Серія: Соціол. науки. – 2005. – Т. 46. – С. 66–70. – Бібліогр.: 3 назви.
 38. Паротц, Ю. Всеобщая история педагогики для руководства учащимся в нормальных школах : (Из журнала «Семья и Школа») / соч. Ю. Паротца ; пер. с фр. А. А. Гергардта. – СПб. : Тип. А. М. Котомина, 1875. – 386, ІІ с.
 39. Первов, П. Д. Педагогическая Хрестоматия. Коменский. Локк. Руссо. Песталоцци. Ушинский. Пирогов : пособие при изучении педагогики в VIII классе женских гимназий и в институтах / составил П. Д. Первов. – М. : Изд. К. И. Тихомирова, 1907 (Типо-литогр. Н. И. Гросман и Г. А. Вендельштейн). – VII, 441, ІІ с.
 40. Паршакова, Е. Д.Развитие политических идей от античности до начала ХХ века : учеб. пособие / Е. Д. Паршакова ; Донбас. гос. машиностроит. акад. –Краматорск, 2009. – 56 c. – Библиогр.: с. 54–55.
 41. Первов, П. Д. Педагогическая Хрестоматия. Коменский. Локк. Руссо. Песталоцци. Ушинский. Пирогов : пособие при изучении педагогики в VIII классе женских гимназий и в институтах / составил П. Д. Первов. – М.: Изд. К. И. Тихомирова, 1907 (Типо-литогр. Н. И. Гросман и Г. А. Вендельштейн). – VII, 441, ІІ с.
 42. Розова, Т. В. Філософія просвітництва: навч. посіб. / Т. В. Розова, О. В. Шинкарук; Одес. нац. юрид. акад. – Одеса : Юрид. л-ра, 2000. – 24 c.
 43. Руссо, Ж. Человек, будь человечен : слова Жан Жака Руссо / выбрал из произведений великого воспитателя Ф. Гансберг ; пер. М. А. Энгельгардт. – СПб.: Школа и Жизнь, 1912. – 58 с.
 44. Роменець, В. А.Історія психології. ХVII ст. Епоха Просвітництва : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. А. Роменець. – Київ : Либідь, 2006. – 997 c. – Бібліогр.: с. 977–988.
 45. Сервантес Сервантес; Шекспир ; Ж.-Ж. Руссо ; И. В. Гете ; Карлейль / сост., общ. ред. и послесловие Н. Ф. Болдырев. – Челябинск : Урал, 1996. – 512 с. – (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова ; т. 13).
 46. Сердюк, О. О.Історія вчень про державу і право : підруч. для ВНЗ / О. О. Сердюк, В. В. Соловйова, В. К. Антошкіна. – Донецьк : Юго-Восток, 2012. – 290 c.
 47. Скільський, Д. Історія зарубіжної педагогіки : посібник / Д. Скільський. – Київ : Смолоскип, 2011. – 376 c.
 48. Хвойницька, Х.Особливості трактування природно-правових ідей у творчості просвітників (Вольтер, Ж.Ж. Руссо, Ш.Л. Монтеск’є) / Х. Хвойницька // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». – 2014. – № 780. – С. 58–62. – Бібліогр.: 18 назв.
 49. Черныш, А. М.Политические теории Нового времени в Западной Европе : лекция 3 / А. М. Черныш ; Одес. нац. мор. ун-т. – Одесса : Астропринт, 2005. – 28 c. – Библиогр.: с. 26–27.
 50. Шюкэ, Артюр Максим. Ж.-Ж.Руссо / А. М. Шюкэ ; пер. с фр. П. Н. Шарапова. – 2-е изд. – М. : URSS. ЛКИ, 2008. – 195 с. – (Из наследия мировой философской мысли : великие философы).
 51. Яроцький, Л. В.Філософія історії : курс лекцій / Л. В. Яроцький. – Житомир : Полісся, 2009. – 332 c.

З цими виданнями ви можете ознайомитись у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського

(*) – астериксом позначено видання, відсутні у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського

 


Анонси та оголошення

04.07.2022

Щиро вітаємо

ДМИТРЕНКО ТЕТЯНУ РУСЛАНІВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родини, серед друзів і колег!

flowers9

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України

Л. Д. Березівська

03.03.2022

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали