НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність В. П. Науменка

Албул, І. Історія педагогіки в персоналіях: Володимир Науменко (1852-1919) : навч. посіб. / Ірина Албул ; Мін-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Софія, 2007. – 194 с.–Бібліогр.: с. 127–152.

Албул, І. Дитинство В. П. Науменка в координатах соціалізаційних впливів кінця XIX – поч. XX ст. / І. Албул // Історико-педагогічний альманах / НАПН України, Уман. Держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – 2012. –№ 1. – С. 37–40. – Бібліогр. в кінці ст.

Албул, І. Науково-просвітницька діяльність В. П. Науменка (1852-1919) : монографія / Ірина Албул. – Умань : Жовтий, 2010. – 195 с. – Бібліогр.: с. 150–179.

Антонець, Н. Б.“… Возможно большее внимание к индивидуальности каждого…”: реалізація ідей про диференційований підхід у київській Приватній чоловічій гімназії В. Науменка (1905-1913) / Н. Б. Антонець // Наук. зап. Серія: Педагогічні та історичні науки : зб. наук. ст. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. –Вип. 103. – С. 22–30.

Бондарчук, О. Б. В. П. Науменко – вчитель, педагог, просвітній діяч / О. Б. Бондарчук, Р. І. Палійчук // Педагогіка і психологія. – 2009. – N 4. – С. 134–141. – Бібліогр. в кінці ст.

Василенко, М. Володимир Павлович Науменко як редактор «Киевской старины» / М. Василенко // Вісник НАН України. – 1994. – № 5. – С. 84–93.

Вегера, Л. Р. Освітня діяльність Володимира Павловича Науменка (1852–1919 рр.) / Л. Р. Вегера // Наук. часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 6, Історичні науки / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 8. – С. 370–378.

Володимир Науменко (1852–1919) // Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2-х т. – Київ : Євро імідж, 2002. – Т. 2. – С. 220.

Джеджула, Ю. Жодної вільної хвилини… : портрет ВолодимираНауменка – міністра освіти при гетьмані Скоропадському / Юрій Джеджула, Євгенія Панкова // Київська старовина. – 1994. – N 1. – С. 60–69.

Калініна, Т. Тарас Шевченко у творчій долі Володимира Науменка / Т. Калініна // Слово і час. – 2005. – № 3. – С. 76–79.

Клименко, І. В. В. П. Науменко і його роль у розвитку українського просвітництва кінця ХІХ– початку ХХ ст. / І. В. Клименко // Рукописна та книжкова спадщина України: археографічні дослідження унікальних архівних та бібліографічних фондів/ Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 36–40.

Кучинський М. Літературно-видавнича діяльність Володимира Науменка – редактора журналу «Киевская старина» / М. Кучинський // Пам’ять століть. – 2000. – N3. – С. 103-114.

Макаренко О. Педагог, просвітитель, гуманіст: В. Науменко – видатний укр. громад.-політ. діяч, історик, педагог / О. Макаренко // Рідна школа. –   2002. – N 8/9. – С. 67–70.

Міяковський, В. В. П. Науменко/ В. Міяковський // Вільна українська школа. – 1919-1920. – № 2/4. – С. 66–69.

Міяковський, В. В. П. Науменко (1852-1919)/ В. Міяковський // Хроніка 2000. – 2007. – Вип. 71 :Українаосвітня: історія, персоналії, поступ. – С. 629–634.

МіяковськийВ.В. П. Науменко. Справа українськогоуніверситету у Львові / В. Міяковський // Хроніка 2000. – 2007. – Вип. 59. – С. 635–666.

Науменко Володимир Павлович : [біографічна довідка] // Маловідомі першоджерела українськоїпедагогіки (друга половина XIX–XX ст.) : хрестоматія / [упоряд.: Л. Д. Березівська та ін. ; наук. ред. О. В. Сухомлинська ;переднє слово О. В. Сухомлинська]. –Київ : Науковийсвіт, 2003. –С. 104–105.

Науменко Володимир Павлович// Українськавидавнича справау персоналіях (ХVІ ст. середина ХХ ст.) :бібліогр. словник-довідник : до 100-річчя Дніпропетров. нац. ун-ту ім. О. Гончара / [редкол.: Губа Л. О., Терханова О. В., Жилавська К. Є. ; за заг. ред. Губи Л. О. ; кер. проекту: Губа Л. О., Терханова О. В.]. –Дніпропетровськ :Ліра, 2016. –С. 123–128.

Науменко Володимир Павлович :[про діяльність на посаді міністра народної освіти та мистецтв у 1918 р.]// Лікарчук, І. Л.Міністри освіти України : у 2 т. / І. Л. Лікарчук. – Київ : Видавець Ешке О. М., 2002. – Т. 1 : 1917–1943 рр. – С. 84–90.

Павлюк, І. Володимир Науменко (1852–1919) / І. Павлюк // Українська журналістика в іменах. – Львів,1996. – Вип. 3. – С. 225–227.

Палієнко, М. Повернення із забуття: портрет вченого, журналіста, видавця Володимира Науменка / М. Палієнко. – Київ, 1998. – 182 с.

Панкова, Є. В.ВолодимирНауменко (1852–1919): міністросвіти за часівгетьмана П. Скоропадського / Є. В. Панкова // Українськийісторичний журнал. – 1998. – N 6. – С. 90–102.

ПобірченкоН.“Більшепрацював, ніж жив”: В. П. Науменко / Н. Побірченко // Пед. газета. – 2004. – № 6. – С. 6.

Побірченко, Н.Творчість і трагедіяВолодимираНауменка / Н. Побірченко // Шлях освіти. – 2003. – N 3. – С. 41–47.

Побірченко, Н. С. Внесок В. П. Науменка в розвиток історико-педагогічної думки України / Н. С. Побірченко // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : зб. наук. пр. / НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ : НПУ, 2002. – Т. 30 . – С. 107–115.

Побірченко, Н. С.Науменко Володимир Павлович / Н. С. Побірченко // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студентів вузів : у 2 кн. / О. В. Сухомлинська, Н. П. Дічек, Т. О. Самоплавська ; ред. О. В. Сухомлинська. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : Х–ХІХ ст. – С. 516–524.

Рященко, Д. С. ВолодимирНауменко – міністр освіти і мистецтва Гетьманату / Д. С. Рященко // Вісник : зб. наук. ст. викладачів, докторантів, аспірантів НПУ ім. М. П. Драгоманова / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ : НПУ, 2002. –Вип. 3. – С. 156–158.

Скоропад, І. В. В. Науменко і товариство «Просвіта» в контексті історичного розвитку освіти України / І. В. Скоропад // Україна-Росія: історія та сучасність : матеріали міжнар.наук.-практ. конф. / В. Г. Кузь (гол. ред.) та ін. – Умань, 2003. – С. 52–54.

Скоропад, І. В.В. Науменко (1852–1919) і українська педагогічна наука / І. В. Скоропад // Збірник наукових праць / МОН України, УДПУ імені Павла Тичини ; В. Г. Кузь (гол. ред.) та ін. – Київ : Наук. світ, 2002. – Спец. випуск «До витоків становлення української педагогічної науки». – С. 217–221.

Скоропад, І. В.В. П. Науменко в історії становлення початкової школи / В. П. Науменко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Київ : Наук. світ, 2002. – Вип. 5. – С. 286–291.

Скоропад, І. В.В. П. Науменко – методист: погляд через століття / І. В. Скоропад // Рідна школа. – 2004. – № 1. – С. 64–66.

Скоропад, І. В.Використання підручників В. П. Науменка як педагогічний чинник в процесі соціалізації особистості (кін. XIX – поч. XX ст.) / І. В. Скоропад // Соціалізація особистості : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Логос, 2002. – Т. 18. – С. 62–70.

Скоропад, І. В.Виховний ідеал В. П. Науменка (1852–1919) як гуманістична цінність у функціонуванні освітніх закладів / І. В. Скоропад // Збірник наукових праць / МОН України, УДПУ імені Павла Тичини ; В. Г. Кузь (гол. ред.) та ін. – Київ : Наук. світ, 2002. – Спец. випуск. – С. 44–51.

Скоропад, І. В. Вплив М. Максимовича на формування особистості В. Науменка / І. В. Скоропад // Історико-педагогічний альманах / АПН України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Всеукр. асоц. істориківпедагогіки. –Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 56–58. –Бібліогр.: с. 58 (14 назв).

Скоропад, І. В. Гуманістичні засади формування особистості: з досвіду ВолодимираНауменка (7.07.1852–8.07.1919) / І. В. Скоропад // Освіта і управління. – 2005. – Том 8,№ 1. – С. 153–155.

Скоропад, І. В. До питання етнографічної спадщини В. П. Науменка (1852–1919) / І. В. Скоропад // Рідна школа. – 2003. – № 4. – С. 31–33.

Скоропад, І. В. Забуті імена: В. П. Науменко (1852–1919) / І. В. Скоропад // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2003. – С. 224–232.

Скоропад, І. В. Методика навчання грамоти: зі спадщини В. П. Науменка (1852–1919) / І. В. Скоропад // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 27–28 берез. 2003 р. / ред. кол.: М. І. Шкіль (відп. ред.) та ін. – Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2003. – Т. 4. – С. 305–307.

Скоропад, І. В.Науково-просвітницька діяльність В. П. Науменка (1852–1919) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Скоропад Ірина Володимирівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. –Київ, 2005. – 20 с.

Скоропад, І. В. Науково-просвітницька діяльність В. П. Науменка (1852–1919) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Скоропад Ірина Володимирівна ; наук. кер. Побірченко Н. С. ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Київ, 2005. – 214 с. – Бібліогр.: с.167–199.

Скоропад, І. В.Освітньо-виховний потенціал українського письменства: зі спадщини В. П. Науменка / І. В. Скоропад // Громадянське виховання молоді засобами мови та літератури : матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції, 4–5 лют. 2003 р. – Полтава, 2003. – С. 164–167.

Скоропад, І. В. Педагогічна спадщина В. П. Науменка: окремі аспекти / І. В. Скоропад // Збірник наук. пр. / МОН України, УДПУ імені Павла Тичини ; В. Г. Кузь (гол. ред.) та ін. – Умань, 2001. – С. 177–183.

Скоропад, І. В. Представники української літератури 18–19 ст. у спадщині В. П. Науменка / І. В. Скоропад // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Київ : Наук. світ, 2002. – Вип. 4. – С. 260–267.

Скоропад, І. В. Преса кінця ХІХ – початку ХХ ст. і Володимир Науменко / І. В. Скоропад // Наук. записки. Серія : Історичні науки : зб. наук. ст. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2002. – Вип. 46. – С. 58–63.

Скоропад, І. В. Приватна чоловіча гімназія В. П. Науменка у м. Києві: заснування, діяльність, спогади / І. В. Скоропад // Збірник наукових праць / МОН України, УДПУ імені Павла Тичини ; В. Г. Кузь (гол. ред.) та ін. – Київ : Наук. світ, 2002. – С. 231–239.

Скоропад, І. В. Про значення рідної мови в навчанні (зі спадщини В. П. Науменка) / І. В. Скоропад // Педагогіка і психологія. – 2001. – № 3/4. – С. 220–227.

Скоропад, І. В. Просвітницька діяльність В. П. Науменка в «Київському товаристві грамотності» як приклад активної громадянської позиції / І. В. Скоропад // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. / Акад. пед. наук України, Ін-т пробл. виховання – Київ, 2002. – Кн. 2. – С. 185–192.

Скоропад, І. В. Роль В. П. Науменка (1852–1919) у розробці змісту освіти / І. В. Скоропад // Наук. вісн. Чернівецького університету : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Вип. 177. Педагогіка і психологія. – Чернівці : Рута, 2003. – С. 175–180.

Скоропад, І. В. Соціокультурне середовище як фактор розвитку особистості В. П. Науменка (1852-1919) на зламі ХІХ-ХХ століть / І. В. Скоропад // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : РВЦ “Софія”, 2007. – Вип. 20. – С. 188–195. – Бібліогр.: с. 194–195.

Скоропад, І. В. Т. Г. Шевченко у спадщині В. П. Науменка / І. В. Скоропад // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : зб. наук. пр. / за заг. ред. М. Б. Євтуха. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, НМАУ, 2002. – Вип. 22. – С. 58–62.


Анонси та оголошення

03.03.2022

24.01.2022

Шановні користувачі!

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! Анкета

Повідомляємо, що на період карантину Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського НАПН України надає віддалений безкоштовний доступ до ресурсів компанії EBSCO. Доступ надається виключно зареєстрованим читачам бібліотеки з метою здійснення освіти та наукових досліджень, комерційне використання ресурсів заборонено.

Для отримання доступу до ресурсної бази EBSCO звертайтеся за електронними адресами tzvk.dnpb@gmail.com (Гуралюк Андрій Георгійович, тел. 097-596-85-35), fond.dnpb@ukr.net (Бондарчук Оксана Борисівна).

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали