НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність Г. С. Сковороди

Бібліографія публікацій про життя та діяльність Г. С. Сковороди

 

 1. Александрович, Т. Концепція щастя як одна із основ християнського віровчення у прозі Г. Сковороди / Тетяна Александрович // Гуманіт. вісн. Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-ту ім. Г. Сковороди : наук.-теорет. зб. / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницкий, 2005. – Спец. вип.: Ціннісні засади християнства в духовно-моральному становленні молоді. – С. 85–88.
 2. Андрушко, В. П’єр-Анжело Мандзоллі – натхненник Г. С. Сковороди? / В. Андрушко // Всесвіт. – 1997. – № 3/4. – С. 149–151.
 3. Артемова, Л. В. Педагогічні погляди Григорія Сковороди / Л. В. Артемова // Історія педагогіки України : підруч. для студ. вищ. пед. навч. закл. / Л. В. Артемова. – К. : Либідь, 2006. – С. 126–130.
 4. Астахова, В. Н. Розробка бінарного уроку „ Життя і слово Григорія Савича Сковороди” до курсів „Людина і суспільство” та „Література” : 11 клас / В. Н. Астахова, Л. В. Чугайнова // Історія та правознавство. – 2006. – № 3. – С. 14–18.
 5. Багалій, Д. І. Український мандрований філософ Григорій Сковорода / Д. І. Багалій. – К. : Вид-во „Орій” при УКСП „Кобза”, 1992. – 470 с.
 6. Бакай, С. Ю. Формування музично-педагогічних знань, умінь і навичок студентів під час викладацької діяльності Г. Сковороди у Харківському колегіумі / С. Ю. Бакай // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2006. – Вип. 24,чис. 1. – С. 48–53.
 7. Балаклицький, М. Григорій Сковорода та Іван Багряний : типологічна подібність постатей / М. Балаклицький // Укр. мова та л-ра. – 2004. – Груд. (Чис. 48). – С. 5–7.
 8. Барабаш, Ю. Я. „Знаю человека…” Григорий Сковорода . Поэзия. Философия. Жизнь / Ю. Я. Барабаш. – М. : Худ. лит., 1989. – 333 с.
 9. Барабаш, Ю. Я. Вибрані студії: Сковорода. Гоголь. Шевченко / Ю. Я. Барабаш. – К. : Києво-Могилянська академія, 2007. – 744 с. – (Сер. „Бібліотека Шевченківського комітету”).
 10. Бевз, Н. В. Мир перевода Г. С. Сковороды : „Сродный труд” Г. С. Сковороды как переводчика и теоретика перевода / Н. В. Бевз // Вісн. Харк. нац уні-ту ім. В. Н. Каразіна : зб. наук. пр. Сер.: Філософія. Філософські перипетії / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; відп. ред. О. О. Мамалуй. – Х., 2005. – № 654. – С. 230–235. – Бібліогр. в кінці ст.
 11. Береза, Б. Античністю зачарований : до 280-річчя від дня народження Григорія Сковороди / Б. Береза // Зарубіжна л-ра. – 2002. – № 48. – С. 8.
 12. Билыч, Т. А. Г. С. Сковорода видающийся украинский философ ХVІІІ века / Т. А. Биліч ; Киев. гос. ун-т им.  Т. Г. Шевченко. – К. : КГУ им. Т. Г. Шевченко, 1953. – 38 с.
 13. Білич, Т. А. Світогляд Г. С. Сковороди / Т. А. Білич ; М-во вищої освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – К. :  КДУ ім. Т. Г. Шевченка, 1957. – 111 с.
 14. Білоус, Г. Вогонь у камені : [поема про Г. Сковороду] / Г. Білоус // Вітчизна. – 1996. – № 5/6. – С. 2–24.
 15. Бондарчук, Л. Григорій Сковорода як символ мудрості української землі / Л. Бондарчук // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2004. – № 10. – С. 7–9.
 16. Бондарчук, Л. Чи й нам потрібен Сковорода? / Людмила Бондарчук // Укр. мова та л-ра. – 2003. – Груд. (Чис. 48). – С. 3–5.
 17. Борзенко, О. І. Григорій Сковорода і становлення нової української літератури / О. І. Борзенко // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна : зб. наук. пр. Сер.: Філологія. / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; відп. ред. Ю. М. Безхутрий. – Х., 2005. – Вип. 43 (№ 647). – 165, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
 18. Бородій, М. До біографії Григорія Сковороди : кілька ново виявлених документів / М. Бородій // Слово і час. – 1997. – № 11/12. – С. 10–20 ; 1998. – № 1. – С. 36–41.
 19. Булда, М. Та не забудьте пом’янути Григорія Варсаву… : розділ із нової науково-популярної книжки, виданої земляками великого філософа, – «Мудрець з Чорнухинського краю» : [про творчість Г. Сковороди та бібліографію його праць] / М. Булда // Укр. мова й л-ра в середніх шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. – № 7/8. – С. 148–154.
 20. Вареник, Н. Слідами мандрівного філософа : [про поетичну творчість Г. С. Сковороди] / Н. Вареник // Дзеркало тижня. – 2007. – 14 лип.(№27). – С. 12.
 21. Вельгун, Н. Сенс людського життя : розмірковування над афоризмами Григорія Сковороди / Наталія Вельгун // Укр. мова та л-ра. – 2008. – Жовт. (Чис. 37). – С. 6–7.
 22. Верба, Г. Григорій Сковорода на межі тисячоліть: проблема перекладу / Григорій Верба // Укр. мова та л-ра. – 2001. – Лют. (Чис. 8). – С. 1.
 23. Верба, Г. Критичний аналіз перекладу притчі „Благодарный Еродій” / Григорій Верба // Укр. мова та л-ра. – 2001. – Лют. (Чис. 8). – Вкладка. – С. 2–8.
 24. Войтюк, А. Григорій Сковорода: „Я доповнюю цим історію, а не руйную” / А. Войтюк // Віче. – 2004. – № 11. – С. 69–73.
 25. Галіцина, Л. Універсальність світогляду Григорія Сковороди : урок узагальнення знань / Людмила Галіцина // Укр. мова та л-ра. – 1996. – Чис. 11. – С.1–2.
 26. Геник-Березовська, З. Григорій Сковорода: образ художній і справжній / З. Геник-Березовська // Слово і час. – 1995. – № 3. – С. 61–68.
 27. Глива, Є. Онтологічний образ людини в творчості Григорія Сковороди = Ontological theory of personality based on the writings of Hryhorii Skovoroda : [монографія] / Євген Глива. – К. : ТОВ „КММ”, 2006. – 253 с. – Парал. назва англ. мовою.
 28. Гнатюк, Л.  Г. Сковорода : новомислення й епоха / Л. Гнатюк // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2005. – № 34. – С. 6–8.
 29. Гнатюк, Л. „Внутрішня людина” Григорія Сковороди : погляд крізь призму староукраїнської літературно-мовної традиції кінця XVI-XVII ст. / Лідія Гнатюк // Укр. мова та л-ра. – 2003. – Груд. (Чис. 48). – С. 16–19.
 30. Говорун, А. В. Питання морального виховання у творчості Г. С. Сковороди /А. В. Говорун, А. Г. Відченко // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. : присвяч. 275-й річниці від дня народж. Г. Сковороди / М-во освіти України, Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 1998. – Вип. 6. – С. 58–65.
 31. Головаха, І. П. Філософ-гуманіст Г. С. Сковорода /І. П. Головаха, І. П. Стогній. – К. : Вид-во політ. л-ри України, 1972. – 75 с.
 32. Гомон, П. Ногами в землю, а головою в небо : [сторінки біогр. укр. філософа-мандрівника, поета Г. Сковороди] / П. Гомон // Сільська шк. – 2008. – 20 лют. (№ 7/8). – С. 5.
 33. Горський, В. С. Філософія Григорія Сковороди / В. С. Горський // Історія української філософії : навч. посіб. / В. С. Горський. – К. : Наук. думка, 2001. – С. 101–125.
 34. Горський, В. С. Філософія Григорія Сковороди / В. С. Горський, К. В. Кислюк //Історія української філософії : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. С. Горський, К. В. Кислюк. – К. : Либідь, 2004. – С. 124–155.
 35. Грабовський, В. Володар духовних скарбів : [про Г. Сковороду] / В. Грабовський // Літ. Україна. – 2007. – 19 квіт. (№15). – С. 7.
 36. Грабовський, В. Садівник із майбутнього : Григорію Сковороді – 285 / В. Грабовський // Літ. Україна. – 2007. – 29 листоп. (№46). – С. 1, 4.
 37. Грибіниченко, Т. „Сковородинські думи” Володимира Підпалого / Т. Грибінченко // Дивослово. – 2004. – № 5. – С. 24–26.
 38. Громова, Т. Счастливый странник : [о творчестве Г. Сковороды] / Т. Громова // Лицейское и гимназ. образов. – 2008. – № 9. – С. 68–71.
 39. Гужва, О. П. Сковорода : його сповідь є одкровенням / О. П. Гужва // Філософ. обрії. – 2011. – № 26. – С. 4–15.
 40. Гузар, І. Вибрані праці про Г. Сковороду (1722–1794), Т. Г. Шевченка (1814–1861) і І. Канта (1724-1804) з нагоди пам’ятних дат / Ірина Гузар ; Всеукр. т-во „Просвіта”. – Донецк : [Норд Компьютер], 2004. – 297 с.
 41. Два століття сковородіани = Two centuries of Skovorodiana : бібліогр. довід. / [уклад.: Леонід Ушкалов, Сергій Вакуленко, Алла Євтушенко ; заг. нагляд та наук. ред. Леоніда Ушкалова]. – Х. : Акта, 2002. – 528 с. – Парал. назва англ. мовою.
 42. Демков, М. И. Г. С. Сковорода : [розд. із кн.] / М. И. Демков // Русская педагогика в главнейших ее представителях : Опыт педагогической хрестоматии / М. И. Демков. – М. : Изд. К. И. Тихомирова (Высочайш. утверж. Товарищ. Скороп. А. А. Левенсон), 1898. – ХІ, 480 с. – (Педагогическая библиотека / издаваемая К. Тихомировым и А. Адольфом ; вып. ХІІ).
 43. Демчук, О. Мисливець на жар-птицю божественного одкровення : загальний огляд барокової поезії Григорія Сковороди : урок-літературознавче дослідження / О. Демчук // Укр. мова та л-ра. – 2003. – Груд. (Чис. 48). – С. 11–13.
 44. Демчук, О. Народжені в куряві доріг : традиція і новаторство Г. Сковороди в тлумаченні сюжетів байок : урок застосування знань, умінь і навичок / Олег Демчук // Укр. мова та л-ра. – 2003. – Груд. (Чис. 48). – С. 14–15.
 45. Демчук, О. Хто такий Григорій Сковорода? : [урок-семінар] / Олег Демчук // Укр. мова та л-ра. – 2003. – Груд. (Чис. 48). – С. 6–8.
 46. Демчук, О Царина великого мислителя : основні філософські ідеї Григорія Сковороди : спарений комбінований урок : 2 год. / Олег Демчук // Укр. мова та л-ра. – 2003. – Груд. (Чис. 48). – С. 8–11.
 47. Денисенко, В. „Чи не найзнаменитіша українська особистість XVIII століття” : мандрівний учитель Григорій Сковорода / В. Денисенко // Пам’ять століть. – 2007. – № 1. – С. 28-34.
 48. Дзюба, О. Григорій Савич Сковорода та Василь Томара : епізод зі взаємин учителя і учня / О. Дзюба // Наук. записки НаУКМА / Нац. ун-т „Києво-Могилянська академія”. – К., 2008. – Вип. 5: Київська Академія. – С. 51–57.
 49. Дічек, Н. З плеяди видатних освітян Переяславщини : [про пед. діяльність і світогляд Г. С. Сковороди] / Наталія Дічек // Школа першого ступеня: теорія і практика : зб. наук. пр. Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т. ім. Г. Сковороди / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т. ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2002. – Вип. 5. – С. 92-100.
 50. Дічек, Н. П. Сковорода Григорій Савич / Н. П. Дічек // Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн. : навч. посіб. / за ред. О. В. Сухомлинської. – К. : Либідь, 2005. – Кн. 1 : Х–ХІХ ст. – С. 198–207.
 51. Дічек, Н. Шлях до щастя Григорія Сковороди : [про концепцію людського щастя як мети і сутності буття у творчій спадщині Г. Сковороди] / Наталія Дічек // Шлях освіти. – 2002. – № 4. – С. 43–48.
 52. Драч, І. Ф. Григорій Сковорода : біогр. повість / І. Ф. Драч, С. Б. Кримський, М. В. Попович ; заг. ред. В. М. Нічик. – К. : Молодь, 1984. – 216 с. – (Б-ка юношества) (Серія біографічних творів „Уславлені імена” ; вип. 60).
 53. Дубовий, О. Музика в діяльності Г. С. Сковороди / О. Дубовий // Рідна шк. – 2008. – № 6. – С. 73–75.
 54. Дудко, Д. Геній і пігмеї або Григорій Сковорода перед судом жовтої преси / Д. Дудко // Літ. Україна. – 2007. – 28 черв. (№ 24). – С .3.
 55. Дудко, Д. М. Харків у житті та творчості Г. С. Сковороди / Д. М. Дудко // Історія Харківщини у працях і оцінках Д. І. Багалія : Багаліївські читання в НУА. 6 : прогр. і матеріали, 5 лист. 2004 р. м. Харків / Народ. укр. акад. ; редкол.: В. І. Астахова (голов. ред.) та ін. – Х. : НУА, 2004. – С. 98–103.
 56. Дутко, С. І. Григорій Сковорода : філософська та байкарська спадщина : урок у 9 класі / С. І. Дутко // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2007. – № 7. – С. 27–29.
 57. Євдокимов, В. І. Г. С. Сковорода про виховання молоді / В. І. Євдокимов, О. М. Микитюк // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. : присвяч. 275-й річниці від дня народж. Г. Сковороди / М-во освіти України, Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 1998. – Вип. 6. – С. 3–4.
 58. Єфімець, О. П. Сковородинівська традиція вчителювання : [про сутність та зміст вчителювання у філософ.-пед. спадщині Г. Сковороди] / О. П. Єфімець // Науковий вісник Харк. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Сер.: Філософія / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2006. – Вип. 21.,ч. 1. – С. 49–54.
 59. Єрн, В. Життя і особа Григорія Сковороди / В. Єрн // Березіль. – 1992. – № 11/12. – С. 150.
 60. Жулинський, М. Григорій Сковорода: (1722-1794) : прозорливе око віри та істини / Микола Жулинський // Українська література: творці і твори : учням, абітурієнтам, студентам, учителям / Микола Жулинський. – К. : Либідь, 2011. – С. 31–37.
 61. Завгородня, Н. Інтерактивна подорож до щастя: [про виставку у Харк. літ. музеї, присвячену Г. С. Сковороді] / Н. Завгородня // Літ. Україна. – 2011. – 14 квіт. (№ 15). – С.1, 14.
 62. Заіка, О. Пізнай себе : за кіноповістю „Зачарована Десна” та творами Григорія Сковороди : 10 кл. / Олена Заіка // Укр. мова та л-ра. – 2005. – Жовт. (Чис. 38/39). – С. 13–16.
 63. Зубалій, О. Григорій Савич Сковорода – національний мандрівний університет / О. Зубалій, Д. Рященко // Історія України. – 2001. – Берез. (№ 11). – С. 1–5.
 64. Зязюн, І. „Філософія серця” Г. Сковороди / Іван Зязюн // Шлях освіти. – 1998. – № 1. – С. 38–40.
 65. Іваньо, І. В. Філософія і стиль мислення Г. Сковороди / І. В. Іваньо. – К. : Наук. думка, 1983. – 62 с.
 66. Ільїн, В. В. Григорій Сковорода як відповідь на виклик епохи / Володимир Васильович Ільїн, Лідія Іванівна Ткаченко // Шлях освіти. – 2011. – № 2. – С. 44–47.
 67. Ільїн, В. „Бути” і „Жити” : [рец. на кн. Н. А. Ковалерової, Н. В. Іванової „Філософсько-освітні горизонти Г. Сковороди”] / Володимир Ільїн, Лідія Ткаченко // Освіта. – 2011. – 9–16 лют. (№ 8/9). – С. 10–11.
 68. Кавалерова, Н. А. Філософсько-освітні горизонти Григорія Сковороди : [монографія] / Н. А. Кавалерова, Н. В. Іванова. – Одеса : Астропринт, 2010. – 152 с.
 69. Казьонна, Л. По науку до Григорія Сковороди : урок л-ри рідного краю в 7 кл. / Л. Казьонна // Сільська шк. – 2007. – Трав. (№ 19). – С. 7.
 70. Качуровський, М. О. Філософська думка доби Г. Сковороди / М. О. Качуровський // З історії української філософії : навч. посіб. / М. О. Качуровський ; М-во освіти і науки України, Сум. Держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2000. – С. 22–26.
 71. Кислашко, О. Педагогічні ідеї Г. С. Сковороди в українській духовності / О. Кислашко // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2011. – № 6. – С. 42–44.
 72. Ковалінський, М. І. Григорій Савич Сковорода : життя і деякі думки українського філософа-спіритуаліста / М. І. Ковалінський ; опрац. д-р Юрій Русов. – Лондон : Накладом укр. видавн. спілки, 1956. – 36 с.
 73. Ковшик, М. Григорій Савич Сковорода – український Сократ / М. Ковшик // Інформативно-методичний листок УЦШР : [зб.] / Укр. центральна шкіл. рада в Австралії. – Мельбурн, 1977. – Ч. 8 (№ 52). – С. 1–3.
 74. Козубовська, І. В. Формування особистості в педагогічній спадщині Г. Сковороди / І. В. Козубовська // Початкова шк. – 1996. – № 5. – С. 40–42.
 75. Кондрашова, В. М. Гуманістичні ідеї Г. Сковороди / В. М. Кондрашова, О. С. Максимов // Початкова шк. – 1996. – № 2. – С. 51–53.
 76. Кондратюк, А. Григорій Сковорода і туркменський поет Махтумкулі / А. Кондратюк // Слово і час. – 1991. – № 8. – С. 71–73.
 77. Кононенко, Т. Божественна симфонія Григорія Сковороди : українознавчі виміри філософської спадщини / Тарас Кононенко ; Нац. наук.-дослід. ін-т українознав., Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Тернопіль : Джура, 2010. – 328 с.
 78. Кононенко, Т. Народно-звмчаєві обрії філософії Г. Сковороди : вступ до метології українознавства / Тарас Кононенко ; Нац. наук.-дослід. ін-т українознав. – К. : НДІУ, 2008. – 174 с. – (Філософія освіти).
 79. Костюченко, В. Григорій Сковорода – філософ, письменник, учитель, музикант, співець : заняття в „Літературній вітальні” / Валентина Костюченко // Дивослово. – 2012. – № 11. – С. 11–13.
 80. Коцур, В. Спадщина Григорія Сковороди як фундамент історико-духовного виховання майбутніх учителів / В. Коцур // Освіта і управління. – 2004. – Т. 7, № 1. – С. 91–96.
 81. Кочубей, Т. Д. Г. С. Сковорода і В. О. Сухомлинський: два погляди на проблему свободи і відповідальності / Т. Д. Кочубей // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогичного університету імені В. Г. Короленка. Сер.: Пед. науки / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 5 (44). – С. 141–149.
 82. Кошева, Н. П. Урок української літератури „Література рідного краю. Універсальність світогляду Григорія Сковороди” : 9 кл. : [конспект уроку] / Н. П. Кошева // Джерело пед. майстерності. – 2006. – № 2. – С. 126–127.
 83. Кравченко, О. П. Вчення про людину у філософії Георгія Кониського і Григорія Сковороди : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.05 / Олена Петрівна Кравченко ; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – К., 2006. – 20 с.
 84. Красуцкая, И. В. „Счастье в самом человеке…” : к 270-летию со дня рождения Г. С. Сковороды / И. В. Красуцкая // Рус. яз. и лит. в средних учеб. заведениях Украины. – 1992. – № 2. – С. 57.
 85. Криса, Б. Із зерен Григорія Сковороди : [вірші] / Б. Криса // Дзвін. – 1991. – № 11. – С. 5.
 86. Кулик, І. О. Періодизація висвітлення творчої спадщини Г. Сковороди в педагогічній історіографії / І. О. Кулик // Наша шк. – 2011. – № 5. – С. 16–19.
 87. Кулик, І. О. Принцип природовідповідного виховання в педагогічній спадщині Григорія Сковороди / І. О. Кулик // Наша шк. – 2010.  № 5/6. – С. 28–31.
 88. Ларіонов, П. Із мандрів шляхами Сковороди : вшанування до 290-ї річниці від дня народж. Філософа світової величини / Павло Ларіонов // Урядовий кур’єр. – 2012. – 23 жовт. (№ 193). – С. 5.
 89. Лебеденко, А. „Зажигайте сердца!” : [пед. идеи Г. Сковороды] / А. Лебеденко // Нар. образование. – 2003. – № 7. – С. 149–154.
 90. Левченко, В. Естетичний аспект бачення філософсько-літературних творів Григорія Квітки-Основ’яненка на фоні феномену сакрального творів Григорія Сковороди : до 230-ї річниці від дня народження Г. Квітки-Основ’яненка : [про естетичний аспект уявлень про сакральне у творчості Г. Сковороди] / В. Левченко // Освіта на Луганщині. – 2008. – № 1. – С. 154–159.
 91. Левченко, В. Світ подібний до театру…, де ролі беруть за здібностями та етичними нормами : до 240-х роковин трактатів та діалогів Г. Сковороди з етики для молодого шляхетства… / В. Левченко // Освіта на Луганщині. – 2006. – № 3. – С. 129–134. – Бібліогр.: 17 назв.
 92. Лесюк, М. Українська живомовна стихія в творчості Г. Сковороди / М. Лесюк // Дивослово. – 1996. – № 8. – С. 38-41.
 93. Лила, М. Християнський портрет Г. С. Сковороди / Магдалина Лила, Микола Лила // Гуманіт. вісн. Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-ту ім. Г. Сковороди : наук.-теорет. зб. / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницкий, 2005. – Спец. вип.: Ціннісні засади християнства в духовно-моральному становленні молоді. – С. 68–74.
 94. Літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди : [с. Сковородинівка, Харк. обл.] : путівник = Литературно-мемориальный музей Г. С. Сковороды : путеводитель = G. S. Skovoroda Literary memorial museum : guide-book / [Авт. тексту Т. М. Борисова]. – Х. : Прапор, 1986. – 61 с. – Парал. на рос. та англ. мовах.
 95. Лошиц, Ю. М. Сковорода : [биогр. повесть] / Ю. М. Лошиц. – М. : Молодая гвардия, 1972. – 224 с. – (Серия ЖЗЛ).
 96. [Лутфуллін, В. С.] Григорій Савич Сковорода (1722 1794) / [В. С. Лутфуллін] // Персоналії в історії національної педагогіки : 22 видатних українських педагоги : підручник / авт. кол.: А. М. Бойко, В. Д. Бардінова та ін. ; під заг. ред. А. М. Бойко. – К. : ВД „Професіонал”, 2004. – С. 12–36.
 97. Любар, О. О. Освітня діяльність і педагогічні погляди Григорія Сковороди : тема 9 / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко // Історія української школи і педагогіки : навч. посіб. / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко. – К. : Знання, 2006. – С. 156–167.
 98. Мазоха, С. Григорій Сковорода промовляє до нас / С. Мазоха // Пед. газета. – 1994. – Груд. (№ 6). – С. 4.
 99. Малишко, Ю. Яскраві фарби філософії : [про філософію творів і стиль мислення Г. Сковороди] / Юлія Малишко // Укр. мова та л-ра. – 2005. – Жовт. (Чис. 38/39). – С. 8–9.
 100. Мандрика, М. Співець божественних пісень : до 280-річчя від дня народж. Г. Сковороди / М. Мандрика // Освіта. – 2002. – № 55. – С. 6.
 101. Манженко, Т. М. Анотація досвіду виховної роботи : використання творчої спадщини Г. С. Сковороди у вихованні гуманної, духовно зрілої особистості : [розробки позаклас. заходів] / Т. М. Манженко // Позаклас. час. – 2001. – Груд. (№ 34). – Вкладка. – С. 2–10.
 102. Маркушевський, П. Т. З’ясування питань естетики праці під час оглядового вивчення творчості Г. С. Сковороди / П. Т. Маркушевський // Методика викладання української мови і літератури : республік. наук.-метод. зб. / М-во освіти Української РСР. – К. : Рад. школа, 1966. – Вип. 2. – С. 79–94.
 103. Марценко, Г. О. Мудрість віків через роки : урок – компаративний аналіз життя і творчості Григорія Сковороди та Омара Хайяма / Г. О. Марценко // Всесвітня л-ра та культура. – 2007. – № 7. – С. 20–21.
 104. Марценюк, С. Український Сократ : до 270-річчя з дня народж. Г. Сковороди / С. Марценюк // Освіта. – 1992. – № 2. – С. 5.
 105. Махінчук, М. Дорогами Григорія Сковороди мандрує публіцист Володимир Стадниченко в новій книзі „Садівник щастя” / Микола Махінчук // Літ. Україна. – 2012. – 11 жовт. (№ 39). – С. 11 ; Голос України. – 2012. – 6 жовт. (№ 188). – С. 22.
 106. Махновець, Л. Григорій Сковорода : біографія. – К. : Наук. думка, 1972. – 254 с.
 107. Махун, С. Практик істини : до 280-річчя від дня народж. Григорія Савича Сковороди: (1722-1794) / С. Махун // Директор шк. – 2003. – № 9. – С. 11.
 108. Маценко, П. Музика і Г. С. Сковорода / П. Маценко // Інформативно-методичний листок УЦШР : [зб.] / Укр. центральна шкіл. рада в Австралії. – Мельбурн, 1977. – Ч. 8 (№ 52). – С. 3–6.
 109. Михайлова, Н. Прийти у світ людиною : виховна година за творчістю Г. Сковороди / Н. Михайлова // Укр. мова й л-ра в середніх шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2000. – № 5. – С. 119–129.
 110. Мицай, Н. Земля, що пам’ятає Григорія Сковороду : [про меморіальний комплекс Г. С. Сковороди в с. Сковородинівка Золочівського р-ну Харк. обл.] / Н. Мицай // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2009. – Квіт. (№ 16). – С. 8–11.
 111. Мишанич, О. Григорій Сковорода : нарис життя і творчості / О. Мишанич. – К. : АТ „Обереги”, 1994. – 48 с. – Бібліогр.: С. 35–45.
 112. Мишанич, О. В. Григорій Сковорода і усна народна творчість / О. В. Мишанич. – К. : Наук. думка, 1976. – 152 с.
 113. Мірчук, Д. І.  Г. С. Сковорода : замітки до історії української культури / Д. І. Мірчук ; Вид. укр. історико-філол. т-ва в Празі. – Прага : Держдрукарня в Празі, 1925. – 21 с.
 114. Місця Слобожанщини,якими мандрував Григорій Сковорода : [за матеріалами Літературно-меморіал. музею Г. С. Сковороди в с. Сковородинівка] // Історія України. – 2008. – Черв. (№ 21). – С. 16–17.
 115. Муза його як натхнення, слово його – заповіт : зб. сценаріїв лекцій-концертів, присвяч. Г. С. Сковороді : [до 280 річчю від дня народж.] / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [авт.: Г. В. Троцко, Т. П. Танько та ін.]. – Х. : ОВС, 2002. – 88 с.
 116. Музиченко, Я. До Європи – по Сковороду : кобзар Петро Приступов складає музику до „Божественних пісень”, мандрує сковородинськими місцями і „майже все” знає про генія-філософа / Ярослав Музиченко // Україна молода. – 2012. – 30 лист.–1 груд. (№ 180). – С. 21.
 117. Наливайко, С. Сковорода : таємниця славетного імені / С. Наливайко // Українознавство. – 2008. – № 3. – С. 148–154.
 118. Наш перворозум: Григорій Сковорода на портреті і в житті : фотокнига / авт. і упоряд.: В. Я. Стадниченко, М. А. Шудря ; худож. оформ. С. М. Железняк. – К. : Спалах, 2004. –178 с.
 119. Ніженець, А. М. Григорій Сковорода : пам’ятні місця на Україні / А. М. Ніженець, І. П. Стогній. – К. : Наук. думка, 1984. – 95 с.
 120. Нікітіна, В. Григорій Сковорода і Переяславщина / В. Нікітіна // Історія в сучасній шк. – 2012. – № 1. – С. 17-20.
 121. Нічик, В. М. Філософія Григорія Сковороди / В. М. Нічик, А. В. Роменець // Історія філософії України : підруч. для вищ. навч. закл. / М. Ф. Тарасенко, М. Ю. Русин, І. В. Бичко та ін. – К. : Либідь, 1994. – С. 167–194.
 122. Огородник, І. В. Сковорода Григорій Савович: 1722–1794 : видат. укр. філософ, поет, просвітитель / І. В. Огородник, М. Ю. Русин // Українська філософія в іменах: навч. посіб. / І. В. Огородник, М. Ю. Русин ; за ред. М. Ф. Тарасенко. – К. : Либідь, 1997. – С. 245–252.
 123. Паласюк, Г. Природна релігія та церква у системі поглядів Г. Сковороди / Г. Паласюк // Мандрівець. – 1998. – № 1. – С. 44–47.
 124. Панчук, Л. „Пізнаєш істину – ввійде тоді у кров твою сонце” : урок вивчення біографії Григорія Сковороди в 9 класі / Л. Панчук // Дивослово. – 2008. – № 10. – С. 21–23.
 125. Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. : присвяч. 275-й річниці від дня народж. Г. Сковороди. Вип. 6 / М-во освіти України, Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х. : ХДПУ, 1998. – 196 с.
 126. Педагогічні ідеї Г. С. Сковороди : [зб.] / відп. ред. О. Г. Дзеверін. – К. : Вища шк., 1972. – 246 с.
 127. Педагогічні ідеї Г. С. Сковороди і сучасність : до 250-річчя від дня народж. : метод. рек. / Харк. обл. рада пед. т-ва УРСР, Кафедра педагогіки і психології Харк. держ. пед. ін-ту ім. Г. С. Сковороди. – Х. : [б. в.], 1972. – 14 с.
 128. Пільгук, І. Григорій Сковорода : художній життєпис / І. Пільгук. – К. : Дніпро, 1971. – 262 с.
 129. Пінчук, С. Григорій Сковорода : [про життя і творчу спадщину Г. Сковороди] / С. Пінчук // Рідна шк. – 2002. – № 12. – С. 59–61.
 130. Поліщук, Ф. М. Григорій Сковорода: життя і творчисть / Ф. М. Поліщук. – К. : Дніпро, 1978. – 261 с.
 131. Попова, Л. Д. Педагогічна спадщина та просвітня діяльність Григорія Сковороди / Л. Д. Попова // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. : присвяч. 275-й річниці від дня народж. Г. Сковороди / М-во освіти України, Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 1998. – Вип. 6. – С. 5–11.
 132. Почтар, К. Григорій Сковорода як символ мудрості української землі / К. Почтар // Всесвітня л-ра та культура. – 2007. – № 8. – С. 23–24 ; Українська л-ра в загальноосвіт. шк. – 2006. – № 3. – С. 39–40.
 133. Пригодій, С. М. „Волденський експеримент” Генрі Торо та „мандрівне життя” Григорія Сковороди : [у 6 розд. підруч.] / С. М. Пригодій // Американський романтизм. Полікритика : навч. посіб. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл. / С. М. Пригодій, О. П. Горенко. – К. : Либідь, 2006. – С. 298–314.
 134. [Пуха, І. В.] Освітня діяльність і педагогічні погляди Г. С. Сковороди / [І. В. Пуха]// Історія педагогіки : навч. посіб. для пед. ін-тів / за ред. М. С. Гриценка. –К. : Вища шк., 1973. – С. 145–148.
 135. Рев’яцька, О. А. Щастя, де ти живеш? : урок за творчістю Г. Сковороди / О. А. Рев’яцька // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2006. – № 33. – С. 27–29.
 136. Редько, М. Світогляд Г. С. Сковороди : [монографія] / М. Редько ; [відп. ред. В. Ю. Євдокименко]. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1967. – 262 с.
 137. Резніченко, І. Світлий вчитель добра : виховні цінності у формуванні особистості дитини в педагогічній спадщині Григорія Савича Сковороди / І. Резніченко // Дит. садок. – 2007. – № 45. – С. 2–3.
 138. Русова, С. Виховник Г. С. Сковорода : біогр. нарис / Софія Русова. – Х. : Т-во поширення грамотності, 1894. – 32 с.
 139. Русова, С. Виховні ідеї Г. С. Сковороди / С. Русова //Дивослово. – 1996. – № 8. – С. 42–45.
 140. Русова, С. Григорій Савич Сковорода : біогр. нарис / пер. з московської мови М. Л. [М. П. Левицький]. – Катеринослав : Вид. Союзу Спожив. Т-в [Друк. І. Б. Вісьмана], 1920. – 16 с.
 141. Русова, С. Страннік Григорій Саввич Сковорода : біогр. очерк / С. Русова. – Х. : Изд-во Харьк. О-ва распространения в народе грамотности, 1894. – 32 с.
 142. Салій, С. Випускники Київської академії – видатні музиканти ХVІІІ – початку ХХ століття : [роль і місце в іст. укр. муз. культури Г. Сковороди, А. Веделя та ін.] /Степан Салій, Володимир Салій // Молодь і ринок. – 2011. – Жовт. (№ 10). – С. 91–100.
 143. Сбруєва, А. А. Педагогічні ідеї Григорія Савовича Сковороди (1722–1794) / А. А. Сбруєва, М. Ю. Рисіна // Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах : навч. посіб. / А. А. Сбруєва, М. Ю. Рисіна. – Суми : Сум.ДПУ, 2000. – С. 77.
 144. Сивокінь, Г. Григорій Сковорода як читач біблії / Г. Сивокінь // Слово і час. – 1993. – № 9. – С. 11–16.
 145. Сисоєва, С. Григорій Сковорода / Світлана Сисоєва, Ірина Соколова // Нариси з історії розвитку педагогічної думки : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Світлана Сисоєва, Ірина Соколова. – К. : ЦУЛ, 2003. – С. 108–112.
 146. Ситченко, А. Григорій Сковорода. Байки харківські : матеріали до уроків / Анатолій Ситченко // Українська л-ра в загальноосвіт. шк. – 2009. – № 7/8. – С. 36–40; № 9. – С. 24–27; № 10. – С. 21–24.
 147. Сірополко, С. Сковорода Григорій – український філософ… / Степан Сірополко // Історія освіти в Україні / Степан Сірополко. – К. : Наук. думка, 2001. – С. 164–165, 181, 186, 374.
 148. Сковорода Григорій Савович : [біогр. довідка] // Гончаренко, С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник / С. У. Гончаренко. – Рівне : Волин. обереги, 2011. – С. 427.
 149. Сковорода Григорій Савович : [біогр. довідка] // Києво-Могилянська академія в іменах: ХVІІ–ХVІІІ ст. : енциклопед. вид. / відп. і голов. ред. В. С. Брюховецький. – К. : Видавничий дім „КМ Академія”, 2001. – С. 488–489.
 150. Сковорода Григорій: дослідження, розвідки, матеріали : зб. наук. пр. / Акад. наук України, Ін-т філософії ; [упоряд.: В. М. Нічик, Я. М. Стратій]. – К. : Наук. думка, 1992. – 382 с. – (Філософія України).
 151. Сковорода Григорій: ідейна спадщина і сучасність : [зб. пр.] / Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, Переяслав-Хмедльниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди ; упоряд.: С. Л. Йосипенко, Я. М. Стратій ; відп. ред. І. П. Стогній. – К. : [б. в.], 2003. – 716 с.
 152. Григорій Сковорода: 250 : [1722–1972] : матеріали про відзначення 250-річчя з дня народж. / [упоряд.: І. П. Стогній, П. Ю. Шабатин ; голов. ред. В. І. Шинкарук]. – К. : Наук. думка, 1975. – 255 с.
 153. Григорій Сковорода (1722–1972) : наук.-допом. біобібліогр. покаж. Вип. 1 / ДВНЗ „Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди”, Б-ка ; [уклад.: О. Шкира, А. Яковенко та ін. ; авт. передм.: В. Коцур, В Нікітіна, Т. Добко]. – Вид. 2-ге, переробл. і доп. – Переяслав-Хмельницький : [б.в.], 2009. – 217 с. – (Українська бібліографія).
 154. Григорій Савич Сковорода (1722 1794) // Видатні українські педагоги : інформ. довід. / авт.-упоряд. Л. В. Калуська. – Тернопіль : Мандрівець, 2008. – С. 7–47.
 155. Григорій Савич Сковорода : [вступ. ст. від ред.] // Завучу. Усе для роботи. – 2010. – № 17. – С. 1.
 156. Григорій Савич Сковорода (1722 1794) // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2010. – № 34. – С. 18–19.
 157. Григорій Савич Сковорода в школі : короткий бібліогр. покажч. / Обл. ін-т удосконалення вчителів, Львів. обл. від. народ. освіти, Обл. наук. пед. б-ка, Обл. відділення пед. т-ва УРСР ; [уклад. Д. М. Басюк ; ред. З. В. Щур]. – Львів, 1973. – 16 с.
 158. Г. Сковорода в духовному житті України : матеріали Всеукр. наук. конф., 3–4 груд. 1992 р., м. Тернопіль / Тернопіл. наук.-дослід. ін-т „Проблеми людини”, Ін-т нац. відродження України ; ред. І. П. Герета. – Тернопіль, 1994. – 166 с.
 159. Г. С. Сковорода – видатний український філософ і просвітитель : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 29–30 листоп. 1994 р., м. Переяслав-Хмельницький / Академія пед. наук України, Ін-т філософії Нац. академії наук України, Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ін-т ; [наук. ред. П. Р. Ігнатенко]. – К., 1994. – 153 с.
 160. Григорій Сковорода та Фетхуллах Гюлен: своєчасність традиції гуманізму : матеріали укр.-турецької філософ.- пед. конф., 7 черв. 2010 р., м. Київ / Нац. академія пед. наук України, Ін-т обдарован. дитини, платформа „Діалог Євразії” ; [відп. за друк Сагалакова А. Б.]. – К. : Інформ. системи, 2010. – 204 с.
 161. Скотний, В. Основні принципи навчання і виховання у філософії Г. Сковороди. Неотомізм про гармонію віри і розуму в навчанні і пізнанні / Валерій Скотний // Молодь і ринок. – 2011. – Жовт. (№ 10). – С. 5–11.
 162. Слабошпицький, М. Урок життя Григорія Сковороди / М. Слабошпицький // Однокласник. – 1994. – № 2. – С. 14–15.
 163. Сніцаревич, В. Український Сократ : [біогр. Г. Сковороди] / В. Сніцаревич // Нова пед. думка. – 1994. – № 1. – С. 46–47.
 164. Сокур, А. Українські народні перекази : Григорій Сковорода / А. Сокур // Дивослово. – 2012. – № 9. – С. 25.
 165. Соловей, Е. Сковорода і світ / Е. Соловей // Всесвіт. – 1996. – № 7. – С. 154–156.
 166. Соя, Б. Г. С. Сковорода – гордість українського народу : [підсумковий урок] / Б. Соя // Все для вчителя. – 1998. – № 8. – С. 30–32.
 167. Стадниченко, В. Іду за Сковородою : сповідь у любові до вчителя : до 280-річчя від дня народж. Г. Сковороди : [документ. повість-подорож] / Володимир Стадниченко. – К. : Криниця, 2002. – 176 с. – (Сер.: „Моя книгозбірня”).
 168. Стадниченко, В. Я.  Наш перший розум : до 280-річчя від дня народж. Григорія Сковороди : документ. повість-подорож / В. Я. Стадниченко // Вітчизна. – 2002. – № 11/12. – С. 15–73.
 169. Степаненко, Н. „Сковорода – це все-таки людина-загадка…” : (за сторінками „Щоденників” Олеся Гончара) / Н. Степаненко // Рідний край. – 2008. – № 1. – С. 80–84.
 170. Стогній, І. Про поєднання вчення і життя Г. С. Сковороди / І. П. Стогній // Рідна шк. – 2000. – № 11. – С. 75–77.
 171. Стогній, І. П. Про силу духу і вчення Г. С. Сковороди / І. П. Стогній // Освіта. – 1996. – Жовт. (№ 53/54). – С. 5.
 172. Струманський, В. П. „Довго сам учись, якщо хочеш навчати інших” : проблема навчання й виховання у філософських студіях Г. С. Сковороди / В. П. Струманський // Початкова шк. – 1994. – № 11. – С. 47–51.
 173. Сулима, В. Розум небесний, розум земний : [про життя і творчу спадщину Г. С. Сковороди] / В. Сулима // Київ. – 1997. – № 11/12. – С. 124–132.
 174. Сюндюков, І. У пошуках «істинної людини» : до 290-річчя від дня народж. Г. Сковороди / Ігор Сюндюков // День. – 2012. – 30 лист.–1 груд. (№ 219/220). – С. 21.
 175. Табачников, И. А. Григорий Сковорода / И. А. Табачников. – М. : Мысль, 1972. – 207 с. – (Сер. „Мыслители прошлого”)
 176. Тернавська, Т. Шукаймо щастя за Сковородою : мультимедійний урок-презентація у 9 кл. / Т. Тернавська // Укр. мова й л-ра в середніх шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008.  – № 5. – С. 24–32.
 177. Тимошик, М. Долучитися серцем до титана духу : до виходу в світ кн. Володимира Стадниченка „Садівник щастя: Сковорода як дзеркало України” / Микола Тимошик // Культура і життя. – 2012. – 23 листоп. (№ 47). – С. 13.
 178. Ткаченко, Л. І. Гуманістична концепція розвитку особистості у спадщині Г. С. Сковороди з позиції сучасної освітньої парадигми / Л. І. Ткаченко // Управління шк. – 2008. – № 19/21. – С. 34–38. – Бібліогр.: 11 назв.
 179. Ткаченко, Л. Завжди сучасний Сковорода / Лідія Ткаченко // Пед газета. – 2012. – 9 верес. (№ 9). – С. 5.
 180. Ткаченко, Л. І. Проблема розвитку особистості в педагогічній спадщині Григорія Сковороди : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Ткаченко Лідія Іванівн ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2012. – 21 с.
 181. Ткаченко, Л. Г. С. Сковорода про особистість і розвиток особистості : педагогічний підхід / Л. І. Ткаченко // Педагогіка і психологія. – 2010. – № 4. – С. 31–91.
 182. Топтигін, О. Сонячне око : роздуми про вітчизняну педагогічну традицію і вальдорфську педагогіку : [зокрема, про філософію і пед. погляди Г. Сковороди] / О. Топтигін // Дитина. – 2000. – № 1. – С. 8; № 2. – С. 10; № 3 – С. 6.
 183. Тычина, П. Сковорода : симфония : [поэма] / Павло Тычина ; пер. с укр. П. Панченко ; [вступ. ст. С. Тельнюка]. – М. : Сов. писатель, 1984. – 415 с.
 184. Український філософ-мандрівник: [розповідь про філософа, поета, музиканта Г. С. Сковороду] // Хрещатик. – 2008. – 4 листоп. (№ 199). – С. 13.
 185. Ушкалов, Л. В. Искусство „хорошого воспитания”: [Г. С. Сковорода о семейном воспитании] / Л. В. Ушкалов // Духовно-нравств. воспитание. – 2008. – № 4. – С. 22–29.
 186. Ушкалов, Л. В. Нариси з філософії Григорія Сковороди : [монографія] / Л. В. Ушкалов, О. В. Марченко. – Х. : Основа, 1993. – 152 с.
 187. Ушкалов, Л. В. „Світ любив мене, та не спіймав…”: [про життя і творчу спадщину Г. С. Сковороди] / Л. В. Ушкалов // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2004. – Жовт. (№28). – С. 2–4.
 188. Філософія Григорія Сковороди : [3-й підрозділ у VІ розд. кн.] // Історія філософії на Україні : у 3 т. / Акад. наук Української РСР, Ін-т філософії ; редкол.: В. М. Нічик (відп. ред.), В. С. Горський, М. В. Попович та ін. – К. : Наук. думка, 1987. – Т. 1: Філософія доби феодалізму. – С. 376–384.
 189. Хавунка, П. Щастя Григорія Сковороди : урок-діалог / Поліна Хавунка // Укр. мова та л-ра. – 2005. – Жовт. (Чис. 38/39). – С. 10–12.
 190. Холодний, М. Уроки Григорія Сковороди / М. Холодний // Вітчизна. – 1996. – № 5/6. – С. 112–115.
 191. Черненко, О. Англомовна книга про Григорія Сковороду / О. Черненко // Всесвіт. – 1998. – № 1. – С. 175–178.
 192. Чижевський, Д. Григорій Сковорода / Дмитро Чижевський //Нариси з історії філософії на Україні / Дмитро Чижевський ; Укр. вільний ун-т. – Мюнхен : Вид-во Спілки Української Молоді, 1983. – С. 35–63.
 193. Чижевський, Д. Філософія Г. С. Сковороди / Д. І. Чижевський ; [підготов. тексту, вступ. слово Леоніда Ушкалова]. – Х. : Прапор, 2004. – 272 с.
 194. Чопик, Р. „Спершу поглянемо на світ очима Сковороди…” : [про сучасні тенденції в укр. л-рі] : розмова з літературознавцем Ростиславом Чопиком / провів Данило Ільницький // Дзвін. – 2009. – Чис. 3/4. – С. 137–140.
 195. Шабловский, Е. С. Г. С. Сковорода / Е. С. Шабловский. – М. : Знание, 1972. – 40 с.
 196. Шаров, І. Сковорода Григорій Савич: 1722–1794 : пізнай у собі силу розумну / Ігор Шаров // Вчені України: 100 видатних імен. – К. : АртЕк, 2006. – С. 373–379.
 197. Швець, В. Підсумковий урок за творчістю Григорія Сковороди / Віктор Швець // Дивослово. – 2005. – № 9. – С. 29.
 198. Шевченко, В. Григорій Сковорода у спогадах та перших дослідженнях : до 275-річчя від дня народж. Г. Сковороди / Віталій Шевченко // Укр. мова та л-ра. – 1997. – Чис. 44. – С. 1–3.
 199. Шевченко, В. Харківський Діоген : Григорій Сковорода у спогадах та перших дослідженнях / Віталій Шевченко // Світло. – 1999. – № 3. – С. 45–47; № 4. – С. 52–54.
 200. Шевчук, В. „І словом, розумом, життям своїм мудрець” : [про Г. Сковороду] / Валерій Шевчук // Укр. світ. – 1995. – Лип.–груд. (№ 7/12). – С. 8–13.
 201. Шевчук, В. Предтеча : романи : [вимальовується худож. образ Г. Сковороди] / Василь Шевчук ; передм. К. П. Волинського. – К. : Дніпро, 1982. – 471 с.
 202. Шевчук, В. Мандрівний учитель життя : [до 275-річчя від дня народж. Г. Сковороди] : розмова з істориком, письменником Валерієм Шевчуком / провела Т. Мостова // Освіта України. – 1997. – № 48. – С. 8.
 203. Шевчук, В. О. Григорій Сковорода – людина, мислитель, митець / Валерій Олександрович Шевчук // Дорога в тисячу років : роздуми, статті, есе / Валерій Олександрович Шевчук. – К. : Рад. письменник, 1990. – С. 209–219.
 204. Шевчук, Т. Григорій Сковорода: шлях мудреця : п’єса / Тетяна Шевчук // Дивослово. – 2011. – № 1. – С. 29–32.
 205. Шевчук, Т. Музичний код творчості Григорія Сковороди / Тетяна Шевчук // Слово і час. – 2011. – № 5. – С. 24–35. – Бібліогр.: 31 назв.
 206. Шибанов, Г. „Страшна образа – розкласти людину” : колоніальне і духовне гноблення України в богословсько-літературній творчості Григорія Сковороди / Г. Шибанов // День. – 2007. – 22 черв. (№ 101). – С.8.
 207. Шибанов, Г. На шляху у мінливий світ : як Григорій Сковорода потрапив до придворної капели: версії та факти / Г. Шиванов // День. – 2008. – 4 квіт. (№ 62). – С. 8.
 208. Шпиталь, І. Красен мудрістю син України : до 275-річчя від дня народж. Г. Сковороди / Іван Шпиталь // Освіта України. – 1998. – № 2/3. – С. 9; № 4. – С. 5.
 209. Шпиталь, І. Переяславська осінь : [про 10-ті Сковородинські читання у Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-ті ім. Г. С. Сковороди] / Іван Шпиталь // Освіта. – 2001. – 14–21 листоп. (№65/66). – С. 12–13.
 210. Шинкарук, В. Григорій Сковорода : [вступ. ст. до вид.] / В. Шинкарук, І. Іваньо / Повне зібрання творів : у 2-х т. / Г. С. Сковорода. – К. : Наук. думка, 1973. – Т. 1. – С. 11-60.
 211. Шреєр-Ткаченко, О. Я. Григорій Сковорода – музикант / О. Я. Шреєр-Ткаченко. – К. : Муз. Україна, 1972. – 94 с.
 212. Шухорова, А. На шляху до істини… : на основі творів Григорія Сковороди й Ліни Костенко : матеріали до уроку в 11-му кл. / Алла Шухорова // Укр. мова та л-ра. – 2005. – Жовт. (Чис. 38/39). – С. 17–19.
 213. Эрнъ, В. Григорій Саввичъ Сковорода: жизнь и ученіе / В. Эрнъ. – М. : Товарищество тип. А. И. Мамонтова, 1912. – 343 с. – (Русскіе мыслители).
 214. Янко, Д. Щасливий тільки той, хто з’єднав свою приватну справу із загальною : [про увічнення пам’яті видат. просвітителя-гуманіста, філософа, поета Г. С. Сковороди] / Дмитро Янко // Культура і життя. – 2009. – 1 квіт. (№ 13). – С. 5.
 215. Ярмаченко, М. Д. Питання освіти та виховання у творчій спадщині Г. Сковороди / М. Д. Ярмаченко, Н. П. Калениченко // Початкова шк. – 1995. – № 12. – С. 4–6.

 

З цими виданнями ви можете ознайомитись
у Державній науково-педагогічній бібліотеці України
 імені В. О. Сухомлинського