НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць М. Д. Ярмаченка

Д. Ярмаченко – вчений-педагог, академік, перший президент АПН України  : біобібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: В. В. Вербова, Н. А. Горбенко ; відп. за вип. Т. Ф. Букшина ; ред. Є. К. Бабич]. – Київ : [б. в.], 2002. – 32 с. – (Серія «Академіки АПН України» ; вип. 1). – До 10-річчя АПН України.

Зміст: Слово від упорядників ; розд. 1 : Життєвий і творчий шлях М. Д. Ярмаченка ; розд. 2 : Внесок академіка у становлення та розвиток сурдопедагогіки ; розд. 3 : Дослідження з історії педагогіки – один із напрямів наукової діяльності вченого ; розд. 4 : Теоретичні засади навчання і виховання ; розд. 5 : Праці, опубліковані за редакцією М. Д. Ярмаченка ; розд. 6 : Наукова школа М. Д. Ярмаченка ; розд. 7 : Педагогічні роздуми М. Д. Ярмаченка ; Іменний покажчик.

У біобібліографічному посібнику узагальнено фундаментальні й прикладні наукові дослідження академіка М. Д. Ярмаченка у галузі загальної та спеціальної педагогіки і впровадження його особистих наукових досягнень у забезпечення функціонування й перспективного розвитку всіх рівнів і форм української національної системи освіти для всебічного розвитку, вдосконалення безперервного навчання і виховання дітей, молоді та дорослих України.

У покажчику подано бібліографію наукових праць академіка, літературу про його життя й діяльність, перелік дисертацій, захищених під керівництвом вченого.

Біобібліографічний покажчик містить 297 позицій і включає окремі праці, публікації із збірників та періодичних видань 1952–2002 рр. Укладачі намагалися найбільш повно відобразити творчий доробок академіка, включивши до покажчика літературу українською та російською мовами.

Бібліографічний список¹

Історія освіти й педагогічної думки
 1. *Майор Вихор: «Боятися і бути боягузом – не одне й те саме…»: (до 100-річчя з дня народж. Євгена Березняка) / Микола Ярмаченко, Борис Чижевський // Голос України. – – 1 берез. (№ 39). – С. 13.
 2. А. С. Макаренко – видатний педагогічний реформатор / М. Д.Ярмаченко // Педагогічні ідеї А. С. Макаренка й сучасність: проблеми та перспективи : [збірник] / МОН України, Ін-т змісту і методів навчання, Переяслав‑Хмельниц. держ. пед. ін-т ім. Г. С. Сковороди. – Переяслав‑Хмельницький, 1999. – С. 268–271.
 3. Антон Макаренко – класик української педагогіки ХХ століття: до 115‑річчя від дня народж. / Микола Ярмаченко // Пед. газ. – 2003. – Лют. (№ 2). – С. 3.
 4. Народний учитель – Герой України : [до 90-річчя від дня народж. Євгена Степановича Березняка] /Микола Ярмаченко, Борис Чижевський // Освіта України. – 2004. – 24 лют. (№ 15). – С. 1–3.
 5. Педагогічна відвага : [про систему виховання А. С. Макаренка] / М. Ярмаченко //Завуч. – – Січ. (№ 3). – Наша вкладка : А. С. Макаренко повертається. – С. 1.
 6. Передмова / Ярмаченко М. Д. // Педагогічна концепція С. Ф. Русової : (наук. вид.) : [навч. посіб.] / І. В. Зайченко ; М-во освіти України, Ін-т змісту і методів навчання, Черніг. держ. пед. ін-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 1996. – С. [3–4].

Те саме // Педагогічна концепція С. Ф. Русової : навч. посіб. для студентів пед. спец. вузів / І. В. Зайченко. – 3-тє вид. допов. і перероб. – Чернігів, 2006. – С. 3–4.

 1. Передмова / Ярмаченко М. Д., Чижевський Б. Г. // Вибрані педагогічні праці : у 3 т. / Є. С. Березняк. – [Київ, 2005]. – Т. 1. – С. 3–17.

Те саме // Вибрані педагогічні праці : у 3 т. / Євген Степанович Березняк. – [2-ге вид., допов.]. – Київ, 2008. – Т. 1. – С. 3–17.

 1. [Передмова до викладу фрагментів з неопублікованої книжки В. О. Сухомлинського «Виховання юнацтва»] / М. Ярмаченко // Рад. Україна.– 1982. – 22 серп.
 2. *Стан і завдання досліджень в галузі історії педагогіки / М. Д.Ярмаченко // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-ту. Серія соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2002. – Вип. 3 : Історія педагогіки у структурі професійної підготовки вчителя, т. 1. – С. 3–6.
 3. Яан Петрович Ряппо – один із організаторів системи освіти в Україні (20-ті рр. ХХ ст.) / М. Д.Ярмаченко // Я. Ряппо й розвиток національної системи освіти України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 6–7 груд. 1995 р., м. Житомир / АПН України, Від-ня теорії та історії педагогіки, Ін-т педагогіки, Житомир. держ. пед. ін-т ім. І. Франка. – Київ, 1995. – С. 5–9.
 4. Упоряд., ред.: Герої – освітяни і науковці України : [довід. вид.] / МОН України, АПН України, Ін-т педагогіки АПН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: О. А. Сай, М. Д.Ярмаченко, Д. І. Дейкун та ін. ; ред. рада: С. М. Ніколаєнко (голова) … М. Д. Ярмаченко]. – Київ : Генеза, 2005. – 430 с.

Рец.: Колесник, В. Сучасникам і нащадкам – на вічну пам’ять / В. Колесник, Г. Кривошея, М. Таран // Уряд. кур’єр. – 2006. – 13 лип. – С. 12.

 1. Наук. консультант: Загальноосвітня школа України за роки незалежності (1991–2001) : рек. бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України [ім. В. О. Сухомлинського], УБА ; [уклад.: Л. І. Ніколюк, І. М. Смелік, Г. К. Черняєва ; наук. консультант М. Д. Ярмаченко ; відп. за вип. Т. Ф Букшина] // Шк. світ. – 2002. – Черв. (№21/23). – С. 1–62.
 2. Ред.: Абибуллаева,Э. Э. Дидактическая система Исмаила Гаспринского : [монография] / Абибуллаева Энисе Эдемовна ; [науч. ред. Н. Д. Ярмаченко] ; Крым. инженер.-пед. ун-т. – Симферополь : [Тезис], 2011. – 152 с.
 3. Ред.: Березняк, Є. С. Вибрані педагогічні праці : у 3 т. Т. 1 / Є. С. Березняк ; [редкол.: Ярмаченко М. Д. (голова) та ін.]. – [Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005]. – 341 с.
 4. Ред.: Березняк, Є. С. Вибрані педагогічні праці : у 3 т. / Євген Степанович Березняк ; [редкол.: Ярмаченко М. Д. (голова) та ін.] ; МОН України, АПН України, Ін-т педагогіки АПН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [НПУ ім. М. П. Драгоманова], 2005.

Т. 2. – 297, [1] с.
Т. 3. – 244 с.

 1. Ред.: Березняк, Є. С. Вибрані педагогічні праці : у 3 т. / Євген Степанович Березняк ; [редкол.: Ярмаченко М. Д. (голова) та ін.] ; МОН України, АПН України, Ін-т педагогіки АПН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – [2-ге вид., допов.]. – Київ : [НПУ ім. М. П. Драгоманова], 2008.

Т. 1. – 341, [2] с.
Т. 2. – 294, [1] с.
Т. 3. – 245, [2] с.

 1. Ред.: Герої – освітяни і науковці України : [довід. вид.] / МОНмолодьспорту України, НАПН України, Ін-т педагогіки НАПН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [ред. рада: С. М. Ніколаєнко (голова) … М. Д. Ярмаченко].– 2-ге вид., допов. – Київ : Генеза, 2012. – 462 с.
 2. Ред.: Дічек, Н. А. Макаренко і світ: аналіз англомовних студій : монографія / Наталія Дічек ; [наук. ред. М. Д.Ярмаченко]. – Київ : Наук. світ, 2005. – 303 с.
 3. Ред.: Зайченко, І. В. Проблеми української національної школи у пресі (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) / І. В. Зайченко ; за ред. М. Д.Ярмаченка ; НАН України, МОН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Н.-д. центр періодики. – Львів : [б. в.], 2002. – 342 с.
 4. Ред.: А.С. Макаренко – педагог и писатель : (тез. докл. и сообщ. респ. науч. конф. «Педагогическое наследие А. С. Макаренко и современные проблемы коммунистического воспитания», посвящ. 90-летию со дня рождения выдающегося совет. педагога и писателя), 2–3 марта 1978 г. / М-во просвещения УССР, Пед. о-во УССР, Сум. гос. пед. ин-т им. А. С. Макаренко ; [редкол.: Иванченко А. В. (отв. ред.) … Ярмаченко Н. Д.]. – Сумы : [Сум. облполиграфиздат], 1978. – 324 с.
 5. Ред.: Я.Ряппо й розвиток національної системи освіти України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 6–7 груд. 1995 р., м. Житомир / АПН України, Від-ня теорії та історії педагогіки, Ін-т педагогіки, Житомир. держ. пед. ін-т ім. І. Франка ; [ред. ком.: М. Д. Ярмаченко (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995. – 111, [1] с.
 6. Рец.: Зайченко, І. В. Історія педагогіки: навч. посіб. : у 2 кн. / І. В. Зайченко ; [рец.: М. Д. Ярмаченко, Т. К. Завгородня, Є. І. Коваленко] ; МОН України. – Київ : Слово, 2010.

Кн. 1 : Історія зарубіжної педагогіки. – 620, [1] с.
Кн. 2 : Школа, освіта і педагогічна думка в Україні. – 1030, [1] с.

 1. Рец.: Зайченко, І. В. Педагогічна концепція С. Ф. Русової : (наук. вид.) : [навч. посіб.] / І. В. Зайченко ; [рец.: М. Д.Ярмаченко, В. К. Майборода, С. М. Філоненко] ; М-во освіти України, Ін-т змісту і методів навчання, Черніг. держ. пед. ін-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів : [б. в.], 1996. – 115, [1] с.
 2. Рец.: Зайченко, І. В. Педагогічна концепція С. Ф. Русової : (наук. вид.) : навч. посіб. для студентів пед. спец. вузів / І. В. Зайченко ; [рец.: М. Д.Ярмаченко, В. К. Майборода, В. І. Шевченко, С. М. Філоненко]. – 3-тє вид. допов. і перероб. – Чернігів : [Деснян. правда], 2006. – 231 с.
 3. Рец.: Курило, В. С. Освіта та педагогічна думка Східноукраїнського регіону у ХХ столітті / В. С. Курило ; [рец.: Ярмаченко М. Д., Вовк Л. П., Коротяєв Б. І.]. – Луганськ : [ЛДПУ], 2000. – 459 с.
Національна академія педагогічних наук України: віхи становлення
 1. Академія педагогічних наук України / М.Д. Ярмаченко // Енциклопедія сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Координац. бюро Енциклопедії сучас. України НАН України. – Київ, 2001. – Т.  – С. 287–288.
 2. Десятиріччя становлення Академії педагогічних наук України / М. Д.Ярмаченко // Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні, 1992–2002 : зб. наук. пр. до 10-річчя АПН України / АПН України ; [голов. ред. Кремень В. Г.]. – Харків, 2002. – Ч. 1. – С. 3–9.
 3. Етапи становлення : [до 10-річчя АПН України] /М. Д. Ярмаченко // Пед. газ. – 2002. – Серп. – Верес. (№ 8/9). – С. 4–5.

Те саме // Пед. газ. – 2002. – Груд. (№ 12). – С. 2–3.

 1. Інститут педагогіки80 / [авт. кол.: Антонець Н. Б., … Ярмаченко М. Д. ; редкол.: М. Д. Ярмаченко та ін.] ; АПН України, Ін-т педагогіки. – Київ : Пед. думка, 2006. – 457 с. – Із змісту: Боришполець Георгій Михайлович / М. Д. Ярмаченко. – С. 268 ; Гольдберг Августа Миронівна / М. Д. Ярмаченко. – С. 280 ; Спогади про дитинство і юність / М. Д. Ярмаченко. – С. 419–421.
 2. Історичні уроки в контексті сучасного реформування освіти: круглий стіл «Сава Христофорович Чавдаров і розвиток української педагогічної науки та шкільництва» : [матеріали] / Людмила Бондар, Микола Ярмаченко [та ін.] ; підгот. Анжеліна Подставкіна // Рідна шк. – 2003. – № 1. – С. 62–66. – Із змісту: Роль С. Х. Чавдарова в розвитку Інституту педагогіки АПН України / Микола Ярмаченко. – С. 62–63.
 3. Основні етапи становлення і розвитку Інституту педагогіки АПН України / М. Д. Ярмаченко // Інститут педагогіки АПН України 70 : [нарис історії] / АПН України, Ін-т педагогіки. – Київ, 1996. – С. 4–54.
 4. Потрібні нові підходи до розвитку педагогічної науки і практики: вступ. слово президента АПН України Миколи Ярмаченка на заг. зборах Академії / Микола Ярмаченко // Пед. газ. – 1997. – Лют. (№ 2). – С. 1.
Загальна педагогіка
 1. Актуальные проблемы педагогической науки в Украинской ССР / Н. Д. Ярмаченко // Социально-педагогические проблемы воспитания детей и учащейся молодёжи : тез. Всесоюз. науч.-метод. конф., 13–15 февр. 1991 г. / Гос. Ком. СССР по нар. образованию [и др.].– Запорожье, 1991. – С. 3–4.
 2. Важливий етап у розвитку педагогічної науки / М. Д. Ярмаченко // Вісн. Акад. пед. наук України. – 1993. – № 1. – С. 4–10.
 3. Енциклопедія освіти / АПН України ; голов. ред. В. Г. Кремень ; [редкол.: І. Д. Бех, Н. М. Бібік … М. Д. Ярмаченко ; авт. кол.: Авшенюк Н. М., Алєксєєнко Т. Ф. … Ярмаченко М. Д. та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 1036, [2]с.
 4. Звернення Науково-освітньої ради Всеукраїнського об’єднання «Громада» до українських учених, освітян, діячів культури / П. П. Толочко, М. Д. Ярмаченко [та ін.] // Освіта. – 1997. – 1–8 жовт. (№ 67). – С. 3.
 5. Концепція середньої загальноосвітньої школи України: [затв. рішенням колегії М-ва нар. освіти України від 12.09.91 р. № 8/61 / кол. авт.: С. У. Гончаренко (керівник групи), М. Д. Ярмаченко та ін.] // Інформ. зб. М‑ва освіти України. – 1992. – № 4. – С. 4–29.

Те саме // Антологія текстів з реформування освіти в Україні: програми, концепції, проекти (1991–2017) : [хрестоматія] / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Сухомлинська О. В., Березівська Л. Д., Гавриленко Т. Л. та ін.]. – Вінниця, 2019. – С. 67–91.

 1. Педагогічний словник / АПН України, Ін-т педагогіки ; за ред. Ярмаченка М. Д. ; [авт. кол.: А. Алексюк, М. Антонець … М. Ярмаченко ; передм., с. 6–8, М. Д. Ярмаченка]. – Київ : Пед. думка, 2001.– 516 с.
 2. Перманентність шкільних реформ – характерна особливість сучасної освіти та педагогіки / Ярмаченко М. Д. // Психолого-педагогічні основи гуманізації виховання і навчання в школах і вищих навчальних закладах : зб. наук. пр. Рівнен. екон.-гуманітар. ін-ту / МОН України, АПН України, Рівнен. екон.-гуманітар. ін-т. – Рівне, 2000. – С. 16–17.
 3. Системна педагогіка / Б. Ф. Мельниченко, М. Д. Ярмаченко // Педагогіка і психологія. Вісн. АПН України. – 1994. – № 4. – С. 155–161. – Рец. на кн.: Systémová pedagogika pro studium a tvůrčí praxi / Bohumír Blížkovský. – Ostrava: Amosium Servis, 1992. – 303 s.
 4. Наук. консультант: Школа-лицей. Концепция, педагогическое и техническое задание на проектирование учебно-воспитательного комплекса научно-производственного объединения «Ротор» / НИИ педагогики УССР, Черкас. науч.-произв. об-ние «Ротор» ; [авт. коллектив: Чабанов А. И. (науч. рук.) и др. ; консультанты: В. И. Берзень … Н. Д. Ярмаченко]. – Киев: [НИИ педагогики УССР], 1990. – 215 с.
 5. Ред.: Абдыраимова,Р. А. Кыргызская этнопедагогика и воспитание детей : монография / Р. А. Абдыраимова ; [гл. ред. Н. Д. Ярмаченко] ; Ин-т педагогики АПН Украины, М-во образования, науки и культуры Кыргыз. республики. – Киев : Довіра, 1997. – 185, [2] с.
 6. Ред.: Бобрицька, В. Формування здорового способу життя у майбутніх учителів : монографія / Валентина Бобрицька ; [наук. ред. М. Д.Ярмаченко] ; МОН [України], Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – Полтава : [Скайтек], 2006. – 431 с.
 7. Ред.: Наумов, Б. М. Поліцентричний метод: перша педагогічна технологія цілісного розвитку особистості / Б. М. Наумов ; за ред. М. Д.Ярмаченка ; Харків. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, НАН України, Півн.-сх. наук. центр. – Харків : Оригінал, 1999. – 279 с.
 8. Ред.: Педагогіка і психологія. Вісник АПН України : наук.‑теорет. та інформ. журн. АПН України. – 1993, верес.– . – Київ : Пед. преса, 1993–2010. – Виходить щокварт. – З 1993 р., № 1 до 1997 р., № 4 – голов. ред.; з 1998 р., № 1 до 2002 р., № 4 – заст. голов. ред.; з 2003 р., № 1 до 2010 р., № 1 – член редкол.
 9. Ред.: Педагогічні ідеї А. С. Макаренка й сучасність: проблеми та перспективи : [збірник] / МОН України, Ін-т змісту і методів навчання, Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ін-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В.П. Коцур (голова) … М. Д. Ярмаченко та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : [б. в.], 1999. – 279, [6] с.
 10. Ред.: Професійна підготовка майбутнього вчителя : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., [м. Ніжин] (31 берез. – 3 квіт. 2003 р.) /МОН України [та ін. ; редкол.: Ярмаченко М. Д. та ін.]. – Ніжин : [НДПУ ім. М. Гоголя], 2003. – 123 с.
 11. Ред.: Профтехосвіта України: ХХ століття: енциклопед. вид. / МОН України, АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України ; [наук. рада: Василь Кремень (голова) … Микола Ярмаченко ; упоряд.: Нелля Ничкало та ін. ; за ред. Н. Г. Ничкало]. – Київ : АртЕк, 2004. – 873 с.
 12. Ред.: Психолого-педагогические основы личностно-ориентированного образования в МДЦ «Артек» : сб. науч. тр. Вып. 2 / МОН Украины [и др. ; редкол.: В. С. Заслуженюк … Н. Д. Ярмаченко и др.]. – [Ялта] : Артек, 2001. – 295 с.
 13. Ред.: Психолого-педагогічні основи гуманізації виховання і навчання в школах і вищих навчальних закладах: зб. наук. пр. Рівнен. екон.‑гуманітар. ін-ту / МОН України, АПН України, Рівнен. екон.-гуманітар. ін-т ; [редкол.: Дем’янчук Анатолій Степанович … Ярмаченко Микола Дмитрович]. – Рівне : Тетіс, 2000. – 541 с.
 14. Ред.: Целостный процесс эстетического развития личности : тез. докл. и выступлений на Всесоюз. науч.-практ. семинаре 18–21 апр. 1989 г. в г. Херсоне / АПН СССР [и др. ; редкол.: Квятковский Е. В. … Ярмаченко Н. Д. ; сост. Бутенко В. Г.]. – М. : [б.и.], 1989. – 387, [1] с.
 15. Ред.: Шлях освіти : наук.-метод. журн. / засн.: МОН України, АПН України, Акад. працівників гімназій і ліцеїв України ; голов. ред. Сухомлинська Ольга Василівна. – 1996–2013. – Київ : Пед. преса, 1996–2009. – Виходив щокварт. З 1996 р., № 1 до 2009 р., № 4 – член редкол.
 16. Рец.: Зайченко, І. В. Педагогіка : [навч. посіб. для студентів вищ. пед. навч. закл.] / І. В. Зайченко ; [рец.: М. Д.Ярмаченко та ін.]. – Чернігів : [б. в.], 2003. – 526 с.

Те саме. – 2-ге вид. – Київ : Освіта України : КНТ, 2008. – 526 с.

 Спеціальна педагогіка, сурдопедагогіка
 1. Деякі засоби реалізації принципу свідомості в навчанні глухих учнів / М. Д. Ярмаченко // Питання дефектології: респ. наук.-метод. зб. / М-во освіти УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 5. – С. 72–80. – Бібліогр.: 13 назв.
 2. Проблема входження глухих в соціальне середовище / Ярмаченко Микола Дмитрович // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Освіта та виховання нечуючих на сучасному етапі» / [упоряд.: Ю. П. Максименко та ін.] ; Укр. т-во глухих. – Київ, 2007. – С. 23–25.
 3. *Проблеми інтеграції глухих в суспільство / М. Д. Ярмаченко // Збірник матеріалів І Всеукраїнської конференції з історії навчання глухих в Україні. – Київ, 2001. – С. 63–66.
 4. *Программы педагогических институтов «История сурдопедагогики»: для специальности № 2111 «Дефектология» (сурдопедагогика) / М-во просвещения СССР ; [сост.: А. Г. Басова, Н. Д. Ярмаченко ; отв. ред. К. А. Волкова]. – М. : [б. и.], 1987. – 16 с.
 5. Специально организованное воспитание и обучение как ведущий фактор в компенсации недостатков слуховой функции /Ярмаченко Н. Д. // Сурдопедагогіка : хрестоматія / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; за ред. Л. І. Фомічової. – [Вид. 3-тє, допов. і перероб.]. – Київ, 2016. – Т. 2. – С. 96–102. – Із кн.: Ярмаченко Н. Д. Проблема компенсации глухоты. Киев : Рад. шк., 1976. С. 54–62.

*Те саме // Там само. – Київ, 2003. – Т. 2. – С. 101–107.

 1. Шляхи реалізації принципу свідомості у навчанні глухих дітей / Ярмаченко М. Д. // Сурдопедагогіка: хрестоматія / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; за ред. Л. І. Фомічової. – [Вид. 3-тє, допов. і перероб.]. – Київ, 2016. – Т. 1. – С. 95–108. – Із кн.: Ярмаченко М. Д. Свідомість у навчанні глухих учнів. Київ, 1963. С. 83–100.

Те саме // Там само. – Вид. 2-ге. – Київ, 2005. – [Т. 1]. – С. 64–73.
*Те саме // Там само. – Київ, 2003. – Т. 1. – С. 95–108.

 1. Ред.: Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі : наук.-метод. зб. / Ін-т спец. педагогіки АПН України ; [редкол.: Бех І. Д. …Ярмаченко М. Д.]. – Запоріжжя : [б. в.],

Вип. 8, т. 1. – 323 с.
Вип. 8, т. 2. – 285 с.

 1. Ред.: Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: наук.-метод. зб. Вип. 9 / Ін-т спец. педагогіки АПН України ; [редкол.: Бех І. Д. …Ярмаченко М. Д.]. – Київ : Актуал. освіта, 2007. – 236 с.
 2. Ред.: Жестова мова й сучасність : зб. наук. пр. /Ін-т спец. педагогіки АПН України ; [редкол.: Бондар В. І. … Ярмаченко М. Д.]. – 2006–    . – Київ, 2006–2007.

Вип. 1. – Київ : [б. в.], 2006. – 175 с.
Вип. 2. – Київ : [Актуал. освіта], 2007. – 281 с.

 1. Ред.: Жестова мова й сучасність : зб. наук. пр. / АПН України ; Ін-т спец. педагогіки ; [редкол.: Засенко В. В. (голов. ред.) … Ярмаченко М. Д.]. – 2006– . – Київ, 2008–2010.

Вип. 3. – Київ : [Пед. думка], 2008. – 191 с.
Вип. 4. – Київ : [б. в.], 2009. – 348 с.
Вип. 5. – Київ : [б. в.], 2010. – 306 с.

 1. Ред.: Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекційна педагогіка та психологія : [зб. наук. пр.] / МОН України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; редкол.: Синьов В. М. … Ярмаченко М. Д.]. – Вип. 1 (2004)– . – Київ : [НПУ ім. М. П. Драгоманова], 2007–2010.

Вип. 7. – 2007. – 111, [3] с.
Вип. 13. – 2009. – 233 с.
Вип. 14. – 2009. – 235 с.
Вип. 15 : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: «Внесок наукових шкіл НПУ імені М. П. Драгоманова у розвиток світової та вітчизняної дефектології», присвяченої 175 річниці НПУ імені М. П. Драгоманова та 70-річчю від Дня народження академіка В. М. Синьова. – 2010. – 420 с.

 1. Ред.: Педагогіка та методики: спеціальні : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова; [редкол.: Шеремет М. К. (голов. ред.), Бондар В. І. … Ярмаченко М. Д. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2000. – 96 с.
 2. Ред.: Педагогіка та методики: спеціальні : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова; [редкол.: Шеремет М. К. (голов. ред.) … Ярмаченко М. Д. та ін.]. – Київ : [НПУ ім. М. П. Драгоманова].

*Вип. 1. – 2001. – 193 с.
Вип. 2. – 2002. – 107 с.

 1. Ред.: Питання дефектології: респ. наук.-метод. зб. / М-во освіти УРСР ; [редкол.: О. П. Дубовецький … М. Д. Ярмаченко (відп. ред.)]. – Київ : Рад. шк., 1971–

Вип. 6. – 1971. – 95 с.
Вип. 7. – 1972. – 96 с.
Вип. 8. – 1973. – 92 с.
Вип. 9. – 1974. – 94 с.
Вип. 10. – 1975. – 107 с.

Наукова школа М. Д. Ярмаченка

Доктори наук

 1. *Абдыраимова, Р. А. Воспитание детей младшего школьного возраста в семье средствами кыргызской этнопедагогики : автореф. дис. … д‑ра пед. наук : [специальность] 13.00.01 «Теория и история педагогики» / Абдыраимова Роза Асановна ; [науч. рук. Н. Д. Ярмаченко] ; АПН Украины, Ин-т педагогики. – Киев : [б. и.], 1997. – 34 с.
 2. Бобрицька, В. І. Теоретичні і методичні основи формування здорового способу життя у майбутніх учителів у процесі вивчення природничих наук : автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Бобрицька Валентина Іванівна ; [наук. консультант Ярмаченко Микола Дмитрович] ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – Київ : [б. в.], 2006. – 40 с.
 3. Гуральник, Н. П. Українська фортепіанна школа ХХ століття у контексті розвитку теорії і практики музичної освіти: автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Гуральник Наталія Павлівна ; [наук. консультанти: Ярмаченко Микола Дмитрович, Шульгіна Валерія Дмитрівна] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2008. – 39 с.
 4. Дічек, Н. П. Спадщина А. С. Макаренка у контексті світового історико-педагогічного процесу ХХ ст. (на матеріалах англомовних джерел): автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Дічек Наталія Петрівна ; [наук. керівник Ярмаченко М. Д.] ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ : [б. в.], 2005. – 36 с.
 5. *Лісова, С. В. Педагогічні основи формування культури праці учнів основної школи у процесі трудового навчання і виховання : автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Лісова Світлана Валеріївна ; [наук. консультант Ярмаченко Микола Дмитрович] ; АПН України, Ін-т педагогіки. – Київ : [б. в.], 1996. – 41 с.

Кандидати наук

 1. Абібуллаєва, Е. Е. Дидактична система Ісмаїла Гаспринського: автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Абібуллаєва Енісе Едемівна ; [наук. керівник Ярмаченко Микола Дмитрович] ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ : [б. в.], 2004. – 20 с.
 2. Єжова, Т. Є. Становлення та розвиток системи професійної освіти осіб з вадами слуху в Україні: автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 00.03 «Корекційна педагогіка» / Єжова Тетяна Євгенівна ; [наук. керівник Ярмаченко Микола Дмитрович] ; Ін-т спец. педагогіки АПН України. – Київ : [б. в.], 2006. – 19 с.
 3. *Кривуша, В. И. Особенности патриотического воспитания несовершеннолетних осужденных в условиях воспитательно-трудовой колонии (ВТК) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [специальность] 13.00.01 «Теория и история педагогики» / Кривуша Виктор Иванович ; [науч. рук.: Ярмаченко Н. Д., Синев В. Н.] ; НИИ педагогики УССР. – Киев : [б. и.], 1991. – 24 с.
 4. Савченко, О. О. Оптимізація розвитку слухового сприймання у дітей з порушенням слуху : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 00.03 «Корекційна педагогіка» / Савченко Олександр Олексійович ; [наук. керівник Ярмаченко Микола Дмитрович] ; Ін-т спец. педагогіки АПН України. – Київ : [б. в.], 2004. – 21 с.
 5. *Тезикова, С. В. Система роботи школи по підготовці учнів до вибору педагогічної професії : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Тезикова Світлана Володимирівна ; [наук. керівник Ярмаченко Микола Дмитрович] ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ : [б. в.], 1994. – 20 с.
 6. Шевченко, В. М. Виникнення і розвиток в Україні спеціальних шкіл для глухонімих у другій половині XIX – початку XX століття: автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 00.03 «Корекційна педагогіка» / Шевченко Володимир Миколайович ; [наук. керівник Ярмаченко Микола Дмитрович] ; Ін-т спец. педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – 16, [1] с.
 7. Шевченко, С. М. Педагогічна спадщина Я. Б. Рєзніка (1892–1952): автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Шевченко Світлана Миколаївна ; [наук. керівник Ярмаченко Микола Дмитрович] ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ : [б. в.], 2008. – 20 с.
 8. *Ященко, В. Н. Педагогические условия эффективной деятельности органов школьного самоуправления : автореф. дис. … канд. пед. наук : [специальность] 13.00.01 «Теория и история педагогики» / Ященко Василий Николаевич ; [науч. консультант Ярмаченко Н. Д.] ; НИИ педагогики УССР. – Киев : [б. и.], 1982. – 22 с.
Бібліографічні джерела
 1. Бібліографічний покажчик : друк. пр. співробітників ін-ту за 1958–1972рр. : [у 2 ч.]. Ч. 2 / М-во освіти УРСР, Київ. держ. пед. ін-т ім. О. М. Горького, Бібліотека ; [уклад.: Е. В. Татарчук, С. В. Комендант ; редкол.: М. І. Шкіль (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1976. – 231, [2] с.

Про опубліковані праці Ярмаченка М. Д. див. «Іменний покажчик». – С. [232].

 1. Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників Київського державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького за 1973–197рр.: [у 2 ч.]. Ч. 1 / М-во освіти УРСР, Пед. т-во УРСР, Київ. держ. пед. ін-т ім. О. М. Горького, Бібліотека ; [уклад.: Е. В. Татарчук та ін. ; редкол.: М. І. Шкіль (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1981. – 273, [1] с.

Про опубліковані праці Ярмаченка М. Д. див. «Алфавітний покажчик авторів». – С. 273.

 1. Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників Київського державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького за 1980–1989 рр.: [у 2 ч.]. Ч. 2, кн. 1 / М-во нар. освіти УРСР, Київ. держ. пед. ін-т ім. О. М. Горького, Бібліотека ; [уклад.: Н. І. Тарасова, Е. В. Татарчук ; редкол.: М. І. Шкіль (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КДПІ, 1991. – 165, [2] с.

Про опубліковані праці Ярмаченка М. Д. див. «Іменний покажчик». – С. 165.

 1. Бібліографічний покажчик праць наукових співробітників Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР (1974–1977 рр.) / М-во освіти УРСР, НДІ педагогіки УРСР ; [склали: М. Г. Ракитська, І. Н. Рожківська, М. О. Шліпкіна ; за ред.: Смужаниці В. І.]. – Київ : [б. в.], 1979. – 163 с.

Про опубліковані праці Ярмаченка М. Д. див.: с. 6–7, 36, 136, 142–143, 162.

 1. Список основних наукових праць // Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 1997 рік / АПН України. – Київ, 1998. – С. 98–140. – Про підготовлені Ярмаченком М. Д. праці див.: с. 101, 107.

¹У списку представлено праці М. Д. Ярмаченка, опубліковані в 2003–2019 рр., а також ті, що надруковані раніше, але не ввійшли до біобібліографічного покажчика «М. Д. Ярмаченко – вчений-педагог, академік, перший президент АПН України» (2002).

З цими виданнями ви можете ознайомитись у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського

 Видання, відсутні у фонді ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, позначені астериском (*)