НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія літератури про С. Х. Чавдарова

 1. Адаменко О. В. С. Х. Чавдаров – педагог, учений і організатор науки / О. В. Адаменко // Освіта Донбасу. – 2004. – № 2. – С. 100-103. – Бібліогр.: 15 назв.
 2. Алексюк А. М. С. Х. Чавдаров, заслужений діяч науки Української РСР // Педагогіка: республік. науково-метод. зб. – К. : Рад. шк.,1967. – Вип. 5. – С. 141-148.
 3. Алексюк А. М. Невтомний розвідник педагогічних глибин // Рад. школа. – 1967. – № 8. – С. 95-99.
 4. Артемова, Л. В. Історія педагогіки України : підруч. для студ. вищ. пед. навч. закл. / Любов Вікторівна Артемова. – К. : Либідь, 2006. – 421, [1] с
 5. Бакум, З. До витоків вітчизняної методичної науки : [про відомого укр. вченого чл.-кор. ПАН РРФСР, проф. С. Х. Чавдарова, який займався методикою навчання укр. та рос. мови] / З. Бакум // Укр. мова та літ в шк. – 2003. – № 3. – С. 70-72.
 6. Бакум, З. П. Лінгводидактична спадщина С. Х. Чавдарова : Дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Бакум З. П. ; Криворіз. держ. пед. ін-т. – Кривий Ріг : [б. в.], 1996. – 157 с. – Бібліогр.: с. 138-157.
 7. Бакум, З. П. С. Х. Чавдаров і лінгводидактика / Зінаїда Павлівна Бакум // Почат. шк. – 1997. – № 2. – С. 53-55.
 8. Березівська, Л. Д. Реформи шкільної освіти в Україні у XX столітті: документи, матеріали і коментарі : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : хрестоматія / Л. Д. Березівська ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011. – 383 с.
 9. Березівська, Л. Д. Реформування шкільної освіти в Україні у XX столітті: монографія / Л. Д. Березівська ; Ін-т педагогіки НАПН України. – К. : Богданова А. М., 2008. – 406 с.
 10. Бондар, Л. Внесок С. Х. Чавдарова в розвиток української педагогічної науки: (До 110-річчя від дня народження) / Людмила Бондар // Рідна шк. – 2002. – N 8/9. – С. 62-64.
 11. Бондар, Л. С. Внесок С. Х. Чавдарова у розвиток українського підручникотворення / Л. С. Бондар // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки АПН України : Пед. думка, 2003. – Вип. 4. – С. 24-28
 12. Бондар, Л. С. Вклад С. X. Чавдарова у розвиток теоретичних основ радянської дидактики // Історія педагогіки у структурі професійної підготовки вчителя: зб. наук. пр. Кам’янець-Подільськ. держ. пед. ун-ту. – Сер. : соц.-педагогічна. – Кам ‘янець-Подільськ. : Абетка-НОВА, 2002. – Вип. 3. – Т. 1. -С. – 190-197.
 13. Бондар, Л. С. Чавдаров Сава Христофорович// Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн. : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. О. В. Сухомлинської. – К. : Либідь, 2005. – Кн. 2 : ХХ століття. – С. 336-341. – Бібліогр.: С. 340-341.
 14. Бондарь, Л. С. Савва Христофорович Чавдаров (1892-1962) // Антология педагогической мысли Украинской ССР / сост. Н. П. Калениченко. – М. : Педагогика, 1988. – С. 464-466.
 15. Гриценко, М. С. Нариси з історії школи в Українській РСР (1917-1965) / за ред. С. А. Литвинова. – К. : Рад. шк., 1966.- 257 с.
 16. Грищенко, М. М. Розвиток народної освіти на Україні за роки радянської влади / заг. ред. С. А. Литвинова. – К., 1957. – 44 с. – (Т-во для поширення політич. і наук. знань УРСР)
 17. Євтух, В. Триєдине покликання: факультет соціології та психології / Володимир Євтух, Наталія Дем’яненко // Нариси історії Київського Національного університету імені Т. Шевченка (1834-2004) : монографія / В В. Різун, М. С. Тимошик, А. Є. Конверський та ін. – К. : Наша культура і наука, 2004. – С. 195-218.
 18. Зайченко, І. В. Історія педагогіки : у 2-х кн. – Кн. ІІ. Школа, освіта і педагогічна думка в Україні : навч. посіб. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2010. – 1032 с.
 19. Інститут педагогіки АПН України, 70 : нарис історії / АПН України, Ін-т педагогіки ; [редкол.: М. Д. Ярмаченко, В. М. Мадзігон … М. С. Вашуленко та ін.]. – К. : Пед. думка, 1996. – 177, [5] с. : фотогр.
 20. Інститут педагогіки: погляд через роки… : до 75-річчя від дня заснув. Укр. наук.-дослід. Ін-ту педагогіки / АПН України, Ін-т педагогіки ; [редкол.: Бібік Н. М., Бугайов О. І., Бурда М. І. та ін.]. – К. : Пед. думка, 2002. – 215 с. : фотогр.
 21. Інститут педагогіки, 80 / АПН України, Ін-т педагогіки ; [голов. ред. В. М. Мадзігон]. – К. : Пед. думка, 2006. – 457 с. : фотогр.
 22. Істоичні уроки в контексті сучасного реформування освіти : [матеріали круглого столу «С. Х. Чавдаров і розвиток укр пед. науки та шкільництва»] // Рідна шк. – 2003. – № 1. – С. 62-66.
 23. Історія педагогіки / за ред. М. С. Гриценка. – К. : Вища шк., 1973. – 448 с.
 24. Лабораторія навчання і виховання молодших школярів : [до 70-річчя Ін-ту педагогіки АПН України] / Н. Ф. Скрипченко // Почат. шк. – 1996. – № 3. – С. 7-13. (Про Чавдарова, Чепігу)
 25. Лавріненко, Олександр Андрійович. Історія педагогічної майстерності : посіб. для студ. пед. ВНЗ, асп., вчителів / Олександр Лавріненко ; [наук. ред. Л. П. Вовк] ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України, Акад. пед. майстерності. – К. : [б. в.], 2009. – 328 с. – Бібліогр.: с. 299-328.
 26. Мамчур, Л. Витоки компетентнісного підходу до навчання мови в дослідженнях вітчизняних учених / Лідія Мамчур // Українська мова і література в школі. – 2011. – № 2. – С. 8-12. – Бібліогр.: 12 назв.
 27. Масальський, В. І. Нариси з історії розвитку методики викладання української та російської мов у загальноосвітніх початкових і середніх школах Української РСР. – К. : Вид КДУ ім. Т. Г. Шевченка, 1962. – 204 с.
 28. Палатна, В. В. Загальнотеоретичні засади шкільної мовної освіти у педагогічній спадщині С. Х. Чавдарова / Вікторія Вікторівна Палатна // Молодь і ринок. – 2008. – № 3. – С. 146-149.
 29. Палатна, В. В. Проблеми шкільної мовної освіти в педагогічній спадщині С. Х. Чавдарова : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Вікторія Вікторівна Палатна ; ДВНЗ “Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди”. – К. : [б. в.], 2009. – 20 с.
 30. Палатна, В. Формування педагогічного світогляду С.Х. Чавдарова у контексті шкільної освіти в Україні / Вікторія Палатна // Рідна шк. – 2008. – N 10. – С. 78-80.
 31. Палатна, В. В. С. Х. Чавдаров про викладання української літературної мови в середній школі / Вікторія Вікторівна Палатна // Гуманітарний вісник державного вищого навчального закладу “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди” : наук.-теорет. зб. / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький : [Б. в.], 2008. – Вип. 14 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 190-193. – Бібліогр.: с. 193 (18 назв)
 32. Присяжнюк, К. Ф. Все життя – школі. (Про педагога-методиста С. X. Чавдарова) // Рад. школа. – 1959. – № 10. – С. 31-34.
 33. *Проніков, О. К. Діти дивляться на дорослих // Рад. жінка. – 1982. – № 10. – С. 25.
 34. Проніков, О. К. Проблеми теорії педагогіки у творчій спадщині С.Х. Чавдарова: (до 90-річчя з дня народження) // Рад. школа. – 1982. – № 8. – С. 89-92.
 35. Проников, А. К. Проблемы теории и истории педагогики в наследии С. Х. Чавдарова : Дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Проников А. К. ; НИИ педагогики Украины. – К. : [б. и.], 1983. – 169 с. – Библиогр.: с. 150-169.
 36. Проніков, О. К. Старійшина українських педагогів // Початкова шк. – 1981. – № 9. – С. 56-59.
 37. Проніков, О. К. С. Х. Чавдаров про передовий педагогічний досвід // Рад. школа. – 1984. – № 12. – С. 75-77.
 38. Радул, О. С. Історія педагогіки України : [навч. посіб.] / Ольга Сергіївна Радул. – [Вид. 3-тє, допов. і переробл.]. – Кіровоград : [Імекс ЛТД], 2008. – 201 с.
 39. *Регейло, І. Ю. Тенденції розвитку системи підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні у 50-60 рр. ХХ ст. / І. Ю. Регейло // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. – Вип. 27. – С. 254-262.
 40. Савва Христофорович Чавдаров: некролог // Сов. педагогика. – 1962. – № 12. – С. 153.
 41. Ходорковський, І. Д. Професор С.Х. Чавдаров. Педагогічні ідеї Тараса Григоровича Шевченка // Рад. школа. – 1954. – № 1. – С. 57-62.
 42. *Чепелєв, В. І. Видатний учений-педагог // Рад. освіта. – 1967. 16 серп.
 43. Черняк, С. Г. Розвиток тенденцій організаційно-педагогічних засад діяльності Київського університету: минуле та сучасне / С. Г. Черняк // Наука і освіта. – 2011. – № 2 : Педагогіка. – С. 61-64. – Бібліогр.: с. 64 (9 назв).
  Про заслуженого діяча УРСР професора С. Х. Чавдарова, який був завідувачем кафедри педагогіки в університеті див. с. 63.
 44. 60-річчя професора С.Х. Чавдарова // Рад. школа. – 1952. – № 12. – С. 60.
 45. Шульман, Б. Підручник для педагогічних вищих шкіл під редакцією професора С. Х. Чавдарова: рецензія // Комуністична освіта. – 1940. – № 8. – С. 119-121.
 46. Яворська, С. Т. Становлення і розвиток методики навчання української мови в початкових класах (30-90-ті рр. ХХ ст.) : [монографія] / С. Т. Яворська ; [за ред. М. П. Кочергана]. – Слов’янськ : [б.в.], 2004. – 207 с. – Бібліогр.: с. 191-207.
 47. Яворська, С. Т. Становлення і розвиток методики навчання української мови як науки в середній школі. [У 2-х кн.] : [монографія]. Кн. 1 : (XVI ст. – 20-і роки XX ст.) / С. Т. Яворська ; [за ред. А. П. Загнітка] ; Слов’янський держ. пед. ін-т. – Слов’янськ : [б.в.], 2004. – 250 с. – Бібліогр.: с. 236-250.
 48. Яворська, С. Т. Становлення і розвиток методики навчання української мови як науки в середній школі. [У 2-х кн.] : [монографія]. Кн. 2 (30-90-ті роки ХХ ст / С. Т. Яворська ; [за ред. А. П. Загнітка] ; Слов’янський держ. пед. ін-т. – Слов’янськ : [б.в.], 2004. – 187 с. – Бібліогр.: с. 171-187.
 49. Ярмаченко, М. Реформування освіти та педагогічної науки в Україні. Історія та сучасність / Микола Ярмаченко // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2001. – № 3. – С. 18-42 : портр.
  Про відомого українського педагога і вченого С. Х. Чавдарова, його творчий шлях, перебування на посаді заступника директора, а згодом і директора Українського науково-дослідного інституту педагогіки див. с. 39, 40.

З цими виданнями ви можете ознайомитись у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського

(*) – астериксом позначені видання, відсутні у фонді Державної
науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського