НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність І. О. Сікорського

Бібліографія публікацій про життя та діяльність І. О. Сікорського

 1. *Авдеев В. Б. Русская расовая теория до 1917 года (Предисловие) // Русская расовая теория до 1917 года : сб. оригінал. работ рус. классиков / под ред. В. Б. Авдеева. – М.: ФЭРИ–В, 2002. – С. 23; 44.
 2. *Аронов Г. Ю. Справа Бейліса: проблеми експертизи // Справа Бейліса: погляд із сьогодення : тези міжнар. наук. конф. до 80–річчя закінчення процесу у справі Бейліса (Київ, 28–29 жовт. 1993 р.). – Київ : Ін-т нац. відносин і політології H АН України, 1994. – С. 73–74.
 3. Борисова, З. Вища дошкільна освіта – складова освітньої системи суспільства (історико-педагогічний аспект) / З. Борисова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. пр.] / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2007. – Сер. 5 : Пед. науки: реалії та перспективи, вип. 8. – С. 61–65.
 4. Бондар, В. І. Історія олігофренопедагогіки : підручник / В. І. Бондар, В. В. Золотоверх. – Київ : Знання, 2007. – 375 с.
 5. Борисова, З. Вища освіта педагогів дошкілля: початок становлення в Україні : [до 100–річчя від заснування в Києві Фребелівського пед. ін-ту] / З. Борисова // Дошкіл. виховання. – 2007. – № 3 (Берез.). – С. 9–10.
 6. Волошин, В. М. Самогубство як втрата моральних та екзистенційних цінностей: / В. М. Волошин. // Психологічний часопис : зб. наук. пр./ Нац. акад. пед. наук України, Ін–т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ : Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. –  – № 1 – С. 12–18.
 7. Волошин, В. М. Становлення психологічних та морально-етичних поглядів у творчий спадщині І. О. Сікорського: теоретико-методологічні засади дослідження / В. М. Волошин // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр / за ред. С. Д. Максименка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – Т. 6: Психологія обдарованості, вип. 9. – С. 90–97.
 8. Губко, О. Т. Іван Олексійович Сікорський як учений і експерт у справі Бейліса / Олексій Губко. – Київ : Світогляд, 2009. – 115 с.
 9. *Дем’яненко Н. М. Іван Олексійович Сікорський; Борис Дмитрович Грінченко / Н. М. Дем’яненко // Персоналіїї в історії національної педагогіки: 20 видатних українських педагогів : наук.-метод. посіб. / за ред. А. М. Бойко. – Полтава : АСМІ, 2003. – С. 156–171; 246–266.
 10. Дем’яненко, Н. М. Іван Олексійович Сікорський / Н. М. Дем’яненко // Персоналіїї в історії національної педагогіки: 22 видатних українських педагоги : підручник / під заг. ред. А. М. Бойко. – Київ : ВД «Професіонал», 2004. – С. 239–257.
 11. *Дем’яненко, Н. М. Історія вищої жіночої освіти в Україні: Київський Фребелівський педагогічний інститут (1907–1920 рр.) : монографія / М-во освіти і науки України; НПУ ім. М. П. Драгоманова; Н. М. Дем’яненко, І. І. Прудченко.– Київ : Вид-во В. Д. Голіцина, 2005. – 492 с.
 12. Дем’яненко, Н. М. Персоналії в історії становлення професійно-педагогічної підготовки Київського класичного університету / Н. М. Дем’яненко // Рідна шк. – 2003. – № 7. – С. 53–55.
 13. *Дем’яненко, Н. М. Ретроспектива педагогічної освіти в Україні (XIX – початок ХХ ст.) : монографія / Н. М. Дем’яненко, І. П. Важинський. – М. : МПА, 2002. – 240 с.
 14. Дем’яненко, Н. М. Учительські інститути в системі педагогічної освіти України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): моногафія / Н. М. Дем’яненко, І. М. Кравченко. – Київ : Фенікс, 2010. – 512 с.
 15. Дем’яненко, Н. М. Факультет соціології та психології / Н. М. Дем’яненко, В. Б. Євтух // Нариси історії Київського Національного університету імені Т. Шевченка (1834–2004) : монографія / В В. Різун, М. С. Тимошик, А. Є. Конверський [та ін.]. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – С. 195–218.
 16. Дем’яненко, Н. Феномен Фребелівського педагогічного руху: історико-компаративний контекст / Н. Дем’яненко // Науковий часопис / НПУ імені М.П.Драгоманова. Сер. 5: Педагогічні науки: реалії та перспектив : зб. наук. пр. / уклад. М. А. Машовець. – Київ : НПУ ім М. П. Драгоманова, 2007. – Вип. 8. – С. 6–12.
 17. Дічек, Н. П. До втілення ідей КИЇВД. Ушинського про педагогічну психологію: експериментальні дослідження І.О. Сікорського / Наталя Петрівна Дічек // Шлях освіти. – 2008. – № – С. 35–40.
 18. Дічек, Н. П. Новаторська діяльність київського лікарсько-педагогічного інституту Сікорських (1904–1914) / Н. П. Дічек // Нариси з історії розвитку новаторських навчально-виховних закладів в Україні (ХХ століття) : навч.-метод. посіб. / за ред. О. В. Сухомлинської, В. С. Курила ; НАПН України, Ін-т педагогіки, держ. заклад “Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка”. – Луганськ: ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2010. – С. 137–156.
 19. Заболотний, О. Педагогічна спадщина Івана Сікорського та її значення для розвитку освіти рідного краю / Олександр Заболотний // Світло. – 2002. – № 3. – С. 110–111.
 20. Іван Олексійович Сікорський – видатний діяч української педагогіки, психології та медицини (1842–1919) / підгот. Л. Дубова // Рідна шк. – 2012. –№ 1/2. – С. 75–77.
 21. *Іван Олексійович Сікорський: біографія. – Режим доступу : www.people.su/ua/100339. –Назва з екрана.
 22. Карпенко, О. Г. Соціально-педагогічна підтримка дітей в історичному контексті : монографія / О. Г. Карпенко, Т. В. Янченко. – Київ : [б. в.], 2006. – 160 с.
 23. Корнєв, С. І. Дослідження проблеми навчання й виховання осіб з порушенням інтелектуального розвитку в працях І. О. Сікорського / С. І. Корнєв // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. пр.] / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2008. – Сер. 19 : Корекційна педагогіка та психологія, вип. 9. – С. 47–51
 24. Корнєв, С. І. Проблеми корекційної педагогіки у творчій спадщині І. О. Сікорського : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.03 / Корнєв Сергій Іванович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2009. – 16 с.
 25. Л. С. Идеи Фребеля и воспитание детей в возрасте 3–6 лет / Л. С. // Вестн. воспитания. – М. : Типо-литография И. Н. Кушнерев и К°, 1901. – № 1. – С. 49–77.
 26. Лаврова, О. В. Проблема розумового розвитку дошкільників засобами гри у педагогічній спадщині І. О. Сікорського / Олена Лаврова // Рідна шк. – 2006. – № – С. 75–77.
 27. Лаврова, О. Розвиток чуттєвої сфери дошкільників у творчій спадщині І. Сікорського / О. Лаврова // Історико-педагогічний альманах / АПН України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Всеукр. асоціація істориків педагогіки. – Умань : [б. в.], 2010. – Вип. 1. – С. 27–30.
 28. Лаврова, О. До питання авторства книги І. О. Сікорського «Душа дитини» /Олена Лаврова // Шлях освіти. – 2006. – № 2. – С. 47–51.
 29. Мазяр, О. Концептуальні погляди І. О. Сікорського на проблему розвитку дитячої обдарованості / О. Мазяр // Обдар. дитина. – 2014. – № 2. – С. 2–7.
 30. Мазяр, О. В. Психофізіологічні чинники обдарованості у працях І. О. Сікорського / О. В. Мазяр // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. /за ред. С. Д. Максименка. – Київ : Фенікс, 2015. – Т. 12: Психологія творчості, вип. 21. – С. 211–218.
 31. Мазяр, О. В. Сікорський в історії психології та історія психології про Сікорського / О. В. Мазяр // Практ. психологія та соц. робота – 2014. – № 2. – С.75–79.
 32. Майборода, В. К. Вища педагогічна освіта в Україні: історія, досвід, уроки: (1917–1985) / В. К. Майборода; за ред. В. І. Лугового. – Київ : Либідь, 1992. – 196с.
 33. Макаренкова, Е. М. Комплексное изучение ребенка в наследии И. А. Сикорского / Е. М. Макаренкова, А. А. Романов // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали І Міжнар. науКиїв–практ. конф. студ. та молодих науковців, 15–16 трав. 2008 р., м. Рівне / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т …, Бєльс. держ. ун–т ім. А.Руссо. – Рівне : [б. в.], 2008. – С. 94–95.
 34. Маслюк, А. Видатний український вчений І. О. Сікорський / А. Маслюк // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2012. – Спецвип. № 3. – С. 109–116.
 35. *Менжулин, В. И. Другой Сикорский: неудобные страницы истории психиатрии. – Киев : Сфера, 2004. – 490 с.
 36. *Нахапетов, Б. А. О деятельности И. А. Сикорского как невролога // Журн. М-ва здравоохранения Украины «Врачебное дело/Лікарська справа». – 1992. – № 5.– С. 99–102.
 37. Никольская, А. А. Задачи разработки истории психологии в России /А.А. Никольская // Вопросы психологии. – 1989. – № 6. – С. 14–22.
 38. Никольская, А. А. И. А. Сикорский: гармония развития и воспитания /А.А. Никольская // Педагогика. – 1994. – № 3. – С. 76–80.
 39. . Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Конец ХІХ – начало ХХ в. /отв. ред. Э. Д. Днепров. – М. : Педагогика, 1991. – 448 с.
 40. Пасько, I. В. Дослідження І. О. Сікорського з психофізіології дитини в контексті поступу західноєвропейської психологічної науки на межі ХІХ–ХХ ст. / I. В. Пасько, Ю. В. Третьякова. // Наукові записки Нац. ун-ту «Острозька академія» : зб. наук. пр. Серія: Психологія. – Острог : Вид-во Нац. ун–ту «Острозька академія», 2016. – Вип. 3. – С.152–168.
 41. Поліщук, В. М. Вікова та педагогічна психологія : навч.-метод. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. М. Поліщук. – Суми : Університ. книга, 2006. – 219 с.
 42. Попиченко, С. Діяльність київських громадсько-педагогічних товариств у розвитку вищої дошкільної освіти (початок ХХ ст. / С. Попиченко // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова : [зб. наук. пр.] / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2007. – Сер. 5 : Пед. науки: реалії та перспективи, вип. 8. – С. 28–32.
 43. Проф. И. А. Сикорский : (биограф. очерк) // Вестн. воспитания. – 1895. – № 3. – С. 291–295.
 44. Прудченко, І. Київський Фребелівський педагогічний інститут як центр навчально-виховного, науково-педагогічного комплексу / І. Прудченко // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова : [зб. наук. пр.] / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2007. – Сер. 5 : Пед. науки: реалії та перспективи, вип. 8. – С. 40–45.
 45. Прудченко, І. Психолого-педагогічна теорія І. О. Сікорського (1842–1919 рр.) / Інна Прудченко, Оксана Соболь. // Історико-педагогічні студії: науКиїв часопис / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Іст.-пед. Асоц. НПУ ім.М. П. Драгоманова, Каф. педагогіки і психології вищ. шк. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П.  Драгоманова, Вип. 1 – С. 61–64.
 46. Сазоненко, Г. С. Педагогіка успіху: (досвід становлення акмеологічної системи ліцею) : науКиїв–метод. посіб. – КИЇВ : Гнозис, 2004. – 682 с.
 47. *Семашко, Н. А. К характеристике деятельности профессора от полиции И. А. Сикорского // Семашко Н. А. Избранные произведения.– М.: Гос. изд–во мед. лит., 1954.– С. 69.
 48. *Сикорский Иван Алексеевич. – Режим доступа : http://www.hrono.ru/biograf/,io_s/sikorski_ia.html/ –Загл. с экрана.
 49. *Сікорський Іван Олексійович – психіатр, професор душевних і нервових захворювань при Київському Університеті Св. Володимира : до всенар. дня здоров’я. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу : http://www.nbur.gov.ua/node/1187. – Назва з екрана.
 50. Сірополко, С. Історія освіти в Україні / Степан Сірополко ; Український вільний Ун-т (м. Мюнхен, Німеччина) ; Друзі тов-ва ім. Григорія Ващенка. – Київ : Наук. думка, 2001. – 912 с.
 51. *Степанов, С. А. Дело Бейлиса // Дело Бейли: [сборник] / сост. Л.Кацис. – М.–Иерусалим : Гешарим, 1995. – С. 351–411.
 52. Сыркина, О. Е. Фребелизм в русской дореволюционной журналистике / О. Е. Сыркина //Совет. педагогика. – 1940. – № 8. – С. 71–82.
 53. *Таровська, О. Творча спадщина Івана Сікорського: проблеми і перспективи в сучасному українознавчому контексті / О. Таровська. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.ualogos.kiev.ua/full–text.html?id=165. Назва з екрана.
 54. Улюкаєва, І. Виховна концепція Івана Сікорського : [до 165–річчя від дня народж. видат. вітчизн. психолога, педагога] / І. Улюкаєва // Дошкіл. виховання.– 2007. – №4 (Квіт.). – С. 10–11.
 55. *Улюкаєва, І. Г. Історія суспільного дошкільного виховання в Україні : навч. посіб. / І. Г. Улюкаєва ; М-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т. – [Бердянськ] : [б. в.], 2007. – 169 с.
 56. Улюкаєва, І. Г. Історія та сучасність педагогічної освіти в Україні /І.Г. Улюкаєва // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. пр.] / Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2007. – Сер. 5 : Пед. науки: реалії та перспективи, вип. 8. – С. 23–28.
 57. *Улюкаєва, І. Г. Нариси з історії суспільного дошкільного виховання в Україні: навч. посіб. / І. Г. Улюкаєва ; М–во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун–т. – Бердянськ : [б. в.], 2006. – 148 с.
 58. Філімонова, Т. В. Сікорський Іван Олексійович : [біографія] / Т. В. Філімонова // Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн. : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. О.В.Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : Х–ХІХ століття. – С. 525–530. – Бібліогр.: С. 530.
 59. *Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки в Україні : навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. спец. “ДошКиїв виховання” / М-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун–т ; За ред. І.Г.Улюкаєвої; [упоряд. І. Г. Улюкаєва]. – [Бердянськ] : [б. в.], 2007. – 160 с.
 60. *Юдин, Т. И. Очерки истории отечественной психиатрии. – М. : Гос. изд-во мед. лит–ры (Медгиз), 1951.
 61. Яковенко, О. І. О. Сікорський: життя, діяльність, бібліофільська спадщина / О. Яковенко, О. Вискірко // Бібл. вісн. – 2015. – № 3. – С. 43–50.

 

З цими виданнями ви можете ознайомитись
у Державній науково-педагогічній бібліотеці України
імені В. О. Сухомлинського

 Видання, відсутні у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, позначені астериском (*)