НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Про життя і творчу діяльність Б. Д. Грінченко

 1. Александренко С. М. Гуманістична спрямованість педагогічних ідей Б. Д. Грінченка / С. М. Александренко // Науковий часопис : зб. наук. пр. Сер. 16 : Творча особистість учителя: пробл. теорії і практики / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2004. – Вип. 2 (12). – С. 40-42.
 2. Антипова А. Викладав „мужицьку” і писав калиновою: виповнилося 140 років з дня народження Бориса Грінченка / А. Антипова // Голос України. – 2003. – 12 груд. (№ 237). – С. 4.
 3. Антонець Н. Б. Борис Дмитрович Грінченко / Н. Б. Антонець // Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн. : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. О. В. Сухомлинської. – К., 2005. – Кн. 1 : ХХ ст. – С. 437-449.
 4. Антонець, Н. Б. Грінченко Борис Дмитрович / Н. Б. Антонець // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; голов. ред. В. Г. Кремень ; редкол.: І. Д. Бех, О. В. Сухомлинська, П. І. Рогова [та ін.]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 144-145.
 5. Артемова Л. В. Педагогічний доробок Бориса Грінченка / Л. В. Артемова // Історія педагогіки України : підруч. для студ. вищ. пед. навч. закл. – К. : Либідь, 2006. – С. 252-257.
 6. Бандура О. М. Борис Грінченко / О. М. Бандура // Українська література : підруч. для 8 кл. / О. Бандура, Н. Волошина. – К. : Освіта, 2005. – С. 127-148.
 7. Безкомпромісний лицар національної ідеї: до 140-річчя від дня народження Б. Д. Грінченка (1863-1910) : [письменник, педагог] / авт. упоряд. О. А. Рожнятовська // Календар знам. і пам’ятних дат. – К., 2003. – ІV кв. – С. 54-61.
 8. Білокура, Н. І. Борис Грінченко: відомий і невідомий : сценарій вечора, присвяченого 150-річчю від дня народження Б. Грінченка / Н. І. Білокура // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2013. – № 1. – С. 24-29.
 9. Більчук М. Борис Грінченко / М. Більчук // Українські та зарубіжні письменники : розповіді про життя і творчість. – Т. : Підручники і посібники, 2006. – С. 39-42.
 10. Богданець-Білоскаленко Н. Категорія добра в читанці „Рідне слово” Бориса та Марії Грінченків / Н. Богданець-Білоскаленко // Джерела. – 2008. – № 3/4. – С. 91-93.
 11. Борис Грінченко (1863-1910) : письменник, педагог, мовознавець, фольклорист, видавець, громадський діяч // Золота книга української еліти: інформ.-іміджевий альманах : у 6 т. / ред. рада: Ю. Богуцький, Л. Губерський, М. Демченко [та ін.]. – К. : Компанія ЄВРОІМІДЖ, 2001. – Т. 1. – С. 470-471. – Парал. текст укр. та англ. мовами.
 12. Борис Грінченко : список реком. л-ри / уклад. Н. І. Тарасова; б-ка НПУ ім. М. П. Драгоманова // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2005. – № 1. – С. 39.
 13. Борис Грінченко і педагогічна культура України : [матеріали всеукр. наук.-метод. конф., присвяч. 130-річчю з дня народж. Б. Грінченка] / М-во освіти України, Київ. міжрегіон. ін-т удоскон. вчителів : [редкол.: С. Болтивець, Б. Клименко, А. Погрібний та ін.]. – Суми : ВВП „Мрія” – ЛТД, 1993. – 160 с.
 14. Борис Грінченко і педагогічна культура України : м-ли всеукр. наук.-метод. конф., присвяч. 130-річчю з дня народження Б. Грінченка / редкол. : С. Болтівець, В. Клименко, Б. Кобзар та ін. – Суми : Мрія, 1993. – 160 с.
 15. Борис Дмитрович Грінченко (1863-1910) // Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних українських педагоги : підруч. для вищ. навч. закл. / А. М. Бойко, В. Д. Бардінова [та ін.] ; М-во освіти і науки України ; під заг. ред. А. М. Бойко. – К. : ВД „Професіонал”, 2004. – С. 339-359.
 16.   Веркалець М. М. Педагогічні ідеї Б. Д. Грінченка / М. М. Векалець. – К., 1990. – 48 с.
 17. Вертій О. Листи до друга: повернення епістолярію Зінківського та Грінченка / О. Вертій // Україна молода. – 2005. – 11 трав. (№ 84) – С. 8. – Рец. на кн. : «Віддати зумієм себе Україні: листування Трохима Зінківського з Борисом Грінченком» / вступ. ст., археогр. передм., упоряд., комент., прим. С. С. Краля. – К. ; Нью-Йорк, 2004. – 520 с.
 18. Віддати зумієм себе Україні” [текст] : листування Трохима Зіньківського з Борисом Грінченком / Укр. вільна акад. наук у США, НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К. ; Нью-Йорк, 2004. – 518, [1] с.
 19. Відзначення ювілею Бориса Грінченка : [заходи, що відбулися] // Літ. Україна. – 2004. – 15 січ. (№ 2). – С. 2.
 20. Гаєвська Л. О. Грінченко і художня еволюція української прози / Л. О. Гаєвська // Рад. літ-во. – 1989. – № 1. – С. 50-61.
 21. *Гауптман Г. Перед сходом сонця : драма на 5 дій / Герхард Гауптман ; [з нім. пер. Б. Грінченко]. – К. : 1-ша Київ. друкар. спілка, 1908. – 92 с. : іл.
 22. Геник, С. Грінченко Борис / Степан Геник // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 58-59.
 23. Голобородько Ю. К. Статистик земства : [худож. біографія Б. Грінченка] / Ю. К. Голобородько // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2005. – № 22/23. –  С. 32-37.
 24. Голобородько Я. Інтелектуал, письменник, науковець: життя й аспекти творчої діяльності Бориса Грінченка / Я. Голобородько // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2005. – № 10. – С. 4-7.
 25. Головецька Н. „Я так хочу побачити зиму”…  ? урок позаклас. читання за казкою Б. Грінченка „Квіти”, 5 кл. / Н. Головецька // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2005. – № 1. – С. 27-28.
 26. Головка Л. М. Знедолене дитинство : урок компарат. аналізу за повістю В. Короленка „Діти підземелля” та оповіданнями Б. Грінченка, М. Коцюбинського, В. Винниченка / Л. М. Головка // Всесвіт. л-ра та культура в навч. закл. України. – 2007. – № 12. – С. 4-10. – Бібліогр. : 10 назв.
 27. Горбунко Л. О. Борис Грінченко „Украла” : [розробка уроку] / Л. О. Горбунко // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2006. – № 17/18. – С. 47-49.
 28. Гребницька О. „Більше працював, ніж жив…” (вивчення  життєвого і творчого шляху Бориса Грінченка за листами та спогадами сучасників) / О. Гребницька // Укр. мова й л-ра в сер. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – № 4. – С. 34-45.
 29. Грінченківські читання – 96: Освіта. Гуманізація. Вчитель : матеріали наук.-метод. конф. : [24-25 груд. 1996 р., м. Київ] / Київ. міжрегіон. ін-т удосконалення вчителів ім. Б. Грінченка. – К. : КМІУВ ім. Б. Грінченка, 1996. – 136 с.
 30. Грінченко М. Школи, де вчителював Борис Грінченко / М. Грінченко // Шлях освіти. – 1998. – № 4. – С. 47-50.
 31. 31.  Денисюк С. Рецензія на книгу : Віддати зумієм себе Україні: листування Трохима Зінківського з Борисом Грінченком. – К. ; Нью-Йорк, 2004. – 520 с. / С. Денисюк // Дивослово. – 2005. –  № 1. – С. 65-66.
 32. *Дубове лысте: альманахъ на згадку про П. О. Кулиша / упоряд. М. Чернявскый, М. Коцюбинскый, Б. Гринченко – К. : Зъ друкарни Петра Барського, 1903. – 276 с.
 33. Дунаєва, Л. Безкомпромісний лицар національної ідеї : (до вшанування пам’яті Б. Д. Грінченка) / Л. Дунаєва // Рідна шк. – 2011. – № 3. – С. 55-60.
 34. Євтушенко, С. Образ народного вчителя у творчості Б. Грінченка / Світлана Євтушенко // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2012. – № 4. – С. 6-8.
 35. Ємець А. А. Борис Дмитрович Грінченко / А. А. Ємець // Видатні українські письменники : цікавий довідник для вчителів та учнів 1-4 кл. / А. А. Ємець, Є. М. Загуляєва. – Х. : Основа, 2006. – С. 40-49.
 36. Єременко О. Трансформація художніх засобів і форм інформаційної компресії в малій прозі Б.Грінченка / О. Єременко // Всесвіт. літ-ра та культура в навч. закл. України. – 2009. – № 3. –  С. 12-14. – Бібліогр. : 9 назв.
 37. Єфремов С. Живий пам’ятник: пам’яті Б. Грінченка : [про народного вчителя і видатного вченого] / С. Єфремов // Світло. – 1998. – № 1. – С. 71-72.
 38. Животенко-Піанків А. Педагогічно-просвітницька праця Бориса Грінченка / А. Животенко-Піанків ; передм. А. Погрібного. – К. : Просвіта, 1999. – 174 с.
 39. *Зворський С. Л. Видавнича та бібліотечна діяльність київського товариства “Просвіта” (1906-1920 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / С. Л. Зворський   // НАН України ; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського – К., 2000. – 203 с. – Бібліогр. : с. 163-179.
 40. Іванова К. В. Програма підготовки вчителя початкової школи як важлива умова організації національної школи за Б. Д. Грінченком / К. В. Іванова // Підготовка вчителя початкової школи в умовах нової парадигми освіти : м-ли міжнар. наук.-метод. конф. / Нац.пед. ун- т ім. М. П. Драгоманова, – К., 2004. – С. 33-35.
 41.   Іванова К. В. Просвітницька діяльність Бориса Грінченка на Слобожанщині / К. В. Іванова // Засоби навчальної та наук.-дослід. роботи : зб. наук. пр. / Харк. держ. пед. ун-т. – Х., 2004. – Вип. 21. – С. 104-107.
 42. *Козар Л. П. Борис Грінченко як фольклорист : автореф. дис. … канд. філол. наук / Л. П. Козар. – К., 1997. – 24 с.
 43. Козар Л. У рідному краю живеш, як чужий: фольклорист. діяльність Б. Грінченка / Л. Козар // Укр. мова та л-ра. – 2004. – Трав. (№ 20). – С. 42-44.
 44. Копиленко Н. До ювілею подружжя Грінченків / Н. Копиленко // Шлях освіти. – 1998. – № 4. – С. 44-46.
 45. Кочегарова В. М. Специфіка вивчення  творчості Бориса Грінченка в школі / В. М. Кочегарова // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2004. – № 9. – С. 19-21.
 46. Лаборєва О. Літературна вікторина за оповіданнями Бориса Грінченка / О. Лаборєва // Дивослово. – 2000. – № 6. – С. 61-62.
 47. Лісовенко М. Висока зоря Алчевської / М. Лісовенко // Уряд. кур’єр. – 2003. – 27 черв. (№117/118). – С. 9. – Із змісту : Подвиг великого вчителя : [пед. діяльність Б. Д. Грінченка].
 48. Любар О. О. Утиски української школи у другій половині ХІХ ст. : педагогічні ідеї М. П. Драгоманова і Б. Д. Грінченка / О. О. Любар, О. О. // Історія української школи і педагогіки : навч. посіб. / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко; за ред. О. О. Любара. – К : Знання, 2003. – С. 218-232.
 49. Любар, О. О. Історія української школи і педагогіки : навч. посіб. / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федорненко ; за ред. О. О. Любара. – К. : „Знання”, 2003. – 450 c. – (Сер.: „Вища освіта ХХІ століття”).
 50. МатвійчукО. Педагогічна спадщина Бориса Грінченка у бібліотечних фондах / О. Матвійчук // Укр. мова і л-ра в сучасній шк. – 2013. – № 1. – С. 11-13.
 51. Матвіяс І. Роль говорів у мовотворчості Бориса Грінченка / І. Матвіяс // Укр. мова. – 2009. – № 3. – С. 10-17.
 52. Мовчун А. І генії були дітьми: Борис Грінченко (09.12.1863-06.05.1910) / А. Мовчун // Почат. освіта. – 2003. – Квіт. (№ 16). – С. 2.
 53. Мовчун, А. Борис Грінченко у спогадах батька та дружини / Антоніна Мовчун // Слово просвіти. – 2013. – 4-10 квіт.(№ 14). – С. 6
 54. Мовчун, А. “Кожна річ має в собі частинку мого Я…” : музей Бориса Грінченка в Києві / А. Мовчун // Дивослово. – 2011. – № 9. – С. 58-61.
 55. Мовчун, А. Борис Грінченко в Києві: адреси, життя і діяльність / Антоніна Мовчун // Укр. мова і л-ра в сучасній шк. – 2012. – № 7/8. – С. 21-24.
 56. Мовчун, А. Борис Грінченко: з нових досліджень / А. Мовчун // Слово просвіти. – 2013. – 31 січ.-6 лют. (№ 5). – С. 8-9.
 57. Мовчун, А. Борис Грінченко: нові життєписні факти : [до 150-річчя від дня народження  Б. Грінченка] / Антоніна Мовчун // Укр. мова і л-ра в сучасній шк. – 2013. – № 1. – С. 7-10.
 58. Мовчун, А. Борис Грінченко: феномен великого трударя / Антоніна Мовчун // Дивослово. – 2010. – № 5. – С. 44-49.
 59. Музиченко Я. „Працював більше, ніж жив…” 9 грудня минає 140 років від дня народження Бориса Грінченка : [про діяльність Б. Грінченка] / Я. Музиченко // Україна молода. – 2003. – 9 груд. (№ 229). – С. 10.
 60. Народний учитель і педагог: Борис Дмитрович Грінченко: 1863-1910 рр. : [біографія] / підгот. Н. Чиренко // Шкіл.світ – 2009. – Лют (№ 6). – С. 23-24.
 61. Неживий О. „Скільки сили я там положив! “: роки життя Бориса Грінченка на Луганщині / О. Неживий // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – № 2. – № 6. – С. 117-121.
 62. Неживий О. Борис Грінченко – педагог: від минулого в майбутнє / О. Неживий // Рідна шк. – 1999. – № 2. – С. 21-25.
 63. Новальська Т. Читачезнавські ідеї у творчій спадщині Бориса Грінченка : [аналіз праць з проблем вивчення укр. читача] / Т. Новальська // Бібл. планета. – 2004. – № 1. – С. 19-21. – Бібліогр. : 11 назв.
 64. Орєхова, Л. І. Педагогічна спадщина Бориса Грінченка в сучасній системі підготовки фахівців педагогічного напряму / Л. І. Орєхова // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – 2011. – № 5. – С. 216-221.
 65. Павлова О. „Хай кожен так собі співає, як хто зуміє і здолає…” : [конспект уроку за байкою Б. Грінченка „Сорока” : 6 кл.] / О. Павлова // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, та колегіумах. – 2005. – № 1.- С. 19-22.
 66. Пастух, Б. Борис Грінченко і Київська „Просвіта” / Б. Пастух // „Просвіта”: історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів і док., присвяч. 130-річчю ВУТ „Просвіта” ім. Т. Шевченка] / Всеукр. т-во „Просвіта” ім. Т. Шевченка ; [упоряд., ред. В. Герман]. – К. : Вид. центр „Просвіта”, вид-во „Веселка”, 1998. – С. 114-121.
 67. Погрібний А. “Ставав на всеякі жнива” : [до 140-річчя від дня народження Б. Грінченка] / А. Погрібний // Літ. Україна. – 25 груд. (№ 43). – С. 6-7.
 68. Погрібний А. Г. Борис Грінченко: нарис життя і творчості / А. Г. Погрібний. – К. : Дніпро, 1988. – 268 с.
 69. Погрібний А. Г. Борис Грінченко в літературному русі кінця XIX-початку XX ст. : питання ідейно-естетичної еволюції / А. Г. Погрібний. – К. : Либідь, 1990. – 229 с. – Включ. бібліогр.
 70. Погрібний А. Класики на новочасних випробах: післяслово до двох ювілеїв : [до 135 річчя від дня народження Б. Грінченка і 160-річчя від дня народження І. Нечуя-Левицького] / А. Погрібний // Літ. Україна. – 1999. – № 3 (21 січ.). – С. 3. – Закінчення. Початок у № 2.
 71. Погрібний, А. Г. Борис Грінченко в літературному русі кінця ХІХ – початку ХХ ст. : питання ідейно-естетичної еволюції / А. Г. Погрібний. – К. : Либідь, 1990. – 232 с.
 72. Поліщук Я. Культурницька місія Бориса Грінченка : [творча спадщина Б. Грінченка] / Я. Поліщук // Дивослово. – 2007. – № 7. – С. 45-48.
 73. “Прийде сівач – і запишніють сходи” : (над життєвим подвигом Бориса Грінченка) // Українське народознавство в іменах : навч. посіб. для студ. гуманіт. ф-тів ун-тів і пед. ін-тів. : в 2 ч. Ч. 1 / В. А. Качкан ; за ред. А. З. Москаленко. – К. : Либідь, 1994. – С. 178-187.
 74. Пультер, С. Невтомний трудівник освітянської ниви : [до 100-річчя пам’яті Б. Грінченка] / С. Пультер // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2010. – № 6. – С. 10-12.
 75. Рогова, П. І. [Грінченко Борис Дмитрович] / П. І. Рогова // Педагогічні бібліотеки України : (друга половини ХІХ – 20-ті роки ХХ ст.) : [монографія] / П. І. Рогова ; АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; наук. ред. О. С. Онищенко ; рецензенти: О. В. Сухомлинська, Л. А. Дубровіна. – К : Четверта хвиля, 2009. – С. 66, 77, 78.
 76. Романишина Н. Прояви психічного життя персонажа й автора в оповіданні Бориса Грінченка „Каторжана” / Н. Романишина // Укр. мова і л-ра в шк. – 2008. – № 5. – С. 26-30. – Бібліогр. : 17 назв.
 77. *Смілянський Л. І. Борис Грінченко: критико-біографічний нарис / Л. Смілянський ; за ред. Я. Савченка. – Х. ; К. : Держ. вид-во України, 1930. – 102 с.
 78. “Справжні скарби нашої мови…” : до 100-річчя з виходу у світ „Словаря української мови” Б. Д. Грінченка // Тестування і моніторинг в освіті. – 2009. – № 1. – [обкладинка].
 79. *Старинный малорусский письмовник: “Книга глаголемая Листовня” / [предисл. Б. Д. Гринченко]. – Чернигов : Тип. Губ. земства, 1901. – 41 с.
 80. Старцев В. Любимо, хоча й погано знаємо [Бориса Грінченка] / В. Старцев // Дзеркало тижня. – 2003. – 20-26 груд. (№ 49) – С. 14.
 81. Степанюк М. Борис Грінченко „Доки?”, „До праці”, „Під вербами” : [розробка уроку для 8-го кл.] / М. Степанюк // Укр. мова та л-ра. – 2007. – № 41. – С. 15-16.
 82. Степура Ю. В. Прикрий символ бездушності : [урок позаклас. читання за оповіданням Бориса Грінченка „Дзвоник”, 6 кл.] / Ю. В. Степура // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2003. – №. 6. – С. 30.
 83. Сюндюков І. Імператив єднання: діалог Бориса Грінченка та Михайла Драгоманова про укр. нац. справу / І. Сюндюков // День. – 2004. – 3 груд. (№ 221). – С. 8.
 84. Танана Р. “Кобзар зробився моєю Єванглією…” : Тарас Шевченко в житті Бориса Грінченка / Р. Танана // Дзвін. – 2003. – № 3. – С. 133-136.
 85. Тимошенко, К. В. Сутність, закономірності, принципи просвітницько-педагогічної діяльності у спадщині Б. Грінченка / К. В. Тимошенко // Засоби навчальної та науково-дослідницької роботи : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за ред.: В. І. Євдокімова, О. М. Микитюка. – Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2007. – Вип. 26. – С. 137-144.
 86. Філіпова Н. Великий українець Борис Грінченко: позаклас. захід у 10-му кл. / Н. Філіпова // Укр. мова і л-ра. – 2008. – Трав. (Чис. 20). – С. 23-25.
 87. Хмелюк М. Все таки видано / М. Хмелюк // Урок укр. – 2005. – № 9-10. – С. 53. – Рец. на кн. : Кіраля С. „… Віддати зумієм себе Україні” : листування Трохима Зінківського з Борисом Грінченком. – 2004р.
 88. Хомутенко А. Фольклорно-етнографічна діяльність Бориса Грінченка / А. Хомутенко // Нар. творчість та етнографія. – 2005. – № 4. – С.106-112. – Бібліогр. : 54 назв.
 89. Цимбал Л. Борис Грінченко-Микола Аркас. Українська „Просвіта” у своїй спільності та зв’язках / Л. Цимбал // Вересень. – 2002. – № 1. – С. 71-73. – Бібліогр. : 5 назв.
 90. Штефан Н. І. Роль освітянської практики Бориса Грінченка в контексті історії української культури / Н. І. Штефан // Питання культурології : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2003. – Вип. 19. – С. 119-126.
 91. Як Михайло Драгоманов став Чудаком (дискусія Б. Грінченка та М. Драгоманова в журналі „Зоря” 1888-1889 рр.) // Михайлин І. Л. Журналістика як всесвіт : вибр. медіадослідж. / І. Л. Михайлин. – Х. : Прапор, 2008. – С. 386-393.
 92. Яковлева Л. М. Проблеми навчання молодих школярів у літературній спадщині  Бориса Грінченка / Л. М. Яковлєва // Засоби навч. та наук.-дослід. роботи : зб. наук. пр. / Харк. держ. пед. ун-т. – Х., 2002. – Вип. 18. – С. 58-63.
 93. Яковлєва Л. М. Деякі аспекти педагогічної діяльності Б. Грінченка у сільських школах Слобожанщини / Л. М. Яковлєва // Засоби навч. та наук.-дослід. роботи : зб. наук. пр. / Харк. держ. пед. ун-т. – Х., 2001. – Вип. 15. – С. 60-65.
 94. Яковлєва Л. М. Питання гуманізації освіти в літературній спадщині Бориса Грінченка / Л. М. Яковлєва // Проблеми гуманізму і освіти: 10-річчю АПН України присвяч. : зб. матеріалів наук.-метод. конф., м. Вінниця, 21-22 трав. 2002 р. : [в 2 т.] / М-во освіти і науки України, АПН України, Укр. від-ня Міжнар. акад. наук вищ. шк., Вінниц. держ. техн. ун-т. – [Вінниця] : Вид-во ВДТУ “УНІВЕРСУМ-Вінниця”, 2002. – Т. 1. – С. 126-129.

З цими виданнями ви можете ознайомитись
у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського

(*) – астериксом позначені видання, відсутні у фонді Державної
науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського